Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Lupta apostolului

21Căci voiesc să știți cât de mare luptă

2.1
Fil. 1.301 Tes. 2.2
am pentru voi și cei din Laodicea și pentru toți câți n‐au văzut fața mea în carne, 2ca
2.2
2 Cor. 1.6
să le fie mângâiate inimile, fiind închegați împreună
2.2
Cap. 3.14.
în iubire și pentru orice bogăție a încredințării depline a priceperii, pentru cunoașterea
2.2
Fil. 3.8
deplină a tainei lui Dumnezeu, a lui Hristos, 3în
2.3
1 Cor. 1.24
2.6,7Ef. 1.8
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și cunoștinței.

Umblarea în Hristos

4Zic aceasta, ca

2.4
Rom. 16.182 Cor. 11.13Ef. 4.14
5.6
nimeni să nu vă înșele prin vorbire înduplecătoare. 5Căci și dacă
2.5
1 Cor. 5.31 Tes. 2.17
sunt departe cu carnea, dar cu duhul sunt cu voi, bucurându‐mă și privind rânduiala
2.5
1 Cor. 14.40
voastră și statornicia
2.5
1 Pet. 5.9
credinței voastre în Hristos. 6Deci, cum
2.6
1 Tes. 4.1Iuda 3
ați primit pe Hristos Isus Domnul, așa umblați în el, 7înrădăcinați și zidiți în el și întăriți prin credință, după cum ați fost învățați, prisosind în mulțumiri.

Învățăturile mincinoase

8Luați seama

2.8
Ier. 29.8Rom. 16.17Ef. 6Evr. 13.9
ca nu cumva să fie cineva care vă răpește prin filosofie și amăgire deșartă, potrivit datinei
2.8
Mat. 15.2Gal. 1.14
oamenilor, potrivit începuturilor nedesăvârșite ale lumii
2.8
Gal. 4.3,9
și nu potrivit lui Hristos. 9Pentru că în el
2.9
In. 1.11
locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, trupește, 10și sunteți deplini
2.10
In. 1.16
în el, care
2.10
Ef. 1.20,211 Pet. 3.22
este capul oricărei domnii
2.10
Cap. 1.16.
și stăpâniri, 11în care și ați fost tăiați împrejur
2.11
Deut. 10.16
30.6Ier. 4.4Rom. 2.29Fil. 3.3
cu o tăiere împrejur nefăcută de mână, în dezbrăcarea
2.11
Rom. 6.6Ef. 4.22
trupului cărnii, în tăierea împrejur a lui Hristos, 12fiind înmormântați
2.12
Rom. 6.4
împreună cu el în botez, în care ați fost și sculați
2.12
Cap. 3.1.
împreună cu el prin credința
2.12
Ef. 1.19
3.7
în lucrarea lui Dumnezeu care
2.12
Fapte. 2.24
l‐a sculat dintre cei morți. 13Și pe voi
2.13
Ef. 2.1,5,6,11
care erați morți în greșelile voastre în netăierea împrejur a cărnii voastre, pe voi, zic, v‐a făcut vii împreună cu el, după ce ne‐a iertat toate greșelile noastre, 14după ce a șters
2.14
Ef. 2.15,16
zapisul ce era scris de mână împotriva noastră, cu porunci, care ne era protivnic, și l‐a ridicat din mijloc, pironindu‐l pe cruce; 15dezbrăcând
2.15
Gen. 3.15Ps. 68.18Is. 53.12Mat. 12.29Lc. 10.18
11.22In. 12.31
16.11Ef. 4.8Evr. 2.14
domniile și puterile
2.15
Ef. 6.12
, le‐a scos la arătare cu îndrăzneală, ieșind biruitor asupra lor prin cruce.

Legea și Hristos

16Deci să

2.16
Rom. 14.3,10,13
nu vă judece cineva pentru mâncare
2.16
Rom. 14.2,171 Cor. 8.8
sau pentru băutură, sau cu
2.16
Rom. 14.5Gal. 4.10
privire la o zi de sărbătoare, sau de lună nouă sau de Sabat, 17care
2.17
Evr. 8.5
9.9
10.1
sunt o umbră a celor viitoare iar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni
2.18
Vers. 4.
să nu vă facă să pierdeți premiul, făcându‐și voia lui însuși în smerenie și închinarea la îngeri, amestecându‐se
2.18
Ezec. 13.31 Tim. 1.7
în cele ce n‐a văzut, fiind îngâmfat în zadar de gândirea cărnii sale, 19și neținând tare Capul
2.19
Ef. 4.15,16
, din care tot trupul luându‐și hrana și bine închegat împreună prin încheieturi și legături, crește cu creșterea lui Dumnezeu. 20Dacă ați murit
2.20
Rom. 6.3,5
7.4,6Gal. 2.19Ef. 2.15
cu Hristos față de începuturile
2.20
Vers. 8.
nedesăvârșite ale lumii, pentru ce, ca și cum ați trăi în lume, vă supuneți la porunci: 21Nu
2.21
Gal. 1.3,9
pune mâna, nici nu gusta, nici nu
2.21
1 Tim. 4.3
atinge! 22(care toate sunt sortite putrezirii prin întrebuințare) după
2.22
Is. 29.13Mat. 15.9Tit 1.14
poruncile și învățăturile oamenilor? 23Care au
2.23
1 Tim. 4.8
în adevăr o înfățișare de înțelepciune, printr‐o închinare
2.23
Vers. 18.
de bunăvoie și smerenie și necruțare față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva mulțumirii cărnii.

