Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
33

Binecuvântarea rostită de Moise

331Și aceasta este binecuvântarea

33.1
Gen. 49.28
cu care a binecuvântat Moise, omul
33.1
Ps. 90
lui Dumnezeu, pe copiii lui Israel înaintea morții sale! 2Și a zis: Domnul
33.2
Ex. 19.18,20Jud. 5.4,5Hab. 3.3
a venit din Sinai și le‐a răsărit din Seir. El a strălucit din muntele Paran, și a venit din zecile de mii
33.2
Ps. 68.17Dan. 7.10Fapte. 7.53Gal. 3.19Evr. 2.2Ap. 5.11
9.16
de sfinți. La dreapta lui era o lege de foc pentru ei. 3Da, el iubește
33.3
Ex. 19.5Ps. 47.4Osea 11.1Mal. 1.2
popoarele, toți sfinții
33.3
Cap. 7.6.
săi sunt în mâna ta și șed
33.3
Lc. 10.39Fapte. 22.3
la picioarele tale, fiecare primește
33.3
Prov. 2.1
din cuvintele tale. 4Moise
33.4
In. 1.17
7.19
ne‐a poruncit o lege, moștenirea
33.4
Ps. 119.111
obștei lui Iacov. 5Și el era împărat
33.5
Gen. 36.31Jud. 9.2
17.6
în Ieșurun când se adunau împreună capii poporului
33.5
Cap. 32.15.
și semințiile lui Israel. 6Trăiască Ruben și să nu moară, și bărbații săi să fie puțini la număr. 7Și aceasta despre Iuda: Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu‐l la poporul său; mâinile
33.7
Gen. 49.8
sale să lupte pentru el și fii tu ajutorul lui
33.7
Ps. 146.5
împotriva asupritorilor lui. 8Și despre Levi a zis: Tumimii
33.8
Ex. 28.30
tăi și Urimii tăi sunt pentru bărbatul cuvios al tău, pe care l‐ai
33.8
Ex. 17.7Num. 20.13Ps. 81.7
încercat la Masa, cu care te‐ai certat la apele Meriba, 9care a zis despre tatăl său și mama sa: Nu l‐am văzut! Și n‐a recunoscut
33.9
Ex. 32.26,27,28
pe frații săi și n‐a cunoscut pe copiii săi, căci au păzit
33.9
Ier. 18.18Mal. 2.5,6
cuvântul tău și au ținut legământul tău. 10Ei vor învăța
33.10
Lev. 10.1124.8Ezec. 44.23,24Mal. 2.7
pe Iacov judecățile tale și pe Israel legea ta; ei vor pune
33.10
Ex. 30.7,8Num. 16.401 Sam. 2.28
tămâie înaintea nărilor tale și arderea
33.10
Lev. 1.9,13,17Ps. 51.19Ezec. 43.27
de tot întreagă pe altarul tău. 11Binecuvântează, Doamne, tăria lui și placă‐ți lucrul
33.11
2 Sam. 24.23Ps. 30.3Ezec. 20.40,41
43.27
mâinilor lui. Zdrobește coapsele potrivnicilor lui și ale celor ce‐l urăsc, ca să nu se mai ridice. 12Despre Beniamin a zis: Iubitul Domnului va locui la adăpost lângă el; Domnul îl va acoperi toată ziua și va locui între umerii lui. 13Și despre Iosif a zis: Binecuvântată
33.13
Gen. 49.25
fie de Domnul țara lui cu ce este mai scump cerurilor, cu roua
33.13
Gen. 27.28
și cu adâncimile care zac jos, 14și cu roadele cele mai scumpe ale soarelui și cu lucrurile cele mai scumpe odrăslite de luni, 15și cu capetele munților
33.15
Gen. 49.26
străvechi și cu lucrurile cele mai scumpe ale dealurilor
33.15
Hab. 3.6
veșnice 16și cu lucrurile cele mai scumpe ale pământului și ale plinătății lui. Și bunăvoința
33.16
Ex. 3.2,4Fapte. 7.30,35
celui ce a locuit în rug să vină peste capul
33.16
Gen. 49.26
lui Iosif, peste creștetul capului celui ce a fost despărțit dintre frații săi. 17Măreția lui este ca întâiul născut
33.17
1 Cron. 5.1
al taurului său și coarnele
33.17
Num. 23.22Ps. 92.10
lui sunt coarne de bivol. Cu ele va împunge
33.17
1 Reg. 22.11Ps. 44.5
laolaltă popoarele până la marginile pământului. Acestea sunt zecile de mii
33.17
Gen. 48.19
ale lui Efraim și acestea sunt miile lui Manase. 18Și despre Zabulon a zis: Bucură‐te
33.18
Gen. 49.13,14,15
, Zabulon, în ieșirea ta, și tu, Isahar, în corturile tale! 19Ei vor chema
33.19
Is. 2.3
popoarele la munte; acolo vor
33.19
Ps. 4.5
aduce jertfe de dreptate, căci vor suge belșugul mărilor și comorile ascunse ale nisipului. 20Și despre Gad a zis: Binecuvântat să fie cel ce lărgește
33.20
Ios. 13.101 Cron. 12.8
pe Gad! El locuiește ca o leoaică și sfâșie brațul, chiar creștetul capului. 21El și‐a văzut
33.21
Num. 32.16,17
de cea dintâi parte, căci acolo era păstrată partea legiuitorului. Și a venit cu capii
33.21
Ios. 4.12
poporului, și a făcut dreptatea Domnului și judecățile lui cu Israel. 22Și despre Dan a zis: Dan este un pui de leu, el sare
33.22
Ios. 19.47Jud. 18.27
din Basan. 23Și despre Neftali a zis: Neftali, sătul
33.23
Gen. 49.21
de bunăvoință și copleșit de binecuvântarea Domnului, tu stăpânește apusul
33.23
Ios. 19.32
și miazăziua. 24Și despre Așer a zis: Binecuvântat
33.24
Gen. 49.20
să fie Așer în fii, plăcut să fie el fraților săi și să‐și moaie
33.24
Iov 29.6
piciorul în untdelemn. 25Drugii tăi
33.25
Cap. 8.9.
vor fi fier și aramă și puterea ta ca zilele tale. 26Nimeni
33.26
Ex. 15.11Ps. 86.8Ier. 10.6
nu este ca Dumnezeul lui Ieșurun
33.26
Cap. 32.15.
, care călărește
33.26
Ps. 68.4,33,34
104.3Hab. 3.8
pe ceruri în ajutorul tău și pe nori în măreția sa. 27Locuința
33.27
Ps. 90.1
ta este Dumnezeul Cel veșnic. Și dedesub sunt brațele cele veșnice, și el va izgoni
33.27
Cap. 9.3, 4, 5.
pe vrăjmaș dinaintea ta și va zice: Nimicește‐l! 28Și Israel
33.28
Num. 23.9Ier. 23.6
33.16
va locui la adăpost, fântâna
33.28
Cap. 8.7, 8.
lui Iacov singur, într‐o țară de grâu și de must, și cerurile sale
33.28
Gen. 27.28
vor picura rouă. 29Ferice
33.29
Ps. 144.15
de tine, Israele! Cine
33.29
2 Sam. 7.23
este ca tine, un popor mântuit de Domnul, scutul
33.29
Ps. 115.9,10,11
ajutorului tău și sabia slavei tale? Și vrăjmașii tăi se vor supune de silă
33.29
2 Sam. 22.45Ps. 18.44
66.3
81.15
înaintea ta și
33.29
Cap. 32.13.
vei umbla peste înălțimile lor.

