Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Estera împărăteasă

21După aceste lucruri, când s‐a potolit mânia împăratului Ahașveroș, și‐a adus aminte de Vasti și ce făcuse ea și ce se hotărâse

2.1
Cap. 1.19, 20.
împotriva ei. 2Atunci slujitorii împăratului care‐i slujeau au zis: Să se caute pentru împărat fecioare tinere, frumoase la chip. 3Și împăratul să așeze dregători în toate ținuturile împărăției sale și să adune în capitala Susa, la casa femeilor, pe toate fecioarele tinere frumoase la chip, sub paza lui Hegai, famenul împăratului, păzitorul femeilor, și să li se dea lucrurile pentru curățire. 4Și tânăra care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastii. Și cuvântul a fost bun în ochii împăratului. Și așa a făcut. 5Era un bărbat iudeu în capitala Susa. Și numele lui era Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chis, beniaminitul, 6care
2.6
2 Reg. 24.14,152 Cron. 36.10,20Ier. 24.1
fusese dus prins din Ierusalim cu cei prinși și duși cu Ieconia, împăratul lui Iuda, pe care îi dusese prinși Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 7Și el creștea pe Hadasa (adică Estera), fiica
2.7
Vers. 15.
unchiului său, căci ea n‐avea nici tată, nici mamă, și fata era frumoasă la chip și plăcută la vedere. Și Mardoheu, după moartea tatălui său și mamei sale, a înfiat‐o. 8Și a fost așa: când s‐a auzit cuvântul împăratului și hotărârea lui și când se adunaseră
2.8
Vers. 3.
în capitala Susa multe fecioare sub paza lui Hegai, a fost adusă și Estera în casa împăratului sub paza lui Hegai, păzitorul femeilor. 9Și fecioara i‐a plăcut și a aflat har înaintea lui; și el s‐a grăbit să‐i dea lucrurile pentru curățirea
2.9
Vers. 3.12.
ei și părțile ei și să‐i dea cele șapte tinere, alese din casa împăratului: și a strămutat‐o pe ea și pe tinerele ei în partea cea mai bună din casa femeilor. 10Estera
2.10
Vers. 20.
nu și‐a arătat poporul său și nașterea sa, căci Mardoheu îi poruncise să nu le arate. 11Și în fiecare zi Mardoheu se plimba pe dinaintea curței casei femeilor ca să știe cum se află Estera și ce se face cu ea. 12Și când venea rândul fiecărei fecioare să intre la împăratul Ahașveroș, după ce i se făcea douăsprezece luni după rânduiala pentru femei, (căci așa se împlineau zilele curățirii lor: șase luni cu untdelemn de mir și șase luni cu mirodenii și cu lucruri pentru curățirea femeilor; 13și așa fecioara intra la împărat) și tot ce cerea i se da ca să ia cu sine din casa femeilor în casa împăratului. 14Seara intra și dimineața se întorcea în a doua casă a femeilor, sub paza lui Șaașgaz, famen al împăratului, păzitor al țiitoarelor: și nu mai intra la împărat decât dacă avea plăcere împăratul de ea și o chema pe nume. 15Și când a venit rândul Esterei, fata
2.15
Vers. 7.
lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, să intre la împărat, ea n‐a cerut nimic decât ce rânduise Hegai, famen al împăratului, păzitorul femeilor. Și Estera afla har în ochii tuturor care o vedeau. 16Și Estera a fost dusă la împăratul Ahașveroș în casa lui domnească, în luna a zecea, adică luna Tebet, în al șaptelea an al domniei sale. 17Și împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate femeile, și ea a aflat har și îndurare înaintea lui mai mult decât toate fecioarele; și el i‐a pus cununa împărătească pe cap și a făcut‐o împărăteasă în locul Vastei. 18Și împăratul a făcut
2.18
Cap. 1.3.
un ospăț mare la toți mai marii săi și la slujitorii săi, ospățul Esterei; și a dat o ușurare ținuturilor și a dat daruri după mâna împăratului.

