Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Nimicirea cananiților

71Când te

7.1
Cap. 31.3.
va aduce Domnul Dumnezeul tău în țara în care intri ca s‐o stăpânești, și va smulge dinaintea ta multe neamuri: pe hetit
7.1
Gen. 15.19Ex. 33.2
, și pe ghirgasit, și pe amorit, și pe cananit, și pe ferezit, și pe hevit, și pe iebusit, șapte neamuri mai mari
7.1
Cap. 4.38;
și mai tari decât tine, 2și când ți le va da Domnul Dumnezeul tău înaintea
7.2
Vers. 23. Cap. 23.14.
ta și le vei bate, atunci să
7.2
Num. 33.52Ios. 6.17
8.24
9.24
10.28,40
11.11,12
le pierzi cu desăvârșire: să nu faci legământ
7.2
Ex. 23.32
34.12,15,16Jud. 2.2Ios. 2.14
9.18Jud. 1.24
cu ele și să nu te înduri de ele. 3Și să
7.3
Ios. 23.121 Reg. 11.2Ezra 9.2
nu te încuscrești cu ele; să nu dai pe fata ta fiului său, și să nu iei pe fata lui pentru fiul tău; 4căci ele ar abate pe fiul tău de la urmarea mea și ar sluji altor dumnezei și mânia Domnului s‐ar aprinde
7.4
Cap. 6.15.
împotriva voastră și te‐ar pierde îndată. 5Ci să le faceți așa: să le surpați altarele
7.5
Ex. 23.24
34.13
și să le sfărâmați stâlpii și să le tăiați Astarteele și să le ardeți cu foc chipurile cioplite.

Israel este un popor sfânt

6Căci

7.6
Ex. 19.626.19Ps. 50.5Ier. 2.3
tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău: Domnul Dumnezeul tău te‐a ales
7.6
Ex. 19.5Amos 3.21 Pet. 2.9
ca să‐i fii un popor deosebit al său din toate popoarele care sunt pe fața pământului. 7Nu pentru că ați fi mai mulți decât toate popoarele s‐a alipit Domnul de voi și v‐a ales, căci sunteți cel mai
7.7
Cap. 10.22.
mic dintre toate popoarele: 8Ci pentru că
7.8
Cap. 10.15.
Domnul v‐a iubit și pentru că el
7.8
Ex. 32.13Ps. 105.8,9,10Lc. 1.55,72,73
ține jurământul pe care l‐a jurat părinților voștri, de aceea
7.8
Ex. 13.3,14
v‐a scos Domnul cu mână tare și v‐a răscumpărat din casa de robie, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. 9Cunoaște dar că Domnul Dumnezeul tău, el este Dumnezeu, Dumnezeul cel credincios
7.9
Is. 49.71 Cor. 1.9
10.132 Cor. 1.181 Tes. 5.242 Tes. 3.32 Tim. 2.13Evr. 11.111 In. 1.9
, care ține
7.9
Ex. 20.6Neem. 1.5Dan. 9.4
legământul și îndurarea până la o mie de neamuri cu aceia care‐l iubesc și păzesc poruncile lui 10și care răsplătește
7.10
Is. 59
în față celor ce‐l urăsc spre a‐i pierde. El nu zăbovește
7.10
Num. 1.2
cu acela care‐l urăște, el îi va răsplăti în față. 11Deci păzește porunca și așezămintele și judecățile pe care ți le poruncesc astăzi să le faci. 12Și va fi așa: dacă
7.12
Lev. 26.3
veți asculta aceste judecăți și le veți păzi și le veți face, Domnul Dumnezeul tău va ține legământul
7.12
Ps. 105.8,9Lc. 1.55,72,73
și îndurarea cu care a jurat părinților tăi 13și te va iubi
7.13
In. 14.21
și te va binecuvânta și te va înmulți și va binecuvânta
7.13
Cap. 28.4.
rodul pântecelui tău și rodul ogorului tău, grâul tău și mustul tău și untdelemnul tău, fătul vacii tale și înmulțirea oilor tale în țara pe care a jurat părinților tăi că ți‐o va da. 14Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele; nu va
7.14
Ex. 23.26
fi la tine și la dobitoacele tale sterp, nici stearpă. 15Și Domnul va depărta de la tine orice boală și nu va pune peste tine niciuna din molimele
7.15
Ex. 9.14
15.26
rele ale Egiptului pe care le cunoști, ci le va pune peste toți cei ce te urăsc. 16Și să nimicești
7.16
Vers. 2.
toate popoarele pe care ți le va da Domnul Dumnezeul tău; ochiul tău
7.16
Cap. 13.8;
să nu le cruțe și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta ar fi cursă
7.16
Ex. 23.33Jud. 8.27Ps. 106.36
pentru tine. 17Dacă vei zice în inima ta: Aceste neamuri sunt mai mari decât mine, cum voi putea să le alung? 18Nu
7.18
Cap. 31.6.
te teme de ele; adu‐ți
7.18
Ps. 105.5
aminte de ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și la tot Egiptul; 19și de încercările
7.19
Cap. 4.31;
cele mari pe care ți le‐au văzut ochii și semnele și minunile și mâna cea tare și brațul cel întins cu care te‐a scos Domnul Dumnezeul tău; așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20Și Domnul Dumnezeul tău va trimite și viespea
7.20
Ex. 23.28Ios. 24.12
bondărească împotriva lor, până se vor pierde cei ce au rămas și cei ce se ascund dinaintea ta. 21Să nu te spăimânți de ei; căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul
7.21
Num. 11.20
14.9,14,42
16.3Ios. 3.10
tău un Dumnezeu
7.21
Cap. 10.17.
mare și înfricoșat. 22Și Domnul
7.22
Ex. 23.29,30
Dumnezeul tău va alunga aceste neamuri dinaintea ta încetul cu încetul; nu le vei putea stârpi deodată ca să nu se înmulțească viețuitoarele câmpului împotriva ta. 23Dar Domnul Dumnezeul tău le va da înaintea ta și le va îngrozi cu groază mare până se vor pierde. 24Și va da pe împărații
7.24
Ios. 10.24,25,42
12.1
lor în mâna ta și să faci să li se piardă numele de sub
7.24
Ex. 17.1425.19
29.20
ceruri. Nimeni
7.24
Cap. 11.25.
nu va putea sta înaintea ta până‐i vei pierde. 25Să ardeți
7.25
Vers. 5.
în foc chipurile cioplite ale dumnezeilor lor; să
7.25
Ios. 7.1,21
nu poftești aurul și argintul care este pe ele, nici să nu‐l iei pentru tine ca nu cumva să te prinzi în cursă
7.25
Jud. 8.27
prin ele, căci este o urâciune
7.25
Cap. 17.1.
înaintea Domnului Dumnezeului tău. 26Și să nu aduci urâciunea în casa ta; ca să nu te faci și tu blestemat ca ea; s‐o urăști cu totul și să‐ți fie scârbă de ea, căci este
7.26
Lev. 27.28Ios. 6.17,18
7.1
un blestem.

