Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
30

Nebucadnețar dărâmă puterea Egiptului

301Și cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, prorocește și zi: Așa zice Domnul Dumnezeu: Văitați‐vă

30.2
Is. 13.6
: Vai de ziua! 3Căci ziua este aproape
30.3
Cap. 7.7, 12.
, da, ziua Domnului este aproape; va fi o zi de nori, o vreme a neamurilor. 4Și o sabie va veni asupra Egiptului și neliniște mare va fi în Etiopia când vor cădea în Egipt cei răniți de moarte; și mulțimea lui va fi luată
30.4
Cap. 29.19.
și temeliile lui vor fi surpate
30.4
Ier. 50.15
. 5Etiopia și Put și Lud și tot
30.5
Ier. 52.20,24
poporul amestecat și Cubul și copiii țării care este în legământ vor cădea cu ei de sabie. 6Așa zice Domnul: Vor cădea și cei ce sprijină pe Egipt și îngâmfarea puterii sale se va coborî. De la Migdol
30.6
Cap. 29.10.
până la Siene vor cădea în el de sabie, zice Domnul Dumnezeu. 7Și vor
30.7
Cap. 29.12.
fi pustiiți în mijlocul țărilor pustiite și cetățile lui vor fi în mijlocul cetăților pustiite. 8Și vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când vor fi sfărâmați toți cei ce‐l ajutau. 9În ziua aceea vor ieși de la mine soli
30.9
Is. 18.1‐2
în corăbii ca să înspăimânte Etiopia cea fără grijă și neliniște mare va veni asupra lor ca în ziua Egiptului. Căci iată, vine! 10Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi face
30.10
Cap. 29.19.
să înceteze și mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 11El și poporul său cu el, cei groaznici
30.11
Cap. 28.7.
dintre neamuri vor fi aduși să strice țara și își vor scoate săbiile împotriva Egiptului și vor umple țara de uciși. 12Și voi
30.12
Is. 19.5,6
seca râurile și voi vinde țara
30.12
Is. 19.4
în mâinile celor răi și voi pustii țara și tot ce este în ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. 13Așa zice Domnul Dumnezeu: Voi pierde
30.13
Is. 19.1Ier. 43.12
46.25Zah. 13.2
și idolii și voi face să înceteze chipurile din Nof și nu
30.13
Zah. 10.11
va mai fi domn din țara Egiptului: și voi pune
30.13
Is. 19.16
frică în țara Egiptului! 14Și voi pustii Patrosul
30.14
Cap. 29.14.
și voi pune foc în Țoan
30.14
Ps. 78.12,13
și voi săvârși
30.14
Naum 3.8,9,10
judecăți în No! 15Și îmi voi vărsa mânia asupra Sinului, cetățuia Egiptului, și voi stârpi
30.15
Ier. 46.25
mulțimea din No. 16Și voi pune foc
30.16
Vers. 8.
în Egipt. Chinul va cuprinde Sinul, Noul se va despica și la Nof vor fi vrăjmași ziua. 17Tinerii Avenului și ai Pi‐Besetului vor cădea de sabie și aceste cetăți se vor duce în robie. 18Și în Tahpanes
30.18
Ier. 2.16
se va întuneca ziua când voi sfărâma acolo jugurile Egiptului și mândria puterii lui va înceta în el; un nor îl va acoperi și fiicele lui se vor duce în robie. 19Și voi săvârși judecăți asupra Egiptului și vor cunoaște că eu sunt Domnul. 20Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna întâi, la șapte ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 21Fiu al omului, am
30.21
Ier. 48.25
sfărâmat brațul lui Faraon, împăratul Egiptului. Și iată, nu i s‐au făcut legături
30.21
Ier. 46.11
ca să‐i pună leacuri, înfășurându‐se cu legături ca să‐l facă tare să țină sabia. 22De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, sunt împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și‐i voi frânge
30.22
Ps. 37.17
brațele, pe cel tare și pe cel frânt, și voi face să cadă sabia din mâna lui. 23Și voi
30.23
Vers. 26. Cap. 29.12.
împrăștia pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. 24Și voi întări brațele împăratului Babilonului și voi pune sabia mea în mâna lui; și voi sfărâma brațele lui Faraon și va suspina înaintea lui cu suspinele celui rănit de moarte. 25Și voi întări brațele împăratului Babilonului și brațele lui Faraon vor cădea și vor cunoaște
30.25
Ps. 9.16
că eu sunt Domnul, când voi pune sabia mea în mâna împăratului Babilonului și o va întinde asupra țării Egiptului. 26Și voi împrăștia
30.26
Vers. 23. Cap. 29.12.
pe egipteni între neamuri și‐i voi risipi prin țări. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

