Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Porunca pentru iudei

81În ziua aceea împăratul Ahașveroș a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăraratului, căci Estera îi spusese ce‐i era

8.1
Cap. 2.7.
el. 2Și împăratul și‐a scos inelul
8.2
Cap. 3.10.
pe care‐l luase de la Haman și l‐a dat lui Mardoheu. Și Estera a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. 3Și Estera a vorbit iarăși înaintea împăratului și a căzut la picioarele lui și l‐a rugat cu lacrimi să înlăture răutatea lui Haman, agaghitul, și uneltirea pe care o uneltise împotriva iudeilor. 4Și împăratul a întins Esterei toiagul
8.4
Cap. 4.11;
de aur. Și Estera s‐a sculat și a stat înaintea împăratului 5și a zis: Dacă va găsi bine împăratul și dacă am aflat har înaintea lui și lucrul este drept înaintea împăratului și eu sunt plăcută în ochii lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile uneltite de Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, pe care le‐a scris ca să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului: 6Căci cum aș putea vedea răul
8.6
Neem. 2.3
ce ar veni peste poporul meu? Sau cum aș putea vedea nimicirea neamului meu? 7Și împăratul Ahașveroș a zis împărătesei Estera și lui Mardoheu, iudeul: Iată am
8.7
Vers. 1.
dat Esterei casa lui Haman și l‐am spânzurat pe lemn pentru că și‐a întins mâna împotriva iudeilor. 8Deci scrieți pentru iudei, cum vi se va părea bine în numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare care este scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi
8.8
Cap. 1.19.
desființată. 9Și cărturarii împăratului au fost chemați
8.9
Cap. 3.12.
în vremea aceea, în luna a treia, care este luna Sivan, în a douăzeci și treia zi a lunii; și s‐a scris după toate cele ce a poruncit Mardoheu către iudei și către satrapi și dregători și mai marii ținuturilor care sunt de la India
8.9
Cap. 1.1.
până la Etiopia, o sută douăzeci și șapte de ținuturi, la fiecare ținut după
8.9
Cap. 1.22;
scrierea sa și la fiecare popor după limba sa și către iudei după scrierea lor și după limba lor. 10Și Mardoheu a scris
8.10
1 Reg. 21.8
scrisori în numele împăratului Ahașveroș și a pecetluit cu inelul împăratului; și a trimis scrisori prin alergători călări, care călăreau pe cai iuți și pe cai de sânge ridicați în herghelii: 11prin ele împăratul învoia iudeilor care erau în orice cetate să se adune și să‐și apere viața și să piardă, să omoare și să nimicească orice putere a poporului și a ținutului ce i‐ar privi ca vrăjmași, pe ei, copiii și femeile, și să prădeze
8.11
Cap. 9.10, 15, 16.
averile lor, 12într‐o zi
8.12
Cap. 3.13, etc.;
în toate ținuturile împăratului Ahașveroș, adică în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, care este luna Adar. 13Pentru ca hotărârea
8.13
Cap. 3.14, 15.
să se facă cunoscută în fiecare ținut, o copie de pe scrisoare s‐a strigat către toate popoarele, ca iudeii să fie gata în ziua aceea să‐și răzbune pe vrăjmașii lor. 14Și alergătorii au ieșit călărind pe cai iuți și pe cai de sânge, grăbiți și siliți de porunca împăratului. Și hotărârea s‐a strigat în capitala Susa. 15Și Mardoheu a ieșit dinaintea împăratului în veșmânt împărătesc albastru și alb și cu cunună mare de aur și mantie de in subțire și de purpură: și cetatea Susa
8.15
Cap. 3.15.
striga de bucurie și se veselea. 16Și pentru iudei era lumină și veselie
8.16
Ps. 97.11
și bucurie și cinste. 17Și în orice ținut și cetate unde venea porunca împăratului și hotărârea sa, era bucurie și veselie pentru iudei, un ospăț
8.17
1 Sam. 25.8
și o zi de sărbătoare. Și mulți din popoarele țării s‐au făcut
8.17
Ps. 18.43
iudei, căci căzuse peste ei frica
8.17
Gen. 35.5Ex. 15.16Deut. 2.25
11.25
de iudei.

