Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
41

Zugrăvirea Templului lăuntric

411Și m‐a dus în templu și a măsurat stâlpii, șase coți în lățime pe o parte și șase coți în lățime pe cealaltă parte, care era lățimea cortului. 2Și lățimea intrării era de zece coți și canaturile intrării de cinci coți de o parte și de cinci coți de cealaltă parte; și a măsurat lungimea lui, patruzeci de coți, și lățimea lui, douăzeci de coți. 3Și a intrat înăuntru și a măsurat stâlpul intrării, doi coți, și intrarea, șase coți, și lățimea intrării, șapte coți. 4Și înaintea templului a măsurat

41.4
1 Reg. 6.202 Cron. 3.8
lungimea lui, douăzeci de coți și lățimea lui douăzeci de coți. Și mi‐a zis: Aceasta este Sfânta Sfintelor. 5Și a măsurat zidul casei, șase coți: și lărgimea fiecărei cămări de pe laturi din jurul casei din toate părțile, patru coți. 6Și cămările
41.6
1 Reg. 6.5,6
de pe laturi erau în trei caturi, cămară peste cămară și de treizeci de ori; și ele erau așezate în zidul pe care‐l avea casa de jur împrejur spre cămările de pe laturi, ca să se reazeme pe el; dar ele nu se rezemau pe zidul casei. 7Și la cămările de pe laturi era o lărgire și mergea întorcându‐se tot mai sus
41.7
1 Reg. 6.8
, căci înconjurul casei mergea tot mai sus de jur împrejurul casei; de aceea lărgimea casei era mai largă în sus și astfel partea de jos suia la partea de sus prin partea de mijloc. 8Și am mai văzut la casă o înălțime de jur împrejur: temeliile cămărilor de pe laturi erau de o trestie
41.8
Cap. 40.5.
întreagă de șase coți mari. 9Lărgimea zidului cămărilor de pe laturile dinafară era de cinci coți ca și ce era lăsat gol de‐a lungul clădirii cămărilor de pe laturile dinăuntru. 10Și între chilii era o lărgime de douăzeci de coți de jur împrejurul casei. 11Și ușile cămărilor de pe laturi erau în locul gol, o ușă spre miazănoapte și o ușă spre miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coți de jur împrejur. 12Și clădirea care era în fața locului despărțit spre apus era largă de șaptezeci de coți; și zidul clădirii era gros de cinci coți de jur împrejur și lung de nouăzeci de coți. 13Și a măsurat casa, o sută de coți lungime; și locul despărțit și clădirea și zidurile sale erau lungi de o sută de coți. 14Și lățimea feței casei și a locului despărțit spre răsărit, o sută de coți. 15Și a măsurat lungimea clădirii din fața locului despărțit care era dinapoia ei și coridoarele ei de pe o parte și de pe alta, o sută de coți; și templul dinăuntru și pridvoarele curții, 16pragurile și ferestrele îngrădite și coridoarele de primprejur din cele trei rânduri ale lor din fața pragului, toate căptușite cu lemn de jur împrejur și de la pământ până la ferestre
41.16
Cap. 40.16. Vers. 26.
(și ferestrele erau acoperite), 17până deasupra ușii și până la casa dinăuntru și dinafară și tot zidul de jur împrejur, pe dinăuntru și pe dinafară, după măsuri. 18Și era făcut cu
41.18
1 Reg. 6.29
heruvimi și finici; și un finic era între heruvim și heruvim; și fiecare heruvim avea două fețe: 19o față de om
41.19
Cap. 1.10.
spre finicul dintr‐o parte și o față de leu tânăr spre finicul din cealaltă parte; și așa era făcută toată casa de jur împrejur. 20De la pământ până deasupra ușii erau făcuți heruvimi și finici, făcuți pe zidul templului. 21Ușiorii ușii templului erau pătrați ca și cei din fața sfântului locaș, aveau aceiași înfățișare. 22Altarul
41.22
Ex. 30.1
de lemn era înalt de trei coți și lungimea lui era de doi coți; și coarnele lui și masa lui și laturile lui erau de lemn. Și mi‐a zis: Aceasta este masa
41.22
Cap. 44.16. Mal. 1.7,12.
care este înaintea
41.22
Ex. 30.8
Domnului. 23Și templul
41.23
1 Reg. 6.31‐35
și sfântul locaș aveau două uși. 24Și canaturile aveau fiecare două pături care se întorceau una peste cealaltă; două pături la un canat și două pături la celălalt. 25Și erau făcuți pe ele, pe ușile templului, heruvimi și finici, cum erau făcuți pe ziduri; și în fața pridvorului de afară erau grinzi groase. 26Și erau ferestre
41.26
Cap. 40.16. Vers. 16.
îngrădite și finici de o parte și de cealaltă pe laturile pridvorului: așa erau cămările de pe laturile casei și pragurile.

