Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Moise vorbește dincoace de Iordan

11Acestea sunt cuvintele pe care le‐a vorbit Moise către tot Israelul dincoace

1.1
Ios. 9.1,10
22.4,7
de Iordan, în pustie, în câmpie în dreptul Sufului între Paran și Tofel și Laban și Hațerot și Di‐Zahab. 2Sunt unsprezece zile de la Horeb pe calea muntelui Seir
1.2
Num. 13.26
până la Cades‐Barnea. 3Și a fost așa: în
1.3
Num. 33.38
anul al patruzecilea, în luna a unsprezecea, la întâi ale lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel după toate cele ce‐i poruncise Domnul pentru ei, 4după ce
1.4
Num. 21.24,33
bătuse pe Sihon, împăratul amoriților, care locuia în Hesbon și pe Og, împăratul Basanului, care locuia în Aștarot, la Edrei
1.4
Num. 21.33Ios. 13.12
. 5Dincoace de Iordan în țara Moabului a început Moise să desfășoare această lege zicând: 6Domnul Dumnezeul nostru ne‐a vorbit în Horeb
1.6
Ex. 31
zicând: Destul
1.6
Ex. 19.1Num. 10.11
ați stat în muntele acesta. 7Întoarceți‐vă și plecați și mergeți în ținutul muntos al amoriților și la toate vecinătățile lui în câmpie, în ținutul muntos și pe șes și la miazăzi și pe țărmul mării în țara cananiților și la Liban până la râul cel mare, râul Eufrat. 8Iată, v‐am pus țara înainte; intrați și stăpâniți țara, pe care Domnul a jurat părinților voștri, lui Avraam
1.8
Gen. 12.7
15.18
17.7,8
26.4
28.13
, lui Isaac și lui Iacov, că o va da lor și seminței lor după ei.

Cum a pus judecători

9Și v‐am vorbit

1.9
Ex. 18.18Num. 11.14
în vremea aceea, zicând: Nu vă pot purta singur. 10Domnul Dumnezeul vostru v‐a înmulțit, și iată, astăzi sunteți o mulțime
1.10
Gen. 15.5
ca stelele cerurilor: 11Domnul
1.11
2 Sam. 24.3
Dumnezeul părinților voștri să vă facă de o mie de ori mai mulți decât sunteți și să vă binecuvânteze, cum
1.11
Gen. 15.5
22.17
26.4Ex. 32.13
v‐a spus! 12Cum
1.12
1 Reg. 3.8,9
voi purta eu singur sarcina voastră și povara voastră și cearta voastră? 13Luați‐vă
1.13
Ex. 18.21Num. 11.16,17
bărbați înțelepți și pricepuți și cunoscuți, după semințiile voastre, și‐i voi face capi peste voi. 14Și mi‐ați răspuns, și ați zis: Bun este de făcut lucrul pe care l‐ai vorbit. 15Și am luat pe capii semințiilor voastre, bărbați înțelepți și cunoscuți, și i‐am făcut capi
1.15
Ex. 18.25
peste voi, mai mari peste mii și mai mari peste sute și mai mari peste cincizeci și mai mari peste zece și dregători după semințiile voastre. 16Și am poruncit judecătorilor voștri, în vremea aceea, zicând: Ascultați între frații voștri și judecați
1.16
Cap. 16.18.
cu dreptate între om și fratele
1.16
Lev. 24.22
său și străinul de loc care este cu el. 17Să nu
1.17
Lev. 19.151 Sam. 16.7Prov. 24.23Iac. 2.1
căutați la față în judecată; să ascultați atât pe cel mic cât și pe cel mare. Să nu vă temeți de fața omului, căci judecata este a lui Dumnezeu
1.17
2 Cron. 19.6
; și pricina care vă este prea grea, s‐o aduceți
1.17
Ex. 18.22,26
la mine și o voi asculta. 18Și în vremea aceea v‐am poruncit toate lucrurile pe care aveți să le faceți.

