Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

David împărat peste tot Israelul

51Și toate semințiile lui Israel au venit

5.1
1 Cron. 11.1
12.23
la David în Hebron și au vorbit zicând: Iată suntem osul
5.1
Gen. 29.14
tău și carnea ta. 2Mai înainte, când era Saul împărat peste noi, tu
5.2
1 Sam. 18.13
erai cel ce duceai afară și aduceai înăuntru pe Israel. Și Domnul ți‐a zis: Tu vei fi
5.2
1 Sam. 16.1,12Ps. 78.71
păstorul poporului meu Israel și tu vei fi povățuitorul lui Israel. 3Deci toți bătrânii lui Israel au
5.3
1 Cron. 11.3
venit la împărat în Hebron. Și împăratul
5.3
2 Reg. 11.17
David a făcut legământ cu ei în Hebron înaintea
5.3
Jud. 11.111 Sam. 23.17
Domnului. Și au uns pe David împărat peste Israel. 4David era de treizeci de ani când s‐a făcut împărat și a domnit
5.4
1 Cron. 26.31
29.27
patruzeci de ani. 5În Hebron a domnit peste Iuda șapte
5.5
Cap. 2.11.
ani și șase luni și în Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani peste tot Israelul și Iuda.

Cucerirea Ierusalimului

6Și împăratul s‐a dus cu oamenii săi la Ierusalim

5.6
Jud. 1.21
împotriva iebusiților
5.6
Ios. 15.63Jud. 1.8
19.11,12
, locuitorii țării. Și ei au vorbit lui David zicând: Nu vei intra aici; ci orbii și ologii te vor da îndărăt! Vrând să zică: David nu va intra nicidecum aici. 7Și David a luat întăritura Sionului, care
5.7
Vers. 9.
este cetatea lui David. 8Și David a zis în ziua aceca: Cine va bate pe iebusiți, să se suie la canalul de apă și să bată pe ologi și pe orbi, care sunt urâți de sufletul lui David
5.8
1 Cron. 11.6‐9
. De aceea se zice: Orbul și ologul nu vor intra în casă. 9Și David a locuit în întăritură și a numit‐o cetatea
5.9
Vers. 7.
lui David. Și David a zidit de jur‐împrejur de la Milo și înăuntru. 10Și David se făcea tot mai mare și mai mare, căci Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el.

Casa lui David

11Și Hiram

5.11
1 Reg. 5.21 Cron. 14.1
, împăratul Tirului, a trimis soli la David și lemn de cedru și tâmplari și zidari și au zidit o casă lui David. 12Și David a cunoscut că Domnul îl întărise împărat peste Israel și că îi înălțase împărăția sa pentru poporul său Israel. 13Și David
5.13
Deut. 17.171 Cron. 3.9
14.3
și‐a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit de la Hebron și lui David i s‐au mai născut fii și fete. 14Și
5.14
1 Cron. 3.5
14.4
acestea sunt numele celor ce i s‐au născut în Ierusalim: Șamua și Șobab și Natan și Solomon 15și Ibhar și Elișua și Nefeg și Iafia 16și Elișama și Eliada și Elifelet.

Biruința asupra filistenilor

17Și când au auzit

5.17
1 Cron. 11.16
14.8
filistenii că unseseră pe David împărat peste Israel, toți filistenii s‐au suit să caute pe David și David a auzit și s‐a pogorât
5.17
Cap. 23.14.
în întăritură. 18Și filistenii veniseră și se răspândiseră în valea
5.18
Ios. 15.8
18.16Is. 17.5
Refaim. 19Și David
5.19
Cap. 2.1. 1 Sam. 23.2.4;
a întrebat pe Domnul zicând: Să mă sui împotriva filistenilor? Îi vei da în mâna mea? Și Domnul a zis lui David: Suie‐te! Căci voi da negreșit pe filisteni în mâna ta. 20Și David a venit la Baal‐Perațim
5.20
Is. 28.21
și David i‐a bătut acolo și a zis: Domnul a rupt pe vrăjmașii mei înaintea mea ca ruperea de ape. De aceea a pus numele locului aceluia Baal‐Perațim. 21Și și‐au lăsat acolo idolii lor și David și oamenii săi i‐au luat
5.21
Deut. 7.5,251 Cron. 14.12
. 22Și filistenii
5.22
1 Cron. 14.13
s‐au suit din nou și s‐au răspândit în valea Refaim. 23Și David a întrebat
5.23
Vers. 19.
pe Domnul și el a zis: Să nu te sui; fă un ocol pe dinapoia lor și să mergi asupra lor în dreptul duzilor. 24Și va fi așa: când vei auzi
5.24
2 Reg. 7.6
în vârfurile duzilor un vuiet ca de pași, grăbește‐te, căci atunci Domnul
5.24
Jud. 4.11
a ieșit înaintea ta ca să bată tabăra filistenilor. 25Și David a făcut așa cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni de la Gheba
5.25
1 Cron. 14.16
până la Ghezer
5.25
Ios. 16.10
.

