Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Haman capătă omorârea iudeilor

31După aceste lucruri, împăratul Ahașveroș a mărit pe Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul

3.1
Num. 24.71 Sam. 15.8
, și l‐a înălțat și i‐a pus scaunul mai sus de toți mai marii care erau cu el. 2Și toți slujitorii împăratului care erau la poarta
3.2
Cap. 2.19.
împăratului se plecau
3.2
Vers. 5.
și se așterneau înaintea lui Haman: căci așa poruncise împăratul pentru el. Dar Mardoheu nu se pleca și nu se așternea. 3Atunci slujitorii împăratului care erau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: Pentru ce
3.3
Vers. 2.
calci porunca împăratului? 4Și a fost așa: pe când îi vorbeau ei zi de zi și el nu‐i asculta, au spus lui Haman să vadă dacă cuvintele lui Mardoheu vor sta: căci le spusese că este iudeu. 5Și Haman a văzut că Mardoheu nu se
3.5
Vers. 2. Cap. 5.9.
pleacă și nu se așterne înaintea lui și Haman s‐a umplut de
3.5
Dan. 3.19
mânie; 6dar a crezut de disprețuit în ochii săi să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese poporul lui Mardoheu; și Haman a căutat
3.6
Ps. 83.4
să nimicească pe toți iudeii care erau în toată împărăția lui Ahașveroș, pe poporul lui Mardoheu. 7În luna întâi, care este luna Nisan, în anul al doisprezecelea al împăratului Ahașveroș au aruncat Pur
3.7
Cap. 9.24.
, adică sorțul, înaintea lui Haman, din zi în zi și din lună în lună, până la luna a douăsprezecea, adică luna Adar. 8Și Haman a zis împăratului Ahașveroș: Este un popor împrăștiat și risipit printre popoarele din toate ținuturile împărăției tale și legile
3.8
Ezra 4.13Fapte. 16.20
lor se deosebesc de ale oricărui popor; și ei nu țin legile împăratului; și nu este în folosul împăratului să‐i sufere. 9Dacă place împăratului, să se scrie porunca să fie nimiciți: și eu voi cumpăni zece mii de talanți de argint în mâinile celor însărcinați cu treburile împăratului, ca să‐i aducă în vistieriile împăratului. 10Și împăratul și‐a scos
3.10
Gen. 41.42
inelul
3.10
Cap. 8.2, 8.
din mână și l‐a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, vrăjmașul iudeilor. 11Și împăratul a zis lui Haman: Argintul îți este dat ție și poporul de asemenea, ca să faci cu ei ce va fi bun în ochii tăi. 12Și cărturarii împăratului au fost chemați în ziua a treisprezecea a lunii întâi și s‐a scris după toate cele ce a poruncit Haman satrapilor împăratului și dregătorilor care erau peste fiecare ținut și mai marilor fiecărui popor; fiecărui ținut după scrierea
3.12
Cap. 8.9.
sa și fiecărui popor după limba sa; s‐a scris
3.12
Cap. 1.22;
în numele
3.12
1 Reg. 21.8
împăratului Ahașveroș și s‐a pecetluit cu inelul împăratului. 13Și s‐au trimis
3.13
Cap. 8.10.
scrisorile prin alergători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, copii și femei, într‐aceeași zi
3.13
Cap. 8.12, etc.
, în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar, și să le prade
3.13
Cap. 8.11.
averile. 14O copie de pe scrisoare
3.14
Cap. 8.13, 14.
, ca hotărârea să fie vestită în fiecare ținut, a fost vestită către toate popoarele, ca să fie gata în ziua aceea. 15Alergătorii au ieșit grăbiți de porunca împăratului și hotărârea a fost dată în capitala Susa
3.15
Cap. 8.15.
. Și împăratul și Haman au șezut să bea, dar cetatea Susa era încremenită.

