Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Ospățul lui Ahașveroș

11Și a fost așa: În zilele lui Ahașveroș

1.1
Ezra 4.6Dan. 9.1
(acest Ahașveroș a domnit de la India
1.1
Cap. 8.9.
până la Etiopia peste
1.1
Dan. 6.1
o sută douăzeci și șapte de ținuturi), 2în zilele acelea împăratul Ahașveroș a șezut
1.2
1 Reg. 1.46
pe scaunul de domnie al împărăției sale, care era în capitala Susa
1.2
Neem. 1.1
, 3și în anul al treilea al domniei sale a făcut
1.3
Gen. 40.20Mc. 6.21
un ospăț tuturor mai marilor săi și slujitorilor săi; puterea Persiei și a Mediei, aleșii și mai marii ținuturilor erau înaintea lui, 4când și‐a arătat el bogățiile slăvite ale împărăției sale și fala măreției lui strălucitoare multe zile: o sută optzeci de zile; 5și când s‐au sfârșit zilele acestea, împăratul a făcut un ospăț poporului întreg care se afla în capitala Susa, de la mare până la mic, șapte zile în curtea grădinii palatului domnesc; 6erau covoare albe, verzi și albastre întinse pe funii de in subțire și de purpură, pe verigi de argint și pe stâlpi de marmură: paturile erau de aur
1.6
Cap. 7.8.
și de argint pe o podea de marmură roșie și albă și galbenă și marmură neagră. 7Și le dădeau să bea în vase de aur (și vasele erau deosebite unul de altul), și vin împărătesc cu prisosință, după cum îi da mâna împăratului. 8Și se bea după poruncă: nimeni nu era silit, căci așa rânduise împăratul tuturor iconomilor casei sale să facă după plăcerea fiecăruia. 9Și Vasti, împărăteasa, a făcut și ea un ospăț femeilor în casa domnească a împăratului Ahașveroș.

Neascultarea împărătesei Vasti

10În ziua a șaptea, când inima împăratului era veselă

1.10
2 Sam. 13.28
de vin, a poruncit lui Mehuman, lui Bizta, lui Harbona
1.10
Cap. 7.9.
, lui Bigta și lui Abagta, lui Zetar și lui Carcas, celor șapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahașveroș, 11să aducă pe împărăteasa Vasti înaintea împăratului cu cununa domnească pentru ca să arate frumuseța ei popoarelor și mai marilor: căci era frumoasă de văzut. 12Dar împărăteasa Vasti n‐a voit să vină la cuvântul împăratului trimis prin fameni, și împăratul s‐a mâniat foarte mult și furia lui ardea în el. 13Și împăratul a zis înțelepților
1.13
Ier. 10.7Dan. 2.12Mat. 2.1
, care
1.13
Cron. 12.32.
cunoșteau vremile (căci așa era felul împăratului cu toți cei ce știau legea și judecata; 14și lângă el erau: Carșena, Șetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, cei șapte
1.14
Ezra 7.14
mai mari ai Persiei și ai Mediei, care
1.14
2 Reg. 25.19
vedeau fața împăratului și ședeau cei dintâi în împărăție): 15Ce să facem împărătesei Vasti după lege, pentru că n‐a făcut cuvântul împăratului Ahașveroș trimis prin fameni? 16Și Memucan a zis înaintea împăratului și a mai marilor: Împărăteasa Vasti n‐a nedreptățit numai pe împărat, ci și pe toți mai marii și pe toate popoarele care sunt în ținuturile împăratului Ahașveroș. 17Căci fapta împărătesei se va răspândi și între toate femeile și își vor disprețui
1.17
Ef. 5.33
bărbații în ochii lor când vor zice: Împăratul Ahașveroș a poruncit să se aducă înaintea sa împărăteasa Vasti și ea n‐a venit. 18Și astăzi crăiesele Persiei și ale Mediei care au auzit de fapta împărătăsei vor vorbi la fel tuturor mai marilor împăratului; și va fi dispreț și mânie mare. 19Dacă este plăcut împăratului, să iasă o hotărâre domnească de la el și să se scrie în legile Perșilor și ale Mezilor, ca să nu treacă: să nu mai vină Vasti înaintea împăratului Ahașveroș; și împăratul să dea starea ei de împărăteasă alteia mai bună decât ea. 20Și când se va auzi hotărârea împăratului, pe care o va face, în toată împărăția sa (căci este mare), toate nevestele vor da
1.20
Ef. 5.33Col. 3.181 Pet. 3.1
cinste bărbaților lor, de la cel mai mare până la cel mai mic. 21Și cuvântul a plăcut împăratului și mai marilor și împăratul a făcut după sfatul lui Memucan. 22Și a trimis scrisori în toate ținuturile
1.22
Cap. 8.9.
împăratului, în fiecare ținut după scrierea sa și la fiecare popor după limba sa: ca fiecare bărbat să fie domn
1.22
Ef. 5.22‐241 Tim. 2.12
în casa sa și să vorbească după limba poporului său.

