Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Taina chemării Neamurilor

31Pentru aceasta eu, Pavel, întemnițatul

3.1
Fapte. 21.33
28.17Fil. 1.7,13,14,16Col. 4.3,182 Tim. 1.8
2.9Flm. 1.11
lui Hristos Isus pentru
3.1
Gal. 5.9Col. 1.242 Tim. 2.10
voi, Neamurile… 2(Dacă negreșit ați auzit de economia
3.2
Rom. 1.5
11.131 Cor. 4.1Col. 1.25
harului lui
3.2
Fapte. 9.15
13.2Rom. 12.3Gal. 1.16
Dumnezeu care mi‐a fost dată mie pentru voi, 3
3.3
Fapte. 21.33
28.17,20
potrivit unei descoperiri
3.3
Cap. 4.1;
mi s‐a făcut
3.3
Fil. 1.7,13,14,16Col. 1.26,27
cunoscut taina, cum
3.3
Cap. 1.9, 10.
am scris mai înainte pe scurt, 4după care puteți, citind, să înțelegeți priceperea mea în
3.4
1 Cor. 4.1
taina lui Hristos, 5care
3.5
Fapte. 10.28Rom. 16.25
în alte veacuri n‐a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor, cum
3.5
Cap. 2.20.
a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și proroci prin Duhul, 6anume că: Neamurile sunt
3.6
Gal. 3.28,29
împreună moștenitoare și un trup împreună și împreună
3.6
Cap. 2.15, 16.
părtași
3.6
Gal. 3.14
ai făgăduinței în Hristos Isus prin evanghelie, 7al cărei
3.7
Rom. 15.16Col. 1.23,25
slujitor am fost făcut eu potrivit
3.7
Rom. 1.5
darului harului lui Dumnezeu, care mi‐a fost dat potrivit cu lucrarea
3.7
Rom. 15.18Col. 1.29
puterii lui. 8Mie
3.8
1 Cor. 15.91 Tim. 1.13,15
, celui cu mult mai mic decât toți sfinții, mi‐a fost dat harul acesta ca să
3.8
Gal. 1.16
2.81 Tim. 2.72 Tim. 1.11
binevestesc Neamurilor bogățiile
3.8
Cap. 1.7.
de nepătruns ale lui Hristos, 9și să pun în lumină înaintea tuturor care este economia tainei
3.9
Vers. 3. Cap. 1.9.
ascunse
3.9
Rom. 16.251 Cor. 2.7Col. 1.26
din veacuri în Dumnezeu care
3.9
Ps. 33.6In. 1.3Col. 1.16Evr. 1.2
a făcut toate. 10Ca
3.10
1 Pet. 1.12
înțelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri să
3.10
Rom. 8.38Col. 1.61 Pet. 3.22
fie făcută cunoscut acum prin biserică domniilor și stăpânirilor
3.10
1 Cor. 2.71 Tim. 3.16
în cele cerești, 11după
3.11
Cap. 1.9.
planul veacurilor, pe care l‐a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru, 12în care avem îndrăzneala și intrarea
3.12
Cap. 2.18.
în
3.12
Evr. 4.16
deplină încredere prin credința în el. 13De aceea cer
3.13
Fapte. 14.22Fil. 1.141 Tes. 3.3
să nu leșinați în necazurile mele pentru voi
3.13
Vers. 1.
care sunt
3.13
2 Cor. 1.6
slava voastră).

Rugăciunea lui Pavel pentru toți

14Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui, 15din care își trage numele orice

3.15
Cap. 1.10.
familie în ceruri și pe pământ, 16ca să vă dea, potrivit cu
3.16
Rom. 9.23Fil. 4.19Col. 1.27
bogățiile slavei lui, să
3.16
Cap. 6.10.
fiți întăriți cu putere prin Duhul lui în ce privește omul
3.16
Rom. 7.222 Cor. 4.16
din lăuntru, 17ca
3.17
In. 14.23
Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, ca
3.17
Col. 1.28
2.7
înrădăcinați și întemeiați în iubire 18
3.18
Cap. 1.18.
puteți pe deplin să înțelegeți împreună cu toți sfinții care
3.18
Rom. 10.3,11,12
este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea 19și să cunoașteți iubirea lui Hristos care întrece cunoștința, ca să fiți plini până la
3.19
In. 1.16Col. 2.9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu. 20Iar celui ce
3.20
Rom. 16.25Iuda 24
poate să facă mult
3.20
1 Cor. 2.9
mai mult decât toate cele ce cerem sau gândim, potrivit
3.20
Vers. 7.
puterii care lucrează în noi, 21a lui
3.21
Rom. 11.36
16.27Evr. 13.21
fie slava în biserică și în Hristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor! Amin.

