Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Ucenicii lui Ioan se fac creștini

191Și a fost așa: pe când era Apolo

19.1
1 Cor. 1.12
3.5,6
în Corint, Pavel trecând prin părțile de sus, a venit la Efes și a găsit pe unii ucenici. 2Și le‐a zis: Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei i‐au zis: Dar nici n‐am
19.2
1 Sam. 3.7
auzit dacă este Duhul Sfânt. 3Și a zis: Pentru ce botez ați fost dar botezați? Și ei au zis: Pentru
19.3
Cap. 18.25.

botezul lui Ioan. 4Și Pavel a zis: Ioan
19.4
Mat. 3.11In. 1.15,27,3011.16
13.24,25
a botezat cu botezul pocăinței, zicând poporului ca să creadă în cel ce vine după el, adică în Isus. 5Și când au auzit, au fost botezați pentru
19.5
Cap. 8.16.

numele Domnului Isus. 6Și după ce
19.6
Cap. 6.6;
8.17
a pus Pavel mâinile asupra lor, Duhul Sfânt a venit peste ei și vorbeau
19.6
Cap. 2.4;
10.46
în limbi și proroceau. 7Și toți erau ca la doisprezece bărbați.

Pavel învață pe popor la Efes

8Și

19.8
Cap. 17.2;
18.4
a intrat în sinagogă și vorbea cu îndrăzneală vreme de trei luni, vorbind cu ei și înduplecându‐i cu privire la cele despre
19.8
Cap. 1.3;
28.23
Împărăția lui Dumnezeu. 9Și deoarece
19.9
2 Tim. 1.152 Pet. 2.2Iuda 10
unii erau învârtoșați și nu se înduplecau, vorbind de rău
19.9
Cap. 9.2;
22.4
24.14
Calea înaintea mulțimii, el s‐a despărțit de ei și a deosebit pe ucenici vorbind în fiecare zi în școala lui Tiran. 10Și aceasta
19.10
Cap. 20.31.

s‐a făcut vreme de doi ani, încât toți cei ce locuiesc în Asia au auzit Cuvântul Domnului, atât iudei cât și greci. 11Și Dumnezeu făcea
19.11
Mc. 16.20
puteri nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, 12încât
19.12
2 Reg. 4.29
pe bolnavi erau aduse de la trupul lui și ștergare sau mahrame și bolile se depărtau de la ei și duhurile rele ieșeau afară.

Exorciștii iudei

13Și unii

19.13
Mat. 12.27
dintre iudeii exorciști care umblă din loc în loc s‐au
19.13
Mc. 9.38Lc. 9.49
apucat să numească peste cei ce au duhuri rele numele Domnului Isus zicând: Vă jur pe Isus pe care‐l propovăduiește Pavel. 14Și erau șapte fii ai unuia Sceva, iudeu, mai mare preot, care făceau aceasta. 15Și duhul rău a răspuns și le‐a zis: Pe Isus îl cunosc și pe Pavel îl știu; dar voi cine sunteți? 16Și omul în care era duhul rău a sărit asupra lor și i‐a biruit pe amândoi și a avut putere împotriva lor încât au fugit din casa aceea goi și răniți. 17Și aceasta a ajuns cunoscut tuturor, iudei și greci, care locuiesc în Efes; și
19.17
Lc. 1.65
7.165.5,11
a căzut temere peste ei toți și numele Domnului Isus era mărit. 18Și mulți dintre cei ce crezuseră veneau, mărturisindu‐și
19.18
Mat. 3.6
și vestindu‐și faptele. 19Și destui din cei ce făceau meșteșuguri ciudate au adus cărțile și le ardeau înaintea tuturor și au socotit prețurile lor împreună și au găsit cincizeci de mii de arginți. 20Așa
19.20
Cap. 6.7;
12.24
de puternic sporea și se întărea Cuvântul Domnului.

