Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

David împărat peste tot Israelul

51Și toate semințiile lui Israel au venit

5.1
1 Cron. 11.1
12.23
la David în Hebron și au vorbit zicând: Iată suntem osul
5.1
Gen. 29.14
tău și carnea ta. 2Mai înainte, când era Saul împărat peste noi, tu
5.2
1 Sam. 18.13
erai cel ce duceai afară și aduceai înăuntru pe Israel. Și Domnul ți‐a zis: Tu vei fi
5.2
1 Sam. 16.1,12Ps. 78.71
păstorul poporului meu Israel și tu vei fi povățuitorul lui Israel. 3Deci toți bătrânii lui Israel au
5.3
1 Cron. 11.3
venit la împărat în Hebron. Și împăratul
5.3
2 Reg. 11.17
David a făcut legământ cu ei în Hebron înaintea
5.3
Jud. 11.111 Sam. 23.17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era de treizeci de ani când s‐a făcut împărat și a domnit
5.4
1 Cron. 26.31
29.27
patruzeci de ani. 5În Hebron a domnit peste Iuda șapte
5.5
Cap. 2.11.
1 Cron. 3.4
ani și șase luni și în Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Și împăratul s‐a dus cu oamenii săi la Ierusalim

5.6
Jud. 1.21
împotriva iebusiților
5.6
Ios. 15.63Jud. 1.8
19.11,12
, locuitorii țării. Și ei au vorbit lui David zicând: Nu vei intra aici; ci orbii și ologii te vor da îndărăt! Vrând să zică: David nu va intra nicidecum aici. 7Și David a luat întăritura Sionului, care
5.7
Vers. 9.
1 Reg. 2.10
8.1
este cetatea lui David. 8Și David a zis în ziua aceca: Cine va bate pe iebusiți, să se suie la canalul de apă și să bată pe ologi și pe orbi, care sunt urâți de sufletul lui David
5.8
1 Cron. 11.6‐9
. De aceea se zice: Orbul și ologul nu vor intra în casă. 9Și David a locuit în întăritură și a numit‐o cetatea
5.9
Vers. 7.

lui David. Și David a zidit de jur‐împrejur de la Milo și înăuntru. 10Și David se făcea tot mai mare și mai mare, căci Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Și Hiram

5.11
1 Reg. 5.21 Cron. 14.1
, împăratul Tirului, a trimis soli la David și lemn de cedru și tâmplari și zidari și au zidit o casă lui David. 12Și David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel și că îi înălțase împărăția sa pentru poporul său Israel. 13Și David
5.13
Deut. 17.171 Cron. 3.9
14.3
și‐a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit de la Hebron și lui David i s‐au mai născut fii și fete. 14Și
5.14
1 Cron. 3.5
14.4
acestea sunt numele celor ce i s‐au născut în Ierusalim: Șamua și Șobab și Natan și Solomon 15și Ibhar și Elișua și Nefeg și Iafia 16și Elișama și Eliada și Elifelet.

Biruința asupra filistenilor

17Și când au auzit

5.17
1 Cron. 11.16
14.8
filistenii că unseseră pe David împărat peste Israel, toți filistenii s‐au suit să caute pe David și David a auzit și s‐a pogorât
5.17
Cap. 23.14.

în întăritură. 18Și filistenii veniseră și se răspândiseră în valea
5.18
Ios. 15.8
18.16Is. 17.5
Refaim. 19Și David
5.19
Cap. 2.1. 1 Sam. 23.2.4;
30.8
a întrebat pe Domnul zicând: Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea? Și Domnul a zis lui David: Suie‐te! Căci voi da negreșit pe filisteni în mâna ta. 20Și David a venit la Baal‐Perațim
5.20
Is. 28.21
și David i‐a bătut acolo și a zis: Domnul a rupt pe vrăjmașii mei înaintea mea ca ruperea de ape. De aceea a pus numele locului aceluia Baal‐Perațim. 21Și și‐au lăsat acolo idolii lor și David și oamenii săi i‐au luat
5.21
Deut. 7.5,251 Cron. 14.12
. 22Și filistenii
5.22
1 Cron. 14.13
s‐au suit din nou și s‐au răspândit în valea Refaim. 23Și David a întrebat
5.23
Vers. 19.

pe Domnul și el a zis: Să nu te sui; fă un ocol pe dinapoia lor și să mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Și va fi așa: când vei auzi
5.24
2 Reg. 7.6
în vârfurile duzilor un vuiet ca de pași, grăbește‐te, căci atunci Domnul
5.24
Jud. 4.11
a ieșit înaintea ta ca să bată tabăra filistenilor. 25Și David a făcut așa cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5.25
1 Cron. 14.16
până la Ghezer
5.25
Ios. 16.10
.