Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin

1.1
2 Cor. 1.1
voia lui Dumnezeu, sfinților
1.1
Rom. 1.72 Cor. 1.1
care sunt în Efes și
1.1
1 Cor. 4.17Col. 1.2
credincioșilor în Hristos Isus: 2Har vouă
1.2
Gal. 1.3Tit 1.4
și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos:

Binecuvântările lui Dumnezeu

3Binecuvântat

1.3
2 Cor. 1.31 Pet. 1.3
fie Dumnezeu și Tată al Domnului nostru Isus Hristos, care ne‐a binecuvântat cu orice binecuvântare duhovnicească în cele cerești în Hristos, 4după cum ne‐a
1.4
Rom. 8.282 Tes. 2.132 Tim. 1.9Iac. 2.51 Pet. 1.2
2.9
ales el mai înainte
1.4
1 Pet. 1.2,20
de întemeierea lumii, ca să fim
1.4
Lc. 1.755.27Col. 1.221 Tes. 4.7Tit 2.12
sfinți și fără cusur înaintea sa, în dragoste, 5rânduindu‐ne mai
1.5
Rom. 8.29,30
dinainte ca să ne înfieze
1.5
In. 1.12Rom. 8.152 Cor. 6.18Gal. 4.51 In. 3.1
pentru sine prin Isus Hristos, potrivit
1.5
Mat. 11.26Lc. 12.321 Cor. 1.21
bunei plăceri a voii sale, 6spre lauda slavei harului său cu
1.6
Rom. 3.24
5.15
care ne‐a dăruit în Cel Iubit
1.6
Mat. 3.17
17.5In. 3.35
10.17
, 7în
1.7
Fapte. 20.28Rom. 3.24Col. 1.14Evr. 9.121 Pet. 1.18,19Ap. 5.9
care avem răscumpărarea noastră prin sângele lui, iertarea greșelilor noastre potrivit bogăției
1.7
Rom. 2.4
3.24
9.233.8,16Fil. 4.19
harului său, 8pe care l‐a făcut să prisosească spre noi în orice înțelepciune și pricepere, 9făcându‐ne cunoscut
1.9
Rom. 16.25Col. 1.26
taina voii sale, după plăcerea sa pe care
1.9
Cap. 3.11.
și‐a pus‐o în gând mai dinainte, 10pentru economia plinirii
1.10
Gal. 4.4Evr. 1.2
9.101 Pet. 1.20
vremurilor cuvenite, ca
1.10
1 Cor. 3.22,23
11.33.15
să‐și adune iarăși sub un cap toate
1.10
Fil. 2.9,10Col. 1.20
în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ; în el, 11în
1.11
Fapte. 20.32
26.18Rom. 8.17Col. 1.12
3.24Tit 3.7Iac. 2.51 Pet. 1.4
care am și fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai
1.11
Vers. 5.
dinainte după
1.11
Is. 46.10,11
planul celui care lucrează toate potrivit sfatului voii sale, 12ca
1.12
Vers. 6, 14.
să fim spre lauda slavei sale, noi, care
1.12
Iac. 1.18
am nădăjduit mai înainte în Hristos: 13în care și voi, auzind cuvântul
1.13
In. 1.172 Cor. 6.7
adevărului, evanghelia mântuirii voastre, în care și crezând ați fost pecetluiți cu
1.13
2 Cor. 1.22
Duhul Sfânt al făgăduinței, 14care
1.14
2 Cor. 1.22
5.5
este arvuna moștenirii noastre, pentru
1.14
Lc. 21.28Rom. 8.32
răscumpărarea
1.14
Fapte. 20.28
stăpânirii dobândite de Dumnezeu, spre
1.14
Vers. 6.12.
lauda slavei lui.

