Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Visul despre copacul cel mare

41Nebucadnețar, împăratul tuturor

4.1
Cap. 3.4;
popoarelor, neamurilor și limbilor care locuiesc pe tot pământul: pacea să vi se înmulțească. 2Mi‐a plăcut să vă arăt semnele și minunile pe care
4.2
Cap. 3.26.
le‐a făcut Dumnezeul Cel Preaînalt față de mine. 3Cât
4.3
Cap. 6.27.
sunt de mari semnele lui! Și cât de puternice sunt minunile lui! Împărăția lui este o împărăție
4.3
Vers. 34. Cap. 2.44;
veșnică și domnia lui din neam în neam. 4Eu, Nebucadnețar, eram liniștit în casa mea și înfloream în palatul meu. 5Am văzut un vis care m‐a înfricoșat; și gândurile în patul meu și vedeniile
4.5
Cap. 2.28, 29.
capului meu m‐au
4.5
Cap. 2.1.
tulburat. 6De aceea am dat o hotărâre să se aducă înaintea mea toți înțelepții Babilonului ca să‐mi facă cunoscut tălmăcirea visului. 7Atunci au intrat
4.7
Cap. 2.2.
cărturarii, descântătorii, haldeii și fermecătorii și am spus visul înaintea lor, dar nu mi‐au arătat tălmăcirea lui. 8Dar la urmă a intrat înaintea mea Daniel, al cărui nume
4.8
Cap. 1.7.
este Beltșațar, după numele dumnezeului meu, și în care
4.8
Is. 63.115.11,14
este duhul dumnezeilor celor sfinți; și am pus înaintea lui visul zicând: 9Beltșațare, capul
4.9
Cap. 2.48;
cărturarilor, fiindcă știu că duhul dumnezeilor sfinți este în tine și nicio taină nu‐ți este prea grea, spune‐mi vedeniile visului meu pe care l‐am văzut și tălmăcirea lui. 10Iată vedeniile capului meu pe patul meu: Priveam și iată un
4.10
Ezec. 31.3
copac în mijlocul pământului și înălțimea lui era mare. 11Copacul a crescut și s‐a întărit și înălțimea lui ajungea până la ceruri și se vedea până la marginile întregului pământ. 12Frunzele lui erau frumoase și roadele lui îmbelșugate și în el era mâncare pentru toți; fiarele
4.12
Ezec. 17.23
31.6Plâng. 4.20
câmpului găseau umbră sub el și păsările cerurilor locuiau în ramurile lui și toată carnea se hrănea din el. 13Am văzut în vedeniile capului meu pe patul meu și iată un veghetor
4.13
Ps. 103.20
și un sfânt
4.13
Deut. 33.2Zah. 14.5Iuda 14
s‐a coborât din ceruri. 14A strigat tare și a zis: Tăiați
4.14
Mat. 3.10
copacul și smulgeți‐i ramurile, scuturați‐i frunzele și risipiți‐i roadele; să fugă fiarele
4.14
Ezec. 31.12
de sub el și păsările de pe ramurile lui. 15Dar lăsați tulpina cu rădăcinile ei în pământ cu o legătură de fier și de aramă în iarba verde a câmpului și să fie udat cu roua cerurilor și partea lui să fie cu fiarele în iarba pământului. 16Inima să i se schimbe din inimă de om și să i se dea o inimă de fiară, și să treacă șapte vremuri
4.16
Cap. 11.13;
peste el. 17Hotărârea aceasta este din porunca veghetorilor și cererea este prin cuvântul sfinților, ca să cunoască
4.17
Ps. 9.16
cei vii că
4.17
Cap. 2.21;
Cel Preaînalt domnește asupra împărăției oamenilor și o dă oricui vrea și ridică peste ea pe cel mai de jos din oameni. 18Acest vis l‐am văzut eu, Nebucadnețar, împăratul; și tu, Beltșațare, spune tălmăcirea lui, căci
4.18
Gen. 41.8,15
toți înțelepții împărăției mele nu sunt în stare să‐mi arăte tălmăcirea, dar tu ești în stare, căci duhul
4.18
Vers. 8.
