Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
16

Timotei. Vedenia lui Pavel

161Și a ajuns și la Derbe

16.1
Cap. 14.6.
și Listra. Și iată acolo era un ucenic cu numele
16.1
Cap. 19.22.
Timotei, fiu
16.1
2 Tim. 1.5
al unei femei iudeice credincioase, dar al unui tată grec. 2El avea bună mărturie de la frații
16.2
Cap. 6.3.
care erau în Listra și Iconia. 3Pe el îl voia Pavel ca să iasă cu el și l‐a luat
16.3
1 Cor. 9.20Gal. 2.3Gal. 5.2
și l‐a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri; căci știau toți că tatăl lui era grec. 4Și când treceau prin cetăți, le dădeau să păzească hotărârile
16.4
Cap. 15.28, 29.
judecate de apostolii și prezbiterii care erau în Ierusalim. 5Deci bisericile
16.5
Cap. 15.41.
erau întărite în credință și sporeau la număr în fiecare zi. 6Și au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, fiind opriți de Duhul Sfânt să vorbească cuvântul în Asia. 7Și când au venit spre Misia, încercau să meargă în Bitinia și Duhul lui Isus nu le‐a îngăduit. 8Deci trecând pe lângă Misia, s‐au
16.8
2 Cor. 2.122 Tim. 4.13
pogorât la Troa. 9Și noaptea i s‐a arătat lui Pavel o vedenie: un bărbat
16.9
Cap. 10.30.
din
16.9
2 Cor. 2.13
Macedonia sta și‐l ruga și zicea: Treci în Macedonia și ajută‐ne. 10Și când a văzut vedenia, îndată am căutat să ieșim în Macedonia, judecând că Dumnezeu ne‐a chemat să le vestim evanghelia.

Pavel la Filipi. Lidia

11Deci plecând pe apă din Troa, am mers drept la Samotracia și a doua zi la Neapoli 12și de acolo la Filipi

16.12
Fil. 1.1
, care este o cetate a Macedoniei, cea dintâi din ținut, o colonie romană; și am zăbovit în această cetate câteva zile. 13Și în ziua Sabatului am ieșit afară din poartă la un râu, unde socoteam că este un loc de rugăciune; și am șezut jos și vorbeam femeilor care erau adunate. 14Și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de purpură din orașul Tiatira, temătoare de Dumnezeu, asculta; a cărei inimă a
16.14
Lc. 24.45
deschis‐o Domnul ca să ia aminte la cele vorbite de Pavel. 15Și după ce a fost botezată ea și casa ei, ne‐a rugat zicând: Dacă ați judecat că sunt credincioasă Domnului, intrați în casa mea și rămâneți acolo. Și ne‐a
16.15
Gen. 19.3
33.11Jud. 19.21Lc. 24.29
13.2
silit.

O slujnică ghicitoare. Temnicerul din Filipi

16Și a fost așa: pe când ne duceam noi la locul de rugăciune, ne‐a ieșit înainte o slujnică

16.16
1 Sam. 28.7
, având un duh al lui Piton, care aducea mult câștig
16.16
Cap. 19.24.
domnilor ei prin ghicire. 17Ea urmând după Pavel și noi, striga zicând: Acești oameni sunt robi ai Dumnezeului Celui Preaînalt, care vă vestesc calea mântuirii. 18Și aceasta o făcea multe zile. Dar Pavel, foarte necăjit,
16.18
Mc. 1.25,34
s‐a întors și a zis duhului: Îți poruncesc în numele lui Isus Hristos să ieși afară din ea. Și
16.18
Mc. 16.17
a ieșit afară în ceasul acela. 19Și când au văzut
16.19
Cap. 19.25, 26.
domnii ei că s‐a dus nădejdea câștigului lor, au apucat
16.19
2 Cor. 6.5
pe Pavel și Sila și i‐au târât
16.19
Mat. 10.18
în târg înaintea mai marilor. 20Și după ce i‐au adus la căpetenii, au zis: Acești oameni, care sunt iudei, turbură
16.20
1 Reg. 18.17
cetatea noastră 21și vestesc datine pe care nu ne este îngăduit să le primim nici să le facem, noi fiind romani. 22Și gloata s‐a ridicat împreună împotriva lor și căpeteniile le‐au sfâșiat veșmintele și au
16.22
2 Cor. 6.5
11.23,251 Tes. 2.2
poruncit să‐i bată cu nuiele. 23Și după ce le‐au dat multe lovituri, i‐au aruncat în temniță poruncind păzitorului închisorii să‐i păzească bine. 24Acesta primind o astfel de poruncă, i‐a aruncat în temnița dinăuntru și le‐a înțepenit picioarele în butuci. 25Iar pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau laudă lui Dumnezeu și cei legați îi ascultau cu luare aminte. 26Și deodată
16.26
Cap. 4.31.
s‐a făcut un cutremur mare de pământ încât s‐au zguduit temeliile închisorii; și îndată toate ușile s‐au deschis și legăturile tuturor s‐au
16.26
Cap. 5.19;
desfăcut. 27Iar păzitorul închisorii s‐a deșteptat din somn și văzând deschise ușile temniței, și‐a tras sabia și era să‐și răpună viața, socotind că cei legați au fugit afară. 28Dar Pavel a strigat cu glas mare zicând: Nu‐ți face niciun rău, căci toți suntem aici. 29Și a cerut lumini și s‐a repezit înăuntru și tremurând de frică a căzut înaintea lui Pavel și Sila 30și i‐a dus afară și a zis: Domnilor
16.30
Lc. 3.109.6
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? 31Iar ei au zis: Crede
16.31
In. 3.16,36
6.471 In. 5.10
în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. 32Și i‐au vorbit Cuvântul Domnului cu toți care erau în casa lui. 33Și el i‐a luat la sine în acel ceas al nopții și le‐a spălat rănile și îndată a fost botezat el și toți ai săi. 34Și i‐a suit la casa sa și a
16.34
Lc. 5.29
19.6
pus masa și s‐a veselit cu toată casa lui, fiindcă crezuse în Dumnezeu.

