Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Moise și Aaron înaintea lui Faraon

51Și după acestea Moise și Aaron au intrat și au zis lui Faraon: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Lasă pe poporul meu să meargă și să‐mi țină o sărbătoare

5.1
Cap. 10.9.
în pustie. 2Și Faraon a zis: Cine
5.2
2 Reg. 18.35Iov 21.15
este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să meargă? Nu cunosc pe Domnul și nici nu voi
5.2
Cap. 3.19.
lăsa pe Israel să meargă. 3Și ei au zis
5.3
Cap. 3.18.
: Dumnezeul evreilor s‐a întâlnit cu noi; lasă‐ne, te rugăm, să mergem cale de trei zile în pustie și să jertfim Domnului Dumnezeului nostru ca să nu cadă asupra noastră cu ciumă sau cu sabie. 4Și împăratul Egiptului le‐a zis: Pentru ce, Moise și Aaron, abateți pe popor de la lucrul său? Plecați, la sarcinile
5.4
Cap. 1.11.
voastre.

Mărirea muncilor

5Și Faraon a zis: Iată acum poporul țării este mult

5.5
Cap. 1.7, 9.
și vreți să‐i faceți să se odihnească de la sarcinile lor. 6Și Faraon a poruncit în aceeași zi asupritorilor
5.6
Cap. 1.11.
poporului și ispravnicilor lor zicând: 7Să nu mai dați pleavă poporului pentru facerea cărămizii ca până acum; să meargă și să‐și adune singuri pleavă. 8Și să puneți peste ei numărul cărămizilor pe care le făceau până acum; nu veți micșora nimic din el, căci sunt leneși; de aceea strigă zicând: Să mergem să jertfim Dumnezeului nostru. 9Să se pună muncă mai grea pe oameni ca să fie prinși cu ea și să nu se uite la vorbe deșerte. 10Și asupritorii poporului și ispravnicii lor au ieșit și au vorbit poporului zicând: Așa zice Faraon: Nu vă dau pleavă! 11Duceți‐vă și strângeți‐vă singuri pleavă de unde veți găsi; dar nimic din lucrul vostru nu se va micșora. 12Și poporul s‐a risipit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de pleavă. 13Și asupritorii grăbeau zicând: Împliniți‐vă muncile voastre, lucrul zilei în ziua ei ca și atunci când era pleavă. 14Și ispravnicii copiilor lui Israel pe care‐i puseseră asupritorii lui Faraon peste ei au fost bătuți, zicând: Pentru ce nu v‐ați împlinit sarcina nici astăzi, nici ieri, făcând cărămidă ca și mai înainte? 15Și ispravnicii copiilor lui Israel au venit și au strigat la Faraon zicând: Pentru ce faci așa cu robii tăi? 16Nu se dă pleavă robilor tăi și ni se zice: Faceți cărămidă! Și iată robii tăi sunt bătuți, dar poporul tău este de vină. 17Și el a zis: Voi sunteți leneși! leneși! De aceea ziceți: Să mergem să jertfim Domnului! 18Și acum duceți‐vă, lucrați! Și nu vi se va da pleavă și veți da măsura de cărămizi.

Cârtirea Israeliților

19Și ispravnicii copiilor lui Israel au văzut că era rău de ei deoarece s‐a zis: Nu veți micșora nimic din cărămizile voastre, lucrul zilei în ziua ei. 20Și au întâlnit pe Moise și pe Aaron care stăteau acolo să‐i întâmpine când ieșeau de la Faraon. 21Și

5.21
Cap. 6.9.
le‐au zis: Să vă vadă Domnul și să judece; că ați făcut mirosul nostru să fie urât în ochii lui Faraon și în ochii robilor lui punându‐le o sabie în mână ca să ne ucidă. 22Și Moise s‐a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut rău poporului acestuia? Pentru ce deci m‐ai trimis? 23Căci de când am venit eu la Faraon să vorbesc în numele tău, a făcut rău acestui popor și n‐ai izbăvit nicidecum pe poporul tău.