Răscoala argintarului Dimitrie

21Și după ce

19.21
Rom. 15.25Gal. 2.1
s‐au împlinit acestea, Pavel și‐a
19.21
Cap. 20.22.

pus în duh ca, după ce va trece prin Macedonia și Ahaia să se ducă la Ierusalim, zicând: După ce voi fi acolo, trebuie
19.21
Cap. 18.21;
23.11Rom. 15.24‐28
să văd și Roma. 22Și trimițând în Macedonia pe doi dintre
19.22
Cap. 13.5.

cei ce‐i slujeau, pe Timotei și Erast
19.22
Rom. 16.232 Tim. 4.20
, el însuși a stat o vreme în Asia. 23Și cam pe vremea aceea
19.23
2 Cor. 1.8
s‐a făcut nu puțină tulburare despre Cale
19.23
Cap. 9.2.

. 24Căci un oarecare cu numele Dimitrie, un argintar, care făcea temple mici de argint ale Dianei, aducea meșterilor nu puțin
19.24
Cap. 16.16, 19.

câștig. 25Și i‐a adunat pe aceștia și pe lucrătorii care se îndeletniceau cu unele ca acestea și a zis: Bărbați, știți că din acest câștig ne este traiul. 26Și vedeți și auziți că nu numai la Efes, ci mai în toată Asia, Pavel acesta a înduplecat și a abătut gloată destulă, zicând că nu
19.26
Ps. 115.4Is. 44.10‐20Ier. 10.3
sunt dumnezei aceia care sunt făcuți de mâini. 27Și nu numai această parte ne este în primejdie ca să cadă în dispreț, ci și Templul marii zeițe Diana să fie socotit o nimica și are să fie chiar dată jos din măreția ei, ea pe care toată Asia și tot pământul locuit o cinstește. 28Și când au auzit ei, s‐au umplut de mânie și strigau zicând: Mare este Diana efesenilor. 29Și cetatea s‐a umplut de învălmășeală și s‐au năpustit într‐un gând la teatru, răpind cu ei pe Gaiu
19.29
Rom. 16.231 Cor. 1.14
și Aristarh
19.29
Cap. 20.4;
27.2Col. 4.10Flm. 24
, macedoneni, împreună călători ai lui Pavel. 30Și când Pavel și‐a pus în gând să intre în popor, ucenicii nu l‐au lăsat. 31Și unii dintre căpeteniile Asiei, fiindu‐i prieteni, au trimis la el și‐l rugau să nu se ducă la teatru. 32Deci unii strigau una, alții altceva; căci adunarea era învălmășită și cei mai mulți nu știau pentru ce se adunaseră laolaltă. 33Și au făcut pe Alexandru să iasă din gloată, împingându‐l iudeii înainte. Și Alexandru
19.33
1 Tim. 1.202 Tim. 4.14
a făcut
19.33
Cap. 12.17.

semn cu mâna și voia să se apere înaintea poporului. 34Dar când au cunoscut că este iudeu, s‐a făcut un glas din partea tuturor strigând cam două ceasuri: Mare este Diana efesenilor. 35Și după ce logofătul a potolit gloata, zice: Bărbați efeseni, cine este oare dintre oameni care nu cunoaște că cetatea efesenilor este păzitoarea Templului marii Diane și a chipului căzut de la Jupiter? 36Deci fiindcă acestea sunt fără cuvânt de împotrivire, se cuvine să fiți liniștiți și să nu faceți nimic în pripă. 37Căci ați adus aici pe bărbații aceștia care nu sunt nici hoți de cele sfinte, nici hulitori ai zeiței noastre. 38Deci dacă Dimitrie și meșterii care sunt cu el au cuvânt împotriva cuiva, se țin adunări pentru judecare și sunt proconsuli: să se învinuiască unii pe alții. 39Iar dacă cereți ceva despre altele, se va lămuri în adunarea legiuită. 40Căci suntem în primejdie să fim învinuiți pentru răscoala de astăzi; și în privința ei nu vom putea da socoteală de îmbulzeala aceasta. 41Și după ce a zis acestea, a dat drumul adunării.