De la Horeb la Cades‐Barnea

19Și noi am plecat de la Horeb și am

1.19
Num. 10.12Ier. 2.6
mers prin toată pustia aceea mare și înfricoșată, pe care ați văzut‐o, pe calea spre ținutul muntos al amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, și am
1.19
Num. 13.26
venit la Cades‐Barnea. 20Și v‐am zis: Ați ajuns la ținutul muntos al amoriților pe care ni‐l dă Domnul Dumnezeul nostru. 21Iată Domnul Dumnezeul tău ți‐a pus țara înainte: Suie‐te, ia‐o în stăpânire, după cum ți‐a zis Domnul Dumnezeul părinților tăi; nu te teme
1.21
Ios. 1.9
, nici nu te înfricoșa. 22Și v‐ați apropiat toți de mine și ați zis: Să trimitem oameni înaintea noastră, ca să ne iscodească țara, și să ne aducă vorbă despre calea pe care avem să ne suim, și de cetățile la care vom veni. 23Și cuvântul a fost bun în ochii mei; și am luat
1.23
Num. 13.3
dintre voi doisprezece bărbați, un bărbat de fiecare seminție. 24Și ei
1.24
Num. 13.22,23,24
s‐au întors și s‐au suit pe ținutul muntos și au venit până la valea Eșcol și au iscodit‐o. 25Și au luat în mâinile lor din roada țării și ne‐au adus jos și ne‐au adus vorbă și au zis: Țara
1.25
Num. 13.27
pe care ne‐a dat‐o Domnul Dumnezeul nostru este bună. 26Dar
1.26
Num. 14.1,2,3,4Ps. 106.24,25
n‐ați voit să vă suiți, ci v‐ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. 27Și ați cârtit în corturile voastre și ați zis: Fiindcă Domnul ne‐a urât
1.27
Cap. 9.28.
, ne‐a scos din țara Egiptului ca să ne dea în mâna amoriților ca să ne piardă. 28Unde să ne suim? Frații noștri ne‐au muiat inima zicând: Poporul
1.28
Num. 13.28,31,32
este mai mare și mai înalt decât noi; cetățile sunt mari și cu ziduri până la ceruri; ba am văzut acolo și pe fiii
1.28
Num. 13.28
anachimilor. 29Și v‐am zis: Nu vă spăimântați nici nu vă temeți de ei! 30Domnul Dumnezeul
1.30
Ex. 14.14,25Neem. 4.20
vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta el însuși pentru voi, după toate cele ce a făcut pentru voi înaintea ochilor voștri în Egipt, 31și în pustie, unde ai văzut cum Domnul Dumnezeul tău te‐a purtat
1.31
Ex. 19.4Is. 46.3,4
63.9Osea 11.3Fapte. 13.18
cum poartă un om pe fiul său, pe toată calea pe care ați umblat până ați ajuns în locul acesta. 32Și totuși în lucrul acesta
1.32
Ps. 106.24Iuda 5
n‐ați crezut pe Domnul Dumnezeul vostru, 33care
1.33
Ex. 13.21Ps. 78.14
mergea pe cale înaintea voastră să vă caute un loc de tăbărâre, noaptea în foc, ca
1.33
Num. 10.33Ezec. 20.6
să vă arate calea pe care aveți să mergeți și ziua în nor. 34Și Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre și s‐a mâniat și a jurat
1.34
Cap. 2.14, 15.
zicând: 35De va vedea vreunul
1.35
Num. 14.22,23Ps. 95.11
din oamenii aceștia din acest neam rău, țara aceea bună pe care am jurat s‐o dau părinților voștri! 36Afară
1.36
Num. 14.24,30Ios. 14.9
de Caleb, fiul lui Iefune, el o va vedea și lui și copiilor săi voi da țara pe care a călcat, pentru că a
1.36
Num. 14.24
urmat pe deplin pe Domnul. 37Și Domnul s‐a mâniat și pe mine
1.37
Num. 20.12
27.144.21
34.4Ps. 106.32
din pricina voastră, zicând: Nici tu nu vei intra acolo. 38Iosua
1.38
Num. 14.30
, fiul lui Nun, care stă
1.38
Ex. 24.13
33.111 Sam. 16.22
înaintea ta, el va intra acolo: întărește‐l
1.38
Num. 27.18,19
, căci el va face pe Israel s‐o moștenească. 39Și pruncii
1.39
Num. 14.31
voștri, despre care ați
1.39
Num. 14.3
zis: vor fi de pradă! Și copiii voștri care astăzi nu cunosc
1.39
Is. 7.15,16Rom. 9.11
nici binele nici răul, ei vor intra acolo și lor le‐o voi da și o vor stăpâni. 40Dar voi întoarceți‐vă
1.40
Num. 14.25
înapoi și plecați în pustie pe calea Mării‐Roșii! 41Și ați răspuns și mi‐ați zis: Am păcătuit
1.41
Num. 14.40
împotriva Domnului; ne vom sui și ne vom lupta, după toate cele ce ne‐a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Și v‐ați încins fiecare cu armele sale de război, și v‐ați încumetat să vă suiți pe ținutul muntos. 42Și Domnul mi‐a zis: Spune‐le: Nu
1.42
Num. 14.42
vă suiți nici nu vă luptați, căci eu nu sunt în mijlocul vostru, ca să nu fiți bătuți în fața vrăjmașilor voștri. 43Și v‐am spus, dar n‐ați ascultat, ci v‐ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v‐ați semețit
1.43
Num. 14.44,45
și v‐ați suit pe ținutul muntos. 44Și amoritul care locuia pe acel ținut muntos a ieșit împotriva voastră și v‐a urmărit, cum fac albinele
1.44
Ps. 118.12
, și v‐a tăiat în bucăți în Seir până la Horma. 45Și v‐ați întors și ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul n‐a ascultat glasul vostru nici nu și‐a plecat urechea spre voi. 46Și
1.46
Num. 13.25
20.1,22Jud. 11.17
ați locuit în Cades multe zile, zilele cât ați locuit.