2

Estera împărăteasă

21După aceste lucruri, când s‐a potolit mânia împăratului Ahașveroș, și‐a adus aminte de Vasti și ce făcuse ea și ce se hotărâse

2.1
Cap. 1.19, 20.
împotriva ei. 2Atunci slujitorii împăratului care‐i slujeau au zis: Să se caute pentru împărat fecioare tinere, frumoase la chip. 3Și împăratul să așeze dregători în toate ținuturile împărăției sale și să adune în capitala Susa, la casa femeilor, pe toate fecioarele tinere frumoase la chip, sub paza lui Hegai, famenul împăratului, păzitorul femeilor, și să li se dea lucrurile pentru curățire. 4Și tânăra care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastii. Și cuvântul a fost bun în ochii împăratului. Și așa a făcut. 5Era un bărbat iudeu în capitala Susa. Și numele lui era Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chis, beniaminitul, 6care
2.6
2 Reg. 24.14,152 Cron. 36.10,20Ier. 24.1
fusese dus prins din Ierusalim cu cei prinși și duși cu Ieconia, împăratul lui Iuda, pe care îi dusese prinși Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 7Și el creștea pe Hadasa (adică Estera), fiica
2.7
Vers. 15.
unchiului său, căci ea n‐avea nici tată, nici mamă, și fata era frumoasă la chip și plăcută la vedere. Și Mardoheu, după moartea tatălui său și mamei sale, a înfiat‐o. 8Și a fost așa: când s‐a auzit cuvântul împăratului și hotărârea lui și când se adunaseră
2.8
Vers. 3.
în capitala Susa multe fecioare sub paza lui Hegai, a fost adusă și Estera în casa împăratului sub paza lui Hegai, păzitorul femeilor. 9Și fecioara i‐a plăcut și a aflat har înaintea lui; și el s‐a grăbit să‐i dea lucrurile pentru curățirea
2.9
Vers. 3.12.
ei și părțile ei și să‐i dea cele șapte tinere, alese din casa împăratului: și a strămutat‐o pe ea și pe tinerele ei în partea cea mai bună din casa femeilor. 10Estera
2.10
Vers. 20.
nu și‐a arătat poporul său și nașterea sa, căci Mardoheu îi poruncise să nu le arate. 11Și în fiecare zi Mardoheu se plimba pe dinaintea curței casei femeilor ca să știe cum se află Estera și ce se face cu ea. 12Și când venea rândul fiecărei fecioare să intre la împăratul Ahașveroș, după ce i se făcea douăsprezece luni după rânduiala pentru femei, (căci așa se împlineau zilele curățirii lor: șase luni cu untdelemn de mir și șase luni cu mirodenii și cu lucruri pentru curățirea femeilor; 13și așa fecioara intra la împărat) și tot ce cerea i se da ca să ia cu sine din casa femeilor în casa împăratului. 14Seara intra și dimineața se întorcea în a doua casă a femeilor, sub paza lui Șaașgaz, famen al împăratului, păzitor al țiitoarelor: și nu mai intra la împărat decât dacă avea plăcere împăratul de ea și o chema pe nume. 15Și când a venit rândul Esterei, fata
2.15
Vers. 7.
lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, să intre la împărat, ea n‐a cerut nimic decât ce rânduise Hegai, famen al împăratului, păzitorul femeilor. Și Estera afla har în ochii tuturor care o vedeau. 16Și Estera a fost dusă la împăratul Ahașveroș în casa lui domnească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei sale. 17Și împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate femeile, și ea a aflat har și îndurare înaintea lui mai mult decât toate fecioarele; și el i‐a pus cununa împărătească pe cap și a făcut‐o împărăteasă în locul Vastei. 18Și împăratul a făcut
2.18
Cap. 1.3.
un ospăț mare la toți mai marii săi și la slujitorii săi, ospățul Esterei; și a dat o ușurare ținuturilor și a dat daruri după mâna împăratului.

Mardoheu descopere o uneltire împotriva împăratului

19Și când au fost strânse fecioarele pentru a doua oară, Mardoheu ședea

2.19
Vers. 21. Cap. 3.2.
la poarta împăratului. 20Estera
2.20
Vers. 10.
nu‐și arătase nașterea, nici poporul, cum îi poruncise Mardoheu: și Estera făcea ce zicea Mardoheu, ca și atunci când era crescută la el. 21În zilele acelea, pe când Mardoheu ședea la poarta împăratului, doi din famenii împăratului, Bigtan și Tereș, din păzitorii pragului, s‐au aprins de mânie și au căutat să pună mâna pe împăratul Ahașveroș. 22Și lucrul a fost cunoscut lui Mardoheu și l‐a spus
2.22
Cap. 6.2.
Esterei, împărăteasa, și Estera l‐a spus împăratului în numele lui Mardoheu. 23Și luându‐se în cercetare lucrul, s‐a aflat întocmai și amândoi au fost spânzurați pe un lemn: și s‐a scris în Cartea
2.23
Cap. 6.2.
Cronicilor înaintea împăratului.