Mardoheu descopere o uneltire împotriva împăratului

19Și când au fost strânse fecioarele pentru a doua oară, Mardoheu ședea

2.19
Vers. 21. Cap. 3.2.
la poarta împăratului. 20Estera
2.20
Vers. 10.
nu‐și arătase nașterea, nici poporul, cum îi poruncise Mardoheu: și Estera făcea ce zicea Mardoheu, ca și atunci când era crescută la el. 21În zilele acelea, pe când Mardoheu ședea la poarta împăratului, doi din famenii împăratului, Bigtan și Tereș, din păzitorii pragului, s‐au aprins de mânie și au căutat să pună mâna pe împăratul Ahașveroș. 22Și lucrul a fost cunoscut lui Mardoheu și l‐a spus
2.22
Cap. 6.2.
Esterei, împărăteasa, și Estera l‐a spus împăratului în numele lui Mardoheu. 23Și luându‐se în cercetare lucrul, s‐a aflat întocmai și amândoi au fost spânzurați pe un lemn: și s‐a scris în Cartea
2.23
Cap. 6.2.
Cronicilor înaintea împăratului.

3

Haman capătă omorârea iudeilor

31După aceste lucruri, împăratul Ahașveroș a mărit pe Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul

3.1
Num. 24.71 Sam. 15.8
, și l‐a înălțat și i‐a pus scaunul mai sus de toți mai marii care erau cu el. 2Și toți slujitorii împăratului care erau la poarta
3.2
Cap. 2.19.
împăratului se plecau
3.2
Vers. 5.
și se așterneau înaintea lui Haman: căci așa poruncise împăratul pentru el. Dar Mardoheu nu se pleca și nu se așternea. 3Atunci slujitorii împăratului care erau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: Pentru ce
3.3
Vers. 2.
calci porunca împăratului? 4Și a fost așa: pe când îi vorbeau ei zi de zi și el nu‐i asculta, au spus lui Haman să vadă dacă cuvintele lui Mardoheu vor sta: căci le spusese că este iudeu. 5Și Haman a văzut că Mardoheu nu se
3.5
Vers. 2. Cap. 5.9.
pleacă și nu se așterne înaintea lui și Haman s‐a umplut de
3.5
Dan. 3.19
mânie; 6dar a crezut de disprețuit în ochii săi să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese poporul lui Mardoheu; și Haman a căutat
3.6
Ps. 83.4
să nimicească pe toți iudeii care erau în toată împărăția lui Ahașveroș, pe poporul lui Mardoheu. 7În luna întâi, care este luna Nisan, în anul al doisprezecelea al împăratului Ahașveroș au aruncat Pur
3.7
Cap. 9.24.
, adică sorțul, înaintea lui Haman, din zi în zi și din lună în lună, până la luna a douăsprezecea, adică luna Adar. 8Și Haman a zis împăratului Ahașveroș: Este un popor împrăștiat și risipit printre popoarele din toate ținuturile împărăției tale și legile
3.8
Ezra 4.13Fapte. 16.20
lor se deosebesc de ale oricărui popor; și ei nu țin legile împăratului; și nu este în folosul împăratului să‐i sufere. 9Dacă place împăratului, să se scrie porunca să fie nimiciți: și eu voi cumpăni zece mii de talanți de argint în mâinile celor însărcinați cu treburile împăratului, ca să‐i aducă în vistieriile împăratului. 10Și împăratul și‐a scos
3.10
Gen. 41.42
inelul
3.10
Cap. 8.2, 8.
din mână și l‐a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, vrăjmașul iudeilor. 11Și împăratul a zis lui Haman: Argintul îți este dat ție și poporul de asemenea, ca să faci cu ei ce va fi bun în ochii tăi. 12Și cărturarii împăratului au fost chemați în ziua a treisprezecea a lunii întâi și s‐a scris după toate cele ce a poruncit Haman satrapilor împăratului și dregătorilor care erau peste fiecare ținut și mai marilor fiecărui popor; fiecărui ținut după scrierea
3.12
Cap. 8.9.
sa și fiecărui popor după limba sa; s‐a scris
3.12
Cap. 1.22;
în numele
3.12
1 Reg. 21.8
împăratului Ahașveroș și s‐a pecetluit cu inelul împăratului. 13Și s‐au trimis
3.13
Cap. 8.10.
scrisorile prin alergători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, copii și femei, într‐aceeași zi
3.13
Cap. 8.12, etc.
, în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, și să le prade
3.13
Cap. 8.11.
averile. 14O copie de pe scrisoare
3.14
Cap. 8.13, 14.
, ca hotărârea să fie vestită în fiecare ținut, a fost vestită către toate popoarele, ca să fie gata în ziua aceea. 15Alergătorii au ieșit grăbiți de porunca împăratului și hotărârea a fost dată în capitala Susa
3.15
Cap. 8.15.
. Și împăratul și Haman au șezut să bea, dar cetatea Susa era încremenită.

