Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Cântare de jale asupra Tirului

271Cuvântul Domnului a fost iarăși către mine zicând: 2Și tu, fiu al omului, ridică

27.2
Cap. 19.1;
o plângere pentru Tir. 3Și zi Tirului: Tu, cel ce
27.3
Cap. 28.2.
șezi la intrările mării și faci negoț
27.3
Is. 23.3
cu popoarele în multe ostroave, așa zice Domnul Dumnezeu: Tirule, tu ai zis: Eu
27.3
Cap. 28.12.
sunt desăvârșit în frumusețe. 4Hotarele tale sunt în inima mărilor, ziditorii tăi ți‐au desăvârșit frumusețea. 5Au zidit toate laturile corăbiilor tale de chiparoși din Senir
27.5
Deut. 3.9
, au luat cedri din Liban ca să‐ți facă și catargurile. 6Din stejarii Basanului ți‐au făcut vâslele; laițele tale le‐au făcut din fildeș, încadrate în tisă din ostroavele
27.6
Ier. 2.10
Chitimului. 7Pânzele tale erau din in subțire cu lucru brodat din Egipt și‐ți erau ca steag: cortul tău era albastru și purpuriu din ostroavele Elișei. 8Locuitorii Sidonului și ai Arvadului erau vâslașii tăi, înțelepții tăi erau în tine, Tirule, ei erau cârmacii tăi. 9Bătrânii
27.9
1 Reg. 5.18Ps. 83.7
Ghebalului și înțelepții lui erau cei ce‐ți dregeau spărturile; toate corăbiile mării și marinarii lor erau în tine spre a face negoț cu tine. 10Persia și Lud și Put
27.10
Ier. 46.938.5
erau în oastea ta, bărbații tăi de război; ei spânzurau în tine pavăza și coiful; îți dădeau strălucire! 11Bărbații Arvadului cu oastea ta erau pe zidurile tale de jur împrejur și gamadimii pe turnurile tale; își spânzurau pavezele pe zidurile tale de jur împrejur; îți desăvârșeau frumusețea.
27.11
Vers. 3.
12Tarsisul
27.12
Gen. 10.42 Cron. 20.36
făcea negoț cu tine cu tot felul de avuții: veneau la târgul tău cu argint, fier, cositor și plumb. 13Iavanul
27.13
Gen. 10.2
, Tubalul și Meșecul erau negustorii tăi: făceau negoț cu tine cu oameni și vase de aramă
27.13
Ap. 18.13
. 14Cei din casa Togarmei
27.14
Gen. 10.3
aduceau la târgul tău cai și călăreți și catâri. 15Bărbații Dedanului
27.15
Gen. 10.7
erau negustorii tăi; multe ostroave erau târgul mâinii tale, aduceau la tine coarne de fildeș și abanos în schimb. 16Siria făcea negoț cu tine cu mulțimea lucrurilor făcute de tine: cu smarald, purpură și broderie și in subțire și mărgean și rubine veneau la târgul tău. 17Iuda și țara lui Israel erau negustorii tăi, veneau la târgul tău cu grâu
27.17
1 Reg. 5.9,11Ezra 3.7Fapte. 12.20
de Minit
27.17
Jud. 11.33
și turte dulci și miere și untdelemn și leac alinător
27.17
Ier. 8.22
. 18Damascul făcea negoț cu tine cu mulțimea lucrurilor făcute de tine, cu tot felul de avuții, cu vinul de Helbon și lână albă. 19Vedanul și Iavanul din Uzal veneau la târgurile tale cu fier lucrat, casie și trestie mirositoare: făceau negoț cu tine. 20Dedanul