31

Împăratul Egiptului și al Asiriei vor fi răsturnați

311Și a fost așa: în anul al unsprezecelea, în luna a treia, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulțimii sale: Cu cine

31.2
Vers. 18.
te asemeni în mărimea ta? 3Iată,
31.3
Dan. 4.10
asirianul era un cedru din Liban cu crengi frumoase și pâlcuri umbritoare și de statură înaltă; și vârful său era în mijlocul ramurilor stufoase. 4Apele
31.4
Ier. 51.36
îl hrăneau, adâncul îl făcea să crească, râurile sale curgeau în jurul sădirii lui și își trimitea pâraiele la toți copacii câmpului; 5de aceea înălțimea
31.5
Dan. 4.11
lui s‐a ridicat mai presus de toți copacii câmpului și crengile i s‐au înmulțit și ramurile i s‐au lungit întinzându‐se de mulțimea apelor. 6Toate păsările
31.6
Cap. 17.23.
cerurilor își făceau cuibul în ramurile lui; și toate fiarele câmpului fătau sub crăcile lui și sub umbra lui ședeau toate neamurile cele mari. 7Și era frumos în mărimea lui și în lungimea crăcilor lui; căci rădăcina lui era lângă ape mari. 8Cedrii din grădina
31.8
Gen. 2.8
13.10
lui Dumnezeu nu‐l puteau ascunde; chiparoșii nu se asemănau cu crăcile lui și platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu‐i semăna în frumusețe. 9L‐am făcut frumos prin mulțimea ramurilor lui și toți copacii Edenului care erau în grădina lui Dumnezeu îl pizmuiau. 10De aceea așa zice Domnul Dumnezeu: Pentru că te‐ai înălțat
31.10
Dan. 5.20
în statură… și el și‐a pus vârful în mijlocul crengilor stufoase și și‐a înălțat inima în înălțarea sa: 11îl voi da în mâna celui tare dintre neamuri care se va purta cu el după plac: l‐am alungat pentru răutatea lui. 12Și străinii, cele grozave
31.12
Cap. 28.7.
dintre neamuri, l‐au tăiat și l‐au părăsit; crăcile
31.12
Cap. 32.5;
lui au căzut pe munți și în toate văile și ramurile lui s‐au rupt de toate pâraiele pământului. Și toate popoarele pământului s‐au coborât de la umbra lui și l‐au părăsit. 13Toate păsările cerurilor șed pe el, cel căzut
31.13
Is. 18.6
, și toate fiarele câmpului sunt pe ramurile lui, 14ca niciunul din copacii de lângă ape să nu se înalțe în statura sa și să nu‐și pună vârful în mijlocul ramurilor stufoase și ca niciunul din cei ce erau adăpați de ape să nu se ridice în înălțimea sa. Căci toți
31.14
Ps. 82.7
sunt dați morții, în
31.14
Cap. 32.18.
cele mai de jos ale pământului, în mijlocul copiilor oamenilor, cu cei ce se coboară în groapă. 15Așa zice Domnul Dumnezeu: În ziua când s‐a coborât în Șeol, am făcut să‐l jelească. Am acoperit adâncul pentru el și am oprit râurile lui și apele cele mari s‐au oprit. Și am făcut ca Libanul să fie în jale pentru el și toți copacii câmpului s‐au lâncezit pentru el. 16Am făcut să se zguduie
31.16
Cap. 26.15.
neamurile de vuietul căderii sale, când l‐am coborât
31.16
Is. 14.15
în Șeol cu cei ce se coboară în groapă. Și toți
31.16
Cap. 32.31.
copacii Edenului, cei aleși și cei buni ai Libanului, toți câți sunt adăpați de ape, s‐au mângâiat
31.16
Is. 14.8
în părțile cele mai de jos ale pământului! 17Și s‐au coborât și ei cu el în Șeol la cei uciși de sabie și care erau brațul lui, care locuiau
31.17
Plâng. 4.20
sub umbra lui, în mijlocul neamurilor. 18Cu
31.18
Vers. 2. Cap. 32.19.
cine te asemeni deci tu în slavă și în mărime între copacii Edenului? Totuși, te vei coborî cu copacii Edenului în părțile mai de jos ale pământului; te vei
31.18
Cap. 28.10;
culca în mijlocul celor netăiați împrejur, cu cei uciși de sabie. Acesta este Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.