9

Răzbunarea iudeilor

91Și în luna

9.1
Cap. 8.12.
a douăsprezecea, care este luna Adar, în ziua a treisprezecea a lunii, când
9.1
Cap. 3.13.
porunca împăratului și hotărârea sa erau aproape să fie îndeplinite, în ziua în care vrăjmașii iudeilor nădăjduiau să aibă putere
9.1
2 Sam. 22.41
asupra lor (dar s‐a întors lucrul dimpotrivă, că iudeii au avut putere asupra celor ce‐i urau), 2iudeii s‐au adunat
9.2
Cap. 8.11: Vers. 16.
în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahașveroș, ca să pună mâna pe cei ce căutau
9.2
Ps. 71.13,24
nenorocirea lor. Și nimeni n‐a putut să le stea înainte, căci frica
9.2
Cap. 8.17.
de ei căzuse peste toate popoarele. 3Și toți mai marii ținuturilor și satrapii și dregătorii și cei ce făceau treburile împăratului au ajutat pe iudei, căci frica de Mardoheu căzuse peste ei. 4Căci Mardoheu era mare în casa împăratului și vestea lui străbătuse în toate ținuturile, căci omul Mardoheu mergea mărindu‐se
9.4
2 Sam. 3.11 Cron. 11.9Prov. 4.18
. 5Și iudeii au lovit pe toți vrăjmașii lor cu lovitură de sabie și cu ucidere și cu nimicire și au făcut cu vrăjmașii lor după voia lor. 6Și în capitala Susa iudeii au ucis și au prăpădit cinci sute de bărbați. 7Și au ucis pe Parșandata și Dalfon și Aspata 8și pe Porata și Adalia și Aridata 9și pe Parmașta și Arizai și Aridai și Vaiezata, 10pe cei zece
9.10
Cap. 5.11.
fii ai lui Haman, fiul lui Hamedata, asupritorul iudeilor, dar n‐au pus
9.10
Cap. 8.11.
mâna pe pradă. 11Și în acea zi au adus înaintea împăratului numărul celor uciși în capitala Susa. 12Și împăratul a zis către Estera, împărăteasa: În capitala Susa, iudeii au ucis și prăpădit cinci sute de bărbați și pe cei zece fii ai lui Haman: ce au făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Și care‐ți este rugămintea ta? Ea îți va fi îngăduită. Și care‐ți
9.12
Cap. 5.6;
este cererea? Și ți se va face. 13Și Estera a zis: Dacă va găsi bine împăratul, să se învoiască iudeilor care sunt în Susa să facă și mâine după
9.13
Cap. 8.11.
hotărârea de astăzi și să spânzure
9.13
2 Sam. 21.6,9
pe cei zece fii ai lui Haman pe lemn. 14Și împăratul a zis: Să se facă așa. Și s‐a strigat hotărârea în Susa, și au spânzurat pe cei zece fii ai lui Haman. 15Și iudeii care erau în Susa s‐au adunat
9.15
Vers. 2. Cap. 8.11.
și în ziua a patrusprezecea a lunii Adar și au ucis trei sute de bărbați în Susa; dar n‐au pus
9.15
Vers. 10.
mâna pe pradă. 16Și ceilalți iudei care erau în ținuturile împăratului s‐au adunat
9.16
Vers. 2; Cap. 8.11.
și și‐au apărat viața și au avut odihnă din partea vrăjmașilor lor și au ucis din vrăjmașii lor șaptezeci și cinci de mii; dar
9.16
Cap. 8.11.
n‐au pus mâna pe pradă. 17Aceasta s‐a întâmplat în ziua a treisprezecea a lunii Adar; și în ziua a patrusprezecea a lunii s‐au odihnit și au făcut‐o zi de ospăț și de veselie. 18Și iudeii care erau în Susa s‐au adunat în a treisprezecea
9.18
Vers. 11, 15.
zi a lunii și în a patrusprezecea zi și în ziua a cincisprezecea s‐au odihnit și au făcut‐o zi de ospăț și de bucurie. 19Pentru aceasta iudeii din sate, care locuiesc în cetăți neîntărite, fac a patrusprezecea zi a lunii Adar zi
9.19
Deut. 16.11,14
de bucurie și ospăț și zi
9.19
Cap. 8.17.
bună și de trimiteri
9.19
Vers. 22.
de porții unul altuia.