8

Țara făgăduită și mulțumirea

81

8.1
Cap. 4.1;
luați aminte să faceți orice poruncă pe care ți‐o poruncesc astăzi, ca să trăiți și să vă înmulțiți și să intrați și să stăpâniți țara pe care a jurat‐o Domnul părinților voștri. 2Și adu‐ți aminte de toată calea pe care te‐a călăuzit
8.2
Cap. 1.3;
Domnul Dumnezeul tău în acești patruzeci de ani în pustie ca să te smerească, să te încerce
8.2
Ex. 16.4
, ca să cunoască
8.2
2 Cron. 32.31In. 2.25
ce era în inima ta, dacă vei păzi poruncile lui sau nu. 3Și te‐a smerit și te‐a lăsat
8.3
Ex. 16.2,3
să flămânzești și te‐a hrănit
8.3
Ex. 16.12,14,35
cu mana pe care n‐o cunoscuseși și pe care părinții tăi n‐au cunoscut‐o, ca să‐ți arate că omul nu trăiește
8.3
Ps. 104.29Mat. 4.4Lc. 4.4
numai cu pâine, ci omul trăiește cu orice iese din gura Domnului. 4Veșmântul
8.4
Cap. 29.5.
nu ți s‐a învechit pe tine și piciorul nu ți s‐a umflat în acești patruzeci de ani. 5Și cunoaște
8.5
2 Sam. 7.14Ps. 89.32Prov. 3.12Evr. 12.5,6Ap. 3.19
în inima ta că, precum ceartă un om pe fiul său, așa te ceartă pe tine Domnul Dumnezeul tău. 6Și să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca
8.6
Cap. 5.33.
să umbli pe căile lui și să te temi de el. 7Căci Domnul Dumnezeul tău te face să intri într‐o țară
8.7
Cap. 11.10, 11, 12.
bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu adâncimi de ape, care țâșnesc în văi și munți; 8țară de grâu și de orz și de vii și de smochini și de rodii, țară de măslini și de miere, 9țară unde‐ți vei mânca pâinea fără scădere, unde nu vei avea lipsă de nimic, țară
8.9
Cap. 33.25.
ale cărei pietre sunt fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. 10Și
8.10
Cap. 6.11, 12.
vei mânca și te vei sătura și vei binecuvânta pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara bună pe care ți‐a dat‐o. 11Ferește‐te să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, nepăzind poruncile lui și judecățile lui și așezămintele lui pe care ți le poruncesc astăzi. 12Ca nu cumva după ce vei mânca
8.12
Cap. 28.47;
și te vei sătura și‐ți vei zidi case frumoase și vei locui în ele, 13și ți se vor înmulți cirezile și turmele și argintul tău și aurul tău se vor îngrămădi și tot ce ai se va înmulți, 14să ți se înalțe inima
8.14
1 Cor. 4.7
și să
8.14
Ps. 106.21
uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te‐a scos din țara Egiptului, din casa de robie; 15care te‐a
8.15
Is. 63.12,13,14Ier. 2.6
călăuzit prin pustia cea mare și înfricoșată plină de șerpi
8.15
Num. 21.6Osea 13.5
înfocați și scorpioni și uscăciune, unde nu era apă; care a făcut să curgă
8.15
Num. 20.11Ps. 78.15
114.8
apă din stânca de cremene; 16care te‐a hrănit în pustie cu mana
8.16
Vers. 3.
pe care n‐au cunoscut‐o părinții tăi, ca să te smerească și să te cerce ca să‐ți facă
8.16
Ier. 24.5,6Evr. 12.11
bine la sfârșit 17și să
8.17
Cap. 9.4.
nu zici în inima ta: Puterea mea și tăria mâinii mele mi‐au câștigat această avere. 18Ci să‐ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău că el
8.18
Prov. 10.22Osea 2.8
este acela care‐ți dă putere să câștigi avere ca să
8.18
Cap. 7.8, 12.
întărească legământul său cu care a jurat părinților tăi ca astăzi. 19Și va fi așa: dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei umbla după alți dumnezei și le vei sluji și te vei închina înaintea lor, mărturisesc
8.19
Cap. 4.26;
astăzi împotriva voastră că veți fi pierduți negreșit: 20ca
8.20
Dan. 9.11,12
neamurile pe care le‐a pierdut Domnul dinaintea voastră, așa veți fi pierduți, pentru că n‐ați ascultat de glasul Domnului Dumnezeului vostru.