32

Egiptenii trebuie să intre și ei în mormânt

321Și a fost așa: în anul al doisprezecelea, în luna a douăsprezecea, la întâi ale lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 2Fiu al omului, ridică plângere

32.2
Cap. 27.2. Vers. 16.
pentru Faraon, împăratul Egiptului, și zi‐i: Te asemănai
32.2
Cap. 19.3, 6;
între neamuri cu leul tânăr și erai
32.2
Cap. 29.3.
ca balaurul în mări; și porneai în râurile tale și tulburai
32.2
Cap. 34.18.
apele cu picioarele tale și le noroiai râurile. 3Așa zice Domnul Dumnezeu: De aceea îmi voi întinde mrejele
32.3
Cap. 12.13;
peste tine cu o gloată de multe popoare și te vor trage în lațul meu. 4Și
32.4
Cap. 29.5.
te voi arunca pe pământ, te voi azvârli pe fața câmpului și voi face să stea
32.4
Cap. 31.13.
pe tine toate păsările cerurilor și voi sătura cu tine fiarele întregului pământ. 5Și‐ți voi pune carnea pe munți
32.5
Cap. 31.12.
și voi umple văile cu grămada ta. 6Și voi adăpa cu sângele tău țara în care înoți până la munți și pâraiele se vor umple de tine. 7Și când te voi stinge, voi
32.7
Is. 13.10Ioel 2.31
3.15Amos 8.9Mat. 24.29Ap. 6.12,13
acoperi cerurile și‐i voi întuneca stelele. Voi acoperi soarele cu un nor și luna nu va luci cu lumina sa. 8Voi face să se întunece peste tine toți luminătorii de lumină ai cerurilor și voi pune întuneric peste țara ta, zice Domnul Dumnezeu. 9Și voi tulbura inima multor popoare când voi aduce sfărâmarea ta între neamuri în țările pe care nu le‐ai cunoscut. 10Și voi face ca multe popoare să se
32.10
Cap. 27.35.
îngrozească de tine și împăraților lor li se va zbârli părul de tine când îmi voi învârti sabia înaintea lor. Și vor tremura
32.10
Cap. 26.16.
în orice clipă, fiecare pentru viața lui, în ziua căderii tale. 11Căci așa
32.11
Ier. 46.26
zice Domnul Dumnezeu: Sabia împăratului Babilonului va veni asupra ta. 12Voi face să cadă mulțimea ta prin săbiile celor viteji, toți sunt cei cumpliți
32.12
Cap. 28.7.
ai neamurilor. Și vor răsturna
32.12
Cap. 29.19.
mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi nimicită. 13Și voi pierde toate vitele lui de lângă apele cele mari și nici picior
32.13
Cap. 29.11.
de om nu le va mai tulbura și nici copite de vite nu le vor mai tulbura. 14Atunci voi face să se liniștească apele lor și voi face râurile lor să curgă ca untdelemnul, zice Domnul Dumnezeu. 15Când voi face țara Egiptului pustie și ținutul va fi lăsat pustiu de plinătatea sa, când voi lovi pe toți cei ce locuiesc în el, atunci vor cunoaște
32.15
Ex. 7.5
14.4,18Ps. 9.16
că eu sunt Domnul. 16Aceasta este plângerea
32.16
2 Sam. 1.172 Cron. 35.25
cu care vor plânge; fiicele neamurilor se vor boci cu ea: se vor boci cu ea pentru Egipt și pentru toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu. 17Și a fost așa: în anul al doisprezecelea, în ziua a cincisprezecea a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine zicând: 18Fiu al omului, suspină pentru mulțimea Egiptului și aruncă‐i
32.18
Cap. 26.20;
