Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Mântuirea prin har

21Și pe voi

2.1
In. 5.24Col. 2.13
v‐a făcut vii, care erați
2.1
Vers. 5. Cap. 4.18.
morți în greșelile și păcatele voastre, 2în
2.2
1 Cor. 6.11Col. 1.21
3.71 In. 5.19
care ați umblat odinioară potrivit veacului lumii acesteia, potrivit domnului
2.2
Cap. 6.12.
puterii văzduhului, duhului care lucrează acum în fiii neascultării
2.2
Cap. 5.6.
; 3între
2.3
Tit 3.31 Pet. 4.3
care și noi toți am petrecut odinioară în poftele
2.3
Gal. 5.16
cărnii noastre, făcând voile cărnii și ale gândurilor și eram
2.3
Ps. 51.5Rom. 5.12,14
din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. 4Dar Dumnezeu fiind bogat
2.4
Rom. 10.12
în milă, pentru multa sa iubire cu care ne‐a iubit, 5chiar
2.5
Rom. 5.6,8,10
când eram noi morți prin greșelile noastre ne‐a
2.5
Rom. 6.4,5Col. 2.12,13
3.1,2
făcut vii împreună cu Hristos — prin har sunteți mântuiți — 6și ne‐a sculat împreună cu el și ne‐a așezat împreună cu el în cele cerești
2.6
Cap. 1.20.
, în Hristos Isus: 7ca să arate în veacurile care vin bogăția peste măsură a harului său în bunătatea
2.7
Tit 3.4Rom. 3.24
sa față de noi în Hristos Isus. 8Căci
2.8
Vers. 5.
prin har sunteți mântuiți prin
2.8
Rom. 4.162 Tim. 1.9
credință; și aceasta nu din voi, este darul
2.8
Mat. 16.17In. 6.44,65Rom. 10.14,15,17Fil. 1.29
lui Dumnezeu; 9nu
2.9
Rom. 3.20,27,28
4.2
9.11
11.61 Cor. 1.29‐312 Tim. 1.9Tit 3.5
din fapte, ca să nu se laude cineva. 10Căci noi suntem lucrarea
2.10
Deut. 32.6Ps. 100.3Is. 19.25
29.23
44.21In. 3.3,51 Cor. 3.92 Cor. 5.5,17Tit 2.14
lui, fiind făcuți în Hristos Isus pentru fapte bune pe care Dumnezeu mai dinainte le‐a
2.10
Cap. 1.4.
pregătit, ca să umblăm în ele.

Neamurile și iudeii uniți

11De aceea aduceți‐vă aminte că odinioară voi, Neamurile în carne, cei numiți Netăiere împrejur de cea numită Tăiere împrejur

2.11
1 Cor. 12.2Col. 2.21
2.13
, făcută cu mâna în carne, 12
2.12
Rom. 2.28,29Col. 2.11
în vremea aceea
2.12
Cap. 4.18.
erați fără Hristos, înstrăinați
2.12
Ezec. 13.9In. 10.16
de cetățenia lui Israel și străini de legămintele
2.12
Rom. 9.4,8
făgăduinței, neavând
2.12
1 Tes. 4.13
nădejde și fără
2.12
Gal. 4.81 Tes. 4.5
Dumnezeu în lume. 13Acum
2.13
Gal. 3.28
însă în Hristos Isus voi, care altădată erați departe
2.13
Fapte. 2.39
, v‐ați făcut aproape prin sângele lui Hristos. 14Căci el
2.14
Mica 5.5In. 16.33Fapte. 10.36Rom. 5.1Col. 1.20
este pacea noastră, care a
2.14
In. 10.16Gal. 3.28
făcut cele două una, și a surpat peretele din mijloc al îngrădirii, 15după ce a desființat
2.15
Col. 2.14,20
în carnea sa vrăjmășia
2.15
Col. 1.22
, adică legea poruncilor care stă în orânduiri, ca să facă în sine însuși pe cei doi să fie un singur om
2.15
2 Cor. 5.17Gal. 6.15
nou, făcând astfel pace, 16și să împace
2.16
Col. 1.20‐22
cu Dumnezeu pe amândoi într‐un singur trup prin cruce, după ce a omorât
2.16
Rom. 6.6
8.3Col. 2.14
vrăjmășia prin ea. 17Și a venit
2.17
Is. 57.19Zah. 9.10Fapte. 2.39
10.36Rom. 5.1
și a vestit pace vouă celor
2.17
Ps. 148.14
de departe și pace celor de aproape; 18căci prin
2.18
In. 10.9
14.6Rom. 5.2Evr. 4.16
10.19,201 Pet. 3.18
el avem amândoi intrarea la Tatăl într‐un
2.18
1 Cor. 12.13
singur Duh.

