Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel și Silvan și

1.1
2 Cor. 1.19
Timotei: bisericii tesalonicenilor în
1.1
1 Tes. 1.1
Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Isus Hristos. 2Har
1.2
1 Cor. 1.3
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.

Înaintarea tesalonicenilor în credință

3Suntem datori

1.3
1 Tes. 1.2,3
3.6,9
să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, după cum se cuvine, pentru că credința voastră crește peste măsură și iubirea fiecăruia dintre voi toți a unora către alții se înmulțește; 4încât noi înșine ne
1.4
2 Cor. 7.14
9.21 Tes. 2.19,20
lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru
1.4
1 Tes. 1.3
răbdarea voastră și credința în
1.4
1 Tes. 2.14
toate prigonirile voastre și în necazurile pe care le suferiți; 5care este o
1.5
Fil. 1.28
dovadă învederată a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, ca voi să fiți învredniciți de Împărăția lui Dumnezeu pentru
1.5
1 Tes. 2.14
care și suferiți; 6dacă
1.6
Ap. 6.10
cu adevărat este drept la Dumnezeu să dea în schimb necaz celor ce vă necăjesc, 7și vouă, care sunteți necăjiți, ușurare
1.7
Ap. 14.13
cu noi, la descoperirea Domnului
1.7
1 Tes. 4.16Iuda 14
Isus din cer cu îngerii puterii sale, 8într‐o
1.8
Evr. 10.27
12.292 Pet. 3.7Ap. 21.8
văpaie de foc, dând răzbunare celor ce
1.8
Ps. 79.61 Tes. 4.5
nu cunosc pe Dumnezeu și celor ce nu
1.8
Rom. 2.8
ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus, 9ca unii
1.9
Fil. 3.192 Pet. 3.7
care vor suferi pedeapsă, adică pieire veșnică de la fața Domnului și de la
1.9
Deut. 33.2Is. 2.19
slava tăriei lui, 10când
1.10
Ps. 89.7
va veni ca să fie proslăvit în sfinții săi și
1.10
Ps. 68.35
să fie privit cu mirare în ziua aceea în toți cei ce au crezut (pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută).

Rugăciunea apostolului pentru ei

11Pentru aceasta ne și rugăm totdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să

1.11
Vers. 5.
vă învrednicească de chemarea sa și să împlinească toată bună plăcerea bunătății
1.11
1 Tes. 1.3
sale și lucrarea credinței în putere, 12ca
1.12
1 Pet. 1.7
4.14
numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi și voi în el, potrivit harului Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.

2

Despre venirea Domnului

21Vă rugăm dar

2.1
1 Tes. 4.16
, fraților, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2.1
Mat. 24.31Mc. 13.271 Tes. 4.17
adunarea noastră împreună la el, 2ca să
2.2
Mat. 24.4Ef. 5.61 In. 4.1
nu vă lăsați clătinați îndată din minte, nici să nu vă înspăimântați nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi chiar de față. 3
2.3
Mat. 24.4Ef. 5.6
nu vă amăgească cineva cu niciun chip, pentru că ziua aceea nu
2.3
1 Tim. 4.1
va fi până nu va veni mai întâi lepădarea de la credință și nu va fi fost descoperit omul
2.3
Dan. 7.251 In. 2.18Ap. 13.11
nelegiuirii, fiul
2.3
In. 17.12
pieirii, 4împotrivitorul și care se
2.4
Is. 14.13Ezec. 28.2,6,9Dan. 7.25
11.36Ap. 13.6
înalță mai
2.4
1 Cor. 8.5
presus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este de mare cinste, încât el însuși se așază în Templul lui Dumnezeu, înfățișându‐se pe sine că este Dumnezeu. 5Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam acestea? 6Și acum știți ce‐l oprește ca să fie descoperit la sorocul său, 7căci taina
2.7
1 In. 2.18
4.3
nelegiuirii lucrează acum, numai este unul care oprește acum, până va fi luat din mijloc. 8Și atunci va fi descoperit cel nelegiuit, pe
2.8
Dan. 7.10,11
care Domnul Isus îl va nimici cu
2.8
Iov 4.9Is. 11.4Osea 6.5Ap. 2.16
19.15,20,21
suflarea gurii sale și‐l va desființa prin arătarea
2.8
Cap. 1.8, 9.
venirii sale, 9adică pe acela a cărui venire este potrivit
2.9
In. 8.41Ef. 2.2Ap. 18.23
lucrării Satanei în orice putere și semne
2.9
Deut. 13.1Mat. 24.24Ap. 13.13
19.20
și minuni ale minciunii 10și în orice amăgire a nedreptății pentru cei ce merg spre pieire
2.10
2 Cor. 2.15
4.3
, pentru că n‐au primit iubirea adevărului, ca să fie mântuiți. 11Și de aceea
2.11
Rom. 1.241 Reg. 22.22Ezec. 14.9
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să
2.11
Mat. 24.5,111 Tim. 4.1
creadă o minciună, 12ca să fie judecați toți cei ce n‐au crezut adevărul, ci au
2.12
Rom. 1.32
găsit plăcere în nedreptate.