27.20
Gen. 25.3
făcea negoț cu tine cu învelitorile de preț pentru care. 21Arabia și toți mai marii Chedarului
27.21
Gen. 25.13Is. 60.7
erau negustorii mâinii tale, care făceau negoț cu tine cu miei și berbeci și țapi. 22Negustorii din Seba
27.22
Gen. 10.71 Reg. 10.1,2Ps. 72.10,15Is. 60.6
și din Raema făceau negoț cu tine, veneau la târgul tău cu mirodenie de căpetenie și cu tot felul de pietre scumpe și aur. 23Haranul
27.23
Gen. 11.312 Reg. 19.12
și Canehul și Edenul, negustorii Sebei
27.23
Gen. 25.3
, ai lui Asur și Chilmadului făceau negoț cu tine. 24Făceau negoț cu tine cu haine scumpe, cu veșminte în material albastru și brodate și cu lăzi de stofe bogate legate cu funii și făcute din cedru, printre marfa ta. 25Corăbiile
27.25
Ps. 48.7Is. 2.16
23.14
Tarsisului erau caravanele tale pentru negoțul tău; și erai umplut și erai încărcat cu mare cinste în inima
27.25
Vers. 4.
mărilor. 26Vâslașii tăi te‐au adus în ape mari; vântul
27.26
Ps. 48.7
de răsărit te‐a sfărâmat în inima mărilor. 27Avuțiile tale
27.27
Prov. 11.4Ap. 18.9
și târgurile tale, negoțul tău și marinarii tăi și cârmacii tăi, cei ce‐ți dregeau spărturile și cei ce făceau negoț cu tine și toți bărbații tăi de război care sunt în tine și toată mulțimea din tine vor cădea în inima mării în ziua căderii tale. 28Locurile deschise se vor zgudui
27.28
Cap. 26.15, 18.
la vuietul strigătului cârmacilor tăi. 29Și toți vâslașii
27.29
Ap. 18.17
, marinarii și toți cârmacii mării se vor coborî din corăbiile lor; vor sta pe pământ 30și vor face să se audă glasul lor asupra ta și vor striga cu amar și își vor presăra pulbere
27.30
Iov 2.12Ap. 18.19
pe capete, se vor tăvăli
27.30
Est. 4.1,3Ier. 6.26
în cenușă. 31Și se vor face
27.31
Ier. 16.6
47.5Mica 1.16
pleșuvi de tot pentru tine și se vor încinge cu sac și te vor plânge cu amărăciune de suflet, cu plângere amară. 32Și în vaietul lor vor
27.32
Cap. 26.17. Vers. 2.
ridica plângere pentru tine și te vor plânge, zicând: Cine este
27.32
Ap. 18.18
ca Tirul, care a amuțit în mijlocul mării? 33Când
27.33
Ap. 18.19
mărfurile tale treceau mările, săturai popoare multe; cu mulțimea averilor tale și a negoțului tău ai îmbogățit pe împărații pământului. 34În vremea când ai fost sfărâmat
27.34
Cap. 26.19.
de mări, în adâncurile apelor, negoțul
27.34
Vers. 27.
tău și toată mulțimea ta a căzut în mijlocul tău. 35Toți locuitorii
27.35
Cap. 26.15, 16.
ostroavelor se îngrozesc de tine și împărații lor se înfioară, li se turbură fața. 36Negustorii dintre popoare fluieră
27.36
Ier. 18.16
la tine; ai ajuns o groază și în veac nu vei mai fi.
27.36
Cap. 26.21.