6

Chivotul la Obed‐Edom

61Și David a adunat iarăși pe toți bărbații aleși ai lui Israel, treizeci de mii. 2Și David

6.2
1 Cron. 13.5,6
s‐a sculat și a mers de la Baale al lui Iuda cu tot poporul care era cu el ca să aducă de acolo chivotul lui Dumnezeu peste care
6.2
1 Sam. 4.4Ps. 80.1
este chemat Numele, numele Domnului oștirilor care șade între heruvimi. 3Și au pus chivotul lui Dumnezeu
6.3
Num. 7.91 Sam. 6.7
pe un car nou și l‐au scos din casa lui Abinadab care era pe deal. Și Uza și Ahio, fiii lui Abinadab, mânau carul cel nou. 4Și l‐au scos din
6.4
1 Sam. 7.1
casa lui Abinadab care era pe deal cu chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. 5Și David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului din tot felul de instrumente de lemn de brad și din harfe și din psaltiri și din timpane și din fluiere și din chimvale. 6Și când au venit la aria lui Nacon
6.6
1 Cron. 13.9
, Uza a întins
6.6
Num. 4.15
mâna la chivotul lui Dumnezeu și l‐a apucat căci boii s‐au poticnit. 7Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Uza, și Dumnezeu
6.7
1 Sam. 6.19
l‐a lovit acolo pentru greșala sa și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. 8Și David s‐a mâhnit că Domnul izbucnise împotriva lui Uza, și a numit locul acela Pereț‐Uza până în ziua de astăzi. 9Și David
6.9
Ps. 119.120Lc. 5.8,9
s‐a temut în ziua aceea de Domnul și a zis: Cum va intra la mine chivotul Domnului? 10Și David n‐a voit să mute chivotul Domnului la el în cetatea lui David, ci David l‐a dus de o parte în casa lui Obed‐Edom Ghititul
6.10
1 Cron. 13.13
. 11Și chivotul
6.11
1 Cron. 13.14
Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed‐Edom Ghititul. Și Domnul a binecuvântat
6.11
Gen. 30.27
39.5
pe Obed‐Edom și toată casa lui.

Aducerea chivotului la Ierusalim

12Și s‐a spus împăratului David zicând: Domnul a binecuvântat casa lui Obed‐Edom și tot ce este al lui pentru chivotul lui Dumnezeu. Și

