Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Cionire între Persia și Grecia, între împărățiile de miazănoapte și miazăzi

111Și în anul

11.1
Cap. 9.1.
întâi al lui Dariu
11.1
Cap. 5.31.
Medul am stat ca să‐l întăresc și să‐l împuternicesc. 2Și acum îți voi spune adevărul. Iată, încă trei împărați se vor ridica în Persia și al patrulea se va îmbogăți cu mari bogății, mai mult decât toți; și după ce se va întări prin bogățiile sale, va ridica pe toți împotriva împărăției Greciei. 3Și se va ridica un împărat viteaz
11.3
Cap. 7.6;
și va domni cu putere mare și va face
11.3
Cap. 8.4. Vers. 16, 36.
după voia sa. 4Și când se va ridica, împărăția
11.4
Cap. 8.8.
sa se va îmbucătăți și se va împărți în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu pentru urmașii săi, nici după domnia
11.4
Cap. 8.22.
cu care a domnit el, căci împărăția sa va fi smulsă pentru alții afară de aceștia. 5Și împăratul de la miazăzi, care este unul din mai marii săi, se va întări și un altul va fi mai tare decât el și va domni; domnia sa va fi o domnie mare. 6Și după câțiva ani vor face legătură de rudenie și fiica împăratului de la miazăzi va veni la împăratul de la miazănoapte ca să facă o învoire; dar ea nu va păstra puterea brațului ei și nici el nu va sta, nici brațul lui; dar ea va fi dată, și cei ce au adus‐o, și cel ce a născut‐o, și cel ce o întărea în acele vremuri. 7Dar un vlăstar din rădăcinile ei se va ridica în locul lui și va veni împotriva oștirii și va năvăli în cetățuia împăratului de la miazănoapte și‐i va bate și‐i va birui. 8Și va duce prinși în Egipt pe dumnezeii lor cu unșii lor și vasele lor de preț de argint și de aur și va rămâne mai mulți ani decât împăratul de la miazănoapte. 9Și acesta va intra în împărăția împăratului de la miazăzi, dar se va întoarce în țara sa. 10Și fiii lui vor fi stârniți și vor aduna o mulțime de oști mari și unul va veni și va potopi și se va revărsa
11.10
Is. 8.8
și se va întoarce și va duce războiul până
11.10
Vers. 7.
la cetățuia lui. 11Și împăratul de la miazăzi se va înfuria și va ieși și se va bate cu el, adică cu împăratul de la miazănoapte care va ridica o mulțime mare, dar mulțimea va fi dată în mâna lui. 12Și după ce va lua mulțimea, inima i se va semeți și va doborî zeci de mii, dar nu va birui. 13Căci împăratul de la miazănoapte se va întoarce și va ridica o mulțime mai mare decât cea dintâi și va veni la sfârșitul vremurilor de ani cu o oaste mare și cu bogății mari. 14Și în acele vremuri mulți se vor scula împotriva împăratului de la miazăzi și fiii aprigi ai poporului tău se vor ridica să întărească vedenia, dar vor cădea. 15Și împăratul de la miazănoapte va veni și va ridica îngrădiri și va lua cetatea întărită: și oștile celui de miazăzi nu se vor împotrivi, nici poporul său ales, căci nu va fi putere de împotrivire. 16Și cel ce vine împotriva lui va face
11.16
Cap. 8.4, 7. Vers. 8, 86.
după voia sa și nu va fi cine
11.16
Ios. 1.15
să stea înaintea lui și va sta în țara frumuseții și în mâinile sale va fi nimicire. 17Și își va îndrepta fața
11.17
2 Cron. 20.3
ca să vină cu puterea întregii sale împărății și cei drepți cu el și va lucra după plac: și‐i va da fala femeilor, ca s‐o strice, dar ea nu va sta, nici nu va
11.17
Cap. 9.26.
fi pentru el. 18Apoi își va întoarce fața către ostroave și va cuprinde multe, dar o căpetenie va face pentru el să înceteze ocara adusă de el; da, va face să se întoarcă ocara lui asupra lui. 19Atunci își va întoarce fața către cetățuile țării sale și se vor poticni și va cădea și nu
11.19
Iov 20.8Ps. 37.36Ezec. 26.21
se va mai afla. 20Și în locul său se va ridica unul care va face să treacă un strângător de dări prin slava împărăției, dar în puține zile va fi nimicit, nu în urgie, nici în război. 21Și în locul său se va ridica
11.21
Cap. 7.8;
un om de dispreț căruia nu‐i vor da cinstea împărăției, dar va veni în vreme de pace și va căpăta împărăția prin măguliri. 22Și oștile
11.22
Vers. 10.
cotropitoare vor fi cotropite dinaintea sa și vor fi frânte, chiar și domnul
11.22
Cap. 8.10, 11, 25.
legământului. 23Și după legătura făcută cu el va întrebuința
11.23
Cap. 8.25.