4

Unirea credinței

41Vă îndemn deci eu

4.1
Cap. 3.1.
, cel întemnițat în Domnul, ca să umblați
4.1
Fil. 1.27Col. 1.101 Tes. 2.12
într‐un chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați, 2cu
4.2
Fapte. 20.19Gal. 5.22,23Col. 3.12,13
toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu‐vă unii pe alții în iubire, 3sârguindu‐vă să păstrați unirea Duhului în legătura păcii.
4.3
Col. 3.14
4Este un singur
4.4
Rom. 12.51 Cor. 12.12,13
trup și un singur
4.4
1 Cor. 12.4,11
Duh, după cum ați și fost chemați pentru o singură nădejde
4.4
Cap. 1.18.
a chemării voastre; 5un singur
4.5
1 Cor. 1.13
8.6
12.52 Cor. 11.4
Domn, o singură
4.5
Vers. 13.
credință, un singur botez
4.5
Gal. 3.27,28Evr. 6.6
; 6un singur
4.6
Mal. 2.101 Cor. 8.6
12.6
Dumnezeu și Tată al tuturor
4.6
Rom. 11.36
, care este peste toți și prin toți și în toți. 7Iar fiecăruia
4.7
Rom. 12.3,61 Cor. 12.11
dintre noi i s‐a dat harul după măsura darului lui Hristos. 8De aceea zice: Suindu‐se
4.8
Ps. 68.18
la înălțime a
4.8
Iuda 5,12.
adus roabă robimea și a dat daruri oamenilor. 9(Iar
4.9
In. 3.13
6.33,62
acest: „S‐a suit”, ce este decât că s‐a și pogorât în părțile mai de jos ale pământului? 10Cel ce s‐a pogorât este același care s‐a
4.10
Fapte. 1.9,111 Tim. 3.16Evr. 4.14
7.26
8.1
9.24
suit mai presus de toate cerurile ca
4.10
Fapte. 2.33
să umple toate). 11Și el
4.11
1 Cor. 12.28
însuși a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști
4.11
Fapte. 21.82 Tim. 4.5
, pe alții păstori
4.11
Fapte. 20.28
și învățători
4.11
Rom. 12.7
, 12spre
4.12
1 Cor. 12.7
desăvârșirea sfinților, pentru lucrul de slujire, pentru
4.12
1 Cor. 14.26
zidirea trupului
4.12
Cap. 1.23.
lui Hristos, 13până când toți vom ajunge la unirea credinței și
4.13
Col. 2.2
a cunoștinței depline a Fiului lui Dumnezeu, la un bărbat desăvârșit
4.13
1 Cor. 14.20Col. 1.28
, la măsura de vârstă a plinătății lui Hristos, 14ca să nu mai fim prunci
4.14
Is. 28.91 Cor. 14.20
, bătuți
4.14
Evr. 13.9
de valuri și duși încoace și încolo de orice vânt
4.14
Mat. 11.7
al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor, în
4.14
Rom. 16.182 Cor. 2.17
uneltirea rătăcirii; 15ci, spunând
4.15
Zah. 8.162 Cor. 4.21 In. 3.18
adevărul în iubire, să
4.15
Cap. 1.22;
creștem în toate până la el
4.15
Col. 1.18
, care este capul, Hristos, 16din
4.16
Col. 2.19
care tot trupul bine împreunat și bine închegat împreună prin fiecare încheietură de provizie, face potrivit lucrării fiecărei părți, în măsura sa, creșterea trupului spre zidirea sa însuși în iubire.