jos, pe el și pe fetele neamurilor mărețe, în părțile cele mai de jos ale pământului cu cei ce se coboară în groapă. 19Pe cine
32.19
Cap. 31.2;
întreci tu în frumusețe? Pogoară‐te
32.19
Vers. 21, 24, etc. Cap. 28.10.
și culcă‐te între cei netăiați împrejur! 20Vor cădea în mijlocul celor uciși de sabie: este dat sabiei! Trageți‐l la o parte pe el și toată mulțimea lui. 21Cei puternici
32.21
Is. 1.31
14.9,10
dintre viteji îi vor vorbi din mijlocul Șeolului cu cei ce l‐au ajutat. S‐au coborât
32.21
Vers. 19.25, etc.
și s‐au culcat, netăiați împrejur, uciși de sabie. 22Acolo este asirianul
32.22
Vers. 24, 26, 29, 30.
și toată ceata lui; mormintele lui sunt în juru‐i; toți uciși, căzuți de sabie. 23Mormintele
32.23
Is. 14.15
lor sunt puse în laturile gropii și ceata lui este împrejurul mormântului său; toți sunt uciși, căzuți de sabie, ei, care răspândeau
32.23
Cap. 26.17. Vers. 24, 25, 26, 27, 32.
groaza în pământul celor vii. 24Acolo este Elamul
32.24
Ier. 49.34
și toată mulțimea lui în jurul mormântului său, toți uciși, căzuți de sabie, coborâți
32.24
Vers. 21.
netăiați împrejur în cele de jos ale pământului, ei, care răspândeau
32.24
Vers. 23.
groaza de ei în pământul celor vii. Și totuși și‐au purtat rușinea cu cei coborâți în groapă. 25I s‐a pus un pat în mijlocul celor uciși cu toată mulțimea sa. Mormintele lor sunt în juru‐i, toți netăiați împrejur, uciși de sabie; deși groaza de ei era răspândită în pământul celor vii; și și‐au purtat rușinea cu cei coborâți în groapă; el este pus în mijlocul celor uciși. 26Acolo este Meșec
32.26
Gen. 10.238.2
, Tubal și toată mulțimea lor, mormintele lor sunt în jurul lor, toți netăiați împrejur
32.26
Vers. 19, 20, etc.
, uciși de sabie, deși groaza de ei era răspândită în pământul celor vii. 27Și ei nu s‐au culcat
32.27
Vers. 21.
cu cei viteji, căzuți dintre cei netăiați împrejur, care s‐au coborât în Șeol cu armele lor de război și ale căror săbii sunt puse sub capetele lor și ale căror nelegiuiri sunt pe oasele lor, deși ei erau groaza celor puternici în pământul celor vii. 28Și tu vei fi sfărâmat în mijlocul celor netăiați împrejur și te vei culca cu cei uciși de sabie. 29Acolo este Edomul
32.29
Cap. 25.12, etc.
, împărații săi și toți mai marii săi, care în puterea lor sunt puși cu cei uciși de sabie; s‐au culcat cu cei netăiați împrejur și cu cei ce se coboară în groapă. 30Acolo
32.30
Cap. 38.6,15;
sunt unșii de la miazănoapte, ei toți și toți sidonienii
32.30
Cap. 28.21.
care s‐au coborât cu cei uciși, rușinați de groaza ce răspândeau prin puterea lor, și s‐au culcat netăiați împrejur cu cei uciși de sabie și își poartă rușinea cu cei ce se coboară în groapă. 31Faraon îi va vedea și se va mângâia
32.31
Cap. 31.16.
pentru toată mulțimea lui: da, Faraon și toată oastea lui, cei uciși de sabie, zice Domnul Dumnezeu. 32Căci am răspândit groaza de el în pământul celor vii; și el se va culca în mijlocul celor netăiați împrejur cu cei uciși de săbie, da, Faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu.