Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Biruința asupra lui Og la Basan

31Și ne‐am întors și ne‐am suit pe calea către Basan; și Og

3.1
Num. 21.33
, împăratul Basanului, a ieșit împotriva noastră la luptă, el și tot poporul său la
3.1
Cap. 1.4.
Edrei. 2Și Domnul mi‐a zis: Nu te teme de el; căci l‐am dat în mâna ta pe el și tot poporul său și țara sa și să faci cu el cum ai făcut cu Sihon
3.2
Num. 21.34
, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. 3Și Domnul Dumnezeul nostru ne‐a dat în mână și pe Og, împăratul Basanului, și tot poporul său
3.3
Num. 21.35
și l‐am bătut până nu i‐a rămas niciunul. 4Și în vremea aceea am luat toate cetățile lui; n‐a fost cetate pe care să n‐o fi luat de la ei: șaizeci de cetăți, tot ținutul
3.4
1 Reg. 4.13
Argobului, împărăția lui Og în Basan. 5Toate aceste cetăți erau întărite cu ziduri înalte, porți și zăvoare, afară de cetățile fără ziduri, foarte multe. 6Și le‐am pierdut cu desăvârșire, cum am făcut lui Sihon, împăratul Hesbonului
3.6
Cap. 2.24.
, pierzând cu desăvârșire toate cetățile, pe bărbați, pe femei și pe copii. 7Și am răpit pentru noi toate dobitoacele și prada cetăților. 8Și în vremea aceea am luat din mâna celor doi împărați ai amoriților, țara care era dincoace de Iordan de la râul Arnon până la muntele Hermon. 9(Sidoniții numesc Hermonul
3.9
Cap. 4.48.
Sirion, iar amoriții îl numesc Senir)
3.9
1 Cron. 5.23
: 10toate cetățile de pe
3.10
Cap. 4.49.
podiș și tot Galaadul și tot Basanul
3.10
Ios. 12.5
13.11
până la Salca și Edrei, cetăți ale împărăției lui Og în Basan. 11(Căci numai
3.11
Amos 2.9
Og, împăratul Basanului, rămăsese din rămășița
3.11
Gen. 14.5
uriașilor: iată, patul său, pat de fier, nu este el oare în Raba
3.11
2 Sam. 12.26Ier. 49.2Ezec. 21.20
copiilor lui Amon? Lungimea lui este de nouă coți și lărgimea lui de patru coți, după cotul unui om).

Împărțirea țării de dincolo de Iordan

12Și în vremea aceea am luat în stăpânire țara aceasta. De la Aroer

3.12
Cap. 2.36.
, care este lângă râul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad și cetățile lui
3.12
Num. 32.33Ios. 12.6
13.8
le‐am dat rubeniților și gadiților. 13Și rămășița din Galaad și tot Basanul, împărăția lui Og, le‐am dat la jumătatea
3.13
Ios. 13.29
seminției lui Manase. Tot ținutul Argobului, tot Basanul se numea țara uriașilor. 14Iair
3.14
1 Cron. 2.22
, fiul lui Manase, a luat tot ținutul Argobului până la
3.14
Ios. 13.132 Sam. 3.3
16.6
hotarul gheșuriților și maacatiților și a numit Basanul după numele său: Habot‐Iair până în ziua de
3.14
Num. 32.41
astăzi). 15Și lui Machir i‐am dat
3.15
Num. 32.39
Galaadul, 16iar rubeniților și gadiților le‐am dat din Galaad până la râul Arnon, mijlocul văii și hotarul ei până la râul Iaboc, care este hotarul
3.16
Num. 21.24Ios. 12.2
copiilor lui Amon; 17și câmpia și Iordanul și hotarul de la Chineret
3.17
Num. 34.11
până la marea
3.17
Num. 34.12Ios. 12.3
câmpiei, Marea‐Sărată
3.17
Gen. 14.3
, la poalele muntelui Pisga, spre răsărit. 18Și în vremea aceea v‐am poruncit, zicând: Domnul Dumnezeul vostru v‐a dat țara aceasta ca s‐o stăpâniți: treceți înarmați înaintea fraților voștri, copiii lui Israel
3.18
Num. 32.20
, toți bărbații viteji. 19Dar nevestele voastre și copiii voștri și vitele voastre, știu că aveți multe vite, să rămână în cetățile voastre pe care vi le‐am dat, 20până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă și vor lua și ei în stăpânire țara pe care le‐o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan; apoi vă veți întoarce
3.20
Ios. 22.4
fiecare la stăpânirea lui pe care v‐am dat‐o. 21Și am poruncit lui Iosua
3.21
Num. 27.18
în vremea aceea, zicând: Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor doi împărați: așa va face Domnul tuturor împărățiilor la care treci. 22Să nu vă temeți de ei; căci Domnul
3.22
Ex. 14.1420.4
Dumnezeul vostru se va lupta pentru voi.