9

Aducere aminte de răzvrătirile lui Israel

91Ascultă, Israele: astăzi treci

9.1
Cap. 11.31.
Iordanul ca să intri să stăpânești neamuri
9.1
Cap. 4.38;
mai mari și mai tari decât tine, cetăți mari și cu ziduri
9.1
Cap. 1.28.
până la ceruri, 2un popor mare și înalt, pe fiii
9.2
Num. 13.22,28,32,33
anachimilor pe care‐i cunoști și despre care ai auzit zicând: Cine poate sta înaintea fiilor lui Anac? 3Cunoaște dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău este cel ce trece
9.3
Cap. 31.3.
înaintea ta ca un foc
9.3
Cap. 4.24.
mistuitor. El îi va
9.3
Cap. 7.23.
pierde și‐i va pleca înaintea ta și‐i vei alunga
9.3
Ex. 23.31
și‐i vei pierde repede, cum ți‐a vorbit Domnul. 4După ce Domnul Dumnezeul tău îi va izgoni dinaintea ta, să nu
9.4
Cap. 8.17.
zici în inima ta astfel: Pentru dreptatea mea m‐a adus Domnul să stăpânesc țara aceasta. Căci pentru răutatea
9.4
Gen. 15.16Lev. 18.24,25
neamurilor acestora le alungă Domnul dinaintea ta. 5Nu pentru
9.5
Tit 3.5
dreptatea ta sau pentru întregimea inimii tale intri tu ca să stăpânești țara lor, ci pentru răutatea neamurilor acestora le alungă Domnul Dumnezeu dinaintea ta și ca să întărească cuvântul
9.5
Gen. 12.7
13.15
15.7
17.8
26.4
28.13
pe care l‐a jurat Domnul părinților tăi, lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. 6Să știi dar, că nu pentru dreptatea ta îți dă Domnul Dumnezeul tău această țară bună ca s‐o stăpânești; căci tu ești un popor cu grumazul
9.6
Vers. 13.
tare. 7Adu‐ți aminte, nu uita cum ai întărâtat pe Domnul Dumnezeul tău în pustie! Din ziua
9.7
Ex. 14.11
16.2
17.2Num. 11.4
20.2
25.2
în care ai ieșit din țara Egiptului până ați venit în locul acesta, ați fost răzvrătitori împotriva Domnului. 8Și în Horeb
9.8
Ex. 32.4Ps. 106.19
ați întărâtat pe Domnul la mânie și Domnul s‐a mâniat pe voi să vă piardă. 9Când m‐am
9.9
Ex. 24.12,15
suit pe munte ca să primesc tablele de piatră, tablele legământului pe care l‐a făcut Domnul cu voi, și am rămas
9.9
Ex. 24.18
34.28
pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți, n‐am mâncat pâine și n‐am băut apă. 10Și
9.10
Ex. 31.18
Domnul mi‐a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu; și pe ele erau scrise toate cuvintele pe care le‐a vorbit Domnul cu voi pe munte din mijlocul focului
9.10
Ex. 19.17
20.110.4
18.16
în ziua obștei. 11Și a fost așa: la sfârșitul celor patruzeci de zile și patruzeci de nopți, Domnul mi‐a dat cele două table de piatră, tablele legământului. 12Și Domnul mi‐a zis: Scoală‐te
9.12
Ex. 32.7
, pogoară‐te repede de aici, căci poporul tău pe care l‐ai scos din Egipt s‐a stricat; repede s‐au abătut
9.12
Cap. 31.29.
de la calea pe care le‐am poruncit‐o; și‐au făcut un chip turnat. 13Și Domnul mi‐a vorbit, zicând: Am văzut
9.13
Ex. 32.9
poporul acesta și iată este un popor cu grumazul