3

Viața creștinului ascunsă cu Hristos

31Deci, dacă ați

3.1
Rom. 6.5Ef. 2.6
fost sculați împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde este Hristos, șezând
3.1
Rom. 8.34Ef. 1.20
la dreapta lui Dumnezeu. 2Puneți‐vă mintea la cele de sus, nu la cele de pe pământ. 3Căci
3.3
Rom. 6.2Gal. 2.20
voi ați murit și
3.3
2 Cor. 5.7
viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când
3.4
1 In. 3.2
se va arăta Hristos, viața
3.4
In. 11.25
14.6
noastră, atunci veți fi arătați și voi cu el în
3.4
1 Cor. 15.43Fil. 3.21
slavă.

Îndemn la sfințenie și la dragoste

5Omorâți

3.5
Rom. 8.13Gal. 5.24
deci mădularele
3.5
Rom. 6.13
voastre cele de pe pământ: curvie
3.5
Ef. 5.3
, necurățenie, patimă, poftă rea
3.5
1 Tes. 4.5
și lăcomie de bani care
3.5
Ef. 5.5
este închinare la idoli, 6din pricina
3.6
Rom. 1.18Ef. 5.6Ap. 22.15
cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării
3.6
Ef. 2.2
, 7între
3.7
Rom. 6.19,20
7.51 Cor. 6.11Ef. 2.2Tit 3.3
care ați umblat și voi altădată, când trăiați în acestea. 8Lepădați dar
3.8
Ef. 4.22Evr. 12.1Iac. 1.211 Pet. 2.1
acum și voi toate: mânie, aprindere, răutate, defăimare, vorbire de rușine
3.8
Ef. 4.29
5.1
din gura voastră. 9Nu
3.9
Lev. 19.11Ef. 4.25
vă mințiți unii pe alții, fiindcă
3.9
Ef. 4.22,24
v‐ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui 10și v‐ați îmbrăcat cu cel nou care se
3.10
Rom. 12.2
înnoiește în cunoștință deplină, după
3.10
Ef. 4.23,24
chipul celui ce l‐a
3.10
Ef. 2.10
făcut, 11unde nu este grec
3.11
Rom. 10.121 Cor. 12.13Gal. 3.28
5.6Ef. 6.8
și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, schit, rob, slobod
3.11
Ef. 1.23
, ci Hristos este totul și în toți. 12Îmbrăcați‐vă deci
3.12
Ef. 4.24
, ca
3.12
1 Tes. 1.41 Pet. 1.22 Pet. 1.10
aleși ai lui Dumnezeu sfinți și iubiți, cu o inimă
3.12
Gal. 5.22Ef. 4.2,32Fil. 2.1
de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, 13îngăduindu‐vă
3.13
Mc. 11.25Ef. 4.2,32
unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum și Hristos v‐a iertat, așa și voi. 14Iar
3.14
1 Pet. 4.8
peste toate acestea îmbrăcați‐vă
3.14
In. 13.34Rom. 13.81 Cor. 13Ef. 5.21 Tes. 4.91 Tim. 1.51 In. 3.23
4.21
cu iubire, care este legătura
3.14
Ef. 4.3
desăvârșirii. 15Și pacea
3.15
Rom. 14.17Fil. 4.7
lui Hristos să hotărască în inimile voastre, la
3.15
1 Cor. 7.15
care ați și fost chemați într‐un singur trup
3.15
Ef. 2.16,17
4.4
; și
3.15
Cap. 2.7. Vers. 17.
fiți mulțumitori. 16Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi cu bogăție, în orice înțelepciune, învățându‐vă și îndemnându‐vă unii pe alții prin psalmi și cântări de laudă
3.16
1 Cor. 14.26Ef. 5.19
și cântări duhovnicești
3.16
Cap. 4.6.
, cântând în har în inimile voastre lui Dumnezeu. 17Și orice
3.17
1 Cor. 10.31
faceți, în cuvânt sau în lucru, faceți toate în numele Domnului Isus, mulțumind
3.17
Rom. 1.8Ef. 5.202.71 Tes. 5.18Evr. 13.15
lui Dumnezeu Tatăl prin el.