dumnezeilor sfinți este în tine. 19Atunci Daniel, al cărui nume
4.19
Vers. 8.
este Beltșațar, s‐a îngrozit un ceas și gândurile lui l‐au tulburat. Împăratul a răspuns și a zis: Beltșațare, să nu te tulbure visul și tălmăcirea lui. Beltșațar a răspuns și a zis: Domnul meu, visul
4.19
2 Sam. 18.32Ier. 29.7
să fie pentru cei ce te urăsc și tălmăcirea lui pentru vrăjmașii tăi. 20Copacul
4.20
Vers. 10, 11, 12.
pe care l‐ai văzut crescând și întărindu‐se, a cărui înălțime ajungea până la ceruri și se vedea peste tot pământul, 21ale cărui frunze erau frumoase și roadele lui îmbelșugate și în care era hrană pentru toți, sub care locuiau fiarele câmpului și pe ramurile căruia își aveau locuința păsările cerurilor, 22ești tu
4.22
Cap. 2.38.
, împărate, care ai crescut și te‐ai întărit; căci mărimea ta s‐a înălțat și ajunge până la ceruri și domnia
4.22
Ier. 27.6,7,8
ta până la capătul pământului. 23Și că împăratul
4.23
Vers. 13.
a văzut un veghetor și un sfânt coborându‐se din ceruri și zicând: Tăiați copacul și dărâmați‐l, totuși lăsați‐i tulpina rădăcinilor în pământ, cu legături de fier și de aramă în iarba verde a câmpului și să fie scăldat în roua cerurilor și partea sa să fie cu fiarele
4.23
Cap. 5.21.
câmpului până vor trece peste el șapte vremuri; 24aceasta este tălmăcirea, o, împărate, și aceasta este hotărârea Celui Preaînalt care vine peste domnul meu împăratul. 25Te vor alunga
4.25
Vers. 32. Cap. 5.21, etc.
dintre oameni și locuința ta va fi cu fiarele câmpului și te vor face să mânânci iarba
4.25
Ps. 106.20
ca boii și te vor scălda cu roua cerurilor și șapte vremuri vor trece peste tine, până vei
4.25
Ps. 83.18
cunoaște că Cel Preaînalt domnește peste împărăția oamenilor și o dă
4.25
Ier. 27.6
oricui vrea. 26Și că s‐a poruncit să se lase tulpina rădăcinelor copacului: împărăția ta îți va rămâne ție după ce vei cunoaște că cerurile
4.26
Mat. 21.25Lc. 15.18,21
domnesc. 27De aceea, împărate, placă‐ți sfatul meu și rupe‐o
4.27
1 Pet. 4.8
cu păcatele tale prin dreptate și cu nelegiuirile tale prin îndurare către cei săraci; poate
4.27
Ps. 41.1
că aceasta îți va lungi
4.27
1 Reg. 21.29
pacea. 28Toate acestea au venit asupra împăratului Nebucadnețar. 29După trecere de douăsprezece luni, umbla încoace și încolo pe palatul domnesc al Babilonului. 30Împăratul
4.30
Prov. 16.18
a vorbit și a zis: Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l‐am zidit eu pentru casa împărăției prin tăria puterii mele și spre slava împărăției mele? 31Cuvântul
4.31
Cap. 5.5.
era încă în gura împăratului și a căzut un glas
4.31
Vers. 24.
din ceruri zicând: Ți se spune, împărate Nebucadnețar: împărăția s‐a depărtat de la tine. 32Și te vor alunga
4.32
Vers. 25.
dintre oameni și locuința ta va fi cu fiarele câmpului; te vor face să mănânci iarbă ca boii și șapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaște că Cel Preaînalt domnește peste împărăția oamenilor și o dă oricui vrea. 33Și în același ceas s‐a împlinit cuvântul asupra lui Nebucadnețar: și a fost alungat dintre oameni și a mâncat iarbă cu boii și i s‐a scăldat trupul cu roua cerurilor, până i‐au crescut perii ca penele de vultur și unghiile ca ghiarele păsărilor. 34Și la sfârșitul
4.34
Vers. 26.
zilelor eu, Nebucadnețar, mi‐am ridicat ochii către ceruri și priceperea mea s‐a întors la mine și am binecuvântat pe Cel Preaînalt și am lăudat și am cinstit pe Cel ce trăiește
4.34
Cap. 12.7.