Un Templu sfânt în Domnul

19Deci dar nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni

2.19
Fil. 3.20Evr. 12.22,23
ai sfinților și casnici
2.19
Gal. 6.10
ai lui Dumnezeu, 20fiind zidiți
2.20
1 Cor. 3.9,101 Pet. 2.4,5
pe
2.20
Mat. 16.18Gal. 2.9Ap. 21.14
temelia apostolilor
2.20
1 Cor. 12.28
și prorocilor, piatra
2.20
Ps. 118.22Is. 28.16Mat. 21.42
din capul unghiului fiind însuși Hristos Isus, 21în care
2.21
Cap. 4.15, 16.
orice zidire bine împreunată crește ca să fie un Templu
2.21
1 Cor. 3.17
6.192 Cor. 6.16
sfânt în Domnul, 22în
2.22
1 Pet. 2.5
care și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți o locuință a lui Dumnezeu în Duhul.

3

Taina chemării Neamurilor

31Pentru aceasta eu, Pavel, întemnițatul

3.1
Fapte. 21.33
28.17Fil. 1.7,13,14,16Col. 4.3,182 Tim. 1.8
2.9Flm. 1.11
lui Hristos Isus pentru
3.1
Gal. 5.9Col. 1.242 Tim. 2.10
voi, Neamurile… 2(Dacă negreșit ați auzit de economia
3.2
Rom. 1.5
11.131 Cor. 4.1Col. 1.25
harului lui
3.2
Fapte. 9.15
13.2Rom. 12.3Gal. 1.16
Dumnezeu care mi‐a fost dată mie pentru voi, 3
3.3
Fapte. 21.33
28.17,20
potrivit unei descoperiri
3.3
Cap. 4.1;
mi s‐a făcut
3.3
Fil. 1.7,13,14,16Col. 1.26,27
cunoscut taina, cum
3.3
Cap. 1.9, 10.
am scris mai înainte pe scurt, 4după care puteți, citind, să înțelegeți priceperea mea în
3.4
1 Cor. 4.1
taina lui Hristos, 5care
3.5
Fapte. 10.28Rom. 16.25
în alte veacuri n‐a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor, cum
3.5
Cap. 2.20.
a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duhul, 6anume că: Neamurile sunt
3.6
Gal. 3.28,29
împreună moștenitoare și un trup împreună și împreună
3.6
Cap. 2.15, 16.
părtași
3.6
Gal. 3.14
ai făgăduinței în Hristos Isus prin evanghelie, 7al cărei
3.7
Rom. 15.16Col. 1.23,25
slujitor am fost făcut eu potrivit
3.7
Rom. 1.5
darului harului lui Dumnezeu, care mi‐a fost dat potrivit cu lucrarea
3.7
Rom. 15.18Col. 1.29
puterii lui. 8Mie
3.8
1 Cor. 15.91 Tim. 1.13,15
, celui cu mult mai mic decât toți sfinții, mi‐a fost dat harul acesta ca să
3.8
Gal. 1.16
2.81 Tim. 2.72 Tim. 1.11
binevestesc Neamurilor bogățiile
3.8
Cap. 1.7.
de nepătruns ale lui Hristos, 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este economia tainei
3.9
Vers. 3. Cap. 1.9.
ascunse
3.9
Rom. 16.251 Cor. 2.7Col. 1.26
din veacuri în Dumnezeu care
3.9
Ps. 33.6In. 1.3Col. 1.16Evr. 1.2
a făcut toate. 10Ca
3.10
1 Pet. 1.12
înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să
3.10
Rom. 8.38Col. 1.61 Pet. 3.22
fie făcută cunoscut acum prin biserică domniilor și stăpânirilor
3.10
1 Cor. 2.71 Tim. 3.16
în cele cerești, 11după
3.11
Cap. 1.9.
planul veacurilor, pe care l‐a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru, 12în care avem îndrăzneala și intrarea
3.12
Cap. 2.18.
în
3.12
Evr. 4.16
deplină încredere prin credința în el. 13De aceea cer
3.13
Fapte. 14.22Fil. 1.141 Tes. 3.3
să nu leșinați în necazurile mele pentru voi
3.13
Vers. 1.
care sunt
3.13
2 Cor. 1.6
slava voastră).

