Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Îndemn la tărie și credință

21Deci tu, copilul

2.1
1 Tim. 1.2
meu, împuternicește‐te
2.1
Ef. 6.10
în harul care este în Hristos Isus. 2Și
2.2
Cap. 1.13;
cele ce ai auzit de la mine prin mulți martori, încredințează‐le
2.2
1 Tim. 1.18
la oameni credincioși, care vor fi destoinici
2.2
1 Tim. 3.2Tit 1.9
să învețe și pe alții. 3Suferă
2.3
Cap. 1.8;
răul împreună cu mine, ca
2.3
1 Tim. 1.18
un bun ostaș al lui Hristos Isus. 4Nimeni
2.4
1 Cor. 9.25
slujind ca ostaș nu se încurcă în lucrurile vieții, ca să placă celui ce l‐a scris la oaste. 5Iar și
2.5
1 Cor. 9.25,26
dacă se luptă cineva la jocuri, nu este încununat dacă nu se va lupta potrivit legii. 6Plugarul
2.6
1 Cor. 9.10
care se ostenește trebuie să se împărtășească el întâi de roade. 7Înțelege ce zic; căci Domnul îți va da pricepere în toate. 8Adu‐ți aminte de Isus Hristos sculat
2.8
Fapte. 2.30
13.23Rom. 1.3,4
dintre cei morți, din
2.8
1 Cor. 15.1,4,20
sămânța lui David, după
2.8
Rom. 2.16
evanghelia mea, 9în
2.9
Fapte. 9.16
care sufăr răul până
2.9
Ef. 3.1Fil. 1.7
la legături, ca un făcător de rele, dar
2.9
Fapte. 28.31Ef. 6.19,20Fil. 1.13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10Pentru aceasta rabd toate
2.10
Ef. 3.13Col. 1.24
pentru cei aleși, ca
2.10
2 Cor. 1.6
și ei să aibă parte de mântuirea care este în Hristos Isus, cu slavă veșnică. 11Credincios
2.11
1 Tim. 1.15
este cuvântul: Căci dacă
2.11
Rom. 6.5,82 Cor. 4.10
am murit cu el, vom și trăi cu el; 12dacă
2.12
Rom. 8.171 Pet. 4.13
răbdăm, vom și împărăți cu el; dacă
2.12
Mat. 10.33Mc. 8.38Lc. 12.9
îl vom tăgădui, și el ne va tăgădui; 13dacă
2.13
Rom. 3.3
9.6
îi suntem necredincioși, el rămâne credincios, pentru că nu se
2.13
Num. 23.19
poate tăgădui pe sine însuși.

Purtarea față de cei ce se abat de la credință

14Adu‐le aminte de acestea mărturisind

2.14
1 Tim. 5.21
6.13
înaintea lui Dumnezeu să
2.14
1 Tim. 1.4
6.4Tit 3.9,11
nu facă luptă de cuvinte, ceea ce nu este de niciun folos, ci spre dărâmarea celor ce ascultă. 15Silește‐te să te înfățișezi pe tine însuți lui Dumnezeu dovedit bun, un lucrător nedat de rușine, urmând drept cuvântul adevărului. 16Și ferește‐te de
2.16
1 Tim. 4.7
6.20Tit 1.14
lumeștile vorbiri deșarte; căci ei vor înainta mai departe în necucernicie, 17și cuvântul lor va roade ca gangrena, dintre care sunt Imeneu
2.17
1 Tim. 1.20
și Filet, 18oameni care n‐au nimerit ținta în ce privește
2.18
1 Tim. 6.21
adevărul, zicând
2.18
1 Cor. 15.12
că învierea s‐a și făcut și răstoarnă credința unora. 19Totuși temelia
2.19
Mat. 24.24Rom. 8.351 In. 2.19
cea tare a lui Dumnezeu stă, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște
2.19
Naum 1.7In. 10.14,27Num. 16.5
pe cei ce sunt ai săi! Și: Oricine numește numele Domnului să se depărteze de la nedreptate. 20Într‐o
2.20
1 Tim. 3.15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, și unele
2.20
Rom. 9.21
sunt spre cinste, iar altele spre necinste. 21Deci
2.21
Is. 52.11
dacă cineva se va curăți pe sine de acestea, va fi un vas spre cinste, sfințit, folositor
2.21
Cap. 3.17.
stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună.