în veac, a cărui domnie
4.34
Ps. 10.167.14Mica 4.7Lc. 1
este o domnie veșnică și a cărui împărăție este din neam în neam. 35Și toți
4.35
Is. 40.15,17
locuitorii pământului sunt socotiți ca o nimica și el face toate după voința
4.35
Ps. 115.3
135.6
sa în oștirea cerurilor și între locuitorii pământului; și nimeni
4.35
Iov 34.29
nu poate să‐i oprească mâna sau să‐i zică: Ce
4.35
Iov 9.12Is. 45.9Rom. 9.20
faci? 36În vremea aceea cunoștința mea s‐a întors la mine; și spre slava
4.36
Vers. 26.
împărăției mele, strălucirea mea și măreția mea s‐au întors la mine și sfetnicii mei și cei mai mari ai mei m‐au căutat și am fost pus în împărăția mea și mi s‐a adus o mărire foarte mare
4.36
Iov 42.12,13Prov. 22.4Mat. 6.33
. 37Și acum eu, Nebucadnețar, laud și înalț și cinstesc pe Împăratul cerurilor ale cărui fapte toate
4.37
Ps. 33.4Ap. 15.3
16.7
sunt adevăr și ale cărui căi sunt judecată, și el poate
4.37
Ex. 18.11
coborî pe cei ce umblă în mândrie.

5

Ospățul lui Belșațar; scrierea minunată

51Împăratul Belșațar a făcut

5.1
Est. 1.3
un ospăț mare mai marilor săi, o mie, și a băut vin înaintea celor o mie. 2Și când gusta vin, Belșațar a poruncit să se aducă vasele de aur și de argint pe care
5.2
Cap. 1.2.
le luase Nebucadnețar, tatăl său, din templul care era la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii săi, nevestele sale și țiitoarele sale. 3Atunci au adus vasele de aur care fuseseră luate din templul casei lui Dumnezeu care era în Ierusalim; și împăratul și mai marii săi, nevestele sale și țiitoarele sale au băut cu ele. 4Au băut vin și au lăudat
5.4
Ap. 9.20
pe dumnezeii de aur și de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. 5În același ceas
5.5
Cap. 4.31.
au ieșit niște degete de mână de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împăratului: și împăratul a văzut partea mâinii care scria. 6Atunci fața împăratului s‐a schimbat și gândurile sale l‐au tulburat și încheieturile coapselor sale s‐au desfăcut și genunchii
5.6
Naum 2.10
săi s‐au lovit unul de altul. 7Împăratul a strigat
5.7
Cap. 2.2;
tare ca să aducă pe cărturari, pe haldei și pe cititorii
5.7
Is. 47.13
în stele. Împăratul a vorbit și a zis înțelepților Babilonului: Oricine va citi scrierea aceasta și‐mi va arăta tălmăcirea ei va fi îmbrăcat cu purpură și va fi un lanț de aur pe grumazul său și va fi
5.7
Cap. 6.2.
al treilea domn în împărăție. 8Atunci au intrat toți înțelepții împăratului, dar n‐au putut
5.8
Cap. 2.27;
să citească scrierea, nici să facă cunoscut împăratului tălmăcirea ei. 9Atunci împăratul Belșațar s‐a tulburat
5.9
Cap. 2.1.