Sfințenia creștină

17Zic deci aceasta și mărturisesc în Domnul ca să

4.17
Cap. 2.1‐3. Vers. 22.
nu mai umblați cum umblă Neamurile în
4.17
Rom. 1.21
deșertăciunea minții lor, 18fiind întunecați
4.18
Fapte. 26.18
în gândul lor, înstrăinați
4.18
Cap. 2.12.
de viața lui Dumnezeu, prin neștiința care este în ei, prin învârtoșarea
4.18
Rom. 1.21
inimii lor, 19ca
4.19
1 Tim. 4.2
unii care fiind lipsiți de simțire s‐au
4.19
Rom. 1.24,261 Pet. 4.3
dat pe ei înșiși destrăbălării, ca să lucreze orice necurățenie. 20Dar voi n‐ați învățat astfel pe Hristos, 21dacă
4.21
Cap. 1.13.
într‐adevăr l‐ați auzit și ați fost învățați în el, după cum este adevărul în Isus: 22
4.22
Col. 2.11
3.8,9Evr. 12.11 Pet. 2.1
ați lepădat în ce privește purtarea vieții de mai înainte pe omul
4.22
Rom. 6.6Col. 3.7
cel vechi, care este supus putrezirii potrivit
4.22
1 Pet. 4.3
poftelor înșelăciunii, 23și sunteți înoiți
4.23
Rom. 12.2Col. 3.10
în duhul minții voastre, 24și
4.24
Rom. 6.42 Cor. 5.17Gal. 6.15Col. 3.10
v‐ați îmbrăcat în omul cel nou, care este zidit
4.24
Cap. 2.10.
după Dumnezeu în dreptatea și sfințenia adevărului. 25De aceea, fiindcă ați lepădat minciuna, vorbiți
4.25
Zah. 8.16Col. 3.9
adevărul fiecare cu aproapele său, pentru că suntem
4.25
Rom. 12.5
mădulare unii ai altora. 26Mâniați‐vă
4.26
Ps. 4.4
37.8
și nu păcătuiți; să n‐apună soarele peste întărâtarea voastră, 27nici nu dați
4.27
2 Cor. 2.10,11Iac. 4.71 Pet. 5.9
loc diavolului. 28Cel ce fura să nu mai fure: ci mai degrabă să muncească lucrând
4.28
Fapte. 20.351 Tes. 4.112 Tes. 3.8,11,12
cu chiar mâinile sale ce este bine, ca să aibă să dea celui ce
4.28
Lc. 3.11
are trebuință. 29Nici un
4.29
Mat. 12.36Col. 3.8
cuvânt stricat să nu iasă din gura voastră, ci dacă este vreunul
4.29
Col. 4.61 Tes. 5.11
bun, pentru
4.29
Col. 3.16
zidire, după trebuință, ca să dea har celor ce‐l aud. 30Și
4.30
Is. 7.13
63.10Ezec. 16.431 Tes. 5.19
nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
4.30
Cap. 1.13.
care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.
4.30
Lc. 21.28Rom. 8.23
31Orice
4.31
Col. 3.8,19
amărăciune și aprindere și mânie și strigare și defăimare
4.31
Tit 3.2Iac. 4.111 Pet. 2.1
să fie înlăturată de la voi împreună cu orice
4.31
Tit 3.3
răutate. 32Și fiți
4.32
2 Cor. 2.10Col. 3.12,13
buni unii către alții, îndurători, iertători
4.32
Mat. 6.14Mc. 11.25
unii altora după cum și Dumnezeu v‐a iertat în Hristos.

5

51Fiți deci următori

5.1
Mat. 5.45,48Lc. 6.36
ai lui Dumnezeu, ca niște copii iubiți, 2și umblați
5.2
In. 13.34
15.121 Tes. 4.91 In. 3.11,23
4.21
în iubire, cum
5.2
Gal. 1.4
2.20Evr. 7.27
9.14,26
10.10,121 In. 3.16
și Hristos v‐a iubit și s‐a dat lui Dumnezeu pe sine însuși pentru noi, ca dar și jertfă spre miros
5.2
Gen. 8.21Lev. 1.92 Cor. 2.15
de bună mireasmă.

Rodul luminii

3Iar curvie

5.3
Rom. 6.131 Cor. 6.182 Cor. 12.21Col. 3.51 Tes. 4.3
și orice necurățenie sau lăcomie de bani nici
5.3
1 Cor. 5.1
să nu se numească între voi, cum se cuvine unor sfinți, 4nici
5.4
Mat. 12.35
murdărie, nici vorbire neroadă, nici glumă proastă, care
5.4
Rom. 1.28
nu se cad
5.4
1 Cor. 6.9Gal. 5.19,21
, ci mai degrabă mulțumire. 5Căci știți aceasta, că oricare curvar sau necurat sau lacom de bani, care este un închinător la idoli
5.5
Col. 3.51 Tim. 6.17
, n‐are
5.5
Gal. 5.21Ap. 22.15
moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. 6Nimeni
5.6
Ier. 29.8Mat. 24.4Col. 2.4,8,182 Tes. 2.3
să nu vă amăgească cu vorbe goale; căci pentru acestea vine
5.6
Rom. 1.18
mânia lui Dumnezeu peste
5.6
Cap. 2.2.
fiii neascultării. 7Deci nu vă faceți împreună părtași cu ei. 8Căci altădată erați
5.8
Is. 9.2Mat. 4.16Fapte. 26.18Rom. 1.214.18Tit 3.31 Pet. 2.9
întuneric, iar acum lumină în Domnul; umblați
5.8
In. 8.12
12.462 Cor. 3.18
4.61 Tes. 5.51 In. 2.9
ca niște copii
5.8
Lc. 16.8In. 12.36
ai luminii, 9(căci rodul
5.9
Gal. 5.22
luminii stă în orice bunătate și în dreptate și în adevăr), 10cercând
5.10
Rom. 12.2Fil. 1.101 Tes. 5.211 Tim. 2.3
ce este bineplăcut Domnului. 11Și nu
5.11
1 Cor. 5.9,11
10.202 Cor. 6.142 Tes. 3.6,14
fiți părtași la faptele
5.11
Rom. 6.21
13.12Gal. 6.8
neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă mustrați‐le
5.11
Lev. 19.171 Tim. 5.20
. 12Căci
5.12
Rom. 1.24,26
cele făcute în ascuns de ei, este rușinos a le și spune. 13Dar toate
5.13
In. 3.20,21Evr. 4.13
dacă sunt mustrate, sunt arătate de lumină, căci tot ce este arătat este lumină. 14De aceea zice: Deșteaptă‐te
5.14
Is. 60.1Rom. 13.11,121 Cor. 15.311 Tes. 5.6
, tu care dormi și scoală‐te
5.14
In. 5.25Rom. 6.4,5Col. 3.1
din morți și Hristos va luci peste tine.

