Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
43

Intrarea Domnului în Templu

431După aceea m‐a dus la poartă, adică la poarta care privește spre

43.1
Cap. 10.19;
răsărit. 2Și iată
43.2
Cap. 11.23.
, slava Dumnezeului lui Israel venea de pe drumul dinspre răsărit; și glasul
43.2
Cap. 1.24.
său era ca glas de ape mari; și pământul strălucea
43.2
Cap. 10.4.
de slava lui. 3Și înfățișarea vedeniei pe care am văzut‐o era ca
43.3
Cap. 1.4, 28;
vedenia pe care am văzut‐o când am venit să sfărâm
43.3
Ier. 1.10
cetatea. Și vedeniile erau ca vedenia pe care am văzut‐o la râul
43.3
Cap. 1.3;
Chebar: și am căzut peste fața mea. 4Și slava
43.4
Cap. 10.19;
Domnului a intrat în casă pe drumul porții a cărei față era spre răsărit. 5Și Duhul
43.5
Cap. 3.12, 14;
m‐a ridicat și m‐a dus în curtea dinăuntru și, iată, slava Domnului umplea casa.
43.5
1 Reg. 8.10,11
6Și am auzit pe unul vorbindu‐mi din casă și un om
43.6
Cap. 40.3.
sta lângă mine. 7Și el mi‐a zis: Fiu al omului, acesta este locul
43.7
Ps. 99.1
scaunului meu de domnie și locul
43.7
1 Cron. 28.2Ps. 99.5
tălpilor picioarelor mele, unde voi locui
43.7
Ex. 29.45Ps. 68.16
132.14Ioel 3.17In. 1.142 Cor. 6.16
în mijlocul copiilor lui Israel în veac. Și casa lui Israel nu va mai pângări
43.7
Cap. 39.7.
numele meu cel sfânt, nici ei, nici împărații lor, cu curvia lor și cu trupurile
43.7
Lev. 26.30Ier. 16.18
moarte ale împăraților lor pe înălțimile lor, 8punând pragul
43.8
2 Reg. 16.14
21.4,5,7
lor lângă pragul meu și ușiorul lor lângă ușiorul meu, și numai un zid între mine și ei, și au pângărit numele meu cel sfânt cu urâciunile pe care le‐au făcut; și eu i‐am mistuit în mânia mea. 9Acum să depărteze de la mine curvia lor și trupurile moarte
43.9
Vers. 7.
ale împăraților lor și voi
43.9
Vers. 7.
locui în mijlocul lor în veac. 10Tu, fiu al omului, arată
43.10
Cap. 40.4.
casei lui Israel casa, pentru ca să se rușineze de nelegiuirile lor și să‐i măsoare întocmirea. 11Și dacă se vor rușina de tot ce au făcut, fă‐le cunoscut forma casei și întocmirea ei și ieșirile ei și intrările ei și toate formele ei și toate așezămintele ei, da, toate formele ei și toate legile ei. Și scrie înaintea lor ca să păzească toată forma ei și toate așezămintele ei și să le facă. 12Aceasta este legea casei: Pe vârful muntelui
43.12
Cap. 40.2.
, tot hotarul ei de jur împrejur este preasfânt. Iată aceasta este legea casei. 13Și acestea sunt măsurile altarului în coți: (cotul
43.13
Cap. 40.5;
de un cot și o palmă;) sânul de un cot și lărgimea de un cot; și marginea lui de pe muchia lui de jur împrejur de o palmă; și acesta va fi umărul altarului. 14Și de la sânul dinspre pământ până la pervazul cel mai de jos vor fi doi coți și lățimea de un cot; și de la pervazul cel mai mic până la pervazul cel mai mare vor fi patru coți și lățimea de un cot. 15Și altarul de sus va fi de patru coți și de la vatra lui Dumnezeu în sus vor fi patru coarne. 16Și vatra lui Dumnezeu va fi de doisprezece coți de lungă, doisprezece de lată, pătrată în cele patru laturi ale ei. 17Și pervazul va fi de patrusprezece în lung pe patrusprezece în lat din cele patru laturi ale lui; și cingătoarea lui de jur împrejur de o jumătate de cot; și sânul lui de jur împrejur de un cot; și treptele
43.17
Ex. 20.26
lor vor privi spre răsărit. 18Și mi‐a zis: Fiu al omului, așa zice Domnul Dumnezeu: Acestea sunt orânduirile altarului în ziua în care‐l vor face ca să aducă pe el arderi de tot și să stropească
43.18
Lev. 1.5
cu sânge pe el. 19Și vei da preoților
43.19
Cap. 44.15.
, leviților, care sunt din sămânța lui Țadoc, care se apropie de mine ca să‐mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel
43.19
Ex. 29.10,12Lev. 8.14,15
ca jertfă pentru păcat. 20Și vei lua din sângele lui și vei pune pe cele patru coarne ale lui și pe cele patru unghiuri ale pervazului și pe margine de jur împrejur: astfel îl vei curăți și vei face ispășire pentru el. 21Și vei lua vițelul jertfei pentru păcat și‐l vor arde
43.21
Ex. 29.14
în locul hotărât al casei, afară
43.21
Evr. 13.11
din locașul sfințit. 22Și în ziua a doua vei aduce ca jertfă pentru păcat un țap din capre fără cusur, și vor curăți altarul, cum au curățit cu vițelul. 23Și când vei sfârși curățirea lui, vei aduce un vițel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Și‐i vei aduce înaintea Domnului și preoții
43.24
Lev. 2.13
vor arunca sare pe ei și‐i vor aduce arderi de tot Domnului. 25Șapte
43.25
Ex. 29.35,36Lev. 8.23
zile vei pregăti în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat; și vor aduce un vițel și un berbec din turmă fără cusur. 26Șapte zile vor face ispășire pentru altar și‐l vor curăți și‐l vor sfinți. 27Și după ce
43.27
Lev. 9.1
se vor isprăvi zilele acestea, va fi așa: de la ziua a opta și mai departe preoții vor aduce pe altar arderile de tot ale voastre și jertfele voastre de pace și vă voi
43.27
Iov 42.8Rom. 12.11 Pet. 2.5
primi, zice Domnul Dumnezeu.