mult și fața i s‐a schimbat în el și mai marii săi au încremenit. 10Și împărăteasa, la cuvintele împăratului și ale mai marilor săi, a intrat în casa ospățului și împărăteasa a vorbit și a zis: Împărate
5.10
Cap. 2.4;
, să trăiești în veac! Să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se schimbe fața. 11Este
5.11
Cap. 2.48;
un om în împărăția ta în care este duhul dumnezeilor sfinți și în zilele tatălui tău s‐a găsit în el lumină și pricepere și înțelepciune ca înțelepciunea dumnezeilor; și împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, l‐a pus mai mare
5.11
Cap. 4.9.
peste cărturari, descântători, haldei și cititori în stele. 12Căci
5.12
Cap. 6.3.
un duh ales și cunoștință și pricepere, tălmăcire de visuri și spunerea celor ascunse și dezlegarea nodurilor s‐au aflat în acel Daniel pe care împăratul
5.12
Cap. 1.7.
l‐a numit Beltșațar. Acum să fie chemat Daniel și‐ți va arăta tălmăcirea. 13Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a vorbit și a zis lui Daniel: Tu ești acel Daniel dintre copiii robiei lui Iuda pe care i‐a adus împăratul, tatăl meu, din Iudeea? 14Și am auzit de tine că duhul
5.14
Vers. 11, 12.
dumnezeilor este în tine și lumină și pricepere și înțelepciune aleasă s‐a găsit în tine. 15Și acum înțelepții
5.15
Vers. 7, 8.
și descântătorii au fost aduși înaintea mea ca să citească scrierea aceasta și să‐mi facă cunoscut tălmăcirea ei, dar n‐au putut să arate tălmăcirea lucrului. 16Și am auzit de tine că poți să tălmăcești și să dezlegi nodurile. Și acum
5.16
Vers. 7.
, dacă poți să citești scrierea și să‐mi faci cunoscut tălmăcirea ei, vei fi îmbrăcat cu purpură și un lanț de aur va fi pe grumazul tău și vei fi al treilea domn în împărăție. 17Atunci Daniel a răspuns și a zis înaintea împăratului: Darurile tale să fie ale tale și dă altuia răsplătirile tale; dar eu voi citi împăratului scrierea și‐i voi face cunoscut tălmăcirea. 18Tu, împărate! Dumnezeul
5.18
Cap. 2.37, 38;
cel Preaînalt a dat lui Nebucadnețar, tatăl tău, împărăție și mărime și slavă și măreție. 19Și de mărimea ce i‐a dat, toate
5.19
Ier. 27.7
popoarele, neamurile și limbile tremurau și se temeau înaintea lui; omora pe cine voia și lăsa să trăiască pe cine voia și înălța pe cine voia și smerea pe cine voia. 20Dar când
5.20
Cap. 4.30, 37.
i s‐a înălțat inima și i s‐a împietrit duhul spre mândrie, a fost aruncat din scaunul de domnie al împărăției sale și i‐au luat slava de la el. 21Și a fost
5.21
Cap. 4.32, etc.
alungat dintre copiii oamenilor și inima lui s‐a făcut ca a fiarelor și locuința lui era cu măgarii sălbatici; îl hrăneau cu iarbă ca boii și trupul său era scăldat cu roua cerurilor până ce a cunoscut
5.21
Cap. 4.17, 25.
că Dumnezeul Cel Preaînalt domnește peste împărăția oamenilor și pune peste ea pe cine vrea. 22Și tu, fiul său, Belșațar, nu ți‐ai
5.22
2 Cron. 33.23
36.12
smerit inima, deși ai știut toate acestea; 23ci te‐ai
5.23
Vers. 3, 4.