Pavel și Sila slobozi

35Iar când s‐a făcut ziuă, căpeteniile au trimis pe cei ce purtau nuielele zicând: Dă drumul la oamenii aceia. 36Și păzitorul închisorii a spus lui Pavel cuvintele acestea zicând: Căpeteniile au trimis ca să vi se dea drumul; acum dar ieșiți afară și mergeți în pace. 37Dar Pavel a zis către ei: După ce ne‐au bătut în fața lumii, neosândiți, pe noi, oameni care

16.37
Cap. 22.25.
suntem romani, ne‐au aruncat în temniță; și acum ne scot afară pe ascuns? Nu așa, ci să vină ei înșiși să ne scoată afară, 38Și cei ce purtau nuielele au adus la cunoștința căpeteniilor aceste vorbe; iar ei s‐au temut când au auzit că sunt romani. 39Și au venit și i‐au îmbunat și i‐au dus afară și‐i rugau
16.39
Mat. 8.34
să plece din cetate. 40Și ei au ieșit din temniță și au
16.40
Vers. 14.
intrat în casa Lidiei; și când au văzut pe frați, i‐au mângâiat și au ieșit.

17

Pavel în Tesalonic

171Și după ce au trecut prin Amfipoli și Apolonia, au venit la Tesalonic unde era o sinagogă a iudeilor. 2Și după cum era obiceiul său, Pavel a

17.2
Lc. 4.1613.5,14
14.1
16.13
19.8
intrat la ei și în trei Sabate a stat de vorbă cu ei din scripturi, 3descoperind și lămurind că Hristosul
17.3
Lc. 24.26,46Gal. 3.1
trebuia să pătimească și să învie dintre cei morți; și zicând că acest Isus, pe care vi‐l vestesc eu, este Hristosul. 4Și unii
17.4
Cap. 28.24.
dintre ei au fost înduplecați și s‐au însoțit cu Pavel și Sila
17.4
Cap. 15.22, 27, 32, 40.
și o mulțime mare din grecii cucernici și nu puține dintre femeile de frunte. 5Dar iudeii pizmuind și luând cu ei pe câțiva bărbați răi din cei de rând și făcând gloată, tulburau cetatea și năvălind la casa lui Iason, căutau să‐i scoată afară la popor. 6Și fiindcă nu i‐au găsit, târau pe Iason și pe unii frați la mai marii cetății, strigând: Aceștia
17.6
Rom. 16.21
care au întors
17.6
Cap. 16.20.
toată lumea pe dos, au venit și aici 7și Iason i‐a primit la sine. Și toți aceștia lucrează împotriva hotărârilor Cezarului, zicând
17.7
Lc. 23.2In. 19.121 Pet. 2.13
că este un alt împărat, Isus. 8Și au tulburat gloata și pe mai marii cetății care auzeau acestea. 9Și după ce au luat chezășie de la Iason și de la ceilalți, le‐au dat drumul.

Pavel la Berea

10Iar frații

17.10
Cap. 9.25. Vers. 14.
îndată au trimis noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea, care când au sosit, s‐au dus în sinagoga iudeilor. 11Aceștia erau mai aleși la suflet decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată voioșia, cercetând
17.11
Is. 34.16Lc. 16.29In. 5.39
cu de‐amănuntul scripturile în fiecare zi, dacă acestea ar fi așa. 12Mulți dintre ei deci au crezut și din femeile grecești de stare bună și dintre bărbați, nu puțini. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au cunoscut că și în Berea a fost vestit de Pavel Cuvântul lui Dumnezeu, au venit și acolo întărâtând și tulburând gloatele. 14Și atunci frații îndată
17.14
Mat. 10.23
au trimis pe Pavel ca să se ducă până spre mare și Sila și Timotei au mai rămas acolo. 15Iar cei ce însoțeau pe Pavel l‐au dus
17.15
Cap. 18.5.
până la Atena; și luând ei poruncă de la el către Sila și Timotei ca să vină cât mai curând la el, au plecat.