9.13
Vers. 6. Cap. 10.16;
tare. 14Lasă‐mă
9.14
Ex. 32.10
să‐i pierd și să le șterg numele
9.14
Cap. 29.20.
de sub ceruri și
9.14
Num. 14.12
pe tine te voi face un neam mai tare și mai mare decât ei. 15Și m‐am întors
9.15
Ex. 32.15
și m‐am pogorât de pe munte și
9.15
Ex. 19.185.23
muntele ardea cu foc și cele două table ale legământului erau în amândouă mâinile mele. 16Și m‐am uitat
9.16
Ex. 32.19
și iată păcătuiserăți împotriva Domnului Dumnezeului vostru: vă făcuserăți un vițel turnat; repede vă abătuserăți de la calea pe care v‐o poruncise Domnul. 17Și am apucat cele două table și le‐am aruncat din amândouă mâinile mele și le‐am sfărâmat înaintea ochilor voștri. 18Și am
9.18
Ex. 34.28Ps. 106.23
căzut jos înaintea Domnului, ca întâia dată, patruzeci de zile și patruzeci de nopți; n‐am mâncat pâine și n‐am băut apă pentru tot păcatul vostru cu care ați păcătuit, făcând ce este rău în ochii Domnului ca să‐l mâniați. 19Căci mă
9.19
Ex. 32.10,11
temeam de iuțimea și de mânia cu care se mâniase Domnul împotriva voastră ca să vă piardă. Și Domnul
9.19
Ex. 32.14
33.17Ps. 106.23
m‐a ascultat și în vremea aceea. 20Și Domnul s‐a mâniat foarte tare și pe Aaron ca să‐l piardă; și m‐am rugat și pentru Aaron în același timp. 21Și am luat păcatul vostru pe care îl făcuserăți, vițelul
9.21
Ex. 32.20Is. 31.7
, și l‐am ars cu foc și l‐am zdrobit foarte mult și l‐am pisat până s‐a făcut mărunt ca pulberea și i‐am aruncat pulberea în pârâul care curge în jos din munte. 22Și la
9.22
Num. 11.1,3,5
Tabeera și la Masa
9.22
Ex. 17.7
și la Chibrot‐Hataava
9.22
Num. 11.4,34
ați mâniat pe Domnul. 23Și când
9.23
Num. 13.3
14.1
v‐a trimis Domnul de la Cades‐Barnea, zicând: Suiți‐vă și luați în stăpânire țara pe care v‐am dat‐o, atunci v‐ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru și nu
9.23
Ps. 106.24,25
l‐ați crezut și n‐ați ascultat de glasul lui. 24Ați
9.24
Cap. 31.27.
fost răzvrătitori împotriva Domnului din ziua în care v‐am cunoscut. 25Și am căzut
9.25
Vers. 18.
jos înaintea Domnului în cele patruzeci de zile și patruzeci de nopți, cât am căzut jos; căci Domnul zisese că vrea să vă piardă. 26Și m‐am rugat
9.26
Ex. 32.11
Domnului și am zis: Doamne Dumnezeule, nu pierde pe poporul tău și moștenirea ta pe care ai răscumpărat‐o prin mărimea ta, pe care l‐ai scos din Egipt cu mână tare. 27Adu‐ți aminte de robii tăi Avraam, Isaac și Iacov; nu căuta la încăpățânarea poporului acestuia, nici la răutatea lui, nici la păcatul lui, 28ca nu cumva să zică țara din care ne‐ai scos: Pentru că
9.28
Ex. 32.12Num. 14.16
Domnul n‐a putut să‐i aducă în țara pe care le‐o făgăduise și pentru că‐i ura i‐a scos ca să‐i omoare în pustie. 29Totuși ei
9.29
Cap. 4.20.
sunt poporul tău și moștenirea ta pe care i‐ai scos cu puterea ta cea mare și cu brațul tău cel întins.