4

Groaza și postul iudeilor

41Și Mardoheu a știut tot ce se făcuse și Mardoheu și‐a sfâșiat

4.1
2 Sam. 1.11
hainele și s‐a îmbrăcat în sac cu
4.1
Ios. 7.6Ezec. 27.30
cenușă și a ieșit în mijlocul cetății și a strigat
4.1
Gen. 27.31
tare și amar. 2Și a venit înaintea porții împăratului: căci nimeni nu putea intra în poarta împăratului îmbrăcat în sac. 3Și în orice ținut unde venea porunca împăratului și hotărârea sa, era jale mare între iudei și post și plângere și strigăt și mulți s‐au culcat în sac și cenușă. 4Și tinerele Esterei și famenii ei au venit și i‐au spus. Și împărăteasa s‐a mâhnit foarte mult și a trimis haine să îmbrace pe Mardoheu și să ia sacul de pe el, dar el n‐a primit. 5Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii împăratului care era rânduit în slujba ei, și l‐a trimis la Mardoheu să afle ce este și pentru ce. 6Și Hatac a ieșit la Mardoheu în piața cetății, care era în fața porții împăratului. 7Și Mardoheu i‐a spus despre tot ce i se întâmplase și de suma
4.7
Cap. 3.9.
de bani pe care făgăduise Haman că o va cumpăni în vistieriile împăratului pentru iudei ca să‐i piardă. 8Și i‐a dat o copie
4.8
Cap. 13.14, 15.
de pe scrisoarea hotărârii care fusese dată în Susa pentru nimicirea lor, ca s‐o arate Esterei și să‐i facă cunoscut totul, și să‐i poruncească să intre la împărat să‐l roage și să stăruiască la el pentru poporul ei. 9Și Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. 10Atunci Estera a vorbit lui Hatac și l‐a trimis la Mardoheu zicând: 11Toți slujitorii împăratului și tot poporul ținuturilor împăratului știu că orice bărbat sau femeie care ar intra la împărat în curtea
4.11
Dan. 2.9
dinăuntru, fără a fi chemat, este o lege
4.11
Cap. 5.1.
pentru el să fie omorât, afară de acela căruia
4.11
Cap. 5.2;
îi va întinde împăratul toiagul de domnie de aur ca să trăiască: și eu de treizeci de zile n‐am fost chemată să intru la împărat. 12Și au spus lui Mardoheu cuvintele Esterei. 13Atunci Mardoheu a spus să răspundă Esterei: Nu‐ți închipui în inima ta că tu vei scăpa în casa împăratului mai mult decât toți iudeii: 14căci dacă tu vei tăcea de tot la vremea aceasta, va veni de aiurea ușurare și izbăvire iudeilor, iar tu și casa tatălui tău veți fi pierduți. Și cine știe dacă n‐ai venit la împărăție tocmai pentru o vreme ca aceasta? 15Atunci Estera le‐a zis să răspundă lui Mardoheu: 16Mergi, adună pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine și să nu mâncați și să nu beți trei zile
4.16
Cap. 5.1.
, noaptea și ziua: și eu și tinerele mele vom posti de asemenea și voi intra astfel la împărat, ceea ce nu este după lege: și dacă
4.16
Gen. 43.14
voi fi pierdută, voi fi pierdută. 17Și Mardoheu s‐a dus și a făcut după toate cele ce‐i poruncise Estera.

5

Estera merge la împărat

51Și a fost așa: a treia

5.1
Cap. 4.16.
zi Estera s‐a îmbrăcat cu haina de împărăteasă și a stat în curtea dinăuntrul
5.1
Cap. 4.11;
casei împăratului, în dreptul casei împăratului: și împăratul ședea pe scaunul său de împărat în casa împărătească în fața intrării casei. 2Și a fost așa: cum a văzut împăratul pe împărăteasa Estera stând în curte, ea a aflat har
5.2
Prov. 21.1
în ochii săi și împăratul
5.2
Cap. 4.11;
a întins Esterei toiagul de aur care era în mâna sa și Estera s‐a apropiat și a atins vârful toiagului. 3Și împăratul i‐a zis: Ce vrei, împărăteasă Estero, și care‐ți este cererea? Chiar până la jumătatea
5.3
Mc. 6.23
împărăției mele ți se va da. 4Și Estera a zis: Dacă găsește bine împăratul, să vină împăratul și Haman astăzi la ospățul pe care l‐am pregătit pentru el. 5Și împăratul a zis: Grăbiți și chemați pe Haman, ca să se facă după cuvântul Esterei. Și împăratul și Haman au venit la ospățul pe care‐l pregătise Estera. 6Și la ospățul de vin
5.6
Cap. 7.2.
împăratul a zis către Estera: Care‐ți este rugămintea? Ea îți va fi îngăduită. Și care‐ți
5.6
Cap. 9.12.
este cererea? Chiar până la jumătatea împărăției mele ți se va face. 7Și Estera a răspuns și a zis: Rugămintea și cererea mea este: 8Dacă am aflat har în ochii împăratului și dacă va găsi bine împăratul să facă rugămintea mea și să‐mi îndeplinească cererea, să vină împăratul și Haman la ospățul pe care‐l voi pregăti pentru ei, și mâine voi face după cuvântul împăratului.

Planul lui Haman

9Și Haman a ieșit în ziua aceea voios și vesel cu inima; dar când a văzut Haman pe Mardoheu în poarta împăratului, că nu s‐a sculat,

5.9
Cap. 3.5.
nici nu s‐a mișcat pentru el, s‐a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. 10Dar Haman s‐a stăpânit
5.10
2 Sam. 13.22
și a intrat în casa sa; și a trimis și a chemat pe prietenii săi și pe Zereș, nevastă‐sa. 11Și Haman le‐a vorbit de slava averilor sale și de mulțimea copiilor
5.11
Cap. 9.7, etc.
săi și cum l‐a mărit împăratul și cum l‐a înălțat mai presus
5.11
Cap. 3.1.
de toți mai marii și slujitorii împăratului. 12Și Haman a zis: Chiar împărăteasa Estera n‐a chemat împreună cu împăratul la ospățul pe care l‐a pregătit decât pe mine; și încă și mâine sunt chemat la ea împreună cu împăratul. 13Dar toate acestea nu‐mi vor folosi câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul, șezând la poarta împăratului. 14Și i‐au zis Zereș, nevastă‐sa, și toți prietenii săi: Să se facă un lemn
5.14
Cap. 7.9.
înalt de cincizeci de coți și mâine vorbește
5.14
Cap. 6.4.
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat pe el; apoi du‐te voios cu împăratul la ospăț. Și lucrul a fost bun în ochii lui Haman; și a făcut
5.14
Cap. 7.10.
lemnul.