Purtarea față de cei ce se abat de la curăție

22Dar fugi de poftele tinereții și urmărește

2.22
1 Tim. 6.11
dreptatea, credința, iubirea, pacea cu cei ce cheamă
2.22
Fapte. 9.141 Cor. 1.2
numele Domnului din
2.22
1 Tim. 1.5
4.12
inimă curată. 23Și ferește‐te de cercetările
2.23
1 Tim. 1.4
4.7
6.4Tit 3.9
nechibzuite și lipsite de învățătură, deoarece știi că ele nasc lupte. 24Și robul
2.24
Tit 3.2
Domnului nu trebuie să se lupte, ci să fie blând către toți
2.24
1 Tim. 3.2,3Tit 1.9
, îndemânatic să‐i învețe, răbdător de rele, 25îndreptând cu
2.25
Gal. 6.11 Tim. 6.111 Pet. 3.15
blândețe pe cei ce se împotrivesc, poate
2.25
Fapte. 8.22
le‐ar da cumva Dumnezeu pocăință spre cunoașterea
2.25
1 Tim. 2.4Tit 1.1
deplină a adevărului, 26și să se trezească din
2.26
1 Tim. 3.7
lațul diavolului, fiind vânați de el pentru voia lui.

3

Răutatea oamenilor de la urmă

31Cunoaște însă aceasta, că în

3.1
1 Tim. 4.12 Pet. 3.31 In. 2.18Iuda 18
zilele din urmă vor veni vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de ei
3.2
Fil. 2.21
înșiși, iubitori de argint
3.2
2 Pet. 2.3
, lăudăroși
3.2
Iuda 16
, îngâmfați
3.2
1 Tim. 6.4
, hulitori
3.2
1 Tim. 1.202 Pet. 2.12Iuda 10
, nesupuși părinților
3.2
Rom. 1.30
, nemulțumitori, necuvioși, 3fără
3.3
Rom. 1.31
iubire firească, neînduplecați, clevetitori
3.3
Rom. 1.31
, neînfrânați
3.3
2 Pet. 3.3
, neîmblânziți, neiubitori de bine, 4vânzători
3.4
2 Pet. 2.10
, porniți fără chibzuială, îngâmfați, iubitori
3.4
Fil. 3.192 Pet. 2.13
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având o formă de cucernicie, dar tăgăduind puterea
3.5
1 Tim. 5.8Tit 1.16
ei; depărtează‐te și de aceștia
3.5
2 Tes. 3.61 Tim. 6.5
. 6Căci dintr‐aceștia sunt
3.6
Mat. 23.14Tit 1.11
cei ce se vâră în case și robesc femeioare încărcate de păcate, mânate de felurite pofte, 7totdeauna învățând și neputând veni
3.7
1 Tim. 2.4
niciodată la cunoștința deplină a adevărului. 8Și după cum
3.8
Ex. 7.11
Iane și Iambre s‐au împotrivit lui Moise, așa și aceștia se împotrivesc adevărului, oameni
3.8
1 Tim. 6.5
stricați la minte, netrebnici
3.8
Rom. 1.282 Cor. 13.5Tit 1.16
în ce privește credința. 9Dar nu vor înainta mai mult, căci nebunia lor va fi învederată tuturor, cum
3.9
Ex. 7.12
8.18
9.11
a fost și a acelora.

Să rămână tare în credință

10Tu însă

3.10
Fil. 2.221 Tim. 4.6
mi‐ai urmat de aproape învățătura, felul vieții, planul, credința, îndelunga răbdare, iubirea, răbdarea, 11prigonirile, suferințele, ce fel mi s‐au făcut în
3.11
Fapte. 13.45,50
Antiohia, în
3.11
Fapte. 14.2,5
Iconia, în
3.11
Fapte. 11.19
Listra: ce fel de prigoniri am răbdat, și din
3.11
Ps. 31.192 Cor. 1.10
toate m‐a scăpat Domnul. 12Și toți
3.12
Ps. 34.19Mat. 16.24In. 17.14Fapte. 14.221 Cor. 15.191 Tes. 3.3
care voiesc să trăiască în cucernicie în Hristos Isus vor fi prigoniți. 13Oamenii răi însă
3.13
2 Tes. 2.111 Tim. 4.1
și amăgitori vor înainta spre mai rău ducând în rătăcire și fiind duși în rătăcire. 14Iar tu
3.14
Cap. 1.13;
rămâi în cele ce ai învățat și ai fost întărit, deoarece știi de la cine le‐ai învățat. 15Și fiindcă din pruncie cunoști Scripturile sfinte
3.15
In. 5.39
, care pot să te facă înțelept spre mântuire, prin credința care este în Hristos Isus. 16Orice
3.16
2 Pet. 1.20,21
scriptură este insuflată de Dumnezeu și folositoare
3.16
Rom. 15.4
spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea care este în dreptate, 17ca
3.17
1 Tim. 6.11
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, gătit
3.17
Cap. 2.21.
deplin spre orice lucrare bună.