Moise cere să vadă țara

23Și în vremea aceea m‐am rugat

3.23
2 Cor. 12.8,9
Domnului, zicând: 24Doamne Dumnezeule, tu ai început să arăți robului tău mărimea
3.24
Cap. 11.2.
ta și mâna ta cea tare. Căci ce Dumnezeu
3.24
Ex. 15.112 Sam. 7.22Ps. 71.19
86.8
89.6,8
este în ceruri sau pe pământ care să poată face ca lucrările tale și după puterea ta? 25Lasă‐mă, te rog, să trec și să văd
3.25
Ex. 3.8
țara aceea bună care e dincolo de Iordan, acel munte bun, și Libanul! 26Dar Domnul
3.26
Num. 20.12
27.1431.234.4Ps. 106.32
s‐a mâniat pe mine pentru voi și nu m‐a ascultat; și Domnul mi‐a zis: Ți‐ajunge atâta! Nu‐mi mai vorbi despre lucrul acesta! 27Suie‐te
3.27
Num. 27.12
pe vârful muntelui Pisga, și ridică‐ți ochii spre apus și spre miazănoapte și spre miazăzi și spre răsărit, și vezi‐o cu ochii tăi: căci nu vei trece Iordanul acesta. 28Și
3.28
Num. 27.18,2331.3,7
poruncește lui Iosua și îmbărbătează‐l și întărește‐l; căci el va trece înaintea acestui popor și el îi va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. 29Și noi am locuit în
3.29
Cap. 4.43;
valea din dreptul Bet‐Peorului.

