Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Izbăvirea făgăduită

61Și Domnul a zis lui Moise: Acum vei vedea ce voi face lui Faraon: căci

6.1
Cap. 3.19.

prin mână tare îi va lăsa să meargă și prin mână tare îi va goni
6.1
Cap. 11.1;
12.31,33,39
din țara lui. 2Și Dumnezeu a vorbit lui Moise și i‐a zis: 3Eu sunt Domnul. Și eu m‐am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul
6.3
Gen. 17.1
35.11
48.3
cel Atotputernic, dar cu numele meu de Domnul
6.3
Cap. 3.14.
Ps. 68.4
83.18In. 8.58Ap. 1.4
nu m‐am făcut cunoscut lor. 4Și am
6.4
Gen. 15.18
17.4,7
întărit și legământul meu cu ei ca
6.4
Gen. 17.8
28.4
să le dau țara Canaan, țara șederii lor vremelnice în care au stat vremelnic. 5Și
6.5
Cap. 2.24.

am auzit și suspinul copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi‐am adus aminte de legământul meu. 6Drept aceea spune copiilor lui Israel: Eu
6.6
Vers. 2, 8, 29.

sunt Domnul; și vă voi
6.6
Cap. 3.17;
7.4Deut. 26.8Ps. 81.6
136.11,12
scoate de sub sarcinile egiptenilor și vă voi izbăvi din robia lor și vă voi răscumpăra
6.6
Cap. 15.13.
Deut. 7.81 Cron. 17.21Neem. 1.10
cu braț întins și cu mari judecăți. 7Și vă
6.7
Deut. 4.20
7.6
14.2
26.182 Sam. 7.24
voi lua ca popor al meu și voi
6.7
Gen. 17.7,8Deut. 29.13Ap. 21.7
fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care vă scoate de sub sarcinile
6.7
Cap. 5.4, 5.
Ps. 81.6
egiptenilor. 8Și vă voi duce în țara pentru care mi‐am ridicat
6.8
Gen. 15.18
26.3
28.13
35.12
mâna că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov și vă voi da‐o în stăpânire. Eu sunt Domnul! 9Și Moise a vorbit astfel copiilor lui Israel, dar
6.9
Cap. 5.21.

ei n‐au ascultat la Moise din neliniște de suflet și de robie grea. 10Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 11Intră, vorbește lui Faraon, împăratul Egiptului, să lase pe copiii lui Israel să iasă din țara sa. 12Și Moise a vorbit înaintea Domnului zicând: Iată copiii lui Israel n‐ascultă
6.12
Vers. 9.

de mine și cum să m‐asculte Faraon pe mine cel
6.12
Vers. 30. Cap. 4.10.
Ier. 1.6
cu buze netăiate împrejur. 13Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le‐a dat porunci pentru copiii lui Israel și pentru Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată pe copiii lui Israel din țara Egiptului.

Spița neamului lui Moise și Aaron

14Aceștia sunt capii caselor părinților lor

6.14
Gen. 46.91 Cron. 5.3
: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh și Palu, Hețron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. 15Și
6.15
Gen. 46.101 Cron. 4.24
fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin și Ohad și Iachin și Țohar și Saul, fiul unei Cananite; acestea sunt familiile lui Simeon. 16Și acestea sunt numele
6.16
Gen. 46.11Num. 3.171 Cron. 6.1,16
fiilor lui Levi, după neamurile lor: Gherșon și Chehat și Merari. Și anii vieții lui Levi au fost o sută treizeci și șapte de ani. 17Fiii
6.17
1 Cron. 6.17
23.7
lui Gherșon: Libni și Șimei, după familiile lor. 18Și
6.18
Num. 26.571 Cron. 6.2,18
fiii lui Chehat: Amram și Ițehar și Hebron și Uziel. Și anii vieții lui Chehat au fost o sută treizeci și trei de ani. 19Și fiii
6.19
1 Cron. 6.19
23.21
lui Merari: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după neamurile lor. 20Și Amram
6.20
Cap. 2.1, 2.
Num. 26.59
a luat de nevastă pe Iochebed, mătușă‐sa; și ea i‐a născut pe Aaron și pe Moise. Și anii vieții lui Amram au fost o sută treizeci și șapte de ani. 21Și
6.21
Num. 16.11 Cron. 6.37,38
fiii lui Ițehar: Core și Nefeg și Zicri. 22Și fiii
6.22
Lev. 10.4Num. 3.30
lui Uziel: Mișael și Elțafan și Sitri. 23Și Aaron a luat de nevastă pe Elișeba, fiica lui Aminadab
6.23
Rut 4.19,201 Cron. 2.10Mat. 1.4
, sora lui Nahșon; și ea i‐a născut pe Nadab
6.23
Lev. 10.1Num. 3.2
26.601 Cron. 6.3
24.1
și pe Abihu, pe Eleazar și pe Itamar. 24Și
6.24
Num. 26.11
fiii lui Core: Asir și Elcana și Abiasaf; acestea sunt familiile Coriților. 25Și Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și ea
6.25
Num. 25.7,11Ios. 24.33
i‐a născut pe Fineas. Aceștia sunt capii părinților Leviților, după familiile lor. 26Acesta este Moise și Aaron către
6.26
Vers. 13.

care a zis Domnul: Scoateți pe copiii lui Israel din țara Egiptului după oștirile
6.26
Cap. 7.4;
12.17,51Num. 33.1
lor. 27Aceștia sunt cei ce au vorbit
6.27
Cap. 5.1, 3;
7.10
lui Faraon, împăratul Egiptului, ca
6.27
Vers. 13. Cap. 32.7;
33.1Ps. 77.20
să scoată din Egipt pe copiii lui Israel; acesta este Moise și Aaron. 28Și a fost așa: în ziua când a vorbit Domnul lui Moise în țara Egiptului, 29Domnul a vorbit lui Moise zicând: Eu
6.29
Vers. 2.

sunt Domnul; vorbește
6.29
Vers. 11. Cap. 7.2.

lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce‐ți vorbesc eu. 30Și Moise a zis înaintea Domnului: Iată eu
6.30
Vers. 12. Cap. 4.10.

sunt cu buze netăiate împrejur și cum mă va asculta Faraon?