Paza creștinului

15Luați aminte

5.15
Col. 4.5
deci cu de‐amănuntul cum umblați, nu ca neînțelepți, ci ca înțelepți, 16cumpărându‐vă
5.16
Gal. 6.10Col. 4.5
bine vremea nimerită, căci
5.16
Ecl. 11.2
12
1In. 12.35
zilele sunt rele. 17De aceea
5.17
Col. 4.5
nu fiți fără minte, ci înțelegeți
5.17
Rom. 12.2
care
5.17
1 Tes. 4.3
5.18
este voia Domnului. 18Și nu
5.18
Prov. 20.1
23.20,30Is. 5.11,22Lc. 21.34
vă îmbătați de vin în care este desfrânare, ci fiți plini de Duhul; 19vorbind între voi cu
5.19
Fapte. 16.251 Cor. 14.26Col. 3.16Iac. 5.13
psalmi și cântări de laudă și cântări duhovnicești, lăudând și cântând în inima voastră Domnului; 20mulțumind
5.20
Ps. 34.1Is. 63.7Col. 3.171 Tes. 5.182 Tes. 1.3
totdeauna pentru toate lui Dumnezeu și Tatăl, în
5.20
Evr. 13.151 Pet. 2.5
4.11
numele Domnului nostru Isus Hristos, 21fiind supuși
5.21
Fil. 2.31 Pet. 5.5
unii altora în frica lui Hristos.

Datoriile soților între ei

22Nevestelor

5.22
Gen. 3.161 Cor. 14.34Col. 3.18Tit 2.51 Pet. 3.1
fiți supuse bărbaților voștri ca
5.22
Cap. 6.5.
Domnului, 23pentru că bărbatul
5.23
1 Cor. 11.3
este capul nevestei, după cum și Hristos
5.23
Cap. 1.22;
este capul bisericii, fiind el însuși mântuitorul trupului. 24Ci după cum biserica este supusă lui Hristos, așa și nevestele sunt supuse bărbaților în
5.24
Col. 3.20,22Tit 2.9
orice. 25Bărbaților
5.25
Col. 3.191 Pet. 3.7
, iubiți‐vă nevestele, după cum și Hristos a iubit biserica și s‐a
5.25
Fapte. 20.28Gal. 1.4
2.20
dat pe sine însuși pentru ea, 26ca s‐o sfințească după ce a curățit‐o prin
5.26
In. 3.5Tit 3.5Evr. 10.221 In. 5.6
spălarea de apă prin cuvânt
5.26
In. 15.3
17.17
, 27ca
5.27
2 Cor. 11.2Col. 1.22
să‐și înfățișeze biserica slăvită, neavând pată
5.27
Cânt. 4.7
sau încrețitură sau ceva de felul acestora, ci
5.27
Cap. 1.4.
să fie sfântă și fără cusur. 28Astfel sunt datori și bărbații să‐și iubească nevestele ca înseși trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși; 29căci nimeni nu și‐a urât vreodată carnea sa însăși, ci o hrănește și dezmiardă, ca și Hristosul biserica, 30fiindcă
5.30
Gen. 2.23Rom. 12.51 Cor. 6.15
12.27
suntem mădulare ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. 31Pentru aceea
5.31
Gen. 2.24Mat. 19.5Mc. 10.7,8
va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă‐sa și se va lipi de nevastă‐sa și cei doi
5.31
1 Cor. 6.16
vor fi o singură carne. 32Taina aceasta este mare: dar eu zic cu privire la Hristos și cu privire la biserică. 33Însă și
5.33
Vers. 25.
voi, fiecare astfel să‐și iubească nevasta ca pe sine însuși, iar nevasta să
5.33
1 Pet. 3.6
se teamă de bărbat.