Alegerea tesalonicenilor

13Iar noi

2.13
Cap. 1.3.
suntem datori să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, frați iubiți de Domnul, că Dumnezeu
2.13
1 Tes. 1.4
v‐a ales de la început
2.13
Ef. 1.4
spre mântuire, în
2.13
Lc. 1.751 Pet. 1.2
sfințirea Duhului și în credința adevărului, 14la care v‐a și chemat prin evanghelia noastră spre dobândirea
2.14
In. 17.221 Tes. 2.121 Pet. 5.10
slavei Domnului nostru Isus Hristos. 15Deci dar, fraților, stați
2.15
1 Cor. 16.13Fil. 4.1
tari și țineți bine datinele în care ați fost învățați
2.15
1 Cor. 11.2
, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. 16Iar însuși
2.16
Cap. 1.1, 2.
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care
2.16
1 In. 4.10Ap. 1.5
ne‐a iubit și ne‐a dat o mângâiere veșnică și o nădejde
2.16
1 Pet. 1.3
bună, în har, 17
2.17
1 Cor. 1.81 Tes. 3.13
vă mângâie inimile și să
2.17
1 Pet. 5.10
întărească în orice faptă și cuvânt bun.

3

Îndemn la rugăciune

31În sfârșit, fraților, rugați‐vă

3.1
Ef. 6.19Col. 4.31 Tes. 5.25
pentru noi ca Cuvântul Domnului să alerge și să fie proslăvit cum este și la voi, 2și ca să
3.2
Rom. 15.31
fim scăpați de oamenii necuviincioși și răi; căci nu toți au credința
3.2
Fapte. 28.24Rom. 10.16
. 3Dar credincios
3.3
1 Cor. 1.91 Tes. 5.24
este Domnul care vă va
3.3
In. 17.152 Pet. 2.9
întări și vă va păzi de cel rău. 4Și avem
3.4
2 Cor. 7.16Gal. 5.10
încredere în Domnul cu privire la voi, că faceți și veți face cele ce poruncim. 5Iar Domnul
3.5
1 Cron. 29.18
să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos.

Despărțirea de cei neascultători

6Vă poruncim, fraților, în numele Domnului nostru Isus Hristos, să

3.6
Rom. 16.17
vă feriți de
3.6
1 Cor. 5.11,13
orice frate care umblă
3.6
1 Tes. 4.11
5.14
fără rânduială și nu după datina
3.6
Cap. 2.15.
pe care a primit‐o de la noi. 7Căci voi înșivă știți cum
3.7
1 Cor. 4.16
11.11 Tes. 1.6,7
trebuie să ne urmați, pentru că
3.7
1 Tes. 2.10
n‐am fost fără rânduială între voi, 8nici n‐am mâncat în dar pâine de la cineva, ci în osteneală
3.8
Fapte. 18.3
20.342 Cor. 11.91 Tes. 2.9
și muncă, lucrând noapte și zi, ca să nu îngreuiem pe cineva dintre voi. 9Nu
3.9
1 Cor. 9.61 Tes. 2.6
că n‐avem drept, ci ca să ne dăm pe
3.9
Vers. 7.
noi înșine pildă vouă spre a ne urma. 10Căci chiar când eram la voi v‐am poruncit aceasta: că dacă cineva
3.10
Gen. 3.191 Tes. 4.11
nu voiește să lucreze, nici să nu mănânce. 11Căci auzim de unii care umblă
3.11
Vers. 6.
fără rânduială între voi, care nu lucrează nimic
3.11
1 Tes. 4.111 Tim. 5.131 Pet. 4.15
, ci se amestecă în toate. 12Dar unora ca aceștia le poruncim
3.12
1 Tes. 4.11
și‐i îndemnăm în Domnul Isus Hristos, ca să lucreze în liniște și să‐și
3.12
Ef. 4.28
mănânce pâinea lor înșiși. 13Voi însă, fraților
3.13
Gal. 6.9
, nu obosiți făcând binele. 14Iar dacă cineva n‐ascultă de cuvântul nostru prin epistola aceasta, însemnați‐vi‐l; nu
3.14
Mat. 18.171 Cor. 5.9
vă amestecați cu el, ca să fie rușinat. 15Și
3.15
Lev. 19.171 Tes. 5.14
totuși nu‐l socotiți ca pe un vrăjmaș ci
3.15
Tit 3.10
povățuiți‐l ca pe un frate.

Încheiere

16Iar însuși Domnul

3.16
Rom. 15.33
16.201 Cor. 14.332 Cor. 13.111 Tes. 5.23
păcii să vă dea pacea totdeauna în orice loc. Domnul fie cu voi toți. 17Îmbrățișarea
3.17
1 Cor. 16.21Col. 4.18
mea cu însăși mâna mea a lui Pavel, care este un semn în orice epistolă: așa scriu. 18Harul
3.18
Rom. 16.24
Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi toți.