Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Umblarea prin pustie până la biruința asupra lui Sihon

21Și ne‐am întors și am plecat în pustie pe calea spre Marea‐Roșie, cum

2.1
Num. 14.25
îmi vorbise Domnul; și am ocolit muntele Seir multe zile. 2Și Domnul mi‐a vorbit, zicând: 3Destul
2.3
Vers. 7.14.
ați ocolit muntele acesta; întoarceți‐vă spre miazănoapte. 4Și poruncește poporului zicând
2.4
Num. 20.14
: Veți trece prin hotarul fraților voștri copiii lui Esau care locuiesc în Seir și ei se vor teme de voi. Feriți‐vă foarte mult de ei. 5Nu vă luați la luptă cu ei; căci nu vă voi da din țara lor nici cât să puneți talpa piciorului, căci muntele Seir l‐am dat
2.5
Gen. 36.8Ios. 24.4
în stăpânire lui Esau. 6Să cumpărați de la ei hrană cu argint și să mâncați și să cumpărați apă cu argint de la ei și să beți. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te‐a binecuvântat în tot lucrul mâinii tale. El a cunoscut mersul tău prin această mare pustie. În acești patruzeci de ani
2.7
Cap. 8.2, 3, 4.
Domnul Dumnezeul tău a fost cu tine; nu ți‐a lipsit nimic. 8Și ne‐am
2.8
Jud. 11.18
abătut de la frații noștri copiii lui Esau care locuiesc în Seir, de la calea câmpiei de la Elat
2.8
1 Reg. 9.26
și de la Ețion‐Gheber și ne‐am întors și am trecut pe calea pustiei Moabului. 9Și Domnul mi‐a zis: Nu vă purtați ca vrăjmași cu Moab, nici nu începe lupta cu ei, căci nu‐ți voi da nicio stăpânire din țara lor; căci Arul
2.9
Num. 21.28
l‐am dat în stăpânire copiilor
2.9
Gen. 19.36,37
lui Lot. 10Mai înainte locuiau acolo emimii
2.10
Gen. 14.5
, popor mare, și mult și înalt ca
2.10
Num. 13.22,33
anachimii. 11Au fost socotiți și ei uriași ca anachimii, dar moabiții îi numesc emimi. 12Iar mai înainte
2.12
Gen. 14.6
36.20
locuiau în Seir horiții. Și copiii lui Esau i‐au alungat și i‐au pierdut dinaintea lor și au locuit în locul lor, cum a făcut Israel în țara pe care o are în stăpânire, pe care le‐a dat‐o Domnul. 13Acum sculați‐vă și treceți pârâul
2.13
Num. 21.12
Zered. Și am trecut pârâul Zered. 14Și zilele în care am venit de la Cades‐Barnea
2.14
Num. 13.26
până am trecut pârâul Zered au fost treizeci și opt de ani, până
2.14
Num. 14.33
26.61
a pierit din mijlocul taberei tot neamul bărbaților de război, cum
2.14
Num. 14.35Ezec. 20.15
le jurase Domnul. 15Chiar și mâna Domnului
2.15
Ps. 78.33
106.26
a fost împotriva lor ca să‐i piardă din mijlocul taberei până au pierit. 16Și a fost așa: după ce toți bărbații de război au pierit murind din popor, 17Domnul mi‐a vorbit zicând: 18Vei trece astăzi hotarul Moabului Arul, 19și te vei apropia în fața copiilor lui Amon; să nu te porți cu ei ca vrăjmași și să nu te iei la luptă cu ei; căci nu‐ți voi da o stăpânire din țara copiilor lui Amon; căci am dat‐o în stăpânire copiilor
2.19
Gen. 19.38
lui Lot. 20(Și aceasta este socotită o țară de uriași: uriașii locuiau
2.20
Gen. 14.5
mai înainte în ea și amoniții îi numesc zamzumimi — 21popor
2.21
Vers. 10.
mare și mult și înalt ca anachimii; și Domnul i‐a pierdut dinaintea lor, și i‐au alungat și au locuit în locul lor; 22cum a făcut copiilor lui Esau, care
2.22
Gen. 36.8
locuiesc în Seir, dinaintea cărora a pierdut pe horiți
2.22
Gen. 14.6
36.20‐30
; și i‐au alungat și au locuit în locul lor până în ziua de astăzi. 23Și pe aviții
2.23
Ios. 13.3
, care locuiau prin sate până la Gaza
2.23
Ier. 25.20
(i‐au pierdut caftoriții
2.23
Gen. 10.14Amos 9.7
care au ieșit din Caftor și au locuit în locul lor). 24Sculați‐vă, plecați și treceți
2.24
Num. 21.13,14Jud. 11.18,21
râul Arnon! Iată, am dat în mâna ta pe Sihon amoritul, împăratul Hesbonului și țara lui; începe, stăpânește și ia‐te la luptă cu el. 25Astăzi voi începe să pun
2.25
Ex. 15.14,15Ios. 2.9,10
temerea de tine și spaima de tine peste toate popoarele de sub toate cerurile, căci vor auzi vestea de tine și se vor cutremura și se vor îngrozi de tine. 26Și
2.26
Cap. 20.10.
au trimis soli din pustia Chedemot la Sihon, împăratul Hesbonului, cu cuvinte de pace, zicând: 27Lasă‐mă
2.27
Num. 21.21,22Jud. 11.19
să trec prin țara ta: voi merge numai pe drumul mare; nu mă voi abate nici la dreapta nici la stânga. 28Să‐mi vinzi bucate pe argint ca să mănânc; și să‐mi dai apă pe argint ca să beau; numai voi trece
2.28
Num. 20.19
cu picioarele, 29cum mi‐au făcut
2.29
Num. 20.18Jud. 11.17,18
copiii lui Esau care locuiesc în Seir, și moabiții care locuiesc în Ar, până voi trece Iordanul înțara pe care ni‐o dă Domnul Dumnezeul nostru. 30Dar Sihon
2.30
Num. 21.23
, împăratul Hesbonului, n‐a voit să ne lase să trecem pe la al; căci Domnul
2.30
Ios. 11.20
Dumnezeul tău i‐a învârtoșat
2.30
Ex. 4.21
duhul și i‐a îndărătnicit inima ca să‐l dea în mâna ta, ca astăzi. 31Și Domnul mi‐a zis: Iată, am început să dau
2.31
Cap. 1.8.
înaintea ta pe Sihon și țara lui; începe, ia în stăpânire țara ca s‐o stăpânești. 32Și Sihon
2.32
Num. 21.23
a ieșit împotriva noastră la luptă, el și tot poporul său, la Iahaț. 33Și Domnul
2.33
Cap. 7.2;
Dumnezeul nostru l‐a dat înaintea noastră; și l‐am
2.33
Num. 21.24
bătut pe el și pe fiii săi și pe tot poporul său. 34Și în vremea aceea am luat toate cetățile lui, am pierdut
2.34
Cap. 7.2, 26.
cu desăvârșire toate cetățile, pe bărbați și femei și copii: n‐am lăsat pe nimeni să scape. 35Numai dobitoacele am răpit pentru noi și prada cetăților pe care le‐am luat. 36De la Aroer
2.36
Cap. 3.12;
, care este pe malul râului Arnon și cetatea care este în vale, până la Galaad, n‐a fost nicio cetate prea înaltă pentru noi, Domnul Dumnezeul nostru ni le‐a dat pe toate
2.36
Ps. 44.3
înaintea noastră. 37Numai de țara copiilor lui Amon nu te‐ai apropiat, de tot malul râului Iaboc
2.37
Gen. 32.22Num. 21.21
, nici de cetățile de pe munte, și tot
2.37
Vers. 5, 9, 19.
ce ne‐a poruncit Domnul Dumnezeul nostru.