34

Moartea lui Moise

341Și Moise s‐a suit din câmpiile Moabului, pe

34.1
Num. 27.12
33.47
muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, care este în dreptul Ierihonului. Și Domnul i‐a arătat
34.1
Cap. 3.27.
toată țara, Galaad până la
34.1
Gen. 14.14
Dan, 2și tot Neftali și țara lui Efraim și Manase, și toată țara lui Iuda până la marea
34.2
Cap. 11.24.
dinapoi, 3și miazăziua și câmpia văii Ierihonului, cetatea
34.3
Jud. 1.16
3.132 Cron. 28.15
finicilor până la Țoar. 4Și Domnul i‐a zis: Aceasta
34.4
Gen. 12.7
13.15
15.18
26.3
28.13
este țara pe care am jurat‐o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: O voi da seminței tale! Te‐am făcut s‐o vezi
34.4
Cap. 3.27;
cu ochii tăi dar nu vei trece în ea. 5Și Moise
34.5
Cap. 32.50.
, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după spusa Domnului. 6Și el l‐a înmormântat în vale, în țara Moabului, față în fața cu Bet‐Peor, și nimeni
34.6
Iuda 9
nu știe mormântul lui până în ziua de astăzi. 7Și Moise
34.7
Cap. 31.2.
era de o sută douăzeci de ani când a murit; ochiul
34.7
Gen. 27.1
48.10Ios. 14.10,11
său nu se întunecase, nici puterea lui firească nu se dusese. 8Și copiii lui Israel au plâns treizeci
34.8
Gen. 50.3,10Num. 20.29
de zile pe Moise în câmpiile Moabului; și zilele plânsului și jelirii pentru Moise s‐au sfârșit. 9Și Iosua, fiul lui Nun, era plin
34.9
Is. 11.2Dan. 6.3
de duhul înțelepciunii, căci Moise
34.9
Num. 27.18,23
își pusese mâinile peste el. Și copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 10Și nu s‐a mai sculat
34.10
Cap. 18.15, 18.
proroc în Israel ca Moise, pe care
34.10
Ex. 33.11Num. 12.6,8
să‐l fi cunoscut Domnul, față în față, 11potrivit cu toate
34.11
Cap. 4.34;
semnele și minunile pe care l‐a trimis Domnul să le facă în țara Egiptului, la Faraon și la toți robii lui și la toată țara lui, 12și potrivit cu toată acea mâna tare și potrivit cu toate acele minunății grozave, pe care le‐a făcut Moise în ochii întregului Israel.