Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Judecăți asupra amoniților

251Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți

25.2
Cap. 6.2;
fața împotriva copiilor
25.2
Ier. 49.1Amos 1.13Țef. 2.9
lui Amon și prorocește împotriva lor. 3Și spune copiilor lui Amon: Ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că
25.3
Prov. 17.5
ai zis: Ha! Ha! împotriva locașului meu sfințit când a fost pângărit și împotriva țării lui Israel când a fost pustiită și împotriva casei lui Iuda când s‐a dus în robie, 4de aceea iată, te voi da în stăpânire copiilor răsăritului și ei își vor așeza taberele în tine și își vor face locuințele în tine. Îți vor mânca roadele și îți vor bea laptele. 5Și voi face din Raba
25.5
Cap. 21.20.
un staul
25.5
Is. 17.2
32.14Țef. 2.14,15
de cămile și din copiii lui Amon o stână de oi. Și veți cunoaște
25.5
Cap. 24.24;
că eu sunt Domnul. 6Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ai bătut în mâini
25.6
Iov 27.23Plâng. 2.15Țef. 2.15
și ai dat din picior și te‐ai bucurat
25.6
Cap. 36.5.
cu toată ciuda sufletului tău de țara lui Israel: 7de aceea iată, îmi voi întinde
25.7
Cap. 35.3.
mâna asupra ta și te voi da de pradă neamurilor și te voi stârpi dintre popoare și te voi pierde dintre țări; te voi nimici și vei cunoaște că eu sunt Domnul.

Prorocie împotriva moabiților

8Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că Moabul

25.8
Is. 15
16Ier. 48.1Amos 2.1
și Seirul
25.8
Cap. 35.2, 5, 12.
zic: Iată, casa lui Iuda este ca toate neamurile! 9de aceea iată, voi deschide latura Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui care sunt la hotarele lui, slava țării: Bet‐Ieșimot, Baal‐Meon și Chiriataim, 10copiilor
25.10
Vers. 4.
răsăritului împotriva copiilor lui Amon. Și le voi da lor în stăpânire ca să nu se mai pomenească
25.10
Cap. 21.32.
de copiii lui Amon între neamuri. 11Și voi face judecăți asupra Moabului și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

Prorocie împotriva edomiților

12Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că Edomul

25.12
2 Cron. 28.17Ps. 137.7Ier. 49.7,8Amos 1.11Obad. 10
s‐a purtat cu răzbunare împotriva casei lui Iuda și s‐a făcut foarte vinovat și s‐a răzbunat pe ei, 13de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Îmi voi întinde mâna asupra Edomului și voi stârpi din el om și dobitoc și‐l voi preface într‐o pustie: și de la Teman și până la Dedan vor cădea de sabie. 14Și îmi voi împlini răzbunarea
25.14
Is. 11.14Ier. 49.2
mea asupra Edomului prin mâna poporului meu Israel și vor face în Edom după mânia mea și după furia mea. Și vor cunoaște răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu.

Prorocie împotriva filistenilor

15Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că

25.15
Ier. 25.20
47.1Ioel 3.4Amos 1.6
filistenii
25.15
2 Cron. 28.18
s‐au purtat cu răzbunare și s‐au răzbunat cu ciudă în suflet ca să nimicească cu vrăjmășie veche, 16de aceea așa zice omnul Dumnezeu: Iată, îmi voi întinde mâna
25.16
Țef. 2.4
asupra filistenilor și voi stârpi pe cheretiți
25.16
1 Sam. 30.14
și voi pierde rămășița
25.16
Ier. 47.4
malului mării. 17Și voi face
25.17
Cap. 5.15.
răzbunare mare asupra lor cu mustrări furioase. Și vor cunoaște
25.17
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul când voi pune răzbunarea mea asupra lor.

26

Despre dărâmarea Tirului

261Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pentru că

26.2
Is. 23Ier. 25.22
47.4Amos 1.9Zah. 9.2
Tirul a zis împotriva Ierusalimului: Ha, ha
26.2
Cap. 25.3;
! s‐a sfărâmat poarta popoarelor! s‐a întors la mine; eu mă voi umple, căci ea a ajuns pustie! 3De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva ta, Tirule! Și voi ridica multe neamuri împotriva ta, cum își ridică marea valurile. 4Și vor strica zidurile Tirului și‐i vor surpa turnurile. Și‐i voi rade pulberea de pe el, și‐l voi face
26.4
Vers. 14.
o stâncă seacă. 5Va fi un loc pentru întinderea mrejelor
26.5
Cap. 27.32.
în mijlocul mării. Căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Și va ajunge de prada neamurilor. 6Și fiicele sale care sunt în câmp vor fi ucise de sabie; și vor cunoaște
26.6
Cap. 25.5.
că eu sunt Domnul. 7Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi aduce împotriva Tirului pe Nebucadnețar, împăratul
26.7
Ezra 7.12Dan. 2.37
Babilonului, împăratul împăraților de la miazănoapte, cu cai și cu care și cu călăreți și gloată și mult popor. 8El va ucide cu sabia pe fiicele tale în câmp și va face întăriri
26.8
Cap. 21.22.
împotriva ta și va ridica metereze împotriva ta și va înălța pavăza împotriva ta. 9Și va pune berbeci de dărâmare împotriva zidurilor tale și‐ți va surpa turnurile cu săbiile sale. 10Pulberea de la mulțimea cailor săi te va acoperi; zidurile tale vor tremura de vuietul călăreților și al roatelor și al carelor, când va intra prin porțile tale cum intră oamenii într‐o cetate în care s‐a făcut o spărtură. 11Îți va călca toate ulițele cu copitele cailor lui; va omorî pe poporul tău cu sabia și stâlpii tăi cei tari vor fi trântiți la pământ. 12Și‐ți vor prăda avuțiile și‐ți vor răpi mărfurile și‐ți vor dărâma zidurile și‐ți vor nimici casele tale cele frumoase; și‐ți vor pune pietrele și lemnele și pulberea în mijlocul apelor. 13Și voi
26.13
Is. 14.11
24.8Ier. 7.34
16.9
25.10
face să înceteze vuietul
26.13
Is. 23.16Ap. 18.22
cântărilor tale și nu se va mai auzi sunetul harfelor tale. 14Și te
26.14
Vers. 4.5.
voi face o stâncă seacă; vei fi un loc pentru întinderea mrejelor; nu vei mai fi zidit. Căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 15Așa zice Domnul Dumnezeu către Tir: Oare nu vor tremura
26.15
Ier. 49.2131.16
ostroavele la vuietul căderii tale când vor geme răniții, când se va face ucidere în mijlocul tău? 16Atunci toți mai marii mării
26.16
Is. 23.8
se vor coborî
26.16
In. 3.6
de pe scaunele lor de domnie și se vor dezbrăca de mantiile lor și se vor dezbrăca de hainele lor cele bogate: se vor îmbrăca cu cutremur, vor ședea
26.16
Iov 2.13
la pământ și vor tremura
26.16
Cap. 32.10.
în orice clipă și se vor îngrozi de tine
26.16
Cap. 27.35.
. 17Și vor ridica o plângere
26.17
Cap. 27.32.
pentru tine și‐ți vor zice: Cum ai fost pierdut tu care erai locuit de marinari, cetate cu nume, care erai tare
26.17
Is. 23.4
pe mare, ea și locuitorii ei, care insuflau groaza de ei tuturor celor ce locuiesc în ea. 18Acum ostroavele vor tremura
26.18
Vers. 15.
în ziua căderii tale și ostroavele care sunt în mare vor fi încremenite de ziua plecării tale. 19Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Când te voi face o cetate pustie ca pe cetățile care nu sunt locuite, când voi aduce asupra ta adâncul și te vor acoperi apele cele mari, 20atunci te voi coborî cu cei ce
26.20
Cap. 32.18, 24.
se coboară în groapă la poporul străvechi și te voi face să locuiești în părțile cele mai de jos ale pământului, în locuri pustii din vechime, cu cei ce se coboară în groapă, ca să nu mai fii locuit și voi pune slava
26.20
Cap. 32.23, 26, 27, 32.
în pământul celor vii. 21Te voi face spaime
26.21
Cap. 27.36;
și nu vei mai fi; și vei fi căutat
26.21
Ps. 37.36
și nu vei mai fi aflat în veac, zice Domnul Dumnezeu.