Pavel la Atena. Cuvântarea

16Și pe când Pavel îi aștepta în Atena, i s‐a

17.16
2 Pet. 2.8
întărâtat duhul în sine când a văzut cetatea plină de idoli. 17Deci a stat de vorbă în sinagogă cu iudeii și cu cei cucernici și în târg în fiecare zi cu cei ce‐l întâlneau. 18Și unii dintre filosofii epicurieni și dintre filosofii stoici s‐au legat de el. Și alții ziceau: Ce vrea să spună acest semănător de vorbe? Iar alții: Pare că este vestitor de dumnezei străini! pentru că le binevestea pe Isus și învierea. 19Și l‐au luat cu ei și l‐au dus la Areopag zicând: Putem ști ce este această învățătură nouă care este vorbită de tine? 20Căci aduci la urechile noastre ceva străin; deci voim să știm ce vor să fie acestea. 21(Iar toți atenienii și străinii care se află vremelnic acolo nu aveau vreme potrivită pentru nimic altceva, decât să vorbească ceva sau să audă ceva mai nou). 22Și Pavel a stat în mijlocul Areopagului și a zis: Bărbați atenieni, întru toate vă văd mai religioși. 23Căci trecând și privind de aproape lucrurile de închinat ale voastre, am găsit și un altar pe care este scris: DUMNEZEULUI NECUNOSCUT. Deci ceea ce voi cinstiți foarte mult, fără să cunoașteți, aceasta vă vestesc eu. 24Dumnezeu
17.24
Cap. 14.15.
care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, el fiind Domnul
17.24
Mat. 11.25
cerului și al pământului, nu
17.24
Cap. 7.48.
locuiește în temple făcute de mâini, 25nici nu este slujit de mâini omenești, ca
17.25
Ps. 50.8
având trebuință de ceva, căci el
17.25
Gen. 2.7Num. 16.22Iov 12.10
27.3
33.4Is. 42.5
57.16Zah. 12.1
însuși dă tuturor viață și suflare și toate; 26și a făcut dintr‐un singur sânge orice neam de oameni ca să locuiască peste toată fața pământului, hotărând vremuri rânduite și marginile
17.26
Deut. 32.8
locuirii lor, 27ca
17.27
Rom. 1.20
să caute pe Dumnezeu, doar cel puțin l‐ar pipăi și l‐ar afla, deși
17.27
Cap. 14.47.
nu este departe de fiecare dintre noi. 28Căci în
17.28
Col. 1.17Evr. 1.3
el viețuim și ne mișcăm și suntem, după cum
17.28
Tit 1.12
au zis și unii dintre poeții voștri: Căci și noi suntem din neamul lui. 29Fiind deci din neamul lui Dumnezeu, nu
17.29
Is. 40.18
trebuie să ne gândim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul și născocirea omului! 30Deci Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile
17.30
Cap. 14.16.
de neștiință, dar acum
17.30
Lc. 24.47Tit 2.11,121 Pet. 1.14
4.3
poruncește oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, 31pentru că a pus o zi în care va
17.31
Cap. 10.42.
judeca cu dreptate pământul locuit prin bărbatul pe care l‐a rânduit, punând credința la îndemâna tuturor prin
17.31
Cap. 2.24.
aceea că l‐a înviat dintre cei morți…… 32Și când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: Te vom mai asculta iarăși despre aceasta. 33Așa Pavel a ieșit din mijlocul lor. 34Și unii bărbați s‐au alipit de el și au crezut, între care și Dionisie Areopagitul și o femeie cu numele Damaris și alții cu ei.

18

Pavel la Corint

181După acestea a plecat din Atena și a venit la Corint. 2Și a aflat pe un iudeu cu numele Acuila