6.12
1 Cron. 15.25
David a mers și a adus chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed‐Edom în cetatea lui David cu bucurie. 13Și a fost așa: când cei ce purtau
6.13
Num. 4.15Ios. 3.31 Cron. 15.2,15
chivotul Domnului merseseră șase pași, el jertfea un bou
6.13
1 Reg. 8.51 Cron. 15.26
și un vițel gras. 14Și David juca
6.14
Ex. 15.20Ps. 30.11
cu toată puterea lui înaintea Domnului. Și David era încins cu un efod
6.14
1 Sam. 2.181 Cron. 15.27
de in subțire. 15Și
6.15
1 Cron. 15.28
David și toată casa lui Israel au adus chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunetul trâmbițelor. 16Și a fost așa: când
6.16
1 Cron. 15.29
a intrat chivotul Domnului în cetatea lui David, Mical, fiica lui Saul, s‐a uitat pe fereastră și a văzut pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului și l‐a disprețuit în inima ei. 17Și au adus
6.17
1 Cron. 16.1
chivotul Domnului și l‐au pus la locul
6.17
1 Cron. 15.1Ps. 132.8
său în mijlocul cortului, pe care‐l întinsese David pentru el. Și David a adus
6.17
1 Reg. 8.5,62,63
arderi de tot și jertfe de pace înaintea Domnului. 18Și când a sfârșit David de adus arderea de tot și jertfele de pace, a binecuvântat
6.18
1 Reg. 8.551 Cron. 16.2
poporul în numele Domnului oștirilor. 19Și a împărțit
6.19
1 Cron. 16.3
la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, la bărbați și la femei, fiecăruia câte o turtă de pâine și câte o bucată de carne și câte o turtă de stafide. Și tot poporul s‐a dus fiecare la casa sa. 20Și David
6.20
Ps. 30
s‐a întors să‐și binecuvânteze casa. Și Mical, fiica lui Saul, a ieșit înaintea lui David și a zis: Cât de slăvit s‐a arătat astăzi împăratul lui Israel care s‐a dezgolit
6.20
Vers. 14,16.
astăzi înaintea ochilor roabelor slujitorilor săi, cum se dezgolește fără rușine unul din
6.20
Jud. 9.4
oamenii de rând. 21Și David a zis către Mical: Am făcut‐o înaintea Domnului care
6.21
1 Sam. 13.14
15.28
m‐a ales mai mult decât pe tatăl tău și mai mult decât toată casa lui, ca să mă pună domn peste poporul Domnului, peste Israel; deci voi juca înaintea Domnului. 22Și mă voi arăta și mai de nimic decât aceasta și voi fi și mai înjosit în ochii mei; dar de roabele de care ai vorbit, de ele voi fi ținut în cinste. 23Și Mical, fiica lui Saul, n‐a avut copil până în ziua morții sale.

7

David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu

71Și a fost așa: când

7.1
1 Cron. 17.1
a locuit împăratul în casa sa și Domnul îi dăduse odihnă de toți vrăjmașii lui de jur împrejur, 2împăratul a zis lui Natan, prorocul: Vezi, eu locuiesc într‐o casă
7.2
Cap. 5.11.
de cedru, iar
7.2
Fapte. 7.46
chivotul lui Dumnezeu locuiește în
7.2
Ex. 26.1
40.21
covoare. 3Și Natan a zis împăratului: Mergi și fă tot ce este în inima
7.3
1 Reg. 8.17‐181 Cron. 22.7
28.2
ta, căci Domnul este cu tine. 4Și a fost așa: în aceeași noapte cuvântul Domnului a fost către Natan zicând: 5Mergi și zi robului meu David: Așa zice Domnul: Oare îmi vei
7.5
1 Reg. 5.3
8.191 Cron. 22.8
28.3
zidi tu o casă ca să locuiesc în ea? 6Căci n‐am locuit în casă din
7.6
1 Reg. 8.16
ziua în care am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua de astăzi, ci am umblat într‐un cort
7.6
Ex. 40.18,19,34
și într‐un locaș. 7În toate locurile în care am
7.7
Lev. 26.11,12Deut. 23.14
umblat cu toți copiii lui Israel, am vorbit eu oare o vorbă cu vreuna din semințiile lui Israel căreia i‐am poruncit să fie
7.7
Cap. 5.2.
păstorul poporului meu Israel, zicând: De ce nu mi‐ați zidit o casă de cedru? 8Acum deci, așa vei zice robului meu David: Așa zice Domnul oștirilor: Te‐am luat
7.8
1 Sam. 16.11,12Ps. 78.70
din staul din urma oilor ca să fii domn peste poporul meu, peste Israel. 9Și am
7.9
1 Sam. 18.14
fost cu tine oriunde ai mers și am stârpit pe toți vrăjmașii
7.9
1 Sam. 31.6Ps. 89.23
tăi dinaintea ta și‐ți voi face un nume mare
7.9
Gen. 12.2
ca numele celor mari care sunt pe pământ. 10Și voi rândui un loc poporului meu Israel și‐l voi sădi
7.10
Ps. 44.2
80.8Ier. 24.6Amos 9.15
ca să locuiască în locul său și să nu mai fie tulburați și copiii răutății nu‐l vor mai apăsa
7.10
Ps. 89.22
ca înainte, 11și ca din ziua în
7.11
Jud. 2.14
15.161 Sam. 12.9,11Ps. 106.42
care am poruncit judecători peste poporul meu Israel; și ți‐am dat odihnă
7.11
Vers. 1.
de toți vrăjmașii tăi. Și încă Domnul îți spune că
7.11
Ex. 1.211 Reg. 11.38
îți va face o casă. 12Când
7.12
1 Reg. 2.1
se vor împlini zilele tale și vei dormi
7.12
Deut. 31.161 Reg. 1.21Fapte. 13.36
cu părinții tăi, voi ridica
7.12
1 Reg. 8.20Ps. 132.11
sămânța ta după tine, care va ieși din măruntaiele tale, și voi întări împărăția lui. 13El
7.13
1 Reg. 5.5
6.12
8.191 Cron. 22.10
28.6
va zidi o casă numelui meu și voi
7.13
Vers. 16.
întări scaunul de domnie al împărăției lui în veci. 14Eu
7.14
Ps. 89.26,27Evr. 1.5
îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face nelegiuire
7.14
Ps. 89.30,31,32,33
, îl voi mustra cu toiagul bărbaților și cu bătăile copiilor oamenilor. 15Dar îndurarea mea nu se va depărta de la el, cum
7.15
1 Sam. 15.23,28
16.141 Reg. 11.13,34
am luat‐o de la Saul pe care l‐am depărtat dinaintea ta. 16Și casa ta și împărăția ta va fi întemeiată
7.16
Vers. 12.
în veac înaintea ta; scaunul tău de domnie va fi întărit în veac.

