Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, apostol

1.1
2 Cor. 1.1
al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, potrivit făgăduinței vieții
1.1
Ef. 3.6Tit 1.2Evr. 9.15
care este în Hristos Isus: 2lui
1.2
1 Tim. 1.2
Timotei, iubitul meu copil: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Domnul nostru.

Dragostea lui Pavel către Timotei

3Mulțumesc

1.3
Rom. 1.8Ef. 1.16
lui Dumnezeu, căruia
1.3
Fapte. 22.3
23.1
24.14
27.23Rom. 1.9Gal. 1.14
îi slujesc din strămoși cu un cuget curat, că fac neîncetat
1.3
1 Tes. 1.2
2.10
pomenire de tine noapte și zi în rugăciunile mele, 4dorind să te văd, căci mi‐aduc aminte
1.4
Cap. 4.9, 21.
de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie. 5Mi‐aduc aminte de credința
1.5
1 Tim. 1.5
4.6
fără fățărnicie care este în tine, care a locuit mai întâi în bunica ta Lois și în mama
1.5
Fapte. 16.1
ta Eunice și sunt încredințat că este și în tine. 6Pentru această pricină îți aduc aminte să înflăcărezi
1.6
1 Tes. 5.191 Tim. 4.14
darul lui Dumnezeu, care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu
1.7
Rom. 8.15
nu ne‐a dat un duh de sfială, ci
1.7
Lc. 24.49Fapte. 1.8
de putere și iubire și cuminție. 8Deci
1.8
Rom. 1.16
nu te rușina de mărturia
1.8
1 Tim. 2.6Ap. 1.2
Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul
1.8
Ef. 3.1Fil. 1.7
lui, ci
1.8
Col. 1.24
suferă răul împreună cu mine pentru evanghelie, potrivit puterii lui Dumnezeu, 9
1.9
1 Tim. 1.1Tit 3.4
care ne‐a mântuit și ne‐a
1.9
1 Tes. 4.7Evr. 3.1
chemat cu o chemare sfântă, nu
1.9
Rom. 3.20
9.11Tit 3.5
după faptele noastre, ci
1.9
Rom. 8.28
după planul și harul care ne‐a fost dat în Hristos Isus mai înainte
1.9
Rom. 16.25Ef. 1.4
3.11Tit 1.21 Pet. 1.20
de vremuri veșnice, 10iar acum ne‐a fost
1.10
Rom. 16.26Ef. 1.9Col. 1.26Tit 1.31 Pet. 1.20
făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care
1.10
1 Cor. 15.54,55Evr. 2.14
a desființat moartea și a dat la lumină viața și neputrezirea prin evanghelie, 11pentru care
1.11
Fapte. 9.15Ef. 3.7,81 Tim. 2.7
eu am fost pus propovăduitor și apostol și învățător. 12Pentru această
1.12
Ef. 3.1
pricină și sufăr acestea, dar nu mă rușinez; căci
1.12
1 Pet. 4.19
știu pe cine am crezut și sunt încredințat că el este puternic să păzească
1.12
1 Tim. 6.20
ce i‐am încredințat pentru
1.12
Vers. 18. Cap. 4.8.
ziua aceea. 13Să ai
1.13
Cap. 3.14.
ca izvod de cuvinte
1.13
Rom. 2.20
6.17
sănătoase cele ce ai auzit de la mine în
1.13
Cap. 2.2.
credința
1.13
1 Tim. 1.14
și iubirea care este în Hristos Isus. 14Păstrează frumosul
1.14
1 Tim. 6.20
odor încredințat ție, păzește‐l prin Duhul Sfânt, care
1.14
Rom. 8.11
locuiește în noi.

Lauda lui Onisifor

15Știi aceasta, că toți

1.15
Fapte. 19.10
cei ce sunt în Asia și‐au întors fața
1.15
Cap. 4.10, 16.
de la mine, dintre care este Figel și Ermogen. 16Domnul să dea
1.16
Mat. 5.7
milă casei
1.16
Cap. 4.19.
lui Onisifor; căci
1.16
Flm. 7
de multe ori m‐a însuflețit și nu
1.16
Vers. 8.
s‐a rușinat de lanțul
1.16
Fapte. 28.20Ef. 6.20
meu. 17Ci, când a fost în Roma, m‐a căutat cu sârguință și m‐a aflat 18(Domnul să‐i
1.18
Mat. 25.34‐40
dea să afle milă de la Domnul în
1.18
2 Tes. 1.10
ziua aceea). Și tu cunoști mai bine cât a slujit
1.18
Evr. 6.10
el în Efes.