44

Despre preoții noului Templu

441Atunci m‐a dus înapoi pe drumul către poarta dinafară a locașului sfințit care privește spre

44.1
Cap. 43.1.
răsărit și ea era închisă. 2Și Domnul mi‐a zis: Poarta aceasta va fi închisă; nu se va deschide și nimeni nu va intra pe ea; căci
44.2
Cap. 43.4.
Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va fi închisă. 3Cât pentru domnitor, domnitorul va ședea jos în ea ca să mănânce
44.3
Gen. 31.541 Cor. 10.18
pâine înaintea Domnului; el
44.3
Cap. 46.2, 8.
va intra pe drumul pridvorului porții și va ieși tot pe drumul ei. 4Și m‐a dus pe drumul porții de miazănoapte în fața casei; și am văzut și iată
44.4
Cap. 3.23;
slava Domnului umplea casa Domnului: și am căzut
44.4
Cap. 1.28.
peste fața mea. 5Și Domnul mi‐a zis: Fiu al omului
44.5
Cap. 40.4.
, pune‐ți inima și uită‐te cu ochii și ascultă cu urechile tale toate câte îți voi spune despre toate așezămintele casei Domnului și despre toate legile ei; și pune‐ți inima la intrarea casei cu fiecare ieșire a locașului sfințit. 6Și să zici celor răzvrătitori
44.6
Cap. 2.5.
, adică casei lui Israel: Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
44.6
Cap. 45.9.
urâciunile voastre, casă a lui Israel, 7că ați adus
44.7
Cap. 43.8. Vers. 9.
străini, netăiați
44.7
Lev. 22.25
împrejur la inimă
44.7
Lev. 26.41Deut. 10.16Fapte. 7.51
și netăiați împrejur în carne, ca să fie în locașul meu sfințit și să‐l pângărească, adică casa mea, când îmi aduceți pâinea mea
44.7
Lev. 21.6,8,17,21
, grăsimea
44.7
Lev. 3.16
17.11
și sângele; și ei au călcat legământul meu prin toate urâciunile voastre. 8Și n‐ați păzit
44.8
Lev. 22.2
cele de păzit ale lucrurilor mele sfinte; ci v‐ați pus păzitori ai celor de păzit în locașul meu sfințit. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Niciun străin
44.9
Vers. 7.
, netăiat împrejur la inimă și netăiat împrejur în carne, nu va intra în locașul meu sfințit din toți străinii care vor fi între copiii lui Israel. 10Ci leviții
44.10
2 Reg. 23.82 Cron. 29.4,5
care s‐au depărtat de la mine când Israel rătăcea, rătăcind de la mine după idolii lor, vor purta nelegiuirea lor. 11Totuși, vor fi slujitori în locașul meu sfințit, paznici
44.11
1 Cron. 26.1
la porțile casei și vor face slujbă în casă: ei vor junghia
44.11
2 Cron. 29.34
pentru popor arderea de tot și jertfa și vor sta
44.11
Num. 16.9
înaintea lor ca să le slujească. 12Pentru că ei le‐au slujit înaintea idolilor lor și au fost
44.12
Is. 9.16Mal. 2.8
o pricină de poticnire de nelegiuire pentru casa lui Israel; de aceea mi‐am ridicat mâna
44.12
Ps. 106.26
împotriva lor, zice Domnul Dumnezeu, și vor purta nelegiuirea lor. 13Și nu se vor
44.13
Num. 18.32 Reg. 23.9
apropia de mine ca să‐mi fie preoți și nu se vor apropia de nimic din cele sfinte ale mele, din cele prea sfinte; ci își vor purta
44.13
Cap. 32.30;
rușinea și urâciunile pe care le‐au făcut. 14Totuși îi voi pune să păzească
44.14
Num. 18.41 Cron. 23.28,32
cele de păzit ale casei, pentru toată slujba ei și pentru tot ce se va face în ea. 15Dar
44.15