3

Biruința asupra lui Og la Basan

31Și ne‐am întors și ne‐am suit pe calea către Basan; și Og

3.1
Num. 21.33
, împăratul Basanului, a ieșit împotriva noastră la luptă, el și tot poporul său la
3.1
Cap. 1.4.
Edrei. 2Și Domnul mi‐a zis: Nu te teme de el; căci l‐am dat în mâna ta pe el și tot poporul său și țara sa și să faci cu el cum ai făcut cu Sihon
3.2
Num. 21.34
, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. 3Și Domnul Dumnezeul nostru ne‐a dat în mână și pe Og, împăratul Basanului, și tot poporul său
3.3
Num. 21.35
și l‐am bătut până nu i‐a rămas niciunul. 4Și în vremea aceea am luat toate cetățile lui; n‐a fost cetate pe care să n‐o fi luat de la ei: șaizeci de cetăți, tot ținutul
3.4
1 Reg. 4.13
Argobului, împărăția lui Og în Basan. 5Toate aceste cetăți erau întărite cu ziduri înalte, porți și zăvoare, afară de cetățile fără ziduri, foarte multe. 6Și le‐am pierdut cu desăvârșire, cum am făcut lui Sihon, împăratul Hesbonului
3.6
Cap. 2.24.
, pierzând cu desăvârșire toate cetățile, pe bărbați, pe femei și pe copii. 7Și am răpit pentru noi toate dobitoacele și prada cetăților. 8Și în vremea aceea am luat din mâna celor doi împărați ai amoriților, țara care era dincoace de Iordan de la râul Arnon până la muntele Hermon. 9(Sidoniții numesc Hermonul
3.9
Cap. 4.48.
Sirion, iar amoriții îl numesc Senir)
3.9
1 Cron. 5.23
: 10toate cetățile de pe
3.10
Cap. 4.49.
podiș și tot Galaadul și tot Basanul
3.10
Ios. 12.5
13.11
până la Salca și Edrei, cetăți ale împărăției lui Og în Basan. 11(Căci numai
3.11
Amos 2.9
Og, împăratul Basanului, rămăsese din rămășița
3.11
Gen. 14.5
uriașilor: iată, patul său, pat de fier, nu este el oare în Raba
3.11
2 Sam. 12.26Ier. 49.2Ezec. 21.20
copiilor lui Amon? Lungimea lui este de nouă coți și lărgimea lui de patru coți, după cotul unui om).

Împărțirea țării de dincolo de Iordan

12Și în vremea aceea am luat în stăpânire țara aceasta. De la Aroer

3.12
Cap. 2.36.
, care este lângă râul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad și cetățile lui
3.12
Num. 32.33Ios. 12.6
13.8
le‐am dat rubeniților și gadiților. 13Și rămășița din Galaad și tot Basanul, împărăția lui Og, le‐am dat la jumătatea
3.13
Ios. 13.29
seminției lui Manase. Tot ținutul Argobului, tot Basanul se numea țara uriașilor. 14Iair
3.14
1 Cron. 2.22
, fiul lui Manase, a luat tot ținutul Argobului până la
3.14
Ios. 13.132 Sam. 3.3
16.6
hotarul gheșuriților și maacatiților și a numit Basanul după numele său: Habot‐Iair până în ziua de
3.14
Num. 32.41
astăzi). 15Și lui Machir i‐am dat
3.15
Num. 32.39
Galaadul, 16iar rubeniților și gadiților le‐am dat din Galaad până la râul Arnon, mijlocul văii și hotarul ei până la râul Iaboc, care este hotarul
3.16
Num. 21.24Ios. 12.2
copiilor lui Amon; 17și câmpia și Iordanul și hotarul de la Chineret
3.17
Num. 34.11
până la marea
3.17
Num. 34.12Ios. 12.3
câmpiei, Marea‐Sărată
3.17
Gen. 14.3
, la poalele muntelui Pisga, spre răsărit. 18Și în vremea aceea v‐am poruncit, zicând: Domnul Dumnezeul vostru v‐a dat țara aceasta ca s‐o stăpâniți: treceți înarmați înaintea fraților voștri, copiii lui Israel
3.18
Num. 32.20
, toți bărbații viteji. 19Dar nevestele voastre și copiii voștri și vitele voastre, știu că aveți multe vite, să rămână în cetățile voastre pe care vi le‐am dat, 20până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și vor lua și ei în stăpânire țara pe care le‐o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan; apoi vă veți întoarce
3.20
Ios. 22.4
fiecare la stăpânirea lui pe care v‐am dat‐o. 21Și am poruncit lui Iosua
3.21
Num. 27.18
în vremea aceea, zicând: Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împărați: așa va face Domnul tuturor împărățiilor la care treci. 22Să nu vă temeți de ei; căci Domnul
3.22
Ex. 14.1420.4
Dumnezeul vostru se va lupta pentru voi.

