Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
10

Sutașul Corneliu

101Și în Cesarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș în ceata de ostași numită Italiana, 2cucernic

10.2
Vers. 22. Cap. 8.2;
22.12
și temător
10.2
Vers. 35.

de Dumnezeu cu toată casa lui, care făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna. 3El a văzut
10.3
Vers. 30. Cap. 11.13.

lămurit într‐o vedenie, cam pe la ceasul al nouălea din zi, un înger al lui Dumnezeu intrând la el și zicându‐i: Cornelie. 4Iar el uitându‐se țintă la el și speriat, a zis: Ce este, Doamne? Și el i‐a zis: Rugăciunile tale și milosteniile tale s‐au suit spre aducere aminte înaintea lui Dumnezeu. 5Și acum trimite bărbați la Iope și adu pe Simon, care se numește și Petru. 6El găzduiește la un oarecare Simon
10.6
Cap. 9.43.

tăbăcarul
10.6
Cap. 11.14.

, a cărui casă este lângă mare. 7Iar după ce a plecat îngerul care‐i vorbea, el a strigat pe doi dintre casnicii săi și pe un ostaș cucernic dintre cei ce erau mereu pe lângă el 8și istorisindu‐le toate, i‐a trimis la Iope.

Corneliu întors la Dumnezeu

9Și a doua zi, pe când mergeau ei pe cale și se apropiau de cetate, Petru s‐a suit

10.9
Cap. 11.5, etc.

pe acoperiș, pe la ceasul al șaselea, ca să se roage. 10Și a flămânzit și voia să mănânce; și pe când găteau ei, a venit peste el o răpire sufletească. 11Și zărește
10.11
Cap. 7.56.
Ap. 19.11
cerul deschis și un vas pogorându‐se ca o pânză mare lăsată în jos, de patru capete, pe pământ, 12în care erau toate cele cu patru picioare și târâtoare ale pământului și păsări ale cerului. 13Și s‐a făcut un glas către el: Scoală‐te, Petre, înjunghie și mănâncă. 14Iar Petru a zis: Cu niciun chip, Doamne; pentru că
10.14
Lev. 11.4
20.25Deut. 14.3,7Ezec. 4.14
niciodată n‐am mâncat ceva spurcat și necurat. 15Și iarăși a venit un glas a doua oară către el: Ce
10.15
Mat. 15.11Rom. 14.14,17,201 Cor. 10.251 Tim. 4.4Tit 1.15
a curățit Dumnezeu, nu spurca tu. 16Iar aceasta s‐a făcut până de trei ori și îndată vasul a fost ridicat în sus în cer. 17Și pe când Petru nu se dumirea în sine ce să fie vedenia pe care a văzut‐o, iată bărbații trimiși de Corneliu, întrebând cu de‐amănuntul de casa lui Simon, au stat la poartă 18și au strigat și au întrebat dacă Simon numit și Petru găzduiește aici. 19Dar pe când Petru se gândea în sine despre vedenie, Duhul i‐a
10.19
Cap. 11.12.

zis: Iată, te caută trei bărbați. 20Deci scoală‐te
10.20
Cap. 15.7.

, pogoară‐te și du‐te împreună cu ei fără să te îndoiești de ceva, pentru că eu i‐am trimis. 21Și Petru s‐a pogorât la bărbați și a zis: Iată, eu sunt acela pe care‐l căutați; care este pricina pentru care sunteți aici? 22Iar ei au zis: Corneliu
10.22
Vers. 1.2, etc.

sutașul, bărbat drept și temător de Dumnezeu și cu mărturie
10.22
Cap. 22.12.

de la tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr‐un înger sfânt ca să trimită să te cheme la casa lui și să audă cuvinte de la tine. 23I‐a chemat deci înăuntru și i‐a găzduit. Și a doua zi s‐a sculat și a ieșit cu ei, și unii dintre frații de la Iope au
10.23
Vers. 45. Cap. 11.12.

venit cu el. 24Și a doua zi au intrat în Cesarea; iar Corneliu îi aștepta, după ce chemase pe rudele sale și pe prietenii săi de aproape. 25Și când a fost să intre Petru, Corneliu i‐a ieșit înainte, i‐a căzut la picioare și s‐a închinat. 26Dar Petru l‐a ridicat zicând: Scoală‐te
10.26
Cap. 14.14, 15.
Ap. 19.10
22.9
; și eu însumi sunt un om. 27Și pe când vorbea cu el, a intrat și găsește pe mulți care se adunaseră. 28Și a zis către ei: Voi știți că
10.28
In. 4.9
18.28Gal. 2.12,14
este neîngăduit unui bărbat iudeu să se lipească sau să vină la unul de alt neam; și totuși mie Dumnezeu
10.28
Cap. 15.8, 9.
Ef. 3.6
mi‐a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. 29Și de aceea am venit fără să fac împotrivire când au trimis după mine. Întreb deci: Pentru care cuvânt ați trimis după mine? 30Și Corneliu a zis: Acum patru zile, până la ceasul acesta, mă rugam în al nouălea ceas în casa mea, și iată un
10.30
Cap. 1.10.