28

Împotriva împăratului Tirului

281Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, vorbește către domnul Tirului: Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ți s‐a înălțat inima și ai zis: Eu sunt Dumnezeu și șed

28.2
Vers. 9.
pe scaunul lui Dumnezeu, în inima
28.2
Cap. 27.3, 4.
mărilor; și ești om
28.2
Is. 31.3
și nu Dumnezeu, și‐ți pui inima ca inima lui Dumnezeu, 3iată, ești mai înțelept
28.3
Zah. 9.2
decât Daniel! Nicio taină nu este întunecată pentru tine; 4cu înțelepciunea ta și cu mintea ta ți‐ai făcut avere și ți‐ai adunat aur și argint în vistieriile tale; 5cu înțelepciunea
28.5
Ps. 62.10Zah. 9.3
ta cea mare ți‐ai înmulțit bogățiile cu negoțul tău și ți‐ai înălțat inima de bogățiile tale; 6de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ți‐ai pus inima ca inima lui Dumnezeu, 7de aceea iată, voi aduce asupra ta pe străini, pe cele
28.7
Cap. 30.11;
grozave dintre neamuri, și își vor scoate săbiile împotriva frumuseții înțelepciunii tale și‐ți vor pângări strălucirea. 8Te vor coborî în groapă și vei muri de moartea celor uciși în inima mărilor. 9Oare vei mai
28.9
Vers. 2.
zice tu înaintea celui ce te va ucide: Sunt Dumnezeu? Dar ești om și nu Dumnezeu în mâna celui ce te străpunge. 10Vei muri de moartea celor netăiați împrejur
28.10
Cap. 31.18;
, de mâna străinilor. Căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 11Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 12Fiu al omului, înalță o plângere
28.12
Cap. 27.2.
asupra împăratului Tirului și spune‐i: Așa zice Domnul Dumnezeu: Tu pecetluiai măsura desăvârșirii, erai plin de înțelepciune
28.12
Cap. 27.3. Vers. 3.
și desăvârșit în frumusețe. 13Ai fost în Eden
28.13
Cap. 31.8, 9.
, grădina lui Dumnezeu; te acoperea orice piatră scumpă: sardonixul, topazul și diamantul, hrisolitul, onixul și iaspisul, safirul, smaraldul, rubinul roșu aprins și aurul. Măiestria tobelor
28.13
Cap. 26.13.
tale și a flautelor erau în tine; în ziua când ai fost făcut erau pregătite. 14Erai un heruvim
28.14
Ex. 25.20
uns care acoperă și te‐am pus așa: erai pe muntele
28.14
Cap. 20.40.
cel sfânt al lui Dumnezeu; umblai prin mijlocul pietrelor de foc. 15Erai desăvârșit în căile tale, din ziua când ai fost făcut până când s‐a aflat nedreptate în tine. 16De belșugul negoțului tău ți‐ai umplut mijlocul cu asuprire și ai păcătuit; de aceea te‐am aruncat ca spurcat de pe muntele lui Dumnezeu; și te‐am pierdut din mijlocul pietrelor de foc, heruvim care acoperi
28.16
Vers. 14.
. 17Ți s‐a înălțat
28.17
Vers. 2, 5.
inima de frumusețea ta; ți‐ai stricat înțelepciunea prin strălucirea ta; te‐am aruncat la pământ, te‐am dat înaintea împăraților ca să te privească. 18Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți‐ai pângărit locașurile tale sfințite; de aceea am scos un foc din mijlocul tău, te‐a mistuit și te‐am prefăcut în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 19Toți câți te cunosc între popoare se îngrozesc de tine; ai ajuns o groază
28.19
Cap. 26.21;
și în veac nu vei mai fi.

Căderea Sidonului

20Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Fiu al omului, pune‐ți

28.21
Cap. 6.2;
fața către Sidon
28.21
Is. 23.4,12Ier. 25.22
27.3
și prorocește împotriva lui 22și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată
28.22
Ex. 14.4,17
, sunt împotriva ta, Sidonule, și voi fi slăvit în mijlocul tău. Și vor cunoaște
28.22
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul când voi face judecăți în el și mă voi sfinți
28.22
Cap. 20.41;
în el. 23Și voi trimite în el ciumă
28.23
Cap. 38.22.
și sânge pe ulițele lui și cei răniți de moarte vor cădea în mijlocul său de sabia ce va fi asupra lui din toate părțile. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 24Și nu va mai fi pentru casa lui Israel niciun spin
28.24
Num. 33.55Ios. 23.13
înțepător și niciun scai aducător de dureri printre cei ce erau în jurul lor și‐i disprețuiau. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. 25Așa zice Domnul Dumnezeu: Când voi aduna
28.25
Is. 11.1234.13
37.21
casa lui Israel dintre popoarele între care sunt împrăștiați și voi fi sfințit
28.25
Vers. 22.
în ei înaintea neamurilor, atunci vor locui în țara lor pe care am dat‐o robului meu Iacov. 26Vor locui
28.26
Ier. 23.6
în ea la adăpost și vor zidi case
28.26
Is. 65.21Amos 9.14
și vor sădi
28.26
Ier. 31.5
vii; și vor locui la adăpost când îmi voi săvârși judecățile asupra tuturor celor de primprejur care‐i disprețuiau. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor.