4

Îndemn să asculte de lege

41Și acum, Israele, ascultă de

4.1
Lev. 19.37
20.8
22.318.1Ezec. 20.11Rom. 10.5
așezămintele și de judecățile pe care vă învăț, să le faceți ca să trăiți și să intrați și să stăpâniți țara pe care v‐o dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. 2
4.2
Cap. 12.32.
nu adăugați la cuvântul pe care vi‐l poruncesc eu și să nu scădeți din el, ca să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le poruncesc. 3Ochii voștri au văzut ce a făcut Domnul din pricina lui Baal‐Peor
4.3
Num. 25.4Ios. 22.17Ps. 106.28,29
; Domnul Dumnezeul tău a pierdut din mijlocul tău pe toți bărbații care au urmat pe Baal‐Peor. 4Dar voi care v‐ați lipit de Domnul Dumnezeul vostru sunteți toți vii astăzi. 5Iată, v‐am învățat așezăminte și judecăți, cum mi‐a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca așa să faceți în mijlocul țării în care intrați ca s‐o stăpâniți! 6Deci, păziți‐le și faceți‐le, căci aceasta
4.6
Iov 28.28Ps. 19.7
111.10Prov. 1.7
va fi înțelepciunea voastră și priceperea voastră înaintea ochilor popoarelor, care vor auzi toate aceste așezăminte și vor zice: Cu adevărat acest neam mare este un popor înțelept și înțelegător! 7Căci ce neam
4.7
2 Sam. 7.23
mare are pe dumnezeu
4.7
Ps. 46.1
145.18
148.14Is. 55.6
aproape de el cum este Domnul Dumnezeul nostru ori în ce îl chemăm? 8Și ce neam mare are așezăminte și judecăți drepte ca toată această lege pe care o pun astăzi înaintea voastră? 9Numai păzește‐te și ferește‐ți
4.9
Prov. 4.23
sufletul bine
4.9
Prov. 3.1,3
4.21
, să nu uiți lucrurile pe care ți le‐au văzut ochii și să nu‐ți iasă din inimă în toate zilele vieții tale, ci să le
4.9
Gen. 18.1911.19Ps. 78.5,6Ef. 6.4
faci cunoscut fiilor tăi și fiilor fiilor tăi. 10În ziua
4.10
Ex. 19.9,16
20.18Evr. 12.18,19
când ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău în Horeb, când Domnul mi‐a zis: Adună‐mi poporul ca să‐l fac să audă cuvintele mele ca să le învețe, și să se teamă de mine în toate zilele cât vor trăi pe pământ și să facă pe copiii lor să le învețe. 11Și v‐ați apropiat și ați stătut sub poalele muntelui și muntele
4.11
Ex. 19.18
ardea cu foc până în inima cerurilor cu întuneric, nori și negură. 12Și Domnul
4.12
Cap. 5.4, 22.
v‐a vorbit din mijlocul focului: ați auzit glasul
4.12
Vers. 33, 36.
cuvintelor, dar n‐ați văzut nicio înfățișare, ați auzit numai
4.12
Ex. 20.221 Reg. 19.12
un glas. 13Și v‐a vestit
4.13
Cap. 9.9, 11.
legământul său pe care v‐a poruncit să‐l faceți, cele zece
4.13
Ex. 34.28
cuvinte, și le‐a scris pe
4.13
Ex. 24.12
31.18
două table de piatră. 14Și Domnul mi‐a poruncit
4.14
Ex. 21.1
în vremea aceea să vă învăț așezăminte și judecăți ca să le faceți în țara în care treceți ca s‐o stăpâniți. 15Și feriți‐vă
4.15
Is. 40.18
foarte mult sufletele, căci n‐ați văzut nicio înfățișare
4.15
Ios. 23.11
în ziua când v‐a vorbit Domnul în Horeb din mijlocul focului, 16ca să nu vă
4.16
Ex. 32.7
stricați și să vă faceți
4.16
Ex. 20.4,5
vreun chip cioplit, vreo înfățișare a vreunui chip
4.16
Rom. 1.23
, asemănare de bărbat sau femeie, 17asemănare a vreunui dobitoc de pe pământ, asemănare de vreo pasăre înaripată care zboară în ceruri, 18asemănare de vreo târâtoare de pe pământ, asemănare de orice pește care este în ape sub pământ; 19și ca nu cumva să‐ți ridici
4.19
Cap. 17.3.
ochii spre ceruri și să vezi soarele și luna și stelele, toată oștirea
4.19
Gen. 2.12 Reg. 17.16
21.3
cerurilor, și să fii amăgit și să te pleci
4.19
Rom. 1.25
înaintea lor și să le slujești lor, pe care Domnul Dumnezeul tău le‐a împărțit tuturor popoarelor de sub toate cerurile. 20Dar pe voi Domnul v‐a luat și v‐a scos
4.20
1 Reg. 8.51Ier. 11.4
din cuptorul de fier, din Egipt, ca
4.20
Ex. 19.532.9
să‐i fiți un popor moștenitor ca astăzi. 21Și Domnul s‐a mâniat
4.21
Num. 20.123.26