viclenie și se va sui și va birui cu puțin popor. 24În vreme de pace va năvăli asupra locurilor celor mai grase ale ținutului și va face ce n‐au făcut părinții săi, nici părinții părinților săi: va risipi între ei prada și răpirea și averea: da, va unelti uneltirile sale împotriva locurilor întărite pentru o vreme. 25Și își va trezi puterea și curajul împotriva împăratului de la miazăzi cu o oaste mare; și împăratul de la miazăzi se va ridica la război cu o oaste foarte mare și tare, dar nu va sta, căci vor unelti uneltiri împotriva lui. 26Da, cei ce mănâncă mâncărurile lui alese îl vor frânge, și oastea sa va fi cotropită
11.26
Vers. 10.22.
și mulți vor cădea uciși. 27Și inimile acestor doi împărați vor cugeta rău și vor vorbi minciuni la aceeași masă, dar aceasta nu va izbuti, căci sfârșitul
11.27
Vers. 29, 35, 42. Cap. 8.19.
va fi încă la vremea hotărâtă. 28Atunci se va întoarce în țara sa cu mari bogății și inima
11.28
Vers. 22.
sa va fi împotriva sfântului legământ și va lucra după plac, și se va întoarce în țara sa. 29La vremea hotărâtă se va întoarce și va veni spre miazăzi, dar această vreme
11.29
Vers. 25.
din urmă nu va fi ca cea dintâi
11.29
Vers. 23.
. 30Căci corăbiile
11.30
Num. 24.24Ier. 2.10
Chitimului vor veni împotriva lui și va fi deznădăjduit și se va întoarce și se va înfuria împotriva sfântului
11.30
Vers. 28.
legământ și va lucra după plac: el se va întoarce chiar și își va îndrepta luarea aminte la cei ce au părăsit legământul cel sfânt. 31Și oști vor sta de partea lui și vor pângări
11.31
Cap. 8.11;
locașul sfânt, cetățuia, și vor desființa jertfa necurmată și vor așeza urâciunea pustiirii. 32Și pe cei ce se poartă rău împotriva legământului îi va strica cu măguliri, dar poporul care cunoaște pe Dumnezeul său va fi tare și va face isprăvi. 33Și cei ce sunt înțelepți
11.33
Mal. 2.7
în popor vor învăța pe mulți: totuși vor cădea de sabie
11.33
Evr. 11.35
și de flacără, de robie și de răpire, multe zile. 34Și când vor cădea, vor fi ajutați cu puțin ajutor, dar mulți se vor uni cu ei cu lingușiri. 35Și dintre înțelepți vor cădea unii, ca să fie încercați
11.35
Cap. 12.10.
și curățiți și înălbiți până la vremea sfârșitului
11.35
Cap. 8.17, 19. Vers. 40.
, căci aceasta
11.35
Vers. 29.
va fi încă pentru vremea hotărâtă. 36Și împăratul va face
11.36
Vers. 16.
după voia sa și se va înălța
11.36
Cap. 7.8, 25;
și se va semeți mai presus de orice dumnezeu și va vorbi lucruri groaznice împotriva
11.36
Cap. 8.11, 24, 25.
Dumnezeului dumnezeilor și va izbuti până ce se va
11.36
Cap. 9.27.
împlini urgia; căci ce este hotărât se va face. 37Și nu va ține seamă de dumnezeii părinților săi, nici de dorința
11.37
1 Tim. 4.3
femeilor, nici nu va ține seamă
11.37
Is. 14.132 Tes. 2.4
de vreun dumnezeu oarecare: căci se va semeți mai presus de toți. 38Dar va cinsti în locul său pe dumnezeul cetățuilor, și un dumnezeu pe care părinții săi nu l‐au cunoscut, îl va cinsti cu aur și argint și cu pietre scumpe și cu lucruri plăcute. 39Și va lucra împotriva întăriturilor cetățuilor cu ajutorul unui dumnezeu străin: pe cine îl va recunoaște îl va mări cu slava și‐i va face să domnească peste mulți și le va împărți țara drept răsplată. 40Și la vremea sfârșitului
11.40
Vers. 35.
împăratul de la miazăzi se va împunge cu el: și împăratul de la miazănoapte va veni împotriva lui ca un vârtej
11.40
Is. 21.1Zah. 9.14
, cu care și călăreți
11.40
Ezec. 38.4,15Ap. 9.16
și cu multe corăbii; și va năvăli în țări și va potopi
11.40
Vers. 10, 22.
și se va vărsa. 41Și va năvăli și în țara frumuseții și multe țări vor fi răsturnate, dar acestea vor scăpa din mâna sa: Edomul
11.41
Is. 11.14
și Moabul și fruntașii copiilor lui Amon. 42El își va întinde mâna și peste țări și țara Egiptului nu va scăpa. 43Și va avea putere peste comorile de aur și de argint și peste toate lucrurile de preț ale Egiptului: și libienii și etiopienii vor fi pe pașii săi
11.43
Ex. 11.8Jud. 4.10
. 44Dar știri de la răsărit și de la miazănoapte îl vor tulbura: și va ieși cu mânie mare ca să nimicească și să piardă pe mulți. 45Și își va întinde corturile palatului său între mări și muntele
11.45
Ps. 48.22 Tes. 2.4
de frumusețe sfântă, totuși va ajunge
11.45
2 Tes. 2.8Ap. 19.20
la sfârșitul său și nu va fi cine să‐l ajute.