Rugăciunea lui Pavel pentru toți

14Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui, 15din care își trage numele orice

3.15
Cap. 1.10.
familie în ceruri și pe pământ, 16ca să vă dea, potrivit cu
3.16
Rom. 9.23Fil. 4.19Col. 1.27
bogățiile slavei lui, să
3.16
Cap. 6.10.
fiți întăriți cu putere prin Duhul lui în ce privește omul
3.16
Rom. 7.222 Cor. 4.16
din lăuntru, 17ca
3.17
In. 14.23
Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, ca
3.17
Col. 1.28
2.7
înrădăcinați și întemeiați în iubire 18
3.18
Cap. 1.18.
puteți pe deplin să înțelegeți împreună cu toți sfinții care
3.18
Rom. 10.3,11,12
este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea 19și să cunoașteți iubirea lui Hristos care întrece cunoștința, ca să fiți plini până la
3.19
In. 1.16Col. 2.9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar celui ce
3.20
Rom. 16.25Iuda 24
poate să facă mult
3.20
1 Cor. 2.9
mai mult decât toate cele ce cerem sau gândim, potrivit
3.20
Vers. 7.
puterii care lucrează în noi, 21a lui
3.21
Rom. 11.36
16.27Evr. 13.21
fie slava în biserică și în Hristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor! Amin.

4

Unirea credinței

41Vă îndemn deci eu

4.1
Cap. 3.1.
, cel întemnițat în Domnul, ca să umblați
4.1
Fil. 1.27Col. 1.101 Tes. 2.12
într‐un chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați, 2cu
4.2
Fapte. 20.19Gal. 5.22,23Col. 3.12,13
toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu‐vă unii pe alții în iubire, 3sârguindu‐vă să păstrați unirea Duhului în legătura păcii.
4.3
Col. 3.14
4Este un singur
4.4
Rom. 12.51 Cor. 12.12,13
trup și un singur
4.4
1 Cor. 12.4,11
Duh, după cum ați și fost chemați pentru o singură nădejde
4.4
Cap. 1.18.
a chemării voastre; 5un singur
4.5
1 Cor. 1.13
8.6
12.52 Cor. 11.4
Domn, o singură
4.5
Vers. 13.
credință, un singur botez
4.5
Gal. 3.27,28Evr. 6.6
; 6un singur
4.6
Mal. 2.101 Cor. 8.6
12.6
Dumnezeu și Tată al tuturor
4.6
Rom. 11.36
, care este peste toți și prin toți și în toți. 7Iar fiecăruia
4.7
Rom. 12.3,61 Cor. 12.11
dintre noi i s‐a dat harul după măsura darului lui Hristos. 8De aceea zice: Suindu‐se
4.8
Ps. 68.18
la înălțime a
4.8
Iuda 5,12.
adus roabă robimea și a dat daruri oamenilor. 9(Iar
4.9
In. 3.13
6.33,62
acest: „S‐a suit”, ce este decât că s‐a și pogorât în părțile mai de jos ale pământului? 10Cel ce s‐a pogorât este același care s‐a
4.10
Fapte. 1.9,111 Tim. 3.16Evr. 4.14
7.26
8.1
9.24
suit mai presus de toate cerurile ca
4.10
Fapte. 2.33
să umple toate). 11Și el
4.11
1 Cor. 12.28
însuși a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști
4.11
Fapte. 21.82 Tim. 4.5
, pe alții păstori
4.11
Fapte. 20.28
și învățători
4.11
Rom. 12.7
, 12spre
4.12
1 Cor. 12.7
desăvârșirea sfinților, pentru lucrul de slujire, pentru
4.12
1 Cor. 14.26
zidirea trupului
4.12
Cap. 1.23.
lui Hristos, 13până când toți vom ajunge la unirea credinței și
4.13
Col. 2.2
a cunoștinței depline a Fiului lui Dumnezeu, la un bărbat desăvârșit
4.13
1 Cor. 14.20Col. 1.28
, la măsura de vârstă a plinătății lui Hristos, 14ca să nu mai fim prunci
4.14
Is. 28.91 Cor. 14.20
, bătuți
4.14
Evr. 13.9
de valuri și duși încoace și încolo de orice vânt
4.14
Mat. 11.7
al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor, în
4.14
Rom. 16.182 Cor. 2.17
uneltirea rătăcirii; 15ci, spunând
4.15
Zah. 8.162 Cor. 4.21 In. 3.18
adevărul în iubire, să
4.15
Cap. 1.22;
creștem în toate până la el
4.15
Col. 1.18
, care este capul, Hristos, 16din
4.16
Col. 2.19
care tot trupul bine împreunat și bine închegat împreună prin fiecare încheietură de provizie, face potrivit lucrării fiecărei părți, în măsura sa, creșterea trupului spre zidirea sa însuși în iubire.

