Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Berbecul, țapul și cornul cel mic

81În al treilea an al domniei împăratului Belșațar mi s‐a arătat o vedenie, mie, lui Daniel, după aceea care mi se arătase la început

8.1
Cap. 7.1.

. 2Și am văzut în vedenie și a fost așa: când am văzut, eram în Susa
8.2
Est. 1.2
, palatul care este în ținutul Elam. Și am văzut în vedenie și eram lângă râul Ulai. 3Și mi‐am ridicat ochii și am văzut și iată, înaintea râului sta un berbec care avea două coarne: și cele două coarne erau înalte și unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt crescuse cel din urmă. 4Am văzut berbecul împungând către apus și miazănoapte și miazăzi și nicio fiară nu putea să stea înaintea lui și nu era cine să scape din mâna lui și făcea după voia
8.4
Cap. 5.19;
11.3,16
sa și a ajuns mare. 5Și luam seama și iată, un țap venea de la apus peste fața întregului pământ și n‐atingea pământul: și țapul avea un corn
8.5
Vers. 21.

însemnat între ochii săi. 6Și a venit la berbecul care avea două coarne, pe care‐l văzusem stând înaintea râului, și s‐a repezit asupra lui în furia puterii sale. 7Și l‐am văzut apropiindu‐se de berbec și s‐a mâniat pe el și a lovit pe berbec și i‐a frânt amândouă coarnele; și nu era putere în berbec ca să stea înaintea lui; și l‐a aruncat la pământ și a călcat peste el și nu era cine să scape pe berbec din mâna lui. 8Și țapul a ajuns nespus de mare și când s‐a întărit, i s‐a frânt cornul cel mare și în locul lui au ieșit patru coarne însemnate
8.8
Cap. 7.6;
11.4
către cele patru vânturi ale cerurilor. 9Și dintr‐unul
8.9
Cap. 7.8;
11.21
din ele a ieșit un corn mic care a ajuns nespus de mare către miazăzi
8.9
Cap. 11.25.

, către răsărit și către frumusețea
8.9
Ps. 48.2Ezec. 20.6,15
pământului. 10Și s‐a făcut
8.10
Cap. 11.28.

mare până la oștirea cerurilor
8.10
Is. 14.13
și a aruncat
8.10
Ap. 12.4
la pământ o parte din oștire și din stele și a călcat peste ele. 11Da, s‐a mărit
8.11
Ier. 48.26,42
chiar până la mai marele
8.11
Cap. 11.31;
12.11
oștirii; și s‐a luat
8.11
Ios. 5.14
de la el jertfa necurmată
8.11
Ex. 29.38Num. 28.3Ezec. 46.13
și locul locașului său sfințit a fost aruncat jos. 12Și o vreme de încercare
8.12
Cap. 11.31.

a fost rânduită jertfei necurmate din pricina fărădelegii. Și el a aruncat adevărul
8.12
Ps. 119.43,142Is. 59.14
la pământ și a lucrat după plac și a izbutit
8.12
Vers. 4. Cap. 11.28, 36.

. 13Și am auzit un sfânt
8.13
Cap. 4.13;
12.61 Pet. 1.12
vorbind și un alt sfânt zicea către cel nenumit care vorbea: Până când va fi vedenia despre jertfa necurmată și despre fărădelegea pustiitoare, spre a da sfântul locaș și oștirea să fie călcate în picioare? 14Și mi‐a zis: Până la două mii trei sute de seri și dimineți; atunci sfântul locaș va fi curățit. 15Și a fost așa: când eu, Daniel, am văzut vedenia, am căutat
8.15
Cap. 12.8.
1 Pet. 1.10,11
priceperea ei și iată, a stat înaintea mea ca înfățișarea unui om
8.15
Ezec. 1.26
. 16Și am auzit un glas de om între malurile
8.16
Cap. 12.6, 7.

Ulaiului și a strigat și a zis: Gavrile
8.16
Cap. 9.21.
Lc. 1.19,26
, fă pe acesta să înțeleagă vedenia. 17Și el s‐a apropiat unde stam; și când a venit, m‐am înfricoșat și am căzut
8.17
Ezec. 1.28Ap. 1.17
pe fața mea și el mi‐a zis: Pricepe, fiu al omului, căci vedenia este pentru vremea sfârșitului. 18Și pe când
8.18
Cap. 10.9, 10.
Lc. 9.32
vorbea cu mine, am fost într‐o adâncă amețeală cu fața la pământ. Și m‐a atins
8.18
Ezec. 2.2
și m‐a făcut să stau drept. 19Și a zis: Iată, te voi face să cunoști ce va fi la sfârșitul mâniei, căci sfârșitul
8.19
Cap. 9.27;
11.27,35,36
12.7Hab. 2.3
va fi la vremea hotărâtă. 20Berbecul
8.20
Vers. 3.

pe care l‐ai văzut având două coarne sunt împărații Mediei și ai Persiei. 21Și țapul
8.21
Vers. 5.

cel păros este împăratul Greciei; și cornul cel mare care era între ochii săi este cel dintâi împărat
8.21
Cap. 11.3.

. 22Și că s‐a frânt
8.22
Vers. 8. Cap. 11.4.

și au crescut patru în locul său: patru împărății se vor ridica din acest neam, dar nu cu puterea lui. 23Și în vremea din urmă a împărăției lor, când cei răi vor umple măsura, se va scula un împărat
8.23
Vers. 6.

cumplit
8.23
Deut. 28.50
la față și priceput în uneltiri. 24Și puterea lui va fi tare, dar
8.24
Ap. 17.13,17
nu prin chiar puterea sa; și va strica în chip minunat și va izbuti
8.24
Vers. 12. Cap. 11.36.

și va lucra după plac și va nimici
8.24
Vers. 10. Cap. 7.25.

pe cei puternici și pe poporul sfinților. 25Și prin viclenia
8.25
Cap. 11.21, 23, 24.

sa va face să izbutească înșelăciunea în mâna sa și se va semeți
8.25
Vers. 11. Cap. 11.36.

în inima sa și va strica pe mulți în pacea lor și se va ridica
8.25
Vers. 11. Cap. 11.36.

împotriva mai marelui mai marilor, dar va fi frânt fără mână
8.25
Iov 34.20Plâng. 4.6
. 26Și vedenia
8.26
Cap. 10.1.

despre serile și diminețile care ți s‐a spus este adevărată; dar pecetluiește
8.26
Ezec. 12.2712.4,9Ap. 22.10
vedenia, căci este după multe zile. 27Și eu
8.27
Cap. 7.28;
10.8,16
, Daniel, am leșinat și am fost bolnav câteva zile; apoi m‐am sculat și am făcut lucrurile
8.27
Cap. 6.2, 3.

împăratului. Și eram uimit de vedenie și
8.27
Vers. 6.

nu era cine s‐o priceapă.