Moise cere să vadă țara

23Și în vremea aceea m‐am rugat

3.23
2 Cor. 12.8,9
Domnului, zicând: 24Doamne Dumnezeule, tu ai început să arăți robului tău mărimea
3.24
Cap. 11.2.
ta și mâna ta cea tare. Căci ce Dumnezeu
3.24
Ex. 15.112 Sam. 7.22Ps. 71.19
86.8
89.6,8
este în ceruri sau pe pământ care să poată face ca lucrările tale și după puterea ta? 25Lasă‐mă, te rog, să trec și să văd
3.25
Ex. 3.8
țara aceea bună care e dincolo de Iordan, acel munte bun, și Libanul! 26Dar Domnul
3.26
Num. 20.12
27.1431.234.4Ps. 106.32
s‐a mâniat pe mine pentru voi și nu m‐a ascultat; și Domnul mi‐a zis: Ți‐ajunge atâta! Nu‐mi mai vorbi despre lucrul acesta! 27Suie‐te
3.27
Num. 27.12
pe vârful muntelui Pisga, și ridică‐ți ochii spre apus și spre miazănoapte și spre miazăzi și spre răsărit, și vezi‐o cu ochii tăi: căci nu vei trece Iordanul acesta. 28Și
3.28
Num. 27.18,2331.3,7
poruncește lui Iosua și îmbărbătează‐l și întărește‐l; căci el va trece înaintea acestui popor și el îi va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. 29Și noi am locuit în
3.29
Cap. 4.43;
valea din dreptul Bet‐Peorului.