pe mine din pricina voastră și a jurat că eu să nu trec Iordanul și să nu intru în țara aceea bună, pe care Domnul Dumnezeul tău ți‐o dă de moștenire. 22Căci eu
4.22
2 Pet. 1.13,14,15
am să mor în țara aceasta, nu
4.22
Cap. 3.27.
voi trece dincolo de Iordan, dar voi veți trece dincolo și veți stăpâni această țară
4.22
Cap. 3.25.
bună. 23Feriți‐vă
4.23
Vers. 9.
să nu uitați legământul Domnului Dumnezeului vostru pe care l‐a făcut cu voi și să
4.23
Vers. 16.
nu vă faceți chip cioplit, nici înfățișare a ceva ce ți‐a oprit Domnul Dumnezeul tău. 24Căci Domnul
4.24
Ex. 24.17Is. 33.14Evr. 12.29
Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
4.24
Ex. 20.5Is. 42.8
Dumnezeu gelos. 25Când vei naște fii
4.25
Vers. 16.
și fii de fii și veți rămânea mult în țară și vă veți strica, și vă veți face chip cioplit, înfățișare a ceva și veți face
4.25
2 Reg. 17.17
rău în ochii Domnului Dumnezeului tău, ca să‐l mânii, 26iau astăzi cerurile și pământul mărturie
4.26
Cap. 30.18, 19.
împotriva voastră că vă veți pierde în curând cu desăvârșire din țara în care treceți Iordanul ca s‐o stăpâniți: nu vă veți lungi zilele în ea, ci veți fi prăpădiți de tot. 27Și Domnul vă va împrăștia
4.27
Lev. 26.33Neem. 1.8
între popoare și veți rămânea oameni de numărat între neamurile la care vă va duce Domnul. 28Și acolo
4.28
Cap. 28.64.
veți sluji unor dumnezei, lucru de mâini omenești, lemn și piatră
4.28
Ps. 115.4,5
135.15,16Is. 44.9
46.7
, care nu văd, nici n‐aud, nici nu mănâncă, nici nu miroase. 29Și de acolo
4.29
Lev. 26.39,402 Cron. 15.4Neem. 1.9Is. 55.6,7Ier. 29.12,13,14
veți căuta pe Domnul Dumnezeul tău, și‐l vei afla dacă‐l vei căuta cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. 30În strâmtorarea ta și când te vor ajunge toate lucrurile acestea
4.30
Gen. 49.1Ier. 23.20Osea 3.5
la sfârșitul zilelor, te vei întoarce
4.30
Ioel 2.12
la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. 31Căci Domnul Dumnezeul tău
4.31
2 Cron. 30.9Neem. 9.31Ps. 116.5Iona 4.2
este un Dumnezeu milos, nu te va lăsa, nici nu te va pierde de tot și nu va uita legământul părinților tăi pe care l‐a jurat lor. 32Căci întreabă
4.32
Iov 8.8
acum zilele care au trecut, care au fost înainte de tine din ziua în care a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și de la o margine
4.32
Mat. 24.31
a cerurilor până la cealaltă margine a cerurilor, dacă a mai fost ca acest lucru mare și dacă s‐a mai auzit ca el? 33Oare
4.33
Ex. 24.11
33.20
a auzit vreun popor glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum ai auzit tu, și totuși trăiești? 34Sau a încercat Dumnezeu să vină să‐și ia un neam din mijlocul unui neam, prin încercări
4.34
Cap. 7.19;
, prin semne
4.34
Ex. 7.3
și prin minuni și prin război și cu mână
4.34
Ex. 13.3
tare și cu braț
4.34
Ex. 6.6
întins și cu înfricoșări
4.34
Cap. 26.8;
mari, ca toate cele ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru pentru voi în Egipt înaintea ochilor tăi? 35Ție ți s‐a arătat ca să cunoști că Domnul este Dumnezeu și nu este altul
4.35
Cap. 32.39.
afară de el. 36Din ceruri
4.36
Ex. 19.9,19
20.18,22
24.16Evr. 12.18
te‐a făcut să auzi glasul său, ca să te învețe, și pe pământ ți‐a arătat focul său cel mare și ai auzit cuvintele lui din mijlocul focului. 37Și fiindcă a
4.37
Cap. 10.15.
iubit pe părinții tăi și a ales sămânța lor după ei te‐a scos
4.37
Ex. 13.3,9,14
din Egipt prin fața lui, cu puterea lui cea mare, 38ca
4.38
Cap. 7.1;
să alunge dinaintea ta neamuri mai mari și mai tari decât tine, ca să te ducă pe tine înăuntru, să‐ți dea țara lor de moștenire, ca astăzi. 39Cunoaște dar astăzi și pune la inimă, că Domnul
4.39
Vers. 35.
este Dumnezeu în ceruri sus și pe pământ jos: nu este altul. 40Și păzește
4.40
Lev. 22.31
așezămintele lui și poruncile lui pe care ți le poruncesc astăzi, ca
4.40
Cap. 5.16;
să‐ți fie bine ție și fiilor tăi și a ales sămânța lor după ei, în pământul pe care ți‐l dă Domnul Dumnezeul tău pentru toate zilele.