înălțat împotriva Domnului cerurilor; și au adus vasele casei sale înaintea ta și ați băut vin din ele, tu și mai marii tăi, nevestele tale și țiitoarele tale, și ai lăudat pe dumnezeii de argint și de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care
5.23
Ps. 115.5,6
nu văd, nici n‐aud, nici nu cunosc, iar pe Dumnezeu, în mâna
5.23
Ier. 10.23
căruia este suflarea ta și ale căruia sunt toate căile tale, nu l‐ai slăvit. 24Atunci s‐a trimis dinaintea lui partea de mână și s‐a scris scrierea aceasta. 25Și aceasta este scrierea care s‐a scris: Mene, Mene, Techel, Ufarsin. 26Aceasta este tălmăcirea lucrului: Mene: Dumnezeu a numărat împărăția ta și i‐a pus sfârșit; 27Techel
5.27
Iov 31.6Ps. 62.2Ier. 6.30
: ești cumpănit în cumpănă și aflat prea ușor; 28Peres: împărăția ta s‐a împărțit și s‐a dat mezilor
5.28
Is. 21.2
și perșilor
5.28
Cap. 6.28.
. 29Atunci Belșațar a poruncit și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură și au pus un lanț de aur pe grumazul său și s‐a făcut vestire despre el că va fi al treilea
5.29
Vers. 7.
domn în împărăție. 30În noaptea
5.30
Ier. 51.31,39,57
aceea Belșațar, împăratul haldeilor, a fost ucis. 31Și Dariu
5.31
Cap. 9.1.
Medul, a primit împărăția fiind cam de șaizeci și doi de ani.

6

Daniel în groapa leilor

61I‐a plăcut lui Dariu să pună

6.1
Est. 1.1
peste împărăție o sută douăzeci de satrapi, care să fie peste toată împărăția. 2Și peste aceștia trei mai mari dintre care unul era Daniel, cărora să le dea seamă acești satrapi ca să nu se facă nicio pagubă împăratului. 3Și acest Daniel a întrecut pe mai mari și pe satrapi, căci în el era un duh
6.3
Cap. 5.12.
ales; și împăratul s‐a gândit să‐l pună peste toată împărăția. 4Atunci
6.4
Ecl. 4.4
mai marii și satrapii au căutat să afle ceva împotriva lui Daniel privitor la împărăție, dar n‐au putut afla nimic, nicio greșeală, căci era credincios și nu se afla în el nici vină, nici greșeală. 5Atunci oamenii aceștia au zis: Nu vom afla nimic împotriva acestui Daniel, afară doar dacă nu vom afla ceva împotriva lui cu privire la legea Dumnezeului său. 6Atunci mai marii și satrapii aceștia s‐au adunat grămadă la împărat și i‐au vorbit așa: Împărate
6.6
Neem. 2.3
Dariu, să trăiești în veac! 7Toți mai marii împărăției, dregătorii și satrapii, sfetnicii și fruntașii s‐au sfătuit să așeze o orânduire domnească și să dea o aspră oprire, că oricine va face cerere vreunui dumnezeu sau unui om treizeci de zile, decât numai ție, împărate, acela să fie aruncat în groapa leilor. 8Și acum, împărate, întărește oprirea și iscălește scrierea ca să nu se schimbe, după legea
6.8
Est. 1.19
8.8
mezilor și a perșilor, care nu se poate desființa. 9Deci împăratul Dariu a iscălit scrierea și oprirea. 10Și când a cunoscut Daniel că s‐a iscălit scrierea, a intrat în casa sa (și ferestrele sale erau deschise în odaia sa de sus către
6.10
1 Reg. 8.44,48Ps. 5.7Iona 2.4
Ierusalim), și îngenunchea pe genunchii săi de trei
6.10
Ps. 55.17Fapte. 2.1,2,15
3.1
10.9
ori pe zi și se ruga și mulțumea Dumnezeului său, cum făcea mai înainte. 11Atunci oamenii aceia s‐au adunat grămadă și au aflat pe Daniel făcând rugăciune și cereri înaintea Dumnezeului său. 12Atunci s‐au apropiat
6.12
Cap. 3.8.
și au vorbit înaintea împăratului despre oprirea împăratului: Oare n‐ai iscălit o oprire ca orice om care ar cere ceva vreunui dumnezeu sau unui om treizeci de zile, decât numai ție, împărate, să fie aruncat în groapa leilor? Împăratul a răspuns și a zis: Adevărat este cuvântul, după legea
6.12
Vers. 8.
mezilor și a perșilor care nu se poate desființa. 13Atunci au răspuns și au zis înaintea împăratului: Daniel acela
6.13
Cap. 1.6;
care este din copiii robiei lui Iuda nu
6.13
Cap. 3.12.
