Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, apostol

1.1
Ef. 1.1
al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, și Timotei fratele: 2sfinților care sunt în Colose și fraților credincioși în
1.2
1 Cor. 4.17Ef. 6.21Gal. 1.3
Hristos: Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru.

Credința și dragostea colosenilor

3Mulțumim

1.3
1 Cor. 1.4Ef. 1.16Fil. 1.3
4.6
lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, rugându‐ne totdeauna pentru voi, 4după ce am auzit de credința voastră în Hristos Isus și de iubirea
1.4
Ef. 1.15Flm. 5Evr. 6.10
ce aveți către toți sfinții. 5pentru nădejdea care vă este păstrată
1.5
2 Tim. 4.81 Pet. 1.4
în ceruri, pe care ați auzit‐o mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, 6care a ajuns până la voi ca și
1.6
Mat. 24.14Mc. 16.15Rom. 10.18
în toată lumea și este aducătoare
1.6
Mc. 1.8In. 15.16Fil. 1.11
de rod și crește ca și între voi, din ziua în care ați auzit‐o și ați cunoscut harul
1.6
2 Cor. 6.1Ef. 3.2Tit 2.111 Pet. 5.12
lui Dumnezeu în adevăr; 7după cum ați învățat de la Epafra
1.7
Cap. 4.12.
, iubit rob împreună cu noi, care este pentru voi un credincios slujitor
1.7
2 Cor. 11.231 Tim. 4.6
al lui Hristos 8și care ne‐a încunoștiințat despre iubirea
1.8
Rom. 15.30
voastră în Duhul. 9De aceea
1.9
Ef. 1.15,16
și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să
1.9
1 Cor. 1.5
cerem ca să fiți umpluți de cunoștință
1.9
Rom. 12.2Ef. 1.17
deplină a voii lui în orice înțelepciune
1.9
Ef. 1.8
și pricepere duhovnicească, 10pentru ca
1.10
Ef. 4.1Fil. 1.271 Tes. 2.12
să umblați în chip vrednic de Domnul ca
1.10
1 Tes. 4.1
să‐i plăceți în orice, aducând rod
1.10
In. 15.162 Cor. 9.8Fil. 1.11Tit 3.1Evr. 13.21
în orice faptă bună și crescând prin cunoștința deplină a lui Dumnezeu, 11fiind împuterniciți
1.11
Ef. 3.16
6.10
în orice putere potrivit tăriei slavei lui, pentru orice răbdare
1.11
Ef. 4.2
și îndelungă îngăduință, cu bucurie
1.11
Fapte. 5.41Rom. 5.3
;

Hristos, răscumpărarea noastră

12mulțumind

1.12
Ef. 5.20Fapte. 26.18Ef. 1.11
Tatălui care v‐a făcut destoinici pentru partea sorțului sfinților în lumină; 13care ne‐a scăpat din stăpânirea
1.13
Ef. 6.12Evr. 2.141 Pet. 2.9
întunericului și
1.13
1 Tes. 2.122 Pet. 1.14
ne‐a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, 14în
1.14
Ef. 1.7
care avem răscumpărarea noastră, iertarea păcatelor noastre; 15care este chipul
1.15
2 Cor. 4.4Evr. 1.3
lui Dumnezeu celui nevăzut, cel întâi născut
1.15
Ap. 3.11
din toată zidirea, 16pentru că în el
1.16
In. 1.31 Cor. 8.6Ef. 3.6Evr. 1.2
au fost făcute toate în ceruri și pe pămant, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii
1.16
Rom. 8.36Ef. 1.211 Pet. 3.22
, fie domnii, fie căpetenii, fie stăpâniri. Toate sunt făcute prin
1.16
Rom. 11.36Evr. 2.10
el și pentru el, 17și el
1.17
In. 1.1,3
17.51 Cor. 8.6
este mai înainte de toate și toate stau împreună în el, 18și el
1.18
1 Cor. 11.3Ef. 1.10,22
4.15
5.23
este capul trupului, al bisericii; el este începutul, întâiul născut
1.18
Fapte. 26.231 Cor. 15.20,23Ap. 1.5
dintre cei morți, ca să țină cel dintâi loc în toate. 19Pentru că Tatăl a binevoit ca toată plinătatea să locuiască în
1.19
In. 1.16
3.343.11
el, 20și prin el să împace toate
1.20
Ef. 2.14,16
față de sine
1.20
2 Cor. 5.18
, făcând pace prin sângele crucii sale; prin el, fie
1.20
Ef. 1.10
pe cele de pe pământ, fie pe cele din ceruri. 21Și pe voi care
1.21
Ef. 2.1,2,12,19
4.18
odinioară erați înstrăinați și vrăjmași în ce privește gândirea voastră în faptele rele
1.21
Tit 1.15,16
v‐a împăcat însă acum 22în
1.22
Ef. 2.15,16
trupul cărnii lui prin moarte, ca
1.22
Lc. 1.75Ef. 1.41 Tes. 4.7Tit 2.14Iuda 24
să vă înfățișeze sfinți și curați și fără vină înaintea lui: 23dacă în adevăr rămâneți în credință, întemeiați
1.23
Ef. 3.17
și întăriți și nu vă lăsați clintiți
1.23
In. 15.6
de la nădejdea evangheliei, pe care ați
1.23
Rom. 10.18
auzit‐o, care a fost propovăduită la orice
1.23
Vers. 6.
făptură ce este sub cer, al cărei
1.23
Fapte. 1.172 Cor. 3.6
4.1
5.18Ef. 3.71 Tim. 2.7
slujitor m‐am făcut eu, Pavel.