42

Tinda preoțească și partea de la răsărit

421Și m‐a scos în curtea de afară pe drumul de către miazănoapte și m‐a adus în cămara

42.1
Cap. 41.12, 15.
care era în fața locului despărțit și care era în fața clădirii spre miazănoapte. 2În fața lungimii care era de o sută de coți, intrarea era spre miazănoapte și lățimea era de cincizeci de coți. 3În dreptul celor douăzeci de coți ai curții dinăuntru și în dreptul caldarâmului curții dinafară era coridor
42.3
Cap. 41.16.
lângă coridor în al treilea cat. 4Și în fața cămărilor era o trecătoare de zece coți lățime în lăuntru, un drum de un cot; și ușile lor erau spre miazănoapte. 5Și cămările de sus erau mai strâmte: căci coridoarele luau din acestea mai mult decât cele de jos și cele din mijloc în clădire. 6Căci erau în trei caturi și n‐aveau stâlpi ca stâlpii curților; de aceea cel de sus era mai îngust decât cel mai de jos și cel din mijloc de la pământ. 7Și era un zid pe dinafară în latura cămărilor spre curtea dinafară în fața cămărilor; lungimea lui era de cincizeci de coți, 8căci lungimea cămărilor care erau în curtea dinafară era de cincizeci de coți; și iată, în fața templului erau o sută de coți. 9Și dedesubtul cămărilor acestora era intrarea dinspre răsărit, cum mergi în ele de la curtea dinafară. 10În grosimea zidului curții dinspre răsărit, în fața locului despărțit și în fața clădirii erau cămări. 11Și drumul înaintea lor era ca înfățișarea drumului
42.11
Vers. 4.
cămărilor care erau spre miazănoapte; după lungimea lor așa era lățimea lor; și toate ieșirile lor erau după întocmirile lor și după ușile lor. 12Și potrivit cu ușile cămărilor care erau spre miazăzi, era o ușă la capul drumului, adică a drumului de‐a dreptul în fața zidului dinspre răsărit, cum intri în ele. 13Atunci mi‐a zis: Cămările dinspre miazănoapte și cămările dinspre miazăzi, care sunt în fața locului despărțit, sunt cămările sfinte, unde preoții care sunt aproape de Domnul vor mânca
42.13
Lev. 6.16,26
24.9
cele prea sfinte: acolo vor pune cele prea sfinte și darul de mâncare
42.13
Lev. 2.3,10
6.14,17,25,29
7.1
10.13‐14Num. 18.9,10
și jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină; căci locul este sfânt. 14Când
42.14
Cap. 44.19.
vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfânt în curtea de afară; dar își vor pune acolo hainele în care slujesc; căci sunt sfinte; și se vor îmbrăca cu alte haine și se vor apropia de ceea ce este pentru popor. 15Și când a sfârșit de măsurat casa dinăuntru, m‐a scos pe calea porții a cărei față este spre răsărit și a măsurat‐o de jur împrejur. 16A măsurat latura dinspre răsărit cu trestia de măsurat de jur împrejur, cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat de jur împrejur. 17A măsurat pe latura dinspre miazănoapte, cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat, de jur împrejur. 18A măsurat pe latura dinspre miazăzi cinci sute de trestii cu trestia de măsurat. 19S‐a întors spre latura dinspre apus și a măsurat cinci sute de trestii cu trestia de măsurat. 20A măsurat‐o spre cele patru laturi: avea un zid
42.20
Cap. 40.5.
de jur împrejur, lungimea de cinci sute
42.20
Cap. 45.2.
și lărgimea de cinci sute, ca să facă despărțire între ce era sfânt și ce nu era sfânt.