Sărbătoarea Purim

20Și Mardoheu a scris lucrurile acestea și a trimis scrisori către toți iudeii care erau în toate ținuturile împăratului Ahașveroș, celor de aproape și celor de departe, 21ca să le poruncească să păzească ziua a patrusprezecea a lunii Adar și ziua a cincisprezecea a ei, pe fiecare an, 22ca zile în care iudeii s‐au odihnit din partea vrăjmașilor lor și luna în care durerea lor s‐a prefăcut

9.22
Ps. 30.11
în bucurie și jelirea în zi bună: ca să le facă zile de ospătare și de veselie și de trimitere
9.22
Vers. 19.
de porții unul altuia și de daruri celor nevoiași. 23Și iudeii au primit să facă ceea ce au început și ceea ce le‐a scris Mardoheu. 24Căci Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, asupritorul tuturor iudeilor, uneltise
9.24
Cap. 3.6, 7.
împotriva iudeilor ca să‐i piardă și aruncase Pur, adică sorțul, ca să‐i piardă și să‐i nimicească. 25Și când a venit
9.25
Vers. 13, 14. Cap. 7.5, etc.;
Estera înaintea împăratului, el a poruncit prin epistole să se întoarcă
9.25
Cap. 7.10.
asupra capului său uneltirea lui cea rea, pe care o uneltise împotriva iudeilor, și el și fiii lui să fie spânzurați pe lemn. 26Pentru aceasta au numit zilele acestea Purim, de la numele Pur. De aceea, pentru toate cuvintele scrisorii
9.26
Vers. 20.
acesteia și ce au văzut ei în lucrul acesta și ceea ce venise peste ei, 27iudeii au poruncit și au luat asupra lor și asupra seminței lor și asupra tuturor celor ce s‐au unit
9.27
Cap. 8.17.
cu ei, așa ca să nu se treacă să păzească aceste două zile, după scrierea lor și după vremea lor hotărâtă în fiecare an; 28și zilele acestea să se amintească și să se păzească în orice neam, în orice familie, în orice ținut și în orice cetate, și zilele acestea Purim să nu lipsească din mijlocul iudeilor și să nu piară amintirea lor din sămânța lor. 29Și Estera împărăteasa, fata lui Abihail
9.29
Cap. 2.15.
și Mardoheu, iudeul, au scris cu toată stăruința ca să întărească această a doua scrisoare
9.29
Cap. 8.10; Vers. 20.
pentru Purim. 30Și au trimis scrisori către toți iudeii în cele o sută douăzeci și șapte
9.30
Cap. 1.1.
de ținuturi ale împărăției lui Ahașveroș, cu cuvinte de pace și de adevăr, 31ca să întărească zilele acestea Purim la vremurile lor hotărâte cum le‐au poruncit Mardoheu, iudeul și Estera împărăteasa și cum și le‐au poruncit pentru ei și sămânța lor cu prilejul posturilor
9.31
Cap. 4.3, 16.
și strigătului lor. 32Și porunca Esterei a întărit lucrurile acestea ale Purimului și s‐a scris în carte.

10

Lauda lui Mardoheu

101Și împăratul Ahașveroș a pus o dare asupra țării și ostroavelor

10.1
Gen. 10.5Ps. 72.10Is. 24.15
mării. 2Și toate faptele puterii lui și ale tăriei lui și zugrăvirea deplină a mărimii lui Mardoheu, la care
10.2
Cap. 8.15;
l‐a ridicat împăratul, oare nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților Mediei și ai Persiei? 3Căci Mardoheu, iudeul, era cel dintâi
10.3
Gen. 41.402 Cron. 28.7
după împăratul Ahașveroș și mare între iudei și primit de mulțimea fraților săi; el căutase
10.3
Neem. 2.10Ps. 122.8,9
binele poporului său și vorbise de pace pentru toată sămânța sa.