Cetățile de scăpare de la răsăritul Iordanului

41Atunci Moise a despărțit

4.41
Num. 35.6,14
trei cetăți dincoace de Iordan spre soare‐răsare, 42ca
4.42
Cap. 19.4.
să fugă acolo ucigașul care ar omorî pe aproapele său fără voie și nu l‐a urât mai înainte, ca să fugă într‐una din aceste cetăți și să trăiască: 43Bețerul
4.43
Ios. 20.8
în pustie, în ținutul podișului, pentru rubeniți și Ramotul în Galaad pentru gadiți și Golanul în Basan pentru manasiți. 44Și aceasta este legea pe care a pus‐o Moise înaintea copiilor lui Israel. 45Acestea sunt mărturiile și așezămintele și judecățile pe care le‐a vorbit Moise copiilor lui Israel, când au ieșit din Egipt, 46dincoace de Iordan în vale
4.46
Cap. 3.29.
, în dreptul Bet‐Peorului, în țara lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia în Hesbon pe care l‐au bătut
4.46
Num. 21.24
Moise și copiii lui Israel când au ieșit din Egipt 47și au stăpânit țara lui și țara lui
4.47
Num. 21.35
Og, împăratul Basanului, doi împărați ai amoriților, care erau dincoace de Iordan, spre soare‐răsare, 48de la Aroer
4.48
Cap. 2.36;
care este pe malul râului Arnon, până la muntele Sion, adică
4.48
Cap. 3.9.
Hermon, 49și toată câmpia de dincoace de Iordan, spre soare‐răsare și până la marea câmpie sub poalele
4.49
Cap. 3.17.
muntelui Pisga.

5

Cele zece porunci

51Și Moise a chemat pe tot Israelul și le‐a zis: Ascultă, Israele, așezămintele și judecățile pe care le vorbesc astăzi în urechile voastre, învățați‐le și țineți‐le ca să le faceți. 2Domnul

