Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
28

Împotriva împăratului Tirului

281Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, vorbește către domnul Tirului: Așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ți s‐a înălțat inima și ai zis: Eu sunt Dumnezeu și șed

28.2
Vers. 9.
pe scaunul lui Dumnezeu, în inima
28.2
Cap. 27.3, 4.
mărilor; și ești om
28.2
Is. 31.3
și nu Dumnezeu, și‐ți pui inima ca inima lui Dumnezeu, 3iată, ești mai înțelept
28.3
Zah. 9.2
decât Daniel! Nicio taină nu este întunecată pentru tine; 4cu înțelepciunea ta și cu mintea ta ți‐ai făcut avere și ți‐ai adunat aur și argint în vistieriile tale; 5cu înțelepciunea
28.5
Ps. 62.10Zah. 9.3
ta cea mare ți‐ai înmulțit bogățiile cu negoțul tău și ți‐ai înălțat inima de bogățiile tale; 6de aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că ți‐ai pus inima ca inima lui Dumnezeu, 7de aceea iată, voi aduce asupra ta pe străini, pe cele
28.7
Cap. 30.11;
grozave dintre neamuri, și își vor scoate săbiile împotriva frumuseții înțelepciunii tale și‐ți vor pângări strălucirea. 8Te vor coborî în groapă și vei muri de moartea celor uciși în inima mărilor. 9Oare vei mai
28.9
Vers. 2.
zice tu înaintea celui ce te va ucide: Sunt Dumnezeu? Dar ești om și nu Dumnezeu în mâna celui ce te străpunge. 10Vei muri de moartea celor netăiați împrejur
28.10
Cap. 31.18;
, de mâna străinilor. Căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. 11Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 12Fiu al omului, înalță o plângere
28.12
Cap. 27.2.
asupra împăratului Tirului și spune‐i: Așa zice Domnul Dumnezeu: Tu pecetluiai măsura desăvârșirii, erai plin de înțelepciune
28.12
Cap. 27.3. Vers. 3.
și desăvârșit în frumusețe. 13Ai fost în Eden
28.13
Cap. 31.8, 9.
, grădina lui Dumnezeu; te acoperea orice piatră scumpă: sardonixul, topazul și diamantul, hrisolitul, onixul și iaspisul, safirul, smaraldul, rubinul roșu aprins și aurul. Măiestria tobelor
28.13
Cap. 26.13.
tale și a flautelor erau în tine; în ziua când ai fost făcut erau pregătite. 14Erai un heruvim
28.14
Ex. 25.20
uns care acoperă și te‐am pus așa: erai pe muntele
28.14
Cap. 20.40.
cel sfânt al lui Dumnezeu; umblai prin mijlocul pietrelor de foc. 15Erai desăvârșit în căile tale, din ziua când ai fost făcut până când s‐a aflat nedreptate în tine. 16De belșugul negoțului tău ți‐ai umplut mijlocul cu asuprire și ai păcătuit; de aceea te‐am aruncat ca spurcat de pe muntele lui Dumnezeu; și te‐am pierdut din mijlocul pietrelor de foc, heruvim care acoperi
28.16
Vers. 14.
. 17Ți s‐a înălțat
28.17
Vers. 2, 5.
inima de frumusețea ta; ți‐ai stricat înțelepciunea prin strălucirea ta; te‐am aruncat la pământ, te‐am dat înaintea împăraților ca să te privească. 18Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți‐ai pângărit locașurile tale sfințite; de aceea am scos un foc din mijlocul tău, te‐a mistuit și te‐am prefăcut în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. 19Toți câți te cunosc între popoare se îngrozesc de tine; ai ajuns o groază
28.19
Cap. 26.21;
și în veac nu vei mai fi.

Căderea Sidonului

20Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Fiu al omului, pune‐ți

28.21
Cap. 6.2;
fața către Sidon
28.21
Is. 23.4,12Ier. 25.22
27.3
și prorocește împotriva lui 22și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată
28.22
Ex. 14.4,17
, sunt împotriva ta, Sidonule, și voi fi slăvit în mijlocul tău. Și vor cunoaște
28.22
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul când voi face judecăți în el și mă voi sfinți
28.22
Cap. 20.41;
în el. 23Și voi trimite în el ciumă
28.23
Cap. 38.22.
și sânge pe ulițele lui și cei răniți de moarte vor cădea în mijlocul său de sabia ce va fi asupra lui din toate părțile. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 24Și nu va mai fi pentru casa lui Israel niciun spin
28.24
Num. 33.55Ios. 23.13
înțepător și niciun scai aducător de dureri printre cei ce erau în jurul lor și‐i disprețuiau. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. 25Așa zice Domnul Dumnezeu: Când voi aduna
28.25
Is. 11.1234.13
37.21
casa lui Israel dintre popoarele între care sunt împrăștiați și voi fi sfințit
28.25
Vers. 22.
în ei înaintea neamurilor, atunci vor locui în țara lor pe care am dat‐o robului meu Iacov. 26Vor locui
28.26
Ier. 23.6
în ea la adăpost și vor zidi case
28.26
Is. 65.21Amos 9.14
și vor sădi
28.26
Ier. 31.5
vii; și vor locui la adăpost când îmi voi săvârși judecățile asupra tuturor celor de primprejur care‐i disprețuiau. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor.