Rugăciunea lui Pavel

15Pentru aceasta și eu, auzind

1.15
Col. 1.4Flm. 5
de credința în Domnul Isus care este în voi și de iubirea către toți sfinții, 16nu
1.16
Rom. 1.9Fil. 1.3,4Col. 1.31 Tes. 1.22 Tes. 1.3
încetez să mulțumesc pentru voi făcând pomenire în rugăciunile mele, 17ca Dumnezeul
1.17
In. 20.17
Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să
1.17
Col. 1.9
vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea deplină a lui, 18având luminați ochii
1.18
Fapte. 26.18
inimii voastre ca să cunoașteți care este nădejdea
1.18
Cap. 2.12;
chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii
1.18
Vers. 11.
lui în sfinți, 19și cât de peste măsură este mărimea puterii lui către noi, care credem, după
1.19
Cap. 3.7.
lucrarea tăriei virtuții lui, 20pe care a lucrat‐o în Hristos sculându‐l
1.20
Fapte. 2.24,33
dintre cei morți și așezându‐l
1.20
Ps. 110.1Fapte. 7.55,56Col. 3.1Evr. 1.3
10.12
la dreapta lui în cele cerești, 21
1.21
Fil. 2.9,10Col. 2.10Evr. 1.4
sus peste orice domnie
1.21
Rom. 8.38Col. 1.16
2.15
și stăpânire și putere și domnire și peste orice nume ce se numește, nu numai în veacul acesta ci și în cel viitor. 22Și i‐a supus toate
1.22
Ps. 8.6Mat. 28.181 Cor. 15.27Evr. 2.8
sub picioarele lui și pe el l‐a dat cap
1.22
Cap. 4.15, 16.
peste toate, bisericii, 23care
1.23
Rom. 12.5
este trupul lui, plinătatea
1.23
1 Cor. 12.12,27
celui ce
1.23
Cap. 4.12;
plinește toate în toți.

2

Mântuirea prin har

21Și pe voi

2.1
In. 5.24Col. 2.13
v‐a făcut vii, care erați
2.1
Vers. 5. Cap. 4.18.
morți în greșelile și păcatele voastre, 2în
2.2
1 Cor. 6.11Col. 1.21
3.71 In. 5.19
care ați umblat odinioară potrivit veacului lumii acesteia, potrivit domnului
2.2
Cap. 6.12.
puterii văzduhului, duhului care lucrează acum în fiii neascultării
2.2
Cap. 5.6.
; 3între
2.3
Tit 3.31 Pet. 4.3
care și noi toți am petrecut odinioară în poftele
2.3
Gal. 5.16
cărnii noastre, făcând voile cărnii și ale gândurilor și eram
2.3
Ps. 51.5Rom. 5.12,14
din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu fiind bogat
2.4
Rom. 10.12
în milă, pentru multa sa iubire cu care ne‐a iubit, 5chiar
2.5
Rom. 5.6,8,10
când eram noi morți prin greșelile noastre ne‐a
2.5
Rom. 6.4,5Col. 2.12,13
3.1,2
făcut vii împreună cu Hristos — prin har sunteți mântuiți — 6și ne‐a sculat împreună cu el și ne‐a așezat împreună cu el în cele cerești
2.6
Cap. 1.20.
, în Hristos Isus: 7ca să arate în veacurile care vin bogăția peste măsură a harului său în bunătatea
2.7
Tit 3.4Rom. 3.24
sa față de noi în Hristos Isus. 8Căci
2.8
Vers. 5.
prin har sunteți mântuiți prin
2.8
Rom. 4.162 Tim. 1.9
credință; și aceasta nu din voi, este darul
2.8
Mat. 16.17In. 6.44,65Rom. 10.14,15,17Fil. 1.29
lui Dumnezeu; 9nu
2.9
Rom. 3.20,27,28
4.2
9.11
11.61 Cor. 1.29‐312 Tim. 1.9Tit 3.5
din fapte, ca să nu se laude cineva. 10Căci noi suntem lucrarea
2.10
Deut. 32.6Ps. 100.3Is. 19.25
29.23
44.21In. 3.3,51 Cor. 3.92 Cor. 5.5,17Tit 2.14
lui, fiind făcuți în Hristos Isus pentru fapte bune pe care Dumnezeu mai dinainte le‐a
2.10
Cap. 1.4.
pregătit, ca să umblăm în ele.

Neamurile și iudeii uniți

11De aceea aduceți‐vă aminte că odinioară voi, Neamurile în carne, cei numiți Netăiere împrejur de cea numită Tăiere împrejur

2.11
1 Cor. 12.2Col. 2.21
2.13
, făcută cu mâna în carne, 12
2.12
Rom. 2.28,29Col. 2.11
în vremea aceea
2.12
Cap. 4.18.
erați fără Hristos, înstrăinați
2.12
Ezec. 13.9In. 10.16
de cetățenia lui Israel și străini de legămintele
2.12
Rom. 9.4,8
făgăduinței, neavând
2.12
1 Tes. 4.13
nădejde și fără
2.12
Gal. 4.81 Tes. 4.5
Dumnezeu în lume. 13Acum
2.13
Gal. 3.28
însă în Hristos Isus voi, care altădată erați departe
2.13
Fapte. 2.39
, v‐ați făcut aproape prin sângele lui Hristos. 14Căci el
2.14
Mica 5.5In. 16.33Fapte. 10.36Rom. 5.1Col. 1.20
este pacea noastră, care a
2.14
In. 10.16Gal. 3.28
făcut cele două una, și a surpat peretele din mijloc al îngrădirii, 15după ce a desființat
2.15
Col. 2.14,20
în carnea sa vrăjmășia
2.15
Col. 1.22
, adică legea poruncilor care stă în orânduiri, ca să facă în sine însuși pe cei doi să fie un singur om
2.15
2 Cor. 5.17Gal. 6.15
nou, făcând astfel pace, 16și să împace
2.16
Col. 1.20‐22
cu Dumnezeu pe amândoi într‐un singur trup prin cruce, după ce a omorât
2.16
Rom. 6.6
8.3Col. 2.14
vrăjmășia prin ea. 17Și a venit
2.17
Is. 57.19Zah. 9.10Fapte. 2.39
10.36Rom. 5.1
și a vestit pace vouă celor
2.17
Ps. 148.14
de departe și pace celor de aproape; 18căci prin
2.18
In. 10.9
14.6Rom. 5.2Evr. 4.16
10.19,201 Pet. 3.18
el avem amândoi intrarea la Tatăl într‐un
2.18
1 Cor. 12.13
singur Duh.

Un Templu sfânt în Domnul

19Deci dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni

2.19
Fil. 3.20Evr. 12.22,23
ai sfinților și casnici
2.19
Gal. 6.10
ai lui Dumnezeu, 20fiind zidiți
2.20
1 Cor. 3.9,101 Pet. 2.4,5
pe
2.20
Mat. 16.18Gal. 2.9Ap. 21.14
temelia apostolilor
2.20
1 Cor. 12.28
și prorocilor, piatra
2.20
Ps. 118.22Is. 28.16Mat. 21.42
din capul unghiului fiind însuși Hristos Isus, 21în care
2.21
Cap. 4.15, 16.
orice zidire bine împreunată crește ca să fie un Templu
2.21
1 Cor. 3.17
6.192 Cor. 6.16
sfânt în Domnul, 22în
2.22
1 Pet. 2.5
care și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu în Duhul.

3

Taina chemării Neamurilor

31Pentru aceasta eu, Pavel, întemnițatul

3.1
Fapte. 21.33
28.17Fil. 1.7,13,14,16Col. 4.3,182 Tim. 1.8
2.9Flm. 1.11
lui Hristos Isus pentru
3.1
Gal. 5.9Col. 1.242 Tim. 2.10
voi, Neamurile… 2(Dacă negreșit ați auzit de economia
3.2
Rom. 1.5
11.131 Cor. 4.1Col. 1.25
harului lui
3.2
Fapte. 9.15
13.2Rom. 12.3Gal. 1.16
Dumnezeu care mi‐a fost dată mie pentru voi, 3
3.3
Fapte. 21.33
28.17,20
potrivit unei descoperiri
3.3
Cap. 4.1;
mi s‐a făcut
3.3
Fil. 1.7,13,14,16Col. 1.26,27
cunoscut taina, cum
3.3
Cap. 1.9, 10.
am scris mai înainte pe scurt, 4după care puteți, citind, să înțelegeți priceperea mea în
3.4
1 Cor. 4.1
taina lui Hristos, 5care
3.5
Fapte. 10.28Rom. 16.25
în alte veacuri n‐a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor, cum
3.5
Cap. 2.20.
a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duhul, 6anume că: Neamurile sunt
3.6
Gal. 3.28,29
împreună moștenitoare și un trup împreună și împreună
3.6
Cap. 2.15, 16.
părtași
3.6
Gal. 3.14
ai făgăduinței în Hristos Isus prin evanghelie, 7al cărei
3.7
Rom. 15.16Col. 1.23,25
slujitor am fost făcut eu potrivit
3.7
Rom. 1.5
darului harului lui Dumnezeu, care mi‐a fost dat potrivit cu lucrarea
3.7
Rom. 15.18Col. 1.29
puterii lui. 8Mie
3.8
1 Cor. 15.91 Tim. 1.13,15
, celui cu mult mai mic decât toți sfinții, mi‐a fost dat harul acesta ca să
3.8
Gal. 1.16
2.81 Tim. 2.72 Tim. 1.11
binevestesc Neamurilor bogățiile
3.8
Cap. 1.7.
de nepătruns ale lui Hristos, 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este economia tainei
3.9
Vers. 3. Cap. 1.9.
ascunse
3.9
Rom. 16.251 Cor. 2.7Col. 1.26
din veacuri în Dumnezeu care
3.9
Ps. 33.6In. 1.3Col. 1.16Evr. 1.2
a făcut toate. 10Ca
3.10
1 Pet. 1.12
înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să
3.10
Rom. 8.38Col. 1.61 Pet. 3.22
fie făcută cunoscut acum prin biserică domniilor și stăpânirilor
3.10
1 Cor. 2.71 Tim. 3.16
în cele cerești, 11după
3.11
Cap. 1.9.
planul veacurilor, pe care l‐a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru, 12în care avem îndrăzneala și intrarea
3.12
Cap. 2.18.
în
3.12
Evr. 4.16
deplină încredere prin credința în el. 13De aceea cer
3.13
Fapte. 14.22Fil. 1.141 Tes. 3.3
să nu leșinați în necazurile mele pentru voi
3.13
Vers. 1.
care sunt
3.13
2 Cor. 1.6
slava voastră).

Rugăciunea lui Pavel pentru toți

14Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui, 15din care își trage numele orice

3.15
Cap. 1.10.
familie în ceruri și pe pământ, 16ca să vă dea, potrivit cu
3.16
Rom. 9.23Fil. 4.19Col. 1.27
bogățiile slavei lui, să
3.16
Cap. 6.10.
fiți întăriți cu putere prin Duhul lui în ce privește omul
3.16
Rom. 7.222 Cor. 4.16
din lăuntru, 17ca
3.17
In. 14.23
Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, ca
3.17
Col. 1.28
2.7
înrădăcinați și întemeiați în iubire 18
3.18
Cap. 1.18.
puteți pe deplin să înțelegeți împreună cu toți sfinții care
3.18
Rom. 10.3,11,12
este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea 19și să cunoașteți iubirea lui Hristos care întrece cunoștința, ca să fiți plini până la
3.19
In. 1.16Col. 2.9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar celui ce
3.20
Rom. 16.25Iuda 24
poate să facă mult
3.20
1 Cor. 2.9
mai mult decât toate cele ce cerem sau gândim, potrivit
3.20
Vers. 7.
puterii care lucrează în noi, 21a lui
3.21
Rom. 11.36
16.27Evr. 13.21
fie slava în biserică și în Hristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor! Amin.