12

Prorocia se pecetluiește

121Și în vremea aceea se va scula Mihail

12.1
Cap. 10.13, 21.
, mai marele cel mare, care stă pentru copiii poporului tău: și va fi o vreme de strâmtorare
12.1
Is. 26.20,21Ier. 30.7Mat. 24.21Ap. 16.18
cum n‐a fost niciodată de când a fost un neam până în vremea aceea. Și în vremea aceea poporul tău
12.1
Rom. 11.26
va fi scăpat, oricine se va afla scris
12.1
Ex. 32.32Ps. 56.8
69.28Ezec. 13.9Lc. 10.20Fil. 4.3Ap. 3.5
13.8
în carte. 2Și mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii spre viață veșnică
12.2
Mat. 25.46In. 5.28,29Fapte. 24.15
și alții spre rușine și ocară
12.2
Is. 66.24Rom. 9.21
veșnică. 3Și înțelepții
12.3
Cap. 11.33, 35.
vor străluci
12.3
Prov. 4.18Mat. 13.43
ca strălucirea întinderii cerești și cei ce
12.3
Iac. 5.20
întorc pe mulți la dreptate ca stelele
12.3
1 Cor. 15.41,42
în veci și pe veci. 4Dar tu
12.4
Cap. 8.26. Vers. 9.
, Daniele, ascunde
12.4
Ap. 10.4
22.10
cuvintele și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului
12.4
Cap. 10.1. Vers. 9.
. Mulți vor alerga ici‐colea și cunoștința se va înmulți. 5Atunci eu, Daniel, am privit și iată doi alții stăteau, unul dincoace pe malul râului și unul dincolo pe malul râului
12.5
Cap. 10.4.
. 6Și unul a zis către bărbatul
12.6
Cap. 10.5.
cel îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului: Cât
12.6
Cap. 8.13.
de mult este până la sfârșitul minunilor acestora? 7Și am auzit pe bărbatul îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului și el și‐a îndreptat dreapta
12.7
Deut. 32.40Ap. 10.5,6
și stânga spre ceruri și a jurat pe cel ce este viu în veac
12.7
Cap. 4.34.
că este
12.7
Cap. 7.25;
pentru o vreme, vremuri și o jumătate; și când se va împlini sfărâmarea puterii
12.7
Lc. 21.24Ap. 10.7
poporului sfânt
12.7
Cap. 8.24.
, toate acestea se vor săvârși. 8Și am auzit, dar n‐am înțeles și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? 9Și el a zis: Du‐te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt ascunse și pecetluite până
12.9
Vers. 4.
la vremea sfârșitului. 10Mulți
12.10
Cap. 11.35.
vor fi curățiți și vor fi albiți și vor fi lămuriți, dar cei răi vor lucra cu răutate
12.10
Osea 14.9Ap. 9.20
22.11
și nimeni din cei răi nu va înțelege, dar înțelepții
12.10
Cap. 11.33, 35.
vor înțelege. 11Și din vremea în care
12.11
Cap. 8.11;
jertfa necurmată va fi desființată și se va ridica urâciunea pustiirii vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12Ferice de cel ce așteaptă și ajunge la o mie trei sute treizeci și cinci de zile. 13Dar tu, du‐te
12.13
Vers. 9.
pe drumul tău până la sfârșit: căci te vei odihni
12.13
Is. 57.2Ap. 14.13
și vei sta
12.13
Ps. 1.5
în sorțul tău, la sfârșitul zilelor.