29

Împotriva Egiptului

291În anul al zecelea, în luna a zecea, la douăsprezecea ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, pune‐ți fața

29.2
Cap. 28.21.
împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului
29.2
Is. 19.1Ier. 25.19
46.2,25
Egipt. 3Vorbește și spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată
29.3
Ier. 44.30
, sunt împotriva ta, Faraoane, împărat al Egiptului, balaurul
29.3
Ps. 74.13,14Is. 27.1
51.9
cel mare care șade culcat în mijlocul râurilor sale, care
29.3
Cap. 28.2.
zice: Râul meu este al meu și pentru mine l‐am făcut. 4Și‐ți voi pune
29.4
Is. 37.29
verigi în fălci și voi lipi de solzii tăi peștii râului tău și te voi scoate din mijlocul râurilor tale și toți peștii râurilor tale se vor lipi de solzii tăi. 5Și te voi arunca în pustie pe tine și pe toți peștii râurilor tale. Vei cădea pe fața câmpului, nu vei fi adunat
29.5
Ier. 8.2
16.4
25.33
, nici nu vei fi strâns. Te voi
29.5
Ier. 7.33
34.20
da spre mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerurilor. 6Și toți locuitorii Egiptului vor cunoaște că eu sunt Domnul, pentru că au fost un toiag de trestie
29.6
2 Reg. 18.21Is. 36.6
pentru casa lui Israel. 7Când s‐au agățat cu mâna
29.7
Ier. 37.5,7,11
de tine, te‐ai rupt și le‐ai rupt tot umărul. Și când s‐au rezemat de tine, te‐ai rupt și ai făcut să le tremure coapsele. 8De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi aduce sabie
29.8
Cap. 14.17;
asupra ta și voi stârpi din tine pe om și dobitoc. 9Și țara Egiptului va fi o pustie și o pustietate. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Pentru că a zis: Râul este al meu și eu l‐am făcut. 10De aceea iată, sunt împotriva ta și împotriva râurilor tale. Și voi
29.10
Cap. 30.12.
face țara Egiptului pustiuri de pustietăți, de la
29.10
Cap. 30.6.
Migdol până la Siene și până la hotarul Etiopiei. 11Nici picior
29.11
Cap. 32.13.
de om nu va trece prin el, nici picior de vită nu va trece prin el și nici nu va fi locuit patruzeci de ani. 12Și voi face
29.12
Cap. 30.7, 26.
țara Egiptului o pustie în mijlocul țărilor care sunt pustiite și cetățile lui vor fi prefăcute într‐o pustie în mijlocul cetăților pustiite, patruzeci de ani. Și voi împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 13Căci așa zice Domnul Dumnezeu: La
29.13
Is. 19.23Ier. 46.26
sfârșitul celor patruzeci de ani voi aduna pe egipteni dintre popoarele între care au fost împrăștiați; 14și voi întoarce robia Egiptului și‐i voi aduce iarăși în țara Patros, în țara obârșiei lor; și acolo vor fi o împărăție
29.14
Cap. 17.6, 14.
smerită. 15Va fi cea mai smerită dințre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri; și‐i voi micșora ca să nu mai domnească peste neamuri. 16Și el nu va mai fi încrederea
29.16
Is. 30.2,3
36.4,6
casei lui Israel, amintindu‐i nelegiuirea când se întorceau să se uite după ei: și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu. 17Și a fost așa: în anul al douăzeci și șaptelea, în luna întâi, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, Nebucadnețar
29.18
Ier. 27.6
, împăratul Babilonului, a făcut ca oastea sa să slujească slujbă grea împotriva Tirului; orice cap a fost făcut pleșuv și orice umăr a fost jupuit, dar n‐a luat plată de la Tir nici el, nici oastea lui, pentru slujba cu care a slujit împotriva lui. 19De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, voi da țara Egiptului lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului; și el îi va lua mulțimea și‐i va răpi prada și‐l va jefui; și aceasta va fi plata oștii lui. 20I‐am dat țara Egiptului ca plată a sa pentru care a slujit, pentru că a lucrat
29.20
Ier. 25.9
pentru mine, zice Domnul Dumnezeu. 21În ziua aceea voi face să înflorească și cornul
29.21
Ps. 132.17
casei lui Israel și‐ți voi da o deschidere
29.21
Cap. 24.27.
de gură în mijlocul lor. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