bărbat în
10.30
Mat. 28.3Mc. 16.5Lc. 24.4
veșmânt strălucitor a stat înaintea mea. 31Și a zis: Cornelie, rugăciunea
10.31
Dan. 10.12
ți‐a fost ascultată și
10.31
Evr. 6.10
milosteniile tale au fost aduse aminte înaintea lui Dumnezeu. 32Trimite deci la Iope și cheamă la tine pe Simon, care se numește și Petru; el găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul, lângă mare. 33Îndată deci am trimis la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum deci noi toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm toate cele poruncite ție de Domnul. 34Și Petru a deschis gura și a zis: Cu
10.34
Deut. 10.172 Cron. 19.7Iov 34.19Rom. 2.11Gal. 2.6Ef. 6.9Col. 3.251 Pet. 1.17
adevărat înțeleg că Dumnezeu nu caută la față, 35ci în
10.35
Cap. 15.9.
Rom. 2.13,27
3.22,29
10.12,131 Cor. 12.13Gal. 3.28Ef. 2.13,18
3.6
orice neam, cel ce se teme de el și lucrează dreptate îi este primit. 36Cuvântul pe care l‐a trimis copiilor lui Israel, binevestind
10.36
Is. 57.19Ef. 2.14,16,17Col. 1.20
evanghelia păcii prin Isus Hristos (el este
10.36
Mat. 28.18Rom. 10.121 Cor. 15.27Ef. 1.20,221 Pet. 3.22Ap. 17.14
19.16
Domn al tuturor), 37voi înșivă știți vorba aceea care s‐a făcut prin toată Iudeea, începând
10.37
Lc. 4.14
de la Galileea, după botezul pe care l‐a propovăduit Ioan; 38pe Isus din Nazaret, cum
10.38
Lc. 4.184.27Evr. 1.9
Dumnezeu l‐a uns cu Duhul Sfânt și cu putere; care a umblat din loc în loc, făcând bine și tămăduind pe toți cei asupriți de diavolul, pentru că
10.38
In. 3.2
Dumnezeu era cu el. 39Și noi
10.39
Cap. 2.20.

suntem martori pentru toate câte a făcut în țara iudeilor și în Ierusalim; pe care l‐au
10.39
Cap. 5.30.

și omorât atârnându‐l pe lemn. 40Pe el Dumnezeu l‐a sculat
10.40
Cap. 2.24.

a treia zi și i‐a dat ca să se arate 41nu
10.41
In. 14.17,22
la tot poporul, ci nouă martorilor care am fost aleși mai dinainte de Dumnezeu, care
10.41
Lc. 24.30,43In. 21.13
am mâncat și am băut împreună cu el după învierea lui dintre cei morți. 42Și ne‐a
10.42
Mat. 28.19,20
poruncit să propovăduim poporului și să dăm mărturie că
10.42
In. 5.22,27
el este cel rânduit de Dumnezeu Judecător al viilor
10.42
Rom. 14.9,102 Cor. 5.102 Tim. 4.11 Pet. 4.5
și al morților. 43Pentru el mărturisesc toți prorocii că prin numele lui oricine
10.43
Is. 53.11Ier. 31.34Dan. 9.24Mica 7.18Zah. 13.1Mal. 4.2
care crede în el
10.43
Cap. 15.9;
26.18Rom. 10.11Gal. 3.22
primește iertarea păcatelor. 44Pe când vorbea încă Petru aceste vorbe, Duhul Sfânt a
10.44
Cap. 4.31;
8.15‐17
11.15
căzut peste toți care ascultau cuvântul. 45Și credincioșii din tăierea împrejur, cei ce au venit cu Petru, s‐au uimit
10.45
Vers. 23.

pentru că
10.45
Cap. 11.18.
Gal. 3.14
darul Sfântului Duh s‐a vărsat și peste Neamuri. 46Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a răspuns: 47Nu cumva poate cineva opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca
10.47
Cap. 11.17;
15.8,9Rom. 10.12
și noi? 48Și a
10.48
1 Cron. 1.17
poruncit ca să fie botezați în
10.48
Cap. 2.38;
8.16
numele lui Isus Hristos. Atunci l‐au rugat să rămână câteva zile.