4

Groaza și postul iudeilor

41Și Mardoheu a știut tot ce se făcuse și Mardoheu și‐a sfâșiat

4.1
2 Sam. 1.11
hainele și s‐a îmbrăcat în sac cu
4.1
Ios. 7.6Ezec. 27.30
cenușă și a ieșit în mijlocul cetății și a strigat
4.1
Gen. 27.31
tare și amar. 2Și a venit înaintea porții împăratului: căci nimeni nu putea intra în poarta împăratului îmbrăcat în sac. 3Și în orice ținut unde venea porunca împăratului și hotărârea sa, era jale mare între iudei și post și plângere și strigăt și mulți s‐au culcat în sac și cenușă. 4Și tinerele Esterei și famenii ei au venit și i‐au spus. Și împărăteasa s‐a mâhnit foarte mult și a trimis haine să îmbrace pe Mardoheu și să ia sacul de pe el, dar el n‐a primit. 5Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii împăratului care era rânduit în slujba ei, și l‐a trimis la Mardoheu să afle ce este și pentru ce. 6Și Hatac a ieșit la Mardoheu în piața cetății, care era în fața porții împăratului. 7Și Mardoheu i‐a spus despre tot ce i se întâmplase și de suma
4.7
Cap. 3.9.
de bani pe care făgăduise Haman că o va cumpăni în vistieriile împăratului pentru iudei ca să‐i piardă. 8Și i‐a dat o copie
4.8
Cap. 13.14, 15.
de pe scrisoarea hotărârii care fusese dată în Susa pentru nimicirea lor, ca s‐o arate Esterei și să‐i facă cunoscut totul, și să‐i poruncească să intre la împărat să‐l roage și să stăruiască la el pentru poporul ei. 9Și Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Atunci Estera a vorbit lui Hatac și l‐a trimis la Mardoheu zicând: 11Toți slujitorii împăratului și tot poporul ținuturilor împăratului știu că orice bărbat sau femeie care ar intra la împărat în curtea
4.11
Dan. 2.9
dinăuntru, fără a fi chemat, este o lege
4.11
Cap. 5.1.
pentru el să fie omorât, afară de acela căruia
4.11
Cap. 5.2;
îi va întinde împăratul toiagul de domnie de aur ca să trăiască: și eu de treizeci de zile n‐am fost chemată să intru la împărat. 12Și au spus lui Mardoheu cuvintele Esterei. 13Atunci Mardoheu a spus să răspundă Esterei: Nu‐ți închipui în inima ta că tu vei scăpa în casa împăratului mai mult decât toți iudeii: 14căci dacă tu vei tăcea de tot la vremea aceasta, va veni de aiurea ușurare și izbăvire iudeilor, iar tu și casa tatălui tău veți fi pierduți. Și cine știe dacă n‐ai venit la împărăție tocmai pentru o vreme ca aceasta? 15Atunci Estera le‐a zis să răspundă lui Mardoheu: 16Mergi, adună pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine și să nu mâncați și să nu beți trei zile
4.16
Cap. 5.1.
, noaptea și ziua: și eu și tinerele mele vom posti de asemenea și voi intra astfel la împărat, ceea ce nu este după lege: și dacă
4.16
Gen. 43.14
voi fi pierdută, voi fi pierdută. 17Și Mardoheu s‐a dus și a făcut după toate cele ce‐i poruncise Estera.