4

Îndemn să asculte de lege

41Și acum, Israele, ascultă de

4.1
Lev. 19.37
20.8
22.318.1Ezec. 20.11Rom. 10.5
așezămintele și de judecățile pe care vă învăț, să le faceți ca să trăiți și să intrați și să stăpâniți țara pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. 2
4.2
Cap. 12.32.
nu adăugați la cuvântul pe care vi‐l poruncesc eu și să nu scădeți din el, ca să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc. 3Ochii voștri au văzut ce a făcut Domnul din pricina lui Baal‐Peor
4.3
Num. 25.4Ios. 22.17Ps. 106.28,29
; Domnul Dumnezeul tău a pierdut din mijlocul tău pe toți bărbații care au urmat pe Baal‐Peor. 4Dar voi care v‐ați lipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteți toți vii astăzi. 5Iată, v‐am învățat așezăminte și judecăți, cum mi‐a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca așa să faceți în mijlocul țării în care intrați ca s‐o stăpâniți! 6Deci, păziți‐le și faceți‐le, căci aceasta
4.6
Iov 28.28Ps. 19.7
111.10Prov. 1.7
va fi înțelepciunea voastră și priceperea voastră înaintea ochilor popoarelor, care vor auzi toate aceste așezăminte și vor zice: Cu adevărat acest neam mare este un popor înțelept și înțelegător! 7Căci ce neam
4.7
2 Sam. 7.23
mare are pe dumnezeu
4.7
Ps. 46.1
145.18
148.14Is. 55.6
aproape de el cum este Domnul Dumnezeul nostru ori în ce îl chemăm? 8Și ce neam mare are așezăminte și judecăți drepte ca toată această lege pe care o pun astăzi înaintea voastră? 9Numai păzește‐te și ferește‐ți
4.9
Prov. 4.23
sufletul bine
4.9
Prov. 3.1,3
4.21
, să nu uiți lucrurile pe care ți le‐au văzut ochii și să nu‐ți iasă din inimă în toate zilele vieții tale, ci să le
4.9
Gen. 18.1911.19Ps. 78.5,6Ef. 6.4
faci cunoscut fiilor tăi și fiilor fiilor tăi. 10În ziua
4.10
Ex. 19.9,16
20.18Evr. 12.18,19
când ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău în Horeb, când Domnul mi‐a zis: Adună‐mi poporul ca să‐l fac să audă cuvintele mele ca să le învețe, și să se teamă de mine în toate zilele cât vor trăi pe pământ și să facă pe copiii lor să le învețe. 11Și v‐ați apropiat și ați stătut sub poalele muntelui și muntele
4.11
Ex. 19.18
ardea cu foc până în inima cerurilor cu întuneric, nori și negură. 12Și Domnul
4.12
Cap. 5.4, 22.
v‐a vorbit din mijlocul focului: ați auzit glasul
4.12
Vers. 33, 36.
cuvintelor, dar n‐ați văzut nicio înfățișare, ați auzit numai
4.12
Ex. 20.221 Reg. 19.12
un glas. 13Și v‐a vestit
4.13
Cap. 9.9, 11.
legământul său pe care v‐a poruncit să‐l faceți, cele zece
4.13
Ex. 34.28
cuvinte, și le‐a scris pe
4.13
Ex. 24.12
31.18
două table de piatră. 14Și Domnul mi‐a poruncit
4.14
Ex. 21.1
în vremea aceea să vă învăț așezăminte și judecăți ca să le faceți în țara în care treceți ca s‐o stăpâniți. 15Și feriți‐vă
4.15
Is. 40.18
foarte mult sufletele, căci n‐ați văzut nicio înfățișare
4.15
Ios. 23.11
în ziua când v‐a vorbit Domnul în Horeb din mijlocul focului, 16ca să nu vă
4.16
Ex. 32.7
stricați și să vă faceți
4.16
Ex. 20.4,5
vreun chip cioplit, vreo înfățișare a vreunui chip
4.16
Rom. 1.23
, asemănare de bărbat sau femeie, 17asemănare a vreunui dobitoc de pe pământ, asemănare de vreo pasăre înaripată care zboară în ceruri, 18asemănare de vreo târâtoare de pe pământ, asemănare de orice pește care este în ape sub pământ; 19și ca nu cumva să‐ți ridici
4.19
Cap. 17.3.
ochii spre ceruri și să vezi soarele și luna și stelele, toată oștirea
4.19
Gen. 2.12 Reg. 17.16
21.3
cerurilor, și să fii amăgit și să te pleci
4.19
Rom. 1.25
înaintea lor și să le slujești lor, pe care Domnul Dumnezeul tău le‐a împărțit tuturor popoarelor de sub toate cerurile. 20Dar pe voi Domnul v‐a luat și v‐a scos
4.20
1 Reg. 8.51Ier. 11.4
din cuptorul de fier, din Egipt, ca
4.20
Ex. 19.532.9
să‐i fiți un popor moștenitor ca astăzi. 21Și Domnul s‐a mâniat
4.21
Num. 20.123.26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu să nu trec Iordanul și să nu intru în țara aceea bună, pe care Domnul Dumnezeul tău ți‐o dă de moștenire. 22Căci eu