27

Cântare de jale asupra Tirului

271Cuvântul Domnului a fost iarăși către mine zicând: 2Și tu, fiu al omului, ridică

27.2
Cap. 19.1;
o plângere pentru Tir. 3Și zi Tirului: Tu, cel ce
27.3
Cap. 28.2.
șezi la intrările mării și faci negoț
27.3
Is. 23.3
cu popoarele în multe ostroave, așa zice Domnul Dumnezeu: Tirule, tu ai zis: Eu
27.3
Cap. 28.12.
sunt desăvârșit în frumusețe. 4Hotarele tale sunt în inima mărilor, ziditorii tăi ți‐au desăvârșit frumusețea. 5Au zidit toate laturile corăbiilor tale de chiparoși din Senir
27.5
Deut. 3.9
, au luat cedri din Liban ca să‐ți facă și catargurile. 6Din stejarii Basanului ți‐au făcut vâslele; laițele tale le‐au făcut din fildeș, încadrate în tisă din ostroavele
27.6
Ier. 2.10
Chitimului. 7Pânzele tale erau din in subțire cu lucru brodat din Egipt și‐ți erau ca steag: cortul tău era albastru și purpuriu din ostroavele Elișei. 8Locuitorii Sidonului și ai Arvadului erau vâslașii tăi, înțelepții tăi erau în tine, Tirule, ei erau cârmacii tăi. 9Bătrânii
27.9
1 Reg. 5.18Ps. 83.7
Ghebalului și înțelepții lui erau cei ce‐ți dregeau spărturile; toate corăbiile mării și marinarii lor erau în tine spre a face negoț cu tine. 10Persia și Lud și Put
27.10
Ier. 46.938.5
erau în oastea ta, bărbații tăi de război; ei spânzurau în tine pavăza și coiful; îți dădeau strălucire! 11Bărbații Arvadului cu oastea ta erau pe zidurile tale de jur împrejur și gamadimii pe turnurile tale; își spânzurau pavezele pe zidurile tale de jur împrejur; îți desăvârșeau frumusețea.
27.11
Vers. 3.
12Tarsisul
27.12
Gen. 10.42 Cron. 20.36
făcea negoț cu tine cu tot felul de avuții: veneau la târgul tău cu argint, fier, cositor și plumb. 13Iavanul
27.13
Gen. 10.2
, Tubalul și Meșecul erau negustorii tăi: făceau negoț cu tine cu oameni și vase de aramă
27.13
Ap. 18.13
. 14Cei din casa Togarmei
27.14
Gen. 10.3
aduceau la târgul tău cai și călăreți și catâri. 15Bărbații Dedanului
27.15
Gen. 10.7
erau negustorii tăi; multe ostroave erau târgul mâinii tale, aduceau la tine coarne de fildeș și abanos în schimb. 16Siria făcea negoț cu tine cu mulțimea lucrurilor făcute de tine: cu smarald, purpură și broderie și in subțire și mărgean și rubine veneau la târgul tău. 17Iuda și țara lui Israel erau negustorii tăi, veneau la târgul tău cu grâu
27.17
1 Reg. 5.9,11Ezra 3.7Fapte. 12.20
de Minit
27.17
Jud. 11.33
și turte dulci și miere și untdelemn și leac alinător
27.17
Ier. 8.22
. 18Damascul făcea negoț cu tine cu mulțimea lucrurilor făcute de tine, cu tot felul de avuții, cu vinul de Helbon și lână albă. 19Vedanul și Iavanul din Uzal veneau la târgurile tale cu fier lucrat, casie și trestie mirositoare: făceau negoț cu tine. 20Dedanul