Rugăciunea lui David

17Natan a vorbit așa lui David după toate aceste cuvinte și după toată această vedenie. 18Și împăratul David a intrat și a șezut înaintea Domnului și a zis: Cine

7.18
Gen. 32.10
sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și ce este casa mea că m‐ai adus la atâta? 19Și încă aceasta a fost prea puțin în ochii tăi, Doamne Dumnezeule! Și tu ai vorbit și
7.19
Vers. 12.13.
de casa robului tău pentru un lung viitor. Și aceasta după felul
7.19
Is. 55.8
oamenilor, Doamne Dumnezeule? 20Și ce să‐ți mai zică David? Căci tu cunoști
7.20
Gen. 18.19Ps. 139.1
pe robul tău, Doamne Dumnezeule! 21Pentru cuvântul tău și după inima ta ai făcut toată această mărime ca s‐o faci cunoscut robului tău. 22De aceea mare
7.22
1 Cron. 16.252 Cron. 2.5Ps. 48.1
86.10
96.4
135.5
145.3Ier. 10.6
ești tu Doamne Dumnezeule! Căci nimeni
7.22
Deut. 3.24
4.35
32.391 Sam. 2.2Ps. 86.8
89.6,8Is. 45.5,18,22
nu este ca tine și nu este Dumnezeu afară de tine, după toate câte am auzit cu urechile noastre. 23Și oare este un singur
7.23
Deut. 4.7,32,34
33.29Ps. 147.20
popor pe pământ ca poporul tău, ca Israel pe care Dumnezeu s‐a dus să și‐l răscumpere ca popor și să‐și facă un nume și să facă lucruri mari pentru voi și lucruri înfricoșate pentru țara ta înaintea poporului
7.23
Deut. 9.26Neem. 1.10
tău, pe care ți l‐ai răscumpărat din Egipt, de la neamurile și dumnezeii lor? 24Și ți‐ai întărit
7.24
Deut. 26.18
pe poporul tău Israel ca să‐ți fie popor în veac și tu
7.24
Ps. 48.14
, Doamne, te‐ai făcut Dumnezeul lor. 25Și acum, Doamne Dumnezeule, întărește în veac cuvântul pe care l‐ai vorbit despre robul tău și despre casa lui și fă cum ai zis! 26Și mărit să fie numele tău în veac zicând: Domnul oștirilor este Dumnezeu peste Israel, și casa robului tău David să fie întărită înaintea ta. 27Căci tu, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, ai descoperit urechii robului tău și ai zis: Îți voi zidi o casă: de aceea a găsit robul tău în inima sa să se roage către tine rugăciunea aceasta. 28Și acum, Doamne, tu ești Dumnezeu și cuvintele
7.28
In. 17.17
tale sunt adevăr și ai făgăduit acest lucru bun robului tău. 29Și acum placă‐ți să binecuvântezi casa robului tău ca să fie în veac înaintea ta, căci tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit, și casa robului tău să fie binecuvântată cu binecuvântarea ta în
7.29
Cap. 22.51.
veac.