Slujba lui Pavel pentru Neamuri

24Acum

1.24
Rom. 5.32 Cor. 7.4
mă bucur în suferințele pentru
1.24
Ef. 3.1,13
voi și împlinesc lipsurile
1.24
2 Cor. 1.5,6Fil. 3.102 Tim. 1.8
2.10
necazurilor lui Hristos în carnea mea, pentru
1.24
Ef. 1.23
trupul lui, care este biserica, 25al cărei slujtor m‐am făcut, potrivit economiei
1.25
1 Cor. 9.17Gal. 2.7Ef. 3.2
lui Dumnezeu, ce mi s‐a dat față de voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu, 26adică taina
1.26
Rom. 16.251 Cor. 2Ef. 3.9
cea ascunsă din veacuri și din neamuri: dar
1.26
Mat. 13.112 Tim. 1.10
acum a fost arătată sfinților săi, 27cărora
1.27
2 Cor. 2.14
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția
1.27
Rom. 9.23Ef. 1.7
3.8
slavei tainei acesteia între Neamuri, adică Hristos în voi, nădejdea
1.27
1 Tim. 1.1
slavei; 28pe care noi îl vestim, îndemnând
1.28
Fapte. 20.20,27,31
pe oricare om și învățând pe oricare om în orice înțelepciune, ca
1.28
2 Cor. 11.2Ef. 5.27
să înfățișăm pe oricare om desăvârșit în Hristos. 29Pentru aceasta
1.29
1 Cor. 15.10
mă și ostenesc, luptându‐mă
1.29
Cap. 2.1.
potrivit lucrării lui care lucrează în mine cu putere
1.29
Ef. 1.19
3.7,20
.

2

Lupta apostolului

21Căci voiesc să știți cât de mare luptă

2.1
Fil. 1.301 Tes. 2.2
am pentru voi și cei din Laodicea și pentru toți câți n‐au văzut fața mea în carne, 2ca
2.2
2 Cor. 1.6
să le fie mângâiate inimile, fiind închegați împreună
2.2
Cap. 3.14.
în iubire și pentru orice bogăție a încredințării depline a priceperii, pentru cunoașterea
2.2
Fil. 3.8
deplină a tainei lui Dumnezeu, a lui Hristos, 3în
2.3
1 Cor. 1.24
2.6,7Ef. 1.8
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștinței.

Umblarea în Hristos

4Zic aceasta, ca

2.4
Rom. 16.182 Cor. 11.13Ef. 4.14
5.6
nimeni să nu vă înșele prin vorbire înduplecătoare. 5Căci și dacă
2.5
1 Cor. 5.31 Tes. 2.17
sunt departe cu carnea, dar cu duhul sunt cu voi, bucurându‐mă și privind rânduiala
2.5
1 Cor. 14.40
voastră și statornicia
2.5
1 Pet. 5.9
credinței voastre în Hristos. 6Deci, cum
2.6
1 Tes. 4.1Iuda 3
ați primit pe Hristos Isus Domnul, așa umblați în el, 7înrădăcinați și zidiți în el și întăriți prin credință, după cum ați fost învățați, prisosind în mulțumiri.