4

Stăruința în propovăduire

41Mărturisesc

4.1
1 Tim. 5.21
6.13
înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Isus, care
4.1
Fapte. 10.42
are să judece viii și morții, atât pe arătarea lui cât și pe împărăția lui: 2propovăduiește cuvântul, stăruiește la vreme, ne la vreme, mustră
4.2
1 Tim. 5.20Tit 1.13
2.15
, ceartă, îndeamnă
4.2
1 Tim. 4.13
cu orice îndelungă răbdare și învățătură. 3Căci
4.3
Cap. 3.1.
va fi o vreme când nu vor suferi învățătura
4.3
1 Tim. 1.10
sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după
4.3
Cap. 3.6.
poftele lor, fiind gâdilați la auz, 4și își vor întoarce auzul de la adevăr, și se vor abate
4.4
1 Tim. 1.4
4.7Tit 1.14
la basme. 5Tu însă fii treaz în toate, suferă
4.5
Cap. 1.8;
răul, fă lucru de evanghelist
4.5
Fapte. 21.8Ef. 4.11
, împlinește‐ți bine slujba. 6Căci eu
4.6
Fil. 2.17
sunt chiar turnat ca o jertfă de băutură și vremea mutării
4.6
Fil. 1.232 Pet. 1.14
mele este aproape.

Timotei rugat să vină la Pavel

7M‐am luptat

4.7
1 Cor. 9.24,25Fil. 3.141 Tim. 6.12Evr. 12.1
lupta cea bună, am sfârșit alergarea, am păzit credința; 8de acum îmi stă înainte cununa
4.8
1 Cor. 9.25Iac. 1.121 Pet. 5.4Ap. 2.10
dreptății, pe care mi‐o va da Domnul, dreptul Judecător, în
4.8
Cap. 1.12.
ziua aceea, dar nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea lui. 9Silește‐te să vii curând la mine. 10Căci
4.10
Col. 4.14Flm. 21
Dima m‐a părăsit, fiindcă a iubit
4.10
1 In. 2.15
veacul de acum și a plecat la Tesalonic, Crescens în Galatia, Tit în Dalmatia. 11Numai
4.11
Cap. 1.15.
Luca
4.11
Col. 4.14Flm. 21
este cu mine. Ia pe Marcu
4.11
Fapte. 12.25
15.37Col. 4.10
și adu‐l cu tine, căci îmi este folositor pentru slujbă. 12Pe Tihic
4.12
Fapte. 20.4Ef. 6.21Col. 4.7Tit 3.12
l‐am trimis la Efes. 13Când vii, adu‐mi mantaua pe care am lăsat‐o în Troa la Carp și cărțile, mai ales cele de piele. 14Alexandru
4.14
Fapte. 19.331 Tim. 1.20
arămarul mi‐a făcut multe rele: Domnul îi va da
4.14
2 Sam. 3.39Ps. 28.4Ap. 18.6
după faptele lui. 15Păzește‐te și tu de el; căci tare s‐a împotrivit cuvintelor noastre. 16În întâia mea apărare nimeni nu mi‐a venit în ajutor, ci
4.16
Cap. 1.15.
toți m‐au părăsit: să
4.16
Fapte. 7.60
nu li se pună în socoteală. 17Dar
4.17
Mat. 10.19Fapte. 23.11
27.23
Domnul a stat lângă mine și m‐a întărit, ca
4.17
Fapte. 9.15
26.17,18Ef. 3.8
prin mine să fie vestită pe deplin propovăduirea și să audă toate Neamurile; și am fost scăpat din
4.17
Ps. 22.212 Pet. 2.9
gura leului. 18Domnul
4.18
Ps. 121.7
mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui până la împărăția lui cea cerească. A lui
4.18
Rom. 11.36Gal. 1.5Evr. 13.21
să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Urări de sănătate

19Îmbrățișează pe Priscila

4.19
Fapte. 18.2Rom. 16.3
și Acuila și casa
4.19
2 Tim. 1.16
lui Onisifor. 20Erast
4.20
Fapte. 19.22Rom. 16.23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4.20
Fapte. 20.4
21.29
l‐am lăsat în Milet bolnav. 21Silește‐te
4.21
Vers. 9.
să vii înainte de iarnă. Te îmbrățișează Eubul și Pudens și Linus și Claudia și toți frații. 22Domnul
4.22
Gal. 6.18Flm. 25
Isus Hristos fie cu duhul tău! Harul fie cu voi.