Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
43

Intrarea Domnului în Templu

431După aceea m‐a dus la poartă, adică la poarta care privește spre

43.1
Cap. 10.19;
44.1
46.1
răsărit. 2Și iată
43.2
Cap. 11.23.

, slava Dumnezeului lui Israel venea de pe drumul dinspre răsărit; și glasul
43.2
Cap. 1.24.
Ap. 1.15
14.2
19.1,6
său era ca glas de ape mari; și pământul strălucea
43.2
Cap. 10.4.
Ap. 18.1
de slava lui. 3Și înfățișarea vedeniei pe care am văzut‐o era ca
43.3
Cap. 1.4, 28;
8.4
vedenia pe care am văzut‐o când am venit să sfărâm
43.3
Ier. 1.10
cetatea. Și vedeniile erau ca vedenia pe care am văzut‐o la râul
43.3
Cap. 1.3;
3.23
Chebar: și am căzut peste fața mea. 4Și slava
43.4
Cap. 10.19;
44.2
Domnului a intrat în casă pe drumul porții a cărei față era spre răsărit. 5Și Duhul
43.5
Cap. 3.12, 14;
8.3
m‐a ridicat și m‐a dus în curtea dinăuntru și, iată, slava Domnului umplea casa.
43.5
1 Reg. 8.10,11
6Și am auzit pe unul vorbindu‐mi din casă și un om
43.6
Cap. 40.3.

sta lângă mine. 7Și el mi‐a zis: Fiu al omului, acesta este locul
43.7
Ps. 99.1
scaunului meu de domnie și locul
43.7
1 Cron. 28.2Ps. 99.5
tălpilor picioarelor mele, unde voi locui
43.7
Ex. 29.45Ps. 68.16
132.14Ioel 3.17In. 1.142 Cor. 6.16
în mijlocul copiilor lui Israel în veac. Și casa lui Israel nu va mai pângări
43.7
Cap. 39.7.

numele meu cel sfânt, nici ei, nici împărații lor, cu curvia lor și cu trupurile
43.7
Lev. 26.30Ier. 16.18
moarte ale împăraților lor pe înălțimile lor, 8punând pragul
43.8
2 Reg. 16.14
21.4,5,7
lor lângă pragul meu și ușiorul lor lângă ușiorul meu, și numai un zid între mine și ei, și au pângărit numele meu cel sfânt cu urâciunile pe care le‐au făcut; și eu i‐am mistuit în mânia mea. 9Acum să depărteze de la mine curvia lor și trupurile moarte
43.9
Vers. 7.

ale împăraților lor și voi
43.9
Vers. 7.

locui în mijlocul lor în veac. 10Tu, fiu al omului, arată
43.10
Cap. 40.4.

casei lui Israel casa, pentru ca să se rușineze de nelegiuirile lor și să‐i măsoare întocmirea. 11Și dacă se vor rușina de tot ce au făcut, fă‐le cunoscut forma casei și întocmirea ei și ieșirile ei și intrările ei și toate formele ei și toate așezămintele ei, da, toate formele ei și toate legile ei. Și scrie înaintea lor ca să păzească toată forma ei și toate așezămintele ei și să le facă. 12Aceasta este legea casei: Pe vârful muntelui
43.12
Cap. 40.2.

, tot hotarul ei de jur împrejur este preasfânt. Iată aceasta este legea casei. 13Și acestea sunt măsurile altarului în coți: (cotul
43.13
Cap. 40.5;
41.8
de un cot și o palmă;) sânul de un cot și lărgimea de un cot; și marginea lui de pe muchia lui de jur împrejur de o palmă; și acesta va fi umărul altarului. 14Și de la sânul dinspre pământ până la pervazul cel mai de jos vor fi doi coți și lățimea de un cot; și de la pervazul cel mai mic până la pervazul cel mai mare vor fi patru coți și lățimea de un cot. 15Și altarul de sus va fi de patru coți și de la vatra lui Dumnezeu în sus vor fi patru coarne. 16Și vatra lui Dumnezeu va fi de doisprezece coți de lungă, doisprezece de lată, pătrată în cele patru laturi ale ei. 17Și pervazul va fi de patrusprezece în lung pe patrusprezece în lat din cele patru laturi ale lui; și cingătoarea lui de jur împrejur de o jumătate de cot; și sânul lui de jur împrejur de un cot; și treptele
43.17
Ex. 20.26
lor vor privi spre răsărit. 18Și mi‐a zis: Fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu: Acestea sunt orânduirile altarului în ziua în care‐l vor face ca să aducă pe el arderi de tot și să stropească
43.18
Lev. 1.5
cu sânge pe el. 19Și vei da preoților
43.19
Cap. 44.15.

, leviților, care sunt din sămânța lui Țadoc, care se apropie de mine ca să‐mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel
43.19
Ex. 29.10,12Lev. 8.14,15
ca jertfă pentru păcat. 20Și vei lua din sângele lui și vei pune pe cele patru coarne ale lui și pe cele patru unghiuri ale pervazului și pe margine de jur împrejur: astfel îl vei curăți și vei face ispășire pentru el. 21Și vei lua vițelul jertfei pentru păcat și‐l vor arde
43.21
Ex. 29.14
în locul hotărât al casei, afară
43.21
Evr. 13.11
din locașul sfințit. 22Și în ziua a doua vei aduce ca jertfă pentru păcat un țap din capre fără cusur, și vor curăți altarul, cum au curățit cu vițelul. 23Și când vei sfârși curățirea lui, vei aduce un vițel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Și‐i vei aduce înaintea Domnului și preoții
43.24
Lev. 2.13
vor arunca sare pe ei și‐i vor aduce arderi de tot Domnului. 25Șapte
43.25
Ex. 29.35,36Lev. 8.23
zile vei pregăti în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat; și vor aduce un vițel și un berbec din turmă fără cusur. 26Șapte zile vor face ispășire pentru altar și‐l vor curăți și‐l vor sfinți. 27Și după ce
43.27
Lev. 9.1
se vor isprăvi zilele acestea, va fi așa: de la ziua a opta și mai departe preoții vor aduce pe altar arderile de tot ale voastre și jertfele voastre de pace și vă voi
43.27
Iov 42.8Rom. 12.11 Pet. 2.5
primi, zice Domnul Dumnezeu.