6

Izbăvirea făgăduită

61Și Domnul a zis lui Moise: Acum vei vedea ce voi face lui Faraon: căci

6.1
Cap. 3.19.
prin mână tare îi va lăsa să meargă și prin mână tare îi va goni
6.1
Cap. 11.1;
din țara lui. 2Și Dumnezeu a vorbit lui Moise și i‐a zis: 3Eu sunt Domnul. Și eu m‐am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul
6.3
Gen. 17.1
35.11
48.3
cel Atotputernic, dar cu numele meu de Domnul
6.3
Cap. 3.14.
nu m‐am făcut cunoscut lor. 4Și am
6.4
Gen. 15.18
17.4,7
întărit și legământul meu cu ei ca
6.4
Gen. 17.8
28.4
să le dau țara Canaan, țara șederii lor vremelnice în care au stat vremelnic. 5Și
6.5
Cap. 2.24.
am auzit și suspinul copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi‐am adus aminte de legământul meu. 6Drept aceea spune copiilor lui Israel: Eu
6.6
Vers. 2, 8, 29.
sunt Domnul; și vă voi
6.6
Cap. 3.17;
scoate de sub sarcinile egiptenilor și vă voi izbăvi din robia lor și vă voi răscumpăra
6.6
Cap. 15.13.
cu braț întins și cu mari judecăți. 7Și vă
6.7
Deut. 4.20
7.6
14.2
26.182 Sam. 7.24
voi lua ca popor al meu și voi
6.7
Gen. 17.7,8Deut. 29.13Ap. 21.7
fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care vă scoate de sub sarcinile
6.7
Cap. 5.4, 5.
egiptenilor. 8Și vă voi duce în țara pentru care mi‐am ridicat
6.8
Gen. 15.18
26.3
28.13
35.12
mâna că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov și vă voi da‐o în stăpânire. Eu sunt Domnul! 9Și Moise a vorbit astfel copiilor lui Israel, dar
6.9
Cap. 5.21.
ei n‐au ascultat la Moise din neliniște de suflet și de robie grea. 10Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 11Intră, vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara sa. 12Și Moise a vorbit înaintea Domnului zicând: Iată copiii lui Israel n‐ascultă
6.12
Vers. 9.
de mine și cum să m‐asculte Faraon pe mine cel
6.12
Vers. 30. Cap. 4.10.
cu buze netăiate împrejur. 13Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le‐a dat porunci pentru copiii lui Israel și pentru Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată pe copiii lui Israel din țara Egiptului.

Spița neamului lui Moise și Aaron

14Aceștia sunt capii caselor părinților lor

6.14
Gen. 46.91 Cron. 5.3
: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh și Palu, Hețron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. 15Și
6.15
Gen. 46.101 Cron. 4.24
fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin și Ohad și Iachin și Țohar și Saul, fiul unei Cananite; acestea sunt familiile lui Simeon. 16Și acestea sunt numele
6.16
Gen. 46.11Num. 3.171 Cron. 6.1,16
fiilor lui Levi, după neamurile lor: Gherșon și Chehat și Merari. Și anii vieții lui Levi au fost o sută treizeci și șapte de ani. 17Fiii
6.17
1 Cron. 6.17
23.7
lui Gherșon: Libni și Șimei, după familiile lor. 18Și
6.18
Num. 26.571 Cron. 6.2,18
fiii lui Chehat: Amram și Ițehar și Hebron și Uziel. Și anii vieții lui Chehat au fost o sută treizeci și trei de ani. 19Și fiii
6.19
1 Cron. 6.19
23.21
lui Merari: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după neamurile lor. 20Și Amram
6.20
Cap. 2.1, 2.
a luat de nevastă pe Iochebed, mătușă‐sa; și ea i‐a născut pe Aaron și pe Moise. Și anii vieții lui Amram au fost o sută treizeci și șapte de ani. 21Și
6.21
Num. 16.11 Cron. 6.37,38
fiii lui Ițehar: Core și Nefeg și Zicri. 22Și fiii
6.22
Lev. 10.4Num. 3.30
lui Uziel: Mișael și Elțafan și Sitri. 23Și Aaron a luat de nevastă pe Elișeba, fiica lui Aminadab
6.23
Rut 4.19,201 Cron. 2.10Mat. 1.4
, sora lui Nahșon; și ea i‐a născut pe Nadab
6.23
Lev. 10.1Num. 3.2
26.601 Cron. 6.3
24.1
și pe Abihu, pe Eleazar și pe Itamar. 24Și
6.24
Num. 26.11
fiii lui Core: Asir și Elcana și Abiasaf; acestea sunt familiile Coriților. 25Și Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și ea
6.25
Num. 25.7,11Ios. 24.33
i‐a născut pe Fineas. Aceștia sunt capii părinților Leviților, după familiile lor. 26Acesta este Moise și Aaron către
6.26
Vers. 13.
care a zis Domnul: Scoateți pe copiii lui Israel din țara Egiptului după oștirile
6.26
Cap. 7.4;
lor. 27Aceștia sunt cei ce au vorbit
6.27
Cap. 5.1, 3;
lui Faraon, împăratul Egiptului, ca
6.27
Vers. 13. Cap. 32.7;
să scoată din Egipt pe copiii lui Israel; acesta este Moise și Aaron. 28Și a fost așa: în ziua când a vorbit Domnul lui Moise în țara Egiptului, 29Domnul a vorbit lui Moise zicând: Eu
6.29
Vers. 2.
sunt Domnul; vorbește
6.29
Vers. 11. Cap. 7.2.
lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce‐ți vorbesc eu. 30Și Moise a zis înaintea Domnului: Iată eu
6.30
Vers. 12. Cap. 4.10.
sunt cu buze netăiate împrejur și cum mă va asculta Faraon?