30

Nebucadnețar dărâmă puterea Egiptului

301Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Văitați‐vă

30.2
Is. 13.6
: Vai de ziua! 3Căci ziua este aproape
30.3
Cap. 7.7, 12.
, da, ziua Domnului este aproape; va fi o zi de nori, o vreme a neamurilor. 4Și o sabie va veni asupra Egiptului și neliniște mare va fi în Etiopia când vor cădea în Egipt cei răniți de moarte; și mulțimea lui va fi luată
30.4
Cap. 29.19.
și temeliile lui vor fi surpate
30.4
Ier. 50.15
. 5Etiopia și Put și Lud și tot
30.5
Ier. 52.20,24
poporul amestecat și Cubul și copiii țării care este în legământ vor cădea cu ei de sabie. 6Așa zice Domnul: Vor cădea și cei ce sprijină pe Egipt și îngâmfarea puterii sale se va coborî. De la Migdol
30.6
Cap. 29.10.
până la Siene vor cădea în el de sabie, zice Domnul Dumnezeu. 7Și vor
30.7
Cap. 29.12.
fi pustiiți în mijlocul țărilor pustiite și cetățile lui vor fi în mijlocul cetăților pustiite. 8Și vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când vor fi sfărâmați toți cei ce‐l ajutau. 9În ziua aceea vor ieși de la mine soli
30.9
Is. 18.1‐2
în corăbii ca să înspăimânte Etiopia cea fără grijă și neliniște mare va veni asupra lor ca în ziua Egiptului. Căci iată, vine! 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi face
30.10
Cap. 29.19.
să înceteze și mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 11El și poporul său cu el, cei groaznici
30.11
Cap. 28.7.
dintre neamuri vor fi aduși să strice țara și își vor scoate săbiile împotriva Egiptului și vor umple țara de uciși. 12Și voi
30.12
Is. 19.5,6
seca râurile și voi vinde țara
30.12
Is. 19.4
în mâinile celor răi și voi pustii țara și tot ce este în ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. 13Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi pierde
30.13
Is. 19.1Ier. 43.12
46.25Zah. 13.2
și idolii și voi face să înceteze chipurile din Nof și nu
30.13
Zah. 10.11
va mai fi domn din țara Egiptului: și voi pune
30.13
Is. 19.16
frică în țara Egiptului! 14Și voi pustii Patrosul
30.14
Cap. 29.14.
și voi pune foc în Țoan
30.14
Ps. 78.12,13
și voi săvârși
30.14
Naum 3.8,9,10
judecăți în No! 15Și îmi voi vărsa mânia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi stârpi
30.15
Ier. 46.25
mulțimea din No. 16Și voi pune foc
30.16
Vers. 8.
în Egipt. Chinul va cuprinde Sinul, Noul se va despica și la Nof vor fi vrăjmași ziua. 17Tinerii Avenului și ai Pi‐Besetului vor cădea de sabie și aceste cetăți se vor duce în robie. 18Și în Tahpanes
30.18
Ier. 2.16
se va întuneca ziua când voi sfărâma acolo jugurile Egiptului și mândria puterii lui va înceta în el; un nor îl va acoperi și fiicele lui se vor duce în robie. 19Și voi săvârși judecăți asupra Egiptului și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 20Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna întâi, la șapte ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Fiu al omului, am
30.21
Ier. 48.25
sfărâmat brațul lui Faraon, împăratul Egiptului. Și iată, nu i s‐au făcut legături
30.21
Ier. 46.11
ca să‐i pună leacuri, înfășurându‐se cu legături ca să‐l facă tare să țină sabia. 22De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și‐i voi frânge
30.22
Ps. 37.17
brațele, pe cel tare și pe cel frânt, și voi face să cadă sabia din mâna lui. 23Și voi
30.23
Vers. 26. Cap. 29.12.
împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 24Și voi întări brațele împăratului Babilonului și voi pune sabia mea în mâna lui; și voi sfărâma brațele lui Faraon și va suspina înaintea lui cu suspinele celui rănit de moarte. 25Și voi întări brațele împăratului Babilonului și brațele lui Faraon vor cădea și vor cunoaște
30.25
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul, când voi pune sabia mea în mâna împăratului Babilonului și o va întinde asupra țării Egiptului. 26Și voi împrăștia
30.26
Vers. 23. Cap. 29.12.
pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.