Datoriile casnice

18Nevestelor

3.18
Ef. 5.22Tit 2.51 Pet. 3.1
, fiți supuse bărbaților voștri, după cum
3.18
Ef. 5.3
se cuvine în Domnul. 19Bărbaților
3.19
Ef. 5.25,28,331 Pet. 3.7
, iubiți‐vă nevestele și nu fiți amărâți
3.19
Ef. 4.31
împotriva lor. 20Copiilor
3.20
Ef. 6.1
, ascultați de părinții voștri în
3.20
Ef. 5.24Tit 2.9
toate; căci aceasta este bineplăcut în Domnul. 21Taților
3.21
Ef. 6.4
, nu întărâtați pe copiii voștri, ca să nu fie deznădăjduiți. 22Robilor
3.22
Ef. 6.51 Tim. 6.1Tit 2.91 Pet. 2.18
, ascultați în
3.22
Vers. 20.
toate pe domnii voștri după carne
3.22
Flm. 16
, nu în slujiri de ochi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curățenia inimii, temându‐vă de Domnul. 23Orice
3.23
Ef. 6.6,7
faceți, lucrați din suflet ca pentru Domnul și nu pentru oameni, 24știind că
3.24
Ef. 6.8
de la Domnul veți primi răsplata moștenirii. Slujiți
3.24
1 Cor. 7.22
ca robi Domnului Hristos. 25Căci cine face nedreptate va lua cu sine nedreptatea ce a făcut și nu
3.25
Rom. 2.11Ef. 6.91 Pet. 1.17Deut. 10.17
este căutare la față.

4

41Domnilor, dați

4.1
Ef. 6.9
robilor ce este drept și ce este potrivit, știind că și voi aveți un Domn în ceruri.

Îndemn la rugăciune

2Stăruiți

4.2
Lc. 18.1Rom. 12.12Ef. 6.181 Tes. 5.17,18
în rugăciune, veghind în ea cu
4.2
Cap. 2.7;
mulțumiri, 3rugându‐vă
4.3
Ef. 6.192 Tes. 3.1
totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă
4.3
1 Cor. 16.92 Cor. 2.12
o ușă pentru cuvânt, ca să vorbim taina
4.3
Mat. 13.111 Cor. 4.1Ef. 6.192.2
lui Hristos, pentru
4.3
Ef. 6.20Fil. 1.7
care și sunt legat, 4ca s‐o fac cunoscut cum trebuie să vorbesc. 5Umblați
4.5
Ef. 5.151 Tes. 4.12
în înțelepciune față de cei de afară, cumpărându‐vă
4.5
Ef. 5.16
vremea nimerită. 6Cuvântul vostru să fie totdeauna în har
4.6
Cap. 3.16.
dres
4.6
Mc. 9.50
cu sare, ca
4.6
1 Pet. 3.15
să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.

Trimiterea lui Tihic și Onisim

7Cele

4.7
Ef. 6.21
despre mine toate vi le va face cunoscut Tihic, iubitul frate și credincios slujitor și rob împreună cu mine în Domnul: 8pe care l‐am
4.8
Ef. 6.22
trimis la voi pentru aceasta chiar, ca să cunoașteți cele despre noi și să vă mângâie inimile, 9împreună cu Onisim
4.9
Flm. 10
, credinciosul și iubitul frate, care este din ai voștri; ei vă vor face cunoscut toate cele de aici. 10Vă îmbrățișează Aristarh
4.10
Fapte. 19.29
20.4
27.2Flm. 24
, tovarășul meu de robie și Marcu
4.10
Fapte. 15.372 Tim. 4.11
, nepotul lui Barnaba, (despre care ați primit porunci…, dacă va veni la voi, primiți‐l), 11și Isus, care se zice Iust, care sunt din tăierea împrejur; aceștia singuri îmi sunt împreună lucrători pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi‐au fost de îmbărbătare. 12Vă îmbrățișează Epafra
4.12
Cap. 1.7.
, care este din ai voștri, rob al lui Hristos Isus, totdeauna luptându‐se
4.12
Rom. 15.30
pentru voi în rugăciunile sale ca să stați desăvârșiți
4.12
Mat. 5.481 Cor. 2.6
14.20Fil. 3.15Evr. 5.14
și pe deplin încredințați în orice voie a lui Dumnezeu. 13Căci îi mărturisesc că are multă osteneală pentru voi și pentru cei din Laodicea și cei din Ierapole. 14Vă îmbrățișează Luca
4.14
2 Tim. 4.11
, doctorul iubit, și Dima
4.14
2 Tim. 4.10Flm. 21
. 15Îmbrățișați pe frații din Laodicea și pe Nimfa și biserica
4.15
Rom. 16.51 Cor. 16.19
cea care este în casa lui. 16Și când va fi citită la voi epistola
4.16
1 Tes. 5.27
, faceți ca să fie citită și în biserica laodiceenilor și să citiți și voi pe cea din Laodicea. 17Și spuneți lui Arhip
4.17
Flm. 2
: Ia seama la slujba
4.17
1 Tim. 4.6
pe care ai luat‐o în Domnul, ca s‐o împlinești. 18Îmbrățișarea
4.18
1 Cor. 16.212 Tes. 3.17
mea este cu însăși mâna mea a lui Pavel. Aduceți‐vă
4.18
Evr. 13.3
aminte de legăturile mele. Harul să fie
4.18
Evr. 13.25
cu voi.