5.2
Ex. 19.5
Dumnezeul nostru a făcut cu noi un legământ în Horeb. 3Nu
5.3
Mat. 13.17Evr. 8.9
cu părinții noștri a făcut Domnul acest legământ, ci cu noi, cu noi aceștia care suntem aici toți vii astăzi. 4Domnul v‐a vorbit față
5.4
Ex. 19.9,19
20.2234.10
în față pe munte din mijlocul focului: 5(Eu stăteam
5.5
Ex. 20.21Gal. 3.19
în vremea aceea între Domnul și între voi ca să vă spun cuvântul Domnului; căci
5.5
Ex. 19.16
20.18
24.2
vă temeați din pricina focului, și nu v‐ați suit pe munte,) zicând: 6Eu sunt
5.6
Ex. 20.2Lev. 26.1Ps. 81.10
Domnul Dumnezeul tău care te‐am scos din țara Egiptului, din casa de robie. 7
5.7
Ex. 20.3
nu ai alți dumnezei afară de mine. 8Să nu‐ți faci
5.8
Ex. 20.4
chip cioplit, nici asemănare a ceea ce este în ceruri sus sau ce este pe pământ jos sau ce este în ape sub pământ. 9Să nu te pleci înaintea lor nici să nu le slujești; căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care
5.9
Ex. 34.7
cercetez nelegiuirea părinților în copii și în al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc 10și care mă îndur
5.10
Ier. 32.18Dan. 9.4
până într‐al miilea al celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. 11Să nu
5.11
Ex. 20.7Lev. 19.12Mat. 5.33
iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va socoti nevinovat pe cel ce va lua în deșert numele lui. 12Păzește ziua
5.12
Ex. 20.8
sabatului ca s‐o sfințești, cum ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13Șase zile
5.13
Ex. 23.12
35.2Ezec. 20.12
vei lucra și‐ți vei face toată lucrarea 14dar ziua a șaptea este sabatul
5.14
Gen. 2.2Ex. 16.29,30Evr. 4.4
pentru Domnul Dumnezeul tău; nu vei face niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreuna din dobitoacele tale, nici străinul tău de loc care este înăuntrul porților tale, ca să se odihnească robul tău și roaba ta ca și tine. 15Și adu‐ți
5.15
Cap. 15.15;
aminte că ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te‐a scos de acolo cu
5.15
Cap. 4.34, 37.
mână tare și cu braț întins; pentru aceea ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzești ziua sabatului. 16Cinstește
5.16
Ex. 20.12Lev. 19.3Ef. 6.2,3Col. 3.20
pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți‐a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ți se lungească
5.16
Cap. 4.40.
zilele și ca să‐ți fie bine în țara pe care ți‐o dă Domnul Dumnezeul tău. 17Și să nu
5.17
Ex. 20.13Mat. 5.21
ucizi. 18Și să nu
5.18
Ex. 20.14Lc. 18.20Iac. 2.11
preacurvești. 19Și să nu
5.19
Ex. 20.15Rom. 13.9
furi. 20Și să
5.20
Ex. 20.16
nu mărturisești o mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 21Și să
5.21
Ex. 20.17Mica 2.2Hab. 2.9Lc. 12.15Rom. 7.17
13.9
nu poftești nevasta aproapelui tău și să nu poftești casa aproapelui tău, țarina lui, nici robul lui, nici roaba lui, boul lui, măgarul lui, nici nimic din ce este al aproapelui tău. 22Domnul a vorbit aceste cuvinte către toată obștea voastră pe munte din mijlocul focului, din nor și din negură cu glas tare; și n‐a mai adăugat nimic, și le‐a scris
5.22
Ex. 24.12
31.18
pe două table de piatră și mi le‐a dat mie. 23Și a fost așa: când ați auzit
5.23
Ex. 20.18,19
glasul din mijlocul întunericului, și muntele ardea cu foc, v‐ați apropiat spre mine toți capii semințiilor voastre și bătrânii voștri 24și ați zis: Iată Domnul Dumnezeul nostru ne‐a arătat slava sa și mărimea sa și i‐am auzit glasul
5.24
Ex. 19.19
din mijlocul focului: am văzut astăzi că Dumnezeu vorbește cu omul și
5.24
Cap. 4.33.
trăiește. 25Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom
5.25
Cap. 18.16.
mai auzi glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26Căci care
5.26
Cap. 4.33.
ființă din orice carne a auzit glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului ca noi, și să fi trăit? 27Apropie‐te
5.27
Ex. 20.19Evr. 12.19
tu și auzi tot ce va zice Domnul Dumnezeul nostru și vorbește‐ne tu tot ce‐ți va vorbi Domnul Dumnezeul nostru și vom auzi și vom face. 28Și Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre când mi‐ați vorbit și Domnul mi‐a zis: Am auzit glasul cuvintelor acestui popor pe care le‐a vorbit către tine; bine au vorbit tot ce au
5.28
Cap. 18.17.
vorbit. 29O, de
5.29
Cap. 32.29.
ar fi în ei o astfel de inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile
5.29
Cap. 11.1.
mele în toate zilele ca să
5.29
Cap. 4.40.
le fie bine lor și fiilor lor în veci! 30Mergi, spune‐le: Întoarceți‐vă la corturile voastre. 31Dar tu, rămâi aici la mine și‐ți voi spune
5.31
Gal. 3.19
toată porunca și așezămintele și judecățile, în care să‐i înveți să le facă în țara pe care le‐o dau s‐o stăpânească. 32Luați dar aminte să faceți cum v‐a poruncit Domnul Dumnezeul vostru: să nu
5.32
Cap. 17.20;
vă abateți la dreapta sau la stânga. 33Să umblați în toată calea
5.33
Cap. 10.12.
pe care v‐a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, ca să trăiți și să vă fie bine și să
5.33
Cap. 4.40.
vă lungiți zilele în țara pe care o veți stăpâni.