7

Cele zece răni

71Și Domnul a zis lui Moise: Iată te‐am făcut Dumnezeu

7.1
Cap. 4.16.
lui Faraon și Aaron, fratele tău, va fi prorocul
7.1
Cap. 4.16.
tău. 2Tu vei vorbi
7.2
Cap. 4.15.
tot ce‐ți poruncesc eu și Aaron, fratele tău, va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara sa. 3Și
7.3
Cap. 4.21.
voi învârtoșa inima lui Faraon și‐mi
7.3
Cap. 11.9.
voi înmulți semnele
7.3
Cap. 4.7.
și minunile în țara Egiptului. 4Și Faraon nu va asculta de voi și
7.4
Cap. 10.1;
îmi voi pune mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștirile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel prin
7.4
Cap. 6.6.
mari judecăți. 5Și egiptenii
7.5
Vers. 17. Cap. 8.22;
vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi
7.5
Cap. 3.20.
voi întinde mâna peste Egipt și voi scoate pe copiii lui Israel din mijlocul lor. 6Și Moise și Aaron au făcut
7.6
Vers. 2.
cum le poruncise Domnul; așa au făcut. 7Și Moise era de optzeci
7.7
Deut. 29.5
31.2
34.7Fapte. 7.23,30
de ani și Aaron de optzeci și trei de ani când au vorbit lui Faraon.

Moise și Aaron fac minuni

8Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 9Când vă va vorbi Faraon zicând: Dați

7.9
Is. 7.11In. 2.18
6.30
o minune pentru voi! Atunci să zici lui Aaron: Ia‐ți
7.9
Cap. 4.2, 17.
toiagul și aruncă‐l înaintea lui Faraon. El se va face șarpe. 10Și Moise și Aaron au intrat la Faraon și au făcut
7.10
Vers. 9.
cum poruncise Domnul. Și Aaron și‐a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea robilor săi și
7.10
Cap. 4.3.
s‐a făcut șarpe. 11Și Faraon a chemat
7.11
Gen. 41.8
și pe înțelepți și pe vrăjitori
7.11
2 Tim. 3.8
și ei de asemenea, ghicitorii Egiptului, au făcut
7.11
Vers. 22. Cap. 8.7, 18.
la fel cu fermecătoriile lor. 12Și au aruncat fiecare toiagul său și s‐au făcut șerpi, dar toiagul lui Aaron a înghițit toiegele lor. 13Și inima lui Faraon s‐a învârtoșat și n‐a ascultat de ei, după cum
7.13
Cap. 4.21. Vers. 4.
spusese Domnul.

Prefacerea apei în sânge

14Și Domnul a zis lui Moise: Inima

7.14
Cap. 8.15;
lui Faraon este greoaie, el nu voiește să lase pe popor să meargă. 15Mergi la Faraon dimineață: Iată va ieși la apă; și vei sta înaintea lui pe malul râului și vei lua în mâna ta toiagul
7.15
Cap. 4.2, 3. Vers. 10.
care s‐a făcut șarpe. 16Și‐i vei zice: Domnul Dumnezeul
7.16
Cap. 3.18.
evreilor m‐a trimis la tine zicând: Lasă pe poporul meu să meargă ca
7.16
Cap. 3.12, 18;
să‐mi slujească în pustie. Și iată până aici n‐ai ascultat. 17Așa zice Domnul: În aceasta vei
7.17
Cap. 5.2. Vers. 5.
cunoaște că eu sunt Domnul: iată voi lovi cu toiagul care este în mâna mea apele care sunt în râu și se vor
7.17
Cap. 4.9.
preface în
7.17
Ap. 16.4,6
sânge. 18Și peștii care sunt în râu vor muri și râul se va împuți și le va fi
7.18
Vers. 24.
greață egiptenilor să bea din apele râului. 19Și Domnul a zis lui Moise: Zi lui Aaron: Ia‐ți toiagul și întinde‐ți
7.19
Cap. 8.5, 6, 16;
mâna peste apele Egiptului, peste râurile lor, peste șivoaiele lor și peste bălțile lor și peste toate iazurile lor de apă și se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului și în vasele de lemn și în vasele de piatră. 20Și Moise și Aaron au făcut așa cum poruncise Domnul. Și a ridicat
7.20
Cap. 17.5.
toiagul și a lovit apele care erau în râu înaintea ochilor lui Faraon și înaintea ochilor robilor săi. Și toate
7.20
Ps. 78.44
105.29
apele care erau în râu s‐au prefăcut în sânge. 21Și peștele care era în râu a murit și râul s‐a împuțit și egiptenii n‐au putut
7.21
Vers. 18.
bea apa din râu. Și era sânge în toată țara Egiptului. 22Și ghicitorii
7.22
Vers. 11.
Egiptului au făcut la fel prin fermecătoriile lor. Și inima lui Faraon s‐a învârtoșat și n‐a ascultat de ei, după cum
7.22
Vers. 3.
zisese Domnul. 23Și Faraon s‐a întors și a intrat în casa sa și nu și‐a plecat inima nici la aceasta. 24Și toți egiptenii au săpat împrejurul râului după apă de băut, căci nu puteau bea din apele râului. 25Și șapte zile s‐au împlinit după ce lovise Domnul râul.