Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
17

Pavel în Tesalonic

171Și după ce au trecut prin Amfipoli și Apolonia, au venit la Tesalonic unde era o sinagogă a iudeilor. 2Și după cum era obiceiul său, Pavel a

17.2
Lc. 4.1613.5,14
14.1
16.13
19.8
intrat la ei și în trei Sabate a stat de vorbă cu ei din scripturi, 3descoperind și lămurind că Hristosul
17.3
Lc. 24.26,46Gal. 3.1
trebuia să pătimească și să învie dintre cei morți; și zicând că acest Isus, pe care vi‐l vestesc eu, este Hristosul. 4Și unii
17.4
Cap. 28.24.

dintre ei au fost înduplecați și s‐au însoțit cu Pavel și Sila
17.4
Cap. 15.22, 27, 32, 40.

și o mulțime mare din grecii cucernici și nu puține dintre femeile de frunte. 5Dar iudeii pizmuind și luând cu ei pe câțiva bărbați răi din cei de rând și făcând gloată, tulburau cetatea și năvălind la casa lui Iason, căutau să‐i scoată afară la popor. 6Și fiindcă nu i‐au găsit, târau pe Iason și pe unii frați la mai marii cetății, strigând: Aceștia
17.6
Rom. 16.21
care au întors
17.6
Cap. 16.20.

toată lumea pe dos, au venit și aici 7și Iason i‐a primit la sine. Și toți aceștia lucrează împotriva hotărârilor Cezarului, zicând
17.7
Lc. 23.2In. 19.121 Pet. 2.13
că este un alt împărat, Isus. 8Și au tulburat gloata și pe mai marii cetății care auzeau acestea. 9Și după ce au luat chezășie de la Iason și de la ceilalți, le‐au dat drumul.

Pavel la Berea

10Iar frații

17.10
Cap. 9.25. Vers. 14.

îndată au trimis noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea, care când au sosit, s‐au dus în sinagoga iudeilor. 11Aceștia erau mai aleși la suflet decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată voioșia, cercetând
17.11
Is. 34.16Lc. 16.29In. 5.39
cu de‐amănuntul scripturile în fiecare zi, dacă acestea ar fi așa. 12Mulți dintre ei deci au crezut și din femeile grecești de stare bună și dintre bărbați, nu puțini. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au cunoscut că și în Berea a fost vestit de Pavel Cuvântul lui Dumnezeu, au venit și acolo întărâtând și tulburând gloatele. 14Și atunci frații îndată
17.14
Mat. 10.23
au trimis pe Pavel ca să se ducă până spre mare și Sila și Timotei au mai rămas acolo. 15Iar cei ce însoțeau pe Pavel l‐au dus
17.15
Cap. 18.5.

până la Atena; și luând ei poruncă de la el către Sila și Timotei ca să vină cât mai curând la el, au plecat.

Pavel la Atena. Cuvântarea

16Și pe când Pavel îi aștepta în Atena, i s‐a

17.16
2 Pet. 2.8
întărâtat duhul în sine când a văzut cetatea plină de idoli. 17Deci a stat de vorbă în sinagogă cu iudeii și cu cei cucernici și în târg în fiecare zi cu cei ce‐l întâlneau. 18Și unii dintre filosofii epicurieni și dintre filosofii stoici s‐au legat de el. Și alții ziceau: Ce vrea să spună acest semănător de vorbe? Iar alții: Pare că este vestitor de dumnezei străini! pentru că le binevestea pe Isus și învierea. 19Și l‐au luat cu ei și l‐au dus la Areopag zicând: Putem ști ce este această învățătură nouă care este vorbită de tine? 20Căci aduci la urechile noastre ceva străin; deci voim să știm ce vor să fie acestea. 21(Iar toți atenienii și străinii care se află vremelnic acolo nu aveau vreme potrivită pentru nimic altceva, decât să vorbească ceva sau să audă ceva mai nou). 22Și Pavel a stat în mijlocul Areopagului și a zis: Bărbați atenieni, întru toate vă văd mai religioși. 23Căci trecând și privind de aproape lucrurile de închinat ale voastre, am găsit și un altar pe care este scris: DUMNEZEULUI NECUNOSCUT. Deci ceea ce voi cinstiți foarte mult, fără să cunoașteți, aceasta vă vestesc eu. 24Dumnezeu
17.24
Cap. 14.15.

care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, el fiind Domnul
17.24
Mat. 11.25
cerului și al pământului, nu
17.24
Cap. 7.48.

locuiește în temple făcute de mâini, 25nici nu este slujit de mâini omenești, ca
17.25
Ps. 50.8
având trebuință de ceva, căci el
17.25
Gen. 2.7Num. 16.22Iov 12.10
27.3
33.4Is. 42.5
57.16Zah. 12.1
însuși dă tuturor viață și suflare și toate; 26și a făcut dintr‐un singur sânge orice neam de oameni ca să locuiască peste toată fața pământului, hotărând vremuri rânduite și marginile
17.26
Deut. 32.8
locuirii lor, 27ca
17.27
Rom. 1.20
să caute pe Dumnezeu, doar cel puțin l‐ar pipăi și l‐ar afla, deși
17.27
Cap. 14.47.

nu este departe de fiecare dintre noi. 28Căci în
17.28
Col. 1.17Evr. 1.3
el viețuim și ne mișcăm și suntem, după cum
17.28
Tit 1.12
au zis și unii dintre poeții voștri: Căci și noi suntem din neamul lui. 29Fiind deci din neamul lui Dumnezeu, nu
17.29
Is. 40.18
trebuie să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul și născocirea omului! 30Deci Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile
17.30
Cap. 14.16.
Rom. 3.25
de neștiință, dar acum
17.30
Lc. 24.47Tit 2.11,121 Pet. 1.14
4.3
poruncește oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, 31pentru că a pus o zi în care va
17.31
Cap. 10.42.
Rom. 2.16
14.10
judeca cu dreptate pământul locuit prin bărbatul pe care l‐a rânduit, punând credința la îndemâna tuturor prin
17.31
Cap. 2.24.

aceea că l‐a înviat dintre cei morți…… 32Și când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: Te vom mai asculta iarăși despre aceasta. 33Așa Pavel a ieșit din mijlocul lor. 34Și unii bărbați s‐au alipit de el și au crezut, între care și Dionisie Areopagitul și o femeie cu numele Damaris și alții cu ei.