2

Umblarea prin pustie până la biruința asupra lui Sihon

21Și ne‐am întors și am plecat în pustie pe calea spre Marea‐Roșie, cum

2.1
Num. 14.25
îmi vorbise Domnul; și am ocolit muntele Seir multe zile. 2Și Domnul mi‐a vorbit, zicând: 3Destul
2.3
Vers. 7.14.
ați ocolit muntele acesta; întoarceți‐vă spre miazănoapte. 4Și poruncește poporului zicând
2.4
Num. 20.14
: Veți trece prin hotarul fraților voștri copiii lui Esau care locuiesc în Seir și ei se vor teme de voi. Feriți‐vă foarte mult de ei. 5Nu vă luați la luptă cu ei; căci nu vă voi da din țara lor nici cât să puneți talpa piciorului, căci muntele Seir l‐am dat
2.5
Gen. 36.8Ios. 24.4
în stăpânire lui Esau. 6Să cumpărați de la ei hrană cu argint și să mâncați și să cumpărați apă cu argint de la ei și să beți. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te‐a binecuvântat în tot lucrul mâinii tale. El a cunoscut mersul tău prin această mare pustie. În acești patruzeci de ani
2.7
Cap. 8.2, 3, 4.
Domnul Dumnezeul tău a fost cu tine; nu ți‐a lipsit nimic. 8Și ne‐am
2.8
Jud. 11.18
abătut de la frații noștri copiii lui Esau care locuiesc în Seir, de la calea câmpiei de la Elat
2.8
1 Reg. 9.26
și de la Ețion‐Gheber și ne‐am întors și am trecut pe calea pustiei Moabului. 9Și Domnul mi‐a zis: Nu vă purtați ca vrăjmași cu Moab, nici nu începe lupta cu ei, căci nu‐ți voi da nicio stăpânire din țara lor; căci Arul
2.9
Num. 21.28
l‐am dat în stăpânire copiilor
2.9
Gen. 19.36,37
lui Lot. 10Mai înainte locuiau acolo emimii
2.10
Gen. 14.5
, popor mare, și mult și înalt ca
2.10
Num. 13.22,33
anachimii. 11Au fost socotiți și ei uriași ca anachimii, dar moabiții îi numesc emimi. 12Iar mai înainte
2.12
Gen. 14.6
36.20
locuiau în Seir horiții. Și copiii lui Esau i‐au alungat și i‐au pierdut dinaintea lor și au locuit în locul lor, cum a făcut Israel în țara pe care o are în stăpânire, pe care le‐a dat‐o Domnul. 13Acum sculați‐vă și treceți pârâul
2.13
Num. 21.12
Zered. Și am trecut pârâul Zered. 14Și zilele în care am venit de la Cades‐Barnea
2.14
Num. 13.26
până am trecut pârâul Zered au fost treizeci și opt de ani, până
2.14
Num. 14.33
26.61
a pierit din mijlocul taberei tot neamul bărbaților de război, cum
2.14
Num. 14.35Ezec. 20.15
le jurase Domnul. 15Chiar și mâna Domnului
2.15
Ps. 78.33
106.26
a fost împotriva lor ca să‐i piardă din mijlocul taberei până au pierit. 16Și a fost așa: după ce toți bărbații de război au pierit murind din popor, 17Domnul mi‐a vorbit zicând: 18Vei trece astăzi hotarul Moabului Arul, 19și te vei apropia în fața copiilor lui Amon; să nu te porți cu ei ca vrăjmași și să nu te iei la luptă cu ei; căci nu‐ți voi da o stăpânire din țara copiilor lui Amon; căci am dat‐o în stăpânire copiilor
2.19
Gen. 19.38
lui Lot. 20(Și aceasta este socotită o țară de uriași: uriașii locuiau
2.20
Gen. 14.5
mai înainte în ea și amoniții îi numesc zamzumimi — 21popor