4.22
2 Pet. 1.13,14,15
am să mor în țara aceasta, nu
4.22
Cap. 3.27.
voi trece dincolo de Iordan, dar voi veți trece dincolo și veți stăpâni această țară
4.22
Cap. 3.25.
bună. 23Feriți‐vă
4.23
Vers. 9.
să nu uitați legământul Domnului Dumnezeului vostru pe care l‐a făcut cu voi și să
4.23
Vers. 16.
nu vă faceți chip cioplit, nici înfățișare a ceva ce ți‐a oprit Domnul Dumnezeul tău. 24Căci Domnul
4.24
Ex. 24.17Is. 33.14Evr. 12.29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4.24
Ex. 20.5Is. 42.8
Dumnezeu gelos. 25Când vei naște fii
4.25
Vers. 16.
și fii de fii și veți rămânea mult în țară și vă veți strica, și vă veți face chip cioplit, înfățișare a ceva și veți face
4.25
2 Reg. 17.17
rău în ochii Domnului Dumnezeului tău, ca să‐l mânii, 26iau astăzi cerurile și pământul mărturie
4.26
Cap. 30.18, 19.
împotriva voastră că vă veți pierde în curând cu desăvârșire din țara în care treceți Iordanul ca s‐o stăpâniți: nu vă veți lungi zilele în ea, ci veți fi prăpădiți de tot. 27Și Domnul vă va împrăștia
4.27
Lev. 26.33Neem. 1.8
între popoare și veți rămânea oameni de numărat între neamurile la care vă va duce Domnul. 28Și acolo
4.28
Cap. 28.64.
veți sluji unor dumnezei, lucru de mâini omenești, lemn și piatră
4.28
Ps. 115.4,5
135.15,16Is. 44.9
46.7
, care nu văd, nici n‐aud, nici nu mănâncă, nici nu miroase. 29Și de acolo
4.29
Lev. 26.39,402 Cron. 15.4Neem. 1.9Is. 55.6,7Ier. 29.12,13,14
veți căuta pe Domnul Dumnezeul tău, și‐l vei afla dacă‐l vei căuta cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. 30În strâmtorarea ta și când te vor ajunge toate lucrurile acestea
4.30
Gen. 49.1Ier. 23.20Osea 3.5
la sfârșitul zilelor, te vei întoarce
4.30
Ioel 2.12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. 31Căci Domnul Dumnezeul tău
4.31
2 Cron. 30.9Neem. 9.31Ps. 116.5Iona 4.2
este un Dumnezeu milos, nu te va lăsa, nici nu te va pierde de tot și nu va uita legământul părinților tăi pe care l‐a jurat lor. 32Căci întreabă
4.32
Iov 8.8
acum zilele care au trecut, care au fost înainte de tine din ziua în care a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și de la o margine
4.32
Mat. 24.31
a cerurilor până la cealaltă margine a cerurilor, dacă a mai fost ca acest lucru mare și dacă s‐a mai auzit ca el? 33Oare
4.33
Ex. 24.11
33.20
a auzit vreun popor glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum ai auzit tu, și totuși trăiești? 34Sau a încercat Dumnezeu să vină să‐și ia un neam din mijlocul unui neam, prin încercări
4.34
Cap. 7.19;
, prin semne
4.34
Ex. 7.3
și prin minuni și prin război și cu mână
4.34
Ex. 13.3
tare și cu braț
4.34
Ex. 6.6
întins și cu înfricoșări
4.34
Cap. 26.8;
mari, ca toate cele ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru pentru voi în Egipt înaintea ochilor tăi? 35Ție ți s‐a arătat ca să cunoști că Domnul este Dumnezeu și nu este altul
4.35
Cap. 32.39.
afară de el. 36Din ceruri
4.36
Ex. 19.9,19
20.18,22
24.16Evr. 12.18
te‐a făcut să auzi glasul său, ca să te învețe, și pe pământ ți‐a arătat focul său cel mare și ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. 37Și fiindcă a
4.37
Cap. 10.15.
iubit pe părinții tăi și a ales sămânța lor după ei te‐a scos
4.37
Ex. 13.3,9,14
din Egipt prin fața lui, cu puterea lui cea mare, 38ca
4.38
Cap. 7.1;
să alunge dinaintea ta neamuri mai mari și mai tari decât tine, ca să te ducă pe tine înăuntru, să‐ți dea țara lor de moștenire, ca astăzi. 39Cunoaște dar astăzi și pune la inimă, că Domnul
4.39
Vers. 35.
este Dumnezeu în ceruri sus și pe pământ jos: nu este altul. 40Și păzește
4.40
Lev. 22.31
așezămintele lui și poruncile lui pe care ți le poruncesc astăzi, ca
4.40
Cap. 5.16;
să‐ți fie bine ție și fiilor tăi și a ales sămânța lor după ei, în pământul pe care ți‐l dă Domnul Dumnezeul tău pentru toate zilele.

Cetățile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci Moise a despărțit

4.41
Num. 35.6,14
trei cetăți dincoace de Iordan spre soare‐răsare, 42ca
4.42
Cap. 19.4.
să fugă acolo ucigașul care ar omorî pe aproapele său fără voie și nu l‐a urât mai înainte, ca să fugă într‐una din aceste cetăți și să trăiască: 43Bețerul
4.43
Ios. 20.8
în pustie, în ținutul podișului, pentru rubeniți și Ramotul în Galaad pentru gadiți și Golanul în Basan pentru manasiți. 44Și aceasta este legea pe care a pus‐o Moise înaintea copiilor lui Israel. 45Acestea sunt mărturiile și așezămintele și judecățile pe care le‐a vorbit Moise copiilor lui Israel, când au ieșit din Egipt, 46dincoace de Iordan în vale
4.46
Cap. 3.29.
, în dreptul Bet‐Peorului, în țara lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia în Hesbon pe care l‐au bătut
4.46
Num. 21.24
Moise și copiii lui Israel când au ieșit din Egipt 47și au stăpânit țara lui și țara lui
4.47
Num. 21.35
Og, împăratul Basanului, doi împărați ai amoriților, care erau dincoace de Iordan, spre soare‐răsare, 48de la Aroer
4.48
Cap. 2.36;
care este pe malul râului Arnon, până la muntele Sion, adică
4.48
Cap. 3.9.
Hermon, 49și toată câmpia de dincoace de Iordan, spre soare‐răsare și până la marea câmpie sub poalele
4.49
Cap. 3.17.
muntelui Pisga.