27.20
Gen. 25.3
făcea negoț cu tine cu învelitorile de preț pentru care. 21Arabia și toți mai marii Chedarului
27.21
Gen. 25.13Is. 60.7
erau negustorii mâinii tale, care făceau negoț cu tine cu miei și berbeci și țapi. 22Negustorii din Seba
27.22
Gen. 10.71 Reg. 10.1,2Ps. 72.10,15Is. 60.6
și din Raema făceau negoț cu tine, veneau la târgul tău cu mirodenie de căpetenie și cu tot felul de pietre scumpe și aur. 23Haranul
27.23
Gen. 11.312 Reg. 19.12
și Canehul și Edenul, negustorii Sebei
27.23
Gen. 25.3
, ai lui Asur și Chilmadului făceau negoț cu tine. 24Făceau negoț cu tine cu haine scumpe, cu veșminte în material albastru și brodate și cu lăzi de stofe bogate legate cu funii și făcute din cedru, printre marfa ta. 25Corăbiile
27.25
Ps. 48.7Is. 2.16
23.14
Tarsisului erau caravanele tale pentru negoțul tău; și erai umplut și erai încărcat cu mare cinste în inima
27.25
Vers. 4.
mărilor. 26Vâslașii tăi te‐au adus în ape mari; vântul
27.26
Ps. 48.7
de răsărit te‐a sfărâmat în inima mărilor. 27Avuțiile tale
27.27
Prov. 11.4Ap. 18.9
și târgurile tale, negoțul tău și marinarii tăi și cârmacii tăi, cei ce‐ți dregeau spărturile și cei ce făceau negoț cu tine și toți bărbații tăi de război care sunt în tine și toată mulțimea din tine vor cădea în inima mării în ziua căderii tale. 28Locurile deschise se vor zgudui
27.28
Cap. 26.15, 18.
la vuietul strigătului cârmacilor tăi. 29Și toți vâslașii
27.29
Ap. 18.17
, marinarii și toți cârmacii mării se vor coborî din corăbiile lor; vor sta pe pământ 30și vor face să se audă glasul lor asupra ta și vor striga cu amar și își vor presăra pulbere
27.30
Iov 2.12Ap. 18.19
pe capete, se vor tăvăli
27.30
Est. 4.1,3Ier. 6.26
în cenușă. 31Și se vor face
27.31
Ier. 16.6
47.5Mica 1.16
pleșuvi de tot pentru tine și se vor încinge cu sac și te vor plânge cu amărăciune de suflet, cu plângere amară. 32Și în vaietul lor vor
27.32
Cap. 26.17. Vers. 2.
ridica plângere pentru tine și te vor plânge, zicând: Cine este
27.32
Ap. 18.18
ca Tirul, care a amuțit în mijlocul mării? 33Când
27.33
Ap. 18.19
mărfurile tale treceau mările, săturai popoare multe; cu mulțimea averilor tale și a negoțului tău ai îmbogățit pe împărații pământului. 34În vremea când ai fost sfărâmat
27.34
Cap. 26.19.
de mări, în adâncurile apelor, negoțul
27.34
Vers. 27.
tău și toată mulțimea ta a căzut în mijlocul tău. 35Toți locuitorii
27.35
Cap. 26.15, 16.
ostroavelor se îngrozesc de tine și împărații lor se înfioară, li se turbură fața. 36Negustorii dintre popoare fluieră
27.36
Ier. 18.16
la tine; ai ajuns o groază și în veac nu vei mai fi.
27.36
Cap. 26.21.