Cap. 40.46;
preoții, leviții, fiii
44.15
1 Sam. 2.35
lui Țadoc, care au păzit cele de păzit ale locașului meu sfințit când
44.15
Vers. 10.
copiii lui Israel s‐au rătăcit de la mine, ei se vor apropia de mine ca să‐mi slujească și vor sta
44.15
Deut. 10.8
înaintea mea ca să‐mi aducă grăsimea
44.15
Vers. 7.
și sângele, zice Domnul Dumnezeu. 16Ei vor intra în locașul meu sfințit și se vor apropia de masa
44.16
Cap. 41.22.
mea ca să‐mi slujească și vor păzi cele de păzit ale mele. 17Și va fi așa: când vor intra în porțile curții dinăuntru, se vor îmbrăca
44.17
Ex. 28.39,40,43
39.27,28
cu haine de in; și nu va fi lână pe ei când vor sluji în porțile curții dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe capetele
44.18
Ex. 28.40,42
39.28
lor podoabe de in și pe coapsele lor izmene de in; nu se vor încinge cu ce aduce sudoare. 19Și când vor ieși în curtea de afară, adică în curtea de afară la popor, se vor dezbrăca de hainele
44.19
Cap. 42.14;
lor cu care au slujit și le vor pune în chiliile sfinte și se vor îmbrăca cu alte haine, ca să nu sfințească poporul cu hainele lor. 20Și nu‐și
44.20
Lev. 21.5
vor rade capetele și nici nu vor lăsa zulufii să crească lungi: numai cât își vor tunde capetele. 21Și niciun preot
44.21
Lev. 10.9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Și nu‐și vor lua de neveste pe văduvă
44.22
Lev. 21.7,13,14
sau pe cea despărțită, ci vor lua fecioare din sămânța casei lui Israel sau o văduvă care este văduvă de preot. 23Și vor
44.23
Lev. 10.10,11Mal. 2.7
învăța pe poporul meu deosebirea între sfânt și spurcat și‐i vor face să deosebească între necurat și curat. 24Și în certuri
44.24
Deut. 17.82 Cron. 19.8,10
vor sta să judece; vor judeca după judecățile mele: și vor păzi legile mele și așezămintele mele în toate sărbătorile mele și vor sfinți
44.24
Cap. 22.26.
sabatele mele. 25Și nu vor intra la niciun
44.25
Lev. 21.1
om mort ca să se spurce; numai pentru tată sau pentru mamă sau pentru fiu sau pentru fiică, pentru frate sau pentru soră nemăritată se vor putea spurca. 26Și după ce se va curăți
44.26
Num. 6.10
19.11
, îi vor număra șapte zile. 27Și în ziua când va intra în sfântul locaș, în curtea
44.27
Vers. 17.
dinăuntru, ca să slujească în sfântul locaș, își va aduce
44.27
Lev. 4.3
jertfa sa pentru păcat, zice Domnul Dumnezeu. 28Și aceasta le va fi moștenirea: Eu sunt
44.28
Num. 18.20Deut. 10.9
18.1,2Ios. 13.14,33
moștenirea lor: și nu le veți da nicio stăpânire în Israel; eu sunt stăpânirea lor. 29Vor mânca
44.29
Lev. 6.18,29
7.6
darul de mâncare și jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină; și orice lucru sfințit
44.29
Lev. 27.21,28Num. 18.14
ca să fie nimicit în Israel va fi al lor. 30Și cel dintâi
44.30
Ex. 13.2
22.29,30
23.19Num. 3.13
18.12,13
din toată pârga tuturor roadelor și orice dar ridicat din orice, din toate darurile ridicate ale voastre, vor fi ale preoților; și cea dintâi
44.30
Num. 15.20Neem. 10.37
din frământătura voastră o veți da preotului ca
44.30
Prov. 3.9,10Mal. 3.10
să facă să se odihnească binecