Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
29

Înnoirea legământului

291Acestea sunt cuvintele legământului, pe care a poruncit Domnul lui Moise să‐l facă cu copiii lui Israel

29.1
Cap. 5.2, 3.
în țara Moabului, afară de legământul pe care‐l făcuse cu ei în Horeb. 2Și Moise a chemat pe tot Israelul și le‐a zis
29.2
Ex. 19.4
: Ați văzut tot ce a făcut Domnul înaintea ochilor voștri, în țara Egiptului, lui Faraon și tuturor robilor lui și la toată țara lui: 3
29.3
Cap. 4.34;
încercările mari pe care ți le‐au văzut ochii, acele semne și minuni mari. 4Dar
29.4
Is. 6.9,10
63.17In. 8.43Fapte. 28.26,27Ef. 4.182 Tes. 2.11,12
Domnul nu v‐a dat inimă să cunoașteți și ochi să vedeți și urechi să auziți, până în ziua de astăzi. 5Și
29.5
Cap. 1.3;
v‐am dus patruzeci de ani prin pustie; veșmintele
29.5
Cap. 8.4.
nu vi s‐au învechit pe voi și încălțămintea nu ți s‐a învechit pe picior. 6
29.6
Ex. 16.12Ps. 78.24,25
N‐ați mâncat pâine nici n‐ați băut vin sau băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 7Și ați venit la locul acesta și
29.7
Num. 21.23,24,333.1
Sihon, împăratul Hesbonului și Og, împăratul Basanului, au ieșit împotriva noastră la luptă și noi i‐am bătut. 8Și am luat țara lor și
29.8
Num. 32.33
am dat‐o de moștenire rubeniților și gadiților și la jumătate din seminția manasiților. 9Deci
29.9
Cap. 4.6.
, păziți cuvintele acestui legământ și faceți‐le, ca
29.9
Ios. 1.7
să propășiți în tot ce faceți. 10Voi stați astăzi toți înaintea Domnului Dumnezeului vostru: capii voștri, semințiile voastre, bătrânii voștri și dregătorii voștri, toți bărbații lui Israel, 11pruncii voștri, femeile voastre și
29.11
Ios. 9.21,23,27
străinul tău de loc, care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce‐ți taie lemnul până la cel ce‐ți aduce apa; 12ca să intri în legământul Domnului Dumnezeului tău și
29.12
Neem. 10.29
în jurământul său, pe care‐l face Domnul Dumnezeul tău cu tine astăzi: 13ca să te
29.13
Cap. 28.9.
întărească drept popor al său și să‐ți fie Dumnezeu, cum ți‐a spus și
29.13
Ex. 6.7
cum a jurat
29.13
Gen. 17.7
părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 14Și nu numai cu voi
29.14
Ier. 31.31,32,33Evr. 8.7,8
fac acest legământ și acest jurământ, 15ci cu acela care stă aici astăzi cu noi înaintea Domnului Dumnezeului nostru
29.15
Fapte. 2.391 Cor. 7.14
și cu cel ce nu este astăzi aici cu noi.

Binecuvântarea și blestemul înnoite

16Căci știți cum am locuit noi în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor printre care ați trecut; 17și ați văzut urâciunile lor și idolii lor, lemn și piatră, argint și aur, care erau printre ei; 18ca nu cumva să fie între voi vreun bărbat sau o femeie sau familie sau seminție, a cărui inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să meargă să slujeasca dumnezeilor acestor neamuri; ca nu cumva să fie între voi

29.18
Cap. 11.16.
o rădăcină care să aducă
29.18
Fapte. 8.23Evr. 12.15
otravă și pelin, 19și să se întâmple, când aude cuvintele acestui blestem, să se binecuvânteze singur în inima sa, zicând: Voi avea pace, deși umblu în îndărătnicia
29.19
Num. 15.39Ecl. 11.9
inimii mele, ca să adaug
29.19
Is. 30.1
beția la sete. 20Domnul nu‐l va ierta, ci
29.20
Ezec. 14.7,8
mânia Domnului și
29.20
Ps. 74.1
gelozia lui vor
29.20
Ps. 79.5Ezec. 23.25
fumega atunci împotriva acelui bărbat, și vor veni peste el toate blestemele care sunt scrise în cartea aceasta; și Domnul îi
29.20
Cap. 9.14.
va șterge numele de sub ceruri. 21Și Domnul îl va
29.21
Mat. 24.51
deosebi din toate semințiile lui Israel, spre rău, după toate blestemele legământului care este scris în această carte a legii. 22Și neamul care va veni, copiii voștri care se vor scula după voi și străinul care va veni dintr‐o țară depărtată, vor zice când vor vedea rănile țării acesteia și boalele ei, cu care a lovit‐o Domnul, 23că tot ogorul ei va fi pucioasă și
29.23
Ps. 107.34Ier. 17.6Țef. 2.9
sare arzând, și nu va fi semănată, nici nu va rodi, nici nu va crește verdeață în ea
29.23
Gen. 19.24,25Ier. 20.16
, ca surparea Sodomei și Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le‐a nimicit Domnul în mânia sa și în urgia sa. 24Toate neamurile
29.24
1 Reg. 9.8,9Ier. 22.8,9
vor zice: Pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Ce este iuțimea acestei mari mânii? 25Și vor zice: Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului părinților lor, pe care‐l făcuse cu ei când i‐a scos din țara Egiptului, 26și au mers și au slujit altor dumnezei și s‐au închinat lor, dumnezei pe care nu i‐au cunoscut și el nu li i‐a împărțit. 27Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva țării, ca
29.27
Dan. 9.11,13,14
să aducă asupra ei toate blestemele care sunt scrise în această carte. 28Și Domnul i‐a
29.28
1 Reg. 14.152 Cron. 7.20Ps. 52.5Prov. 2.22
desrădăcinat din ogorul lor cu mânie și cu iuțime și cu mare urgie, și i‐a aruncat într‐o altă țară ca astăzi. 29Cele ascunse sunt pentru Domnul Dumnezeul nostru, dar cele descoperite sunt pentru noi și copiii noștri în veci, ca să facem toate cuvintele legii acesteia.

30

Făgăduințe

301Și

30.1
Lev. 26.40
va fi așa: după ce vor veni peste tine
30.1
Cap. 28.
toate lucrurile acestea, binecuvântarea și blestemul, pe care le‐am pus înaintea ta și le
30.1
Cap. 4.29, 30.
vei pune la inima ta, între toate neamurile la care te va izgoni Domnul Dumnezeul tău, 2și te vei
30.2
Neem. 1.9Is. 55.7Plâng. 3.40Ioel 2.12,13
întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta de glasul lui, după toate cele ce‐ți poruncesc eu astăzi, tu și fiii tăi cu toată inima ta, și cu tot sufletul tău, 3atunci Domnul Dumnezeul tău îți va
30.3
Ps. 106.45
126.1,4Ier. 29.14Plâng. 3.22,32
întoarce robia și se va îndura de tine, și iarăși te
30.3
Ps. 147.2Ier. 32.37Ezec. 34.13
36.24
va aduna dintre toate neamurile între care te va fi risipit Domnul Dumnezeul tău. 4
30.4
Cap. 28.64.
Dacă cei izgoniți ai tăi vor fi până la marginea cerurilor, Domnul Dumnezeul tău te va aduna de acolo și te va lua de acolo, 5și Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care au stăpânit‐o părinții tăi și tu o vei stăpâni
30.5
Cap. 10.16.
, și‐ți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. 6Și Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, ca să trăiești. 7Și Domnul Dumnezeul tău va pune toate aceste blesteme peste vrăjmașii tăi și peste cei ce te urăsc, care te‐au prigonit. 8Și te vei întoarce și vei asculta de glasul Domnului și vei face toate poruncile lui, pe care ți le poruncesc astăzi. 9
30.9
Cap. 28.11.
Și Domnul Dumnezeul tău te va face să prisosești în orice lucru al mâinii tale, în rodul pântecelui tău și în rodul dobitoacelor tale și în rodul ogorului tău, spre bine
30.9
Cap. 28.63.
; căci Domnul se va bucura iarăși de tine spre bine cum s‐a bucurat de părinții tăi, 10dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzești poruncile lui și așezămintele lui, care sunt scrise în această carte a legii; dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău.

Porunca nu este departe

11Căci porunca aceasta, pe care ți‐o poruncesc astăzi

30.11
Is. 45.19
, nu este prea grea pentru tine, nici departe. 12
30.12
Rom. 10.6
Nu este în ceruri ca să zici: Cine se va sui pentru noi în ceruri și să ni‐o aducă pentru ca s‐o auzim și s‐o facem? 13Și nu este dincolo de mare ca să zici: Cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ni‐o aducă pentru ca s‐o auzim și s‐o facem? 14Ci cuvântul este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să‐l faci.

Alegerea

15Vezi

30.15
Vers. 1.19. Cap. 11.26.
, am pus astăzi înaintea ta viața și binele, și moartea și răul, 16întrucât îți poruncesc astăzi
30.16
Deut. 6.5
30.6
să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile lui și să păzești poruncile lui și așezămintele lui și judecățile lui, ca să trăiești și să te înmulțești, și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara în care intri ca s‐o stăpânești. 17Dar dacă ți se va abate inima, și nu vei asculta și vei fi amăgit, și te vei închina altor dumnezei și le vei sluji, 18
30.18
Cap. 4.26;
mărturisesc astăzi că veți fi pierduți în adevăr, și nu veți avea multe zile în țara, pentru care treci Iordanul ca să intri s‐o stăpânești. 19Chem astăzi ca mărturie cerurile și pământul împotriva voastră: v‐am pus înainte viața și moartea
30.19
Cap. 4.26;
, binecuvântarea și blestemul
30.19
Vers. 15.
. Alege dar viața ca să trăiești tu și sămânța ta, 20iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui
30.20
Ps. 21.1
66.9
și lipindu‐te de el; căci
30.20
In. 11.25
el este viața ta și lungimea zilelor tale, ca să locuiești în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, că le‐o va da.

31

Iosua

311Și Moise a mers și a vorbit cuvintele acestea către tot Israelul. 2Și a zis: Eu astăzi sunt de

31.2
Ex. 7.7
o sută douăzeci de ani: nu mai pot
31.2
Num. 27.171 Reg. 3.7
ieși și intra și Domnul mi‐a zis
31.2
Num. 20.12
27.13
: Tu nu vei trece Iordanul acesta! 3Domnul Dumnezeul tău
31.3
Cap. 9.3.
, el însuși va trece înaintea ta, el va pierde neamurile acestea dinaintea ta și le vei stăpâni: și Iosua, el va trece înaintea ta, cum a zis
31.3
Num. 27.21
Domnul: 4Și Domnul le va face
31.4
Cap. 3.21.
cum a făcut lui Sihon
31.4
Num. 21.24,33
și lui Og, împărații amoriților, și țării lor, pe care i‐a pierdut. 5Și Domnul îi va da înaintea voastră și să le faceți
31.5
Cap. 7.2.
după toată porunca, pe care v‐am poruncit‐o. 6
31.6
Ios. 10.251 Cron. 22.13
Întăriți‐vă și îmbărbătați‐vă, nu vă temeți de ei, nici nu vă îngroziți înaintea lor
31.6
Cap. 1.29;
; căci Domnul Dumnezeul tău
31.6
Cap. 20.4.
, el însuși va merge cu tine; el nu te va lăsa și nu
31.6
Ios. 1.5Evr. 13.5
te va părăsi. 7Și
31.7
Vers. 23. Cap. 1.38;
Moise a chemat pe Iosua și i‐a zis înaintea ochilor întregului Israel: Întărește‐te și îmbărbătează‐te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara, pe care Domnul a jurat părinților lor că le‐o va da, și tu îi vei face s‐o moștenească. 8Și Domnul
31.8
Ex. 13.21,22
33.14
însuși va merge înaintea ta: el va fi cu tine
31.8
Ios. 1.5,91 Cron. 28.20
; el nu te va lăsa și nu te va părăsi; nu te
31.8
Deut. 31.6
teme nici nu te spăimânta!

Să citească legea

9Și Moise

31.9
Vers. 25. Cap. 17.18.
a scris această lege și a dat‐o preoților, fiii lui Levi
31.9
Num. 4.15Ios. 3.31 Cron. 15.12,15
care purtau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. 10Și Moise le‐a poruncit, zicând
31.10
Cap. 15.1.
: La sfârșitul fiecăror șapte ani, la vremea anului iertării
31.10
Lev. 23.34
, la sărbătoarea colibelor, 11când va veni tot Israelul să se
31.11
Cap. 16.16.
înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care și‐l va alege
31.11
Ios. 8.34,352 Reg. 23.2Neem. 8.1,2,3
, să citești această lege înaintea întregului Israel, în urechile lor. 12
31.12
Cap. 4.10.
Adună poporul, pe bărbați și femei și pe copii și pe străinul de loc care este înăuntrul porților tale, ca să audă și să învețe și să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru și să ia seama să facă toate cuvintele legii acesteia. 13Și copiii lor
31.13
Cap. 11.2.
care n‐o cunosc
31.13
Ps. 78.6,7
s‐o audă și s‐o învețe, ca să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în toate zilele cât veți trăi în țara în care treceți Iordanul, ca s‐o stăpâniți. 14Și Domnul a zis lui Moise
31.14
Num. 27.13
: Iată, ți s‐au apropiat zilele ca să mori; cheamă pe Iosua și înfățișați‐vă la cortul întâlnirii ca
31.14
Vers. 23.
să‐i dau poruncă. Și Moise și Iosua au mers și s‐au înfățișat la cortul întâlnirii. 15Și
31.15
Ex. 33.9
Domnul s‐a arătat la cort, în stâlpul de nor; și stâlpul de nor sta deasupra intrării cortului. 16Și Domnul a zis lui Moise
31.16
Ex. 32.6
: Iată tu vei dormi cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și
31.16
Ex. 34.15Jud. 2.17
va curvi cu dumnezeii străini ai țării în care intră și mă va
31.16
Cap. 32.15.
părăsi, și va călca
31.16
Jud. 2.20
legământul meu, pe care l‐am făcut cu ei. 17Și mânia mea se va aprinde împotriva lor în ziua aceea și‐i
31.17
2 Cron. 15.2
voi părăsi și‐mi
31.17
Cap. 32.20.
voi ascunde fața de ei și vor fi mâncați; și‐i vor afla multe rele și strâmtorări și vor zice în ziua aceea
31.17
Num. 14.42
: Oare nu m‐au aflat aceste rele pentru că Dumnezeul meu
31.17
Jud. 6.13
nu este în mijlocul meu? 18Și‐mi voi ascunde de tot fața în ziua aceea pentru tot răul pe care l‐au făcut, pentru că
31.18
Vers. 17.
s‐au întors la alți dumnezei. 19Și acum scrieți‐vă această cântare și fă pe copiii lui Israel s‐o învețe
31.19
Vers. 26.
; pune‐o în gurile lor ca această cântare să‐mi fie de mărturie împotriva copiilor lui Israel. 20Căci îi voi duce în țara pe care am jurat‐o părinților lor, în care
31.20
Cap. 32.15.
curge lapte și miere, și vor mânca și se vor sătura și se vor
31.20
Vers. 16.
îngrășa, și se vor întoarce la alți dumnezei și le vor sluji și mă vor disprețui și vor
31.20
Ier. 31.32
călca legământul meu. 21Și va fi așa: când îi vor afla multe rele și strâmtorări, această cântare va mărturisi
31.21
Vers. 17.
împotriva lor, căci nu se va uita din gurile seminței lor; căci
31.21
Osea 5.3
13.5,6
cunosc închipuirea pe care și‐o fac ei astăzi, înainte de a‐i duce eu în țara
31.21
Amos 5.25,26
pe care am jurat‐o. 22Și Moise a scris această cântare în ziua aceea și a învățat‐o copiilor lui Israel. 23
31.23
Vers. 14.
Și Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, zicând
31.23
Vers. 7.
: Întărește‐te și îmbărbătează‐te; căci tu ai să duci pe copiii lui Israel în țara pe care le‐am jurat‐o; și eu voi fi cu tine. 24Și a fost așa: după ce a sfârșit Moise de
31.24
Vers. 9.
scris toate cuvintele legii acesteia în carte, până la sfârșitul lor, 25Moise a poruncit Leviților care duceau chivotul legământului Domnului, zicând: 26Luați această carte a legii
31.26
2 Reg. 22.8
și puneți‐o alături cu chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru ca să fie acolo ca
31.26
Vers. 19.
mărturie împotriva ta. 27Căci eu cunosc răzvrătirea ta și
31.27
Cap. 9.24;
grumazul tău cel tare. Iată încă fiind eu viu cu voi astăzi
31.27
Ex. 32.9
, v‐ați răzvrătit împotriva Domnului și cu cât mai mult după moartea mea! 28Adunați la mine pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe dregătorii voștri ca să vorbesc în urechile lor cuvintele acestea și să iau cerurile
31.28
Cap. 30.19;
și pământul mărturie împotriva lor. 29Căci știu că după moartea mea vă
31.29
Cap. 32.5.
veți strica de tot și vă veți abate de la calea pe care v‐am poruncit, și vă va ajunge rău
31.29
Cap. 28.15.
la sfârșitul zilelor, fiindcă veți face rău în ochii Domnului
31.29
Gen. 49.1
ca să‐l întărâtați la mânie prin lucrul mâinilor voastre. 30Și Moise a vorbit în urechile întregii obște a lui Israel cuvintele cântării acesteia, până la sfârșitul lor.