2.21
Vers. 10.
mare și mult și înalt ca anachimii; și Domnul i‐a pierdut dinaintea lor, și i‐au alungat și au locuit în locul lor; 22cum a făcut copiilor lui Esau, care
2.22
Gen. 36.8
locuiesc în Seir, dinaintea cărora a pierdut pe horiți
2.22
Gen. 14.6
36.20‐30
; și i‐au alungat și au locuit în locul lor până în ziua de astăzi. 23Și pe aviții
2.23
Ios. 13.3
, care locuiau prin sate până la Gaza
2.23
Ier. 25.20
(i‐au pierdut caftoriții
2.23
Gen. 10.14Amos 9.7
care au ieșit din Caftor și au locuit în locul lor). 24Sculați‐vă, plecați și treceți
2.24
Num. 21.13,14Jud. 11.18,21
râul Arnon! Iată, am dat în mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului și țara lui; începe, stăpânește și ia‐te la luptă cu el. 25Astăzi voi începe să pun
2.25
Ex. 15.14,15Ios. 2.9,10
temerea de tine și spaima de tine peste toate popoarele de sub toate cerurile, căci vor auzi vestea de tine și se vor cutremura și se vor îngrozi de tine. 26Și
2.26
Cap. 20.10.
au trimis soli din pustia Chedemot la Sihon, împăratul Hesbonului, cu cuvinte de pace, zicând: 27Lasă‐mă
2.27
Num. 21.21,22Jud. 11.19
să trec prin țara ta: voi merge numai pe drumul mare; nu mă voi abate nici la dreapta nici la stânga. 28Să‐mi vinzi bucate pe argint ca să mănânc; și să‐mi dai apă pe argint ca să beau; numai voi trece
2.28
Num. 20.19
cu picioarele, 29cum mi‐au făcut
2.29
Num. 20.18Jud. 11.17,18
copiii lui Esau care locuiesc în Seir, și moabiții care locuiesc în Ar, până voi trece Iordanul înțara pe care ni‐o dă Domnul Dumnezeul nostru. 30Dar Sihon
2.30
Num. 21.23
, împăratul Hesbonului, n‐a voit să ne lase să trecem pe la al; căci Domnul
2.30
Ios. 11.20
Dumnezeul tău i‐a învârtoșat
2.30
Ex. 4.21
duhul și i‐a îndărătnicit inima ca să‐l dea în mâna ta, ca astăzi. 31Și Domnul mi‐a zis: Iată, am început să dau
2.31
Cap. 1.8.
înaintea ta pe Sihon și țara lui; începe, ia în stăpânire țara ca s‐o stăpânești. 32Și Sihon
2.32
Num. 21.23
a ieșit împotriva noastră la luptă, el și tot poporul său, la Iahaț. 33Și Domnul
2.33
Cap. 7.2;
Dumnezeul nostru l‐a dat înaintea noastră; și l‐am
2.33
Num. 21.24
bătut pe el și pe fiii săi și pe tot poporul său. 34Și în vremea aceea am luat toate cetățile lui, am pierdut
2.34
Cap. 7.2, 26.
cu desăvârșire toate cetățile, pe bărbați și femei și copii: n‐am lăsat pe nimeni să scape. 35Numai dobitoacele am răpit pentru noi și prada cetăților pe care le‐am luat. 36De la Aroer
2.36
Cap. 3.12;
, care este pe malul râului Arnon și cetatea care este în vale, până la Galaad, n‐a fost nicio cetate prea înaltă pentru noi, Domnul Dumnezeul nostru ni le‐a dat pe toate
2.36
Ps. 44.3
înaintea noastră. 37Numai de țara copiilor lui Amon nu te‐ai apropiat, de tot malul râului Iaboc
2.37
Gen. 32.22Num. 21.21
, nici de cetățile de pe munte, și tot
2.37
Vers. 5, 9, 19.
ce ne‐a poruncit Domnul Dumnezeul nostru.