ține seamă de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai iscălit‐o, ci își face cererea de trei ori pe zi. 14Atunci împăratul, când a auzit aceste cuvinte, s‐a mâhnit
6.14
Mc. 6.26
foarte mult și și‐a pus inima asupra lui Daniel ca să‐l mântuiască: și până la apusul soarelui a lucrat ca să‐l scape. 15Atunci oamenii aceștia s‐au adunat grămadă la împărat și au zis împăratului: Știi, împărate, că legea
6.15
Vers. 8.
mezilor și a perșilor este că nicio oprire sau orânduire pe care o statornicește împăratul nu se poate desființa. 16Atunci împăratul a poruncit și au adus pe Daniel și l‐au aruncat în groapa leilor. Împăratul a vorbit și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, el te va scăpa. 17Și s‐a adus
6.17
Plâng. 3.53
o piatră și s‐a pus pe gura gropii și împăratul
6.17
Mat. 27.66
a pecetluit‐o cu însăși pecetea sa și cu pecetea fruntașilor săi, ca să nu se schimbe nimic în privința lui Daniel. 18Atunci împăratul s‐a dus la palatul său și a petrecut noaptea postind și nu i s‐au adus țiitoare și somnul său a fugit
6.18
Cap. 2.1.
de la el. 19Atunci împăratul s‐a sculat cu lumină în zorile dimineții și s‐a dus în grabă la groapa leilor. 20Și când s‐a apropiat de groapă, a strigat cu glas plângător pe Daniel: împăratul a vorbit și a zis lui Daniel: Daniele, slujitorul Dumnezeului celui viu! Oare te‐a putut scăpa de lei Dumnezeul
6.20
Cap. 3.15.
tău căruia îi slujești necurmat? 21Atunci Daniel a vorbit împăratului: Împărate, să trăiești
6.21
Cap. 2.4.
în veac! 22Dumnezeul
6.22
Cap. 3.28.
meu a trimis pe îngerul său și a astupat
6.22
Evr. 11.33
gura leilor încât nu m‐au vătămat; căci s‐a aflat nevinovăție în mine înaintea lui și chiar înaintea ta, împărate, n‐am făcut niciun rău. 23Atunci împăratul s‐a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Și Daniel a fost scos din groapă și nu s‐a aflat nicio vătămare pe el, pentru că crezuse
6.23
Evr. 11.33
în Dumnezeul său. 24Și împăratul a poruncit și au adus
6.24
Deut. 19.19
pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel și i‐au aruncat în groapa leilor, pe ei, pe copiii
6.24
Est. 9.10Deut. 24.162 Reg. 14.16
lor și pe nevestele lor; și mai înainte de a ajunge ei la fundul gropii, leii i‐au apucat și le‐au mărunțit toate oasele. 25Atunci
6.25
Cap. 4.1.
împăratul Dariu a scris către toate popoarele, neamurile și limbile care locuiesc peste tot pământul: Pacea să vi se înmulțească. 26Dau o hotărâre
6.26
Cap. 3.29.
, ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să tremure și să se teamă
6.26
Ps. 99.1
de Dumnezeul lui Daniel; căci
6.26
Cap. 4.34.
el este Dumnezeul cel viu și statornic în veac și împărăția
6.26
Cap. 2.44;
lui nu se va sfărâma și domnia lui va fi până la sfârșit. 27El mântuiește și scapă și face semne
6.27
Cap. 4.3.
și minuni în ceruri și pe pământ, el, care a mântuit pe Daniel din puterea leilor. 28Și acest Daniel a propășit în domnia
6.28
Cap. 1.21.
lui Dariu și în domnia lui Cir
6.28
Ezra 1.1,2
Persanul.