Învățăturile mincinoase

8Luați seama

2.8
Ier. 29.8Rom. 16.17Ef. 6Evr. 13.9
ca nu cumva să fie cineva care vă răpește prin filosofie și amăgire deșartă, potrivit datinei
2.8
Mat. 15.2Gal. 1.14
oamenilor, potrivit începuturilor nedesăvârșite ale lumii
2.8
Gal. 4.3,9
și nu potrivit lui Hristos. 9Pentru că în el
2.9
In. 1.11
locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, trupește, 10și sunteți deplini
2.10
In. 1.16
în el, care
2.10
Ef. 1.20,211 Pet. 3.22
este capul oricărei domnii
2.10
Cap. 1.16.
și stăpâniri, 11în care și ați fost tăiați împrejur
2.11
Deut. 10.16
30.6Ier. 4.4Rom. 2.29Fil. 3.3
cu o tăiere împrejur nefăcută de mână, în dezbrăcarea
2.11
Rom. 6.6Ef. 4.22
trupului cărnii, în tăierea împrejur a lui Hristos, 12fiind înmormântați
2.12
Rom. 6.4
împreună cu el în botez, în care ați fost și sculați
2.12
Cap. 3.1.
împreună cu el prin credința
2.12
Ef. 1.19
3.7
în lucrarea lui Dumnezeu care
2.12
Fapte. 2.24
l‐a sculat dintre cei morți. 13Și pe voi
2.13
Ef. 2.1,5,6,11
care erați morți în greșelile voastre în netăierea împrejur a cărnii voastre, pe voi, zic, v‐a făcut vii împreună cu el, după ce ne‐a iertat toate greșelile noastre, 14după ce a șters
2.14
Ef. 2.15,16
zapisul ce era scris de mână împotriva noastră, cu porunci, care ne era protivnic, și l‐a ridicat din mijloc, pironindu‐l pe cruce; 15dezbrăcând
2.15
Gen. 3.15Ps. 68.18Is. 53.12Mat. 12.29Lc. 10.18
11.22In. 12.31
16.11Ef. 4.8Evr. 2.14
domniile și puterile
2.15
Ef. 6.12
, le‐a scos la arătare cu îndrăzneală, ieșind biruitor asupra lor prin cruce.

Legea și Hristos

16Deci să

2.16
Rom. 14.3,10,13
nu vă judece cineva pentru mâncare
2.16
Rom. 14.2,171 Cor. 8.8
sau pentru băutură, sau cu
2.16
Rom. 14.5Gal. 4.10
privire la o zi de sărbătoare, sau de lună nouă sau de Sabat, 17care
2.17
Evr. 8.5
9.9
10.1
sunt o umbră a celor viitoare iar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni
2.18
Vers. 4.
să nu vă facă să pierdeți premiul, făcându‐și voia lui însuși în smerenie și închinarea la îngeri, amestecându‐se
2.18
Ezec. 13.31 Tim. 1.7
în cele ce n‐a văzut, fiind îngâmfat în zadar de gândirea cărnii sale, 19și neținând tare Capul
2.19
Ef. 4.15,16
, din care tot trupul luându‐și hrana și bine închegat împreună prin încheieturi și legături, crește cu creșterea lui Dumnezeu. 20Dacă ați murit
2.20
Rom. 6.3,5
7.4,6Gal. 2.19Ef. 2.15
cu Hristos față de începuturile
2.20
Vers. 8.
nedesăvârșite ale lumii, pentru ce, ca și cum ați trăi în lume, vă supuneți la porunci: 21Nu
2.21
Gal. 1.3,9
pune mâna, nici nu gusta, nici nu
2.21
1 Tim. 4.3
atinge! 22(care toate sunt sortite putrezirii prin întrebuințare) după
2.22
Is. 29.13Mat. 15.9Tit 1.14
poruncile și învățăturile oamenilor? 23Care au
2.23
1 Tim. 4.8
în adevăr o înfățișare de înțelepciune, printr‐o închinare
2.23
Vers. 18.
de bunăvoie și smerenie și necruțare față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva mulțumirii cărnii.