29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în luna a zecea, la douăsprezecea ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți fața

29.2
Cap. 28.21.
împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29.2
Is. 19.1Ier. 25.19
46.2,25
Egipt. 3Vorbește și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată
29.3
Ier. 44.30
, sunt împotriva ta, Faraoane, împărat al Egiptului, balaurul
29.3
Ps. 74.13,14Is. 27.1
51.9
cel mare care șade culcat în mijlocul râurilor sale, care
29.3
Cap. 28.2.
zice: Râul meu este al meu și pentru mine l‐am făcut. 4Și‐ți voi pune
29.4
Is. 37.29
verigi în fălci și voi lipi de solzii tăi peștii râului tău și te voi scoate din mijlocul râurilor tale și toți peștii râurilor tale se vor lipi de solzii tăi. 5Și te voi arunca în pustie pe tine și pe toți peștii râurilor tale. Vei cădea pe fața câmpului, nu vei fi adunat
29.5
Ier. 8.2
16.4
25.33
, nici nu vei fi strâns. Te voi
29.5
Ier. 7.33
34.20
da spre mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerurilor. 6Și toți locuitorii Egiptului vor cunoaște că eu sunt Domnul, pentru că au fost un toiag de trestie
29.6
2 Reg. 18.21Is. 36.6
pentru casa lui Israel. 7Când s‐au agățat cu mâna
29.7
Ier. 37.5,7,11
de tine, te‐ai rupt și le‐ai rupt tot umărul. Și când s‐au rezemat de tine, te‐ai rupt și ai făcut să le tremure coapsele. 8De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi aduce sabie
29.8
Cap. 14.17;
asupra ta și voi stârpi din tine pe om și dobitoc. 9Și țara Egiptului va fi o pustie și o pustietate. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Pentru că a zis: Râul este al meu și eu l‐am făcut. 10De aceea iată, sunt împotriva ta și împotriva râurilor tale. Și voi
29.10
Cap. 30.12.
face țara Egiptului pustiuri de pustietăți, de la
29.10
Cap. 30.6.
Migdol până la Siene și până la hotarul Etiopiei. 11Nici picior
29.11
Cap. 32.13.
de om nu va trece prin el, nici picior de vită nu va trece prin el și nici nu va fi locuit patruzeci de ani. 12Și voi face
29.12
Cap. 30.7, 26.
țara Egiptului o pustie în mijlocul țărilor care sunt pustiite și cetățile lui vor fi prefăcute într‐o pustie în mijlocul cetăților pustiite, patruzeci de ani. Și voi împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 13Căci așa zice Domnul Dumnezeu: La
29.13
Is. 19.23Ier. 46.26
sfârșitul celor patruzeci de ani voi aduna pe egipteni dintre popoarele între care au fost împrăștiați; 14și voi întoarce robia Egiptului și‐i voi aduce iarăși în țara Patros, în țara obârșiei lor; și acolo vor fi o împărăție
29.14
Cap. 17.6, 14.
smerită. 15Va fi cea mai smerită dințre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri; și‐i voi micșora ca să nu mai domnească peste neamuri. 16Și el nu va mai fi încrederea
29.16
Is. 30.2,3
36.4,6
casei lui Israel, amintindu‐i nelegiuirea când se întorceau să se uite după ei: și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. 17Și a fost așa: în anul al douăzeci și șaptelea, în luna întâi, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, Nebucadnețar
29.18
Ier. 27.6
, împăratul Babilonului, a făcut ca oastea sa să slujească slujbă grea împotriva Tirului; orice cap a fost făcut pleșuv și orice umăr a fost jupuit, dar n‐a luat plată de la Tir nici el, nici oastea lui, pentru slujba cu care a slujit împotriva lui. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi da țara Egiptului lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și el îi va lua mulțimea și‐i va răpi prada și‐l va jefui; și aceasta va fi plata oștii lui. 20I‐am dat țara Egiptului ca plată a sa pentru care a slujit, pentru că a lucrat
29.20
Ier. 25.9
pentru mine, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea voi face să înflorească și cornul
29.21
Ps. 132.17
casei lui Israel și‐ți voi da o deschidere
29.21
Cap. 24.27.
de gură în mijlocul lor. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.