43

Intrarea Domnului în Templu

431După aceea m‐a dus la poartă, adică la poarta care privește spre

43.1
Cap. 10.19;
răsărit. 2Și iată
43.2
Cap. 11.23.
, slava Dumnezeului lui Israel venea de pe drumul dinspre răsărit; și glasul
43.2
Cap. 1.24.
său era ca glas de ape mari; și pământul strălucea
43.2
Cap. 10.4.
de slava lui. 3Și înfățișarea vedeniei pe care am văzut‐o era ca
43.3
Cap. 1.4, 28;
vedenia pe care am văzut‐o când am venit să sfărâm
43.3
Ier. 1.10
cetatea. Și vedeniile erau ca vedenia pe care am văzut‐o la râul
43.3
Cap. 1.3;
Chebar: și am căzut peste fața mea. 4Și slava
43.4
Cap. 10.19;
Domnului a intrat în casă pe drumul porții a cărei față era spre răsărit. 5Și Duhul
43.5
Cap. 3.12, 14;
m‐a ridicat și m‐a dus în curtea dinăuntru și, iată, slava Domnului umplea casa.
43.5
1 Reg. 8.10,11
6Și am auzit pe unul vorbindu‐mi din casă și un om
43.6
Cap. 40.3.
sta lângă mine. 7Și el mi‐a zis: Fiu al omului, acesta este locul
43.7
Ps. 99.1
scaunului meu de domnie și locul
43.7
1 Cron. 28.2Ps. 99.5
tălpilor picioarelor mele, unde voi locui
43.7
Ex. 29.45Ps. 68.16
132.14Ioel 3.17In. 1.142 Cor. 6.16
în mijlocul copiilor lui Israel în veac. Și casa lui Israel nu va mai pângări
43.7
Cap. 39.7.
numele meu cel sfânt, nici ei, nici împărații lor, cu curvia lor și cu trupurile
43.7
Lev. 26.30Ier. 16.18
moarte ale împăraților lor pe înălțimile lor, 8punând pragul
43.8
2 Reg. 16.14
21.4,5,7
lor lângă pragul meu și ușiorul lor lângă ușiorul meu, și numai un zid între mine și ei, și au pângărit numele meu cel sfânt cu urâciunile pe care le‐au făcut; și eu i‐am mistuit în mânia mea. 9Acum să depărteze de la mine curvia lor și trupurile moarte
43.9
Vers. 7.
ale împăraților lor și voi
43.9
Vers. 7.
locui în mijlocul lor în veac. 10Tu, fiu al omului, arată
43.10
Cap. 40.4.
casei lui Israel casa, pentru ca să se rușineze de nelegiuirile lor și să‐i măsoare întocmirea. 11Și dacă se vor rușina de tot ce au făcut, fă‐le cunoscut forma casei și întocmirea ei și ieșirile ei și intrările ei și toate formele ei și toate așezămintele ei, da, toate formele ei și toate legile ei. Și scrie înaintea lor ca să păzească toată forma ei și toate așezămintele ei și să le facă. 12Aceasta este legea casei: Pe vârful muntelui
43.12
Cap. 40.2.
, tot hotarul ei de jur împrejur este preasfânt. Iată aceasta este legea casei. 13Și acestea sunt măsurile altarului în coți: (cotul
43.13
Cap. 40.5;
de un cot și o palmă;) sânul de un cot și lărgimea de un cot; și marginea lui de pe muchia lui de jur împrejur de o palmă; și acesta va fi umărul altarului. 14Și de la sânul dinspre pământ până la pervazul cel mai de jos vor fi doi coți și lățimea de un cot; și de la pervazul cel mai mic până la pervazul cel mai mare vor fi patru coți și lățimea de un cot. 15Și altarul de sus va fi de patru coți și de la vatra lui Dumnezeu în sus vor fi patru coarne. 16Și vatra lui Dumnezeu va fi de doisprezece coți de lungă, doisprezece de lată, pătrată în cele patru laturi ale ei. 17Și pervazul va fi de patrusprezece în lung pe patrusprezece în lat din cele patru laturi ale lui; și cingătoarea lui de jur împrejur de o jumătate de cot; și sânul lui de jur împrejur de un cot; și treptele
43.17
Ex. 20.26
lor vor privi spre răsărit. 18Și mi‐a zis: Fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu: Acestea sunt orânduirile altarului în ziua în care‐l vor face ca să aducă pe el arderi de tot și să stropească
43.18
Lev. 1.5
cu sânge pe el. 19Și vei da preoților
43.19
Cap. 44.15.
, leviților, care sunt din sămânța lui Țadoc, care se apropie de mine ca să‐mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel
43.19
Ex. 29.10,12Lev. 8.14,15
ca jertfă pentru păcat. 20Și vei lua din sângele lui și vei pune pe cele patru coarne ale lui și pe cele patru unghiuri ale pervazului și pe margine de jur împrejur: astfel îl vei curăți și vei face ispășire pentru el. 21Și vei lua vițelul jertfei pentru păcat și‐l vor arde
43.21
Ex. 29.14
în locul hotărât al casei, afară
43.21
Evr. 13.11
din locașul sfințit. 22Și în ziua a doua vei aduce ca jertfă pentru păcat un țap din capre fără cusur, și vor curăți altarul, cum au curățit cu vițelul. 23Și când vei sfârși curățirea lui, vei aduce un vițel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Și‐i vei aduce înaintea Domnului și preoții
43.24
Lev. 2.13
vor arunca sare pe ei și‐i vor aduce arderi de tot Domnului. 25Șapte
43.25
Ex. 29.35,36Lev. 8.23
zile vei pregăti în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat; și vor aduce un vițel și un berbec din turmă fără cusur. 26Șapte zile vor face ispășire pentru altar și‐l vor curăți și‐l vor sfinți. 27Și după ce
43.27
Lev. 9.1
se vor isprăvi zilele acestea, va fi așa: de la ziua a opta și mai departe preoții vor aduce pe altar arderile de tot ale voastre și jertfele voastre de pace și vă voi
43.27
Iov 42.8Rom. 12.11 Pet. 2.5
primi, zice Domnul Dumnezeu.