Sfințenia creștină

17Zic deci aceasta și mărturisesc în Domnul ca să

4.17
Cap. 2.1‐3. Vers. 22.
nu mai umblați cum umblă Neamurile în
4.17
Rom. 1.21
deșertăciunea minții lor, 18fiind întunecați
4.18
Fapte. 26.18
în gândul lor, înstrăinați
4.18
Cap. 2.12.
de viața lui Dumnezeu, prin neștiința care este în ei, prin învârtoșarea
4.18
Rom. 1.21
inimii lor, 19ca
4.19
1 Tim. 4.2
unii care fiind lipsiți de simțire s‐au
4.19
Rom. 1.24,261 Pet. 4.3
dat pe ei înșiși destrăbălării, ca să lucreze orice necurățenie. 20Dar voi n‐ați învățat astfel pe Hristos, 21dacă
4.21
Cap. 1.13.
într‐adevăr l‐ați auzit și ați fost învățați în el, după cum este adevărul în Isus: 22
4.22
Col. 2.11
3.8,9Evr. 12.11 Pet. 2.1
ați lepădat în ce privește purtarea vieții de mai înainte pe omul
4.22
Rom. 6.6Col. 3.7
cel vechi, care este supus putrezirii potrivit
4.22
1 Pet. 4.3
poftelor înșelăciunii, 23și sunteți înoiți
4.23
Rom. 12.2Col. 3.10
în duhul minții voastre, 24și
4.24
Rom. 6.42 Cor. 5.17Gal. 6.15Col. 3.10
v‐ați îmbrăcat în omul cel nou, care este zidit
4.24
Cap. 2.10.
după Dumnezeu în dreptatea și sfințenia adevărului. 25De aceea, fiindcă ați lepădat minciuna, vorbiți
4.25
Zah. 8.16Col. 3.9
adevărul fiecare cu aproapele său, pentru că suntem
4.25
Rom. 12.5
mădulare unii ai altora. 26Mâniați‐vă
4.26
Ps. 4.4
37.8
și nu păcătuiți; să n‐apună soarele peste întărâtarea voastră, 27nici nu dați
4.27
2 Cor. 2.10,11Iac. 4.71 Pet. 5.9
loc diavolului. 28Cel ce fura să nu mai fure: ci mai degrabă să muncească lucrând
4.28
Fapte. 20.351 Tes. 4.112 Tes. 3.8,11,12
cu chiar mâinile sale ce este bine, ca să aibă să dea celui ce
4.28
Lc. 3.11
are trebuință. 29Nici un
4.29
Mat. 12.36Col. 3.8
cuvânt stricat să nu iasă din gura voastră, ci dacă este vreunul
4.29
Col. 4.61 Tes. 5.11
bun, pentru
4.29
Col. 3.16
zidire, după trebuință, ca să dea har celor ce‐l aud. 30Și
4.30
Is. 7.13
63.10Ezec. 16.431 Tes. 5.19
nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4.30
Cap. 1.13.
care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.
4.30
Lc. 21.28Rom. 8.23
31Orice
4.31
Col. 3.8,19
amărăciune și aprindere și mânie și strigare și defăimare
4.31
Tit 3.2Iac. 4.111 Pet. 2.1
să fie înlăturată de la voi împreună cu orice
4.31
Tit 3.3
răutate. 32Și fiți
4.32
2 Cor. 2.10Col. 3.12,13
buni unii către alții, îndurători, iertători
4.32
Mat. 6.14Mc. 11.25
unii altora după cum și Dumnezeu v‐a iertat în Hristos.