18.2
Rom. 16.31 Cor. 16.192 Tim. 4.19
, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu Priscila, nevasta lui, căci Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Și el a venit la ei. 3Și fiindcă era de aceeași meserie, a rămas la ei și
18.3
Cap. 20.34.
lucrau; căci erau de meserie făcători de corturi. 4Și
18.4
Cap. 17.2.
sta de vorbă în sinagogă în fiecare Sabat și căuta să înduplece pe iudei și pe greci. 5Și când au venit
18.5
Cap. 17.14, 15.
din Macedonia Sila și Timotei, Pavel era
18.5
Iov 32.18
cu totul dedat cuvântului, aducând dovezi iudeilor că Isus este Hristosul. 6Și când ei s‐au împotrivit
18.6
Cap. 13.45.
și huleau, el și‐a scuturat
18.6
Neem. 5.13Mat. 10.14
hainele și a zis către ei: Sângele
18.6
Lev. 20.9,11,122 Sam. 1.16Ezec. 18.13
33.4
vostru fie peste capul vostru; eu
18.6
Ezec. 3.18,19
33.9
sunt curat; de aici
18.6
Cap. 13.46;
înainte mă voi duce la Neamuri. 7Și a trecut de acolo și a venit în casa unuia cu numele Titu Iust, cinstitor de Dumnezeu, a cărei casă era lipită cu sinagoga. 8Și Crisp
18.8
1 Cor. 1.14
, mai marele sinagogei, a crezut pe Domnul cu toată casa lui; și mulți dintre corinteni, auzind, au crezut și au fost botezați, 9Și Domnul
18.9
Cap. 23.11.
a zis noaptea într‐o vedenie lui Pavel: Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, 10pentru că
18.10
Ier. 1.18,19Mat. 28.20
eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‐ți facă rău, fiindcă am mult popor în această cetate. 11Și a șezut acolo un an și șase luni, învățând între ei Cuvântul lui Dumnezeu.

Răscoala iudeilor

12Dar pe când Galion era proconsul al Ahaiei, iudeii au pășit într‐un gând împotriva lui Pavel și l‐au dus la scaunul de judecată, 13zicând: Acesta înduplecă prin cuvinte amăgitoare pe oameni, ca să se închine lui Dumnezeu împotriva legii. 14Și pe când Pavel era să deschidă gura, Galion a zis către iudei: Dacă

18.14
Cap. 23.29;
ar fi vreo nedreptățire sau vreo faptă rea, iudeilor, după cuvânt v‐aș îngădui. 15Dar fiindcă sunt neînțelegeri despre un cuvânt și niște nume și despre legea voastră, vedeți voi înșivă; eu nu voiesc să fiu judecător al acestora. 16Și i‐a gonit de la scaunul de judecată. 17Și au pus mâna toți pe Sosten
18.17
1 Cor. 1.1
, mai marele sinagogei, și‐l băteau înaintea scaunului de judecată. Și lui Galion nu‐i păsa nimic de acestea.

Pavel în Ierusalim și Antiohia

18Iar Pavel, mai rămânând acolo încă destule zile, și‐a luat rămas bun de la frați și s‐a dus pe apă în Siria și cu el Priscila și Acuila, după ce și‐a tuns

18.18
Num. 6.18
capul în Chencrea
18.18
Rom. 16.1
, căci avea o juruință. 19Și au ajuns la Efes și pe ei i‐a lăsat acolo, iar el a intrat în sinagogă și a vorbit cu iudeii. 20Și când l‐au rugat ca să rămână mai multă vreme, el nu s‐a învoit, 21ci și‐a luat rămas bun de la ei, zicând: (Trebuie
18.21
Cap. 19.21;
numaidecât ca sărbătoarea următoare s‐o fac în Ierusalim.) Dar
18.21
1 Cor. 4.19Evr. 6.3Iac. 4.15
mă voi întoarce la voi, de va vrea Dumnezeu. Și a plecat pe apă de la Efes. 22Și după ce s‐a dat jos la Cesarea, s‐a suit și a urat bisericii și s‐a pogorât la Antiohia.

A treia călătorie. Apolo

23Și după ce a stat câtăva vreme acolo, a ieșit și a trecut prin Galatia

18.23
Gal. 1.2
4.14
și Frigia, întărind
18.23
Cap. 14.22;
pe toți ucenicii. 24Iar un
18.24
1 Cor. 1.12
3.5,6
4.6Tit 3.13
iudeu cu numele Apolo, de neam din Alexandria, bărbat învățat, a venit la Efes și era tare în scripturi. 25Acesta fusese învățat prin viu graiu în calea Domnului; și fierbând
18.25
Rom. 12.11
cu duhul, vorbea și‐i învăța cu de‐amănuntul cele despre Isus, deși cunoștea
18.25
Cap. 19.3.
numai botezul lui Ioan. 26Și el a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Și când l‐au auzit Priscila și Acuila, l‐au luat la ei și l‐au învățat mai cu de‐amănuntul calea lui Dumnezeu. 27Și când și‐a pus în gând să treacă în Ahaia, frații l‐au îmbărbătat și au scris către ucenici ca să‐l primească. Și când a venit, a
18.27
1 Cor. 3.6
ajutat mult prin har celor care crezuseră. 28Căci înfunda cu putere pe iudei înaintea lumii, arătând
18.28
Cap. 9.22;
prin scripturi că Isus este Hristosul.