2

Îndemn la tărie și credință

21Deci tu, copilul

2.1
1 Tim. 1.2
meu, împuternicește‐te
2.1
Ef. 6.10
în harul care este în Hristos Isus. 2Și
2.2
Cap. 1.13;
cele ce ai auzit de la mine prin mulți martori, încredințează‐le
2.2
1 Tim. 1.18
la oameni credincioși, care vor fi destoinici
2.2
1 Tim. 3.2Tit 1.9
să învețe și pe alții. 3Suferă
2.3
Cap. 1.8;
răul împreună cu mine, ca
2.3
1 Tim. 1.18
un bun ostaș al lui Hristos Isus. 4Nimeni
2.4
1 Cor. 9.25
slujind ca ostaș nu se încurcă în lucrurile vieții, ca să placă celui ce l‐a scris la oaste. 5Iar și
2.5
1 Cor. 9.25,26
dacă se luptă cineva la jocuri, nu este încununat dacă nu se va lupta potrivit legii. 6Plugarul
2.6
1 Cor. 9.10
care se ostenește trebuie să se împărtășească el întâi de roade. 7Înțelege ce zic; căci Domnul îți va da pricepere în toate. 8Adu‐ți aminte de Isus Hristos sculat
2.8
Fapte. 2.30
13.23Rom. 1.3,4
dintre cei morți, din
2.8
1 Cor. 15.1,4,20
sămânța lui David, după
2.8
Rom. 2.16
evanghelia mea, 9în
2.9
Fapte. 9.16
care sufăr răul până
2.9
Ef. 3.1Fil. 1.7
la legături, ca un făcător de rele, dar
2.9
Fapte. 28.31Ef. 6.19,20Fil. 1.13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10Pentru aceasta rabd toate
2.10
Ef. 3.13Col. 1.24
pentru cei aleși, ca
2.10
2 Cor. 1.6
și ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Isus, cu slavă veșnică. 11Credincios
2.11
1 Tim. 1.15
este cuvântul: Căci dacă
2.11
Rom. 6.5,82 Cor. 4.10
am murit cu el, vom și trăi cu el; 12dacă
2.12
Rom. 8.171 Pet. 4.13
răbdăm, vom și împărăți cu el; dacă
2.12
Mat. 10.33Mc. 8.38Lc. 12.9
îl vom tăgădui, și el ne va tăgădui; 13dacă
2.13
Rom. 3.3
9.6
îi suntem necredincioși, el rămâne credincios, pentru că nu se
2.13
Num. 23.19
poate tăgădui pe sine însuși.

Purtarea față de cei ce se abat de la credință

14Adu‐le aminte de acestea mărturisind

2.14
1 Tim. 5.21
6.13
înaintea lui Dumnezeu să
2.14
1 Tim. 1.4
6.4Tit 3.9,11
nu facă luptă de cuvinte, ceea ce nu este de niciun folos, ci spre dărâmarea celor ce ascultă. 15Silește‐te să te înfățișezi pe tine însuți lui Dumnezeu dovedit bun, un lucrător nedat de rușine, urmând drept cuvântul adevărului. 16Și ferește‐te de
2.16
1 Tim. 4.7
6.20Tit 1.14
lumeștile vorbiri deșarte; căci ei vor înainta mai departe în necucernicie, 17și cuvântul lor va roade ca gangrena, dintre care sunt Imeneu
2.17
1 Tim. 1.20
și Filet, 18oameni care n‐au nimerit ținta în ce privește
2.18
1 Tim. 6.21
adevărul, zicând
2.18
1 Cor. 15.12
că învierea s‐a și făcut și răstoarnă credința unora. 19Totuși temelia
2.19
Mat. 24.24Rom. 8.351 In. 2.19
cea tare a lui Dumnezeu stă, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște
2.19
Naum 1.7In. 10.14,27Num. 16.5
pe cei ce sunt ai săi! Și: Oricine numește numele Domnului să se depărteze de la nedreptate. 20Într‐o
2.20
1 Tim. 3.15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, și unele
2.20
Rom. 9.21
sunt spre cinste, iar altele spre necinste. 21Deci
2.21
Is. 52.11
dacă cineva se va curăți pe sine de acestea, va fi un vas spre cinste, sfințit, folositor
2.21
Cap. 3.17.
stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

Purtarea față de cei ce se abat de la curăție

22Dar fugi de poftele tinereții și urmărește

2.22
1 Tim. 6.11
dreptatea, credința, iubirea, pacea cu cei ce cheamă
2.22
Fapte. 9.141 Cor. 1.2
numele Domnului din
2.22
1 Tim. 1.5
4.12
inimă curată. 23Și ferește‐te de cercetările
2.23
1 Tim. 1.4
4.7
6.4Tit 3.9
nechibzuite și lipsite de învățătură, deoarece știi că ele nasc lupte. 24Și robul
2.24
Tit 3.2
Domnului nu trebuie să se lupte, ci să fie blând către toți
2.24
1 Tim. 3.2,3Tit 1.9
, îndemânatic să‐i învețe, răbdător de rele, 25îndreptând cu
2.25
Gal. 6.11 Tim. 6.111 Pet. 3.15
blândețe pe cei ce se împotrivesc, poate
2.25
Fapte. 8.22
le‐ar da cumva Dumnezeu pocăință spre cunoașterea
2.25
1 Tim. 2.4Tit 1.1
deplină a adevărului, 26și să se trezească din
2.26
1 Tim. 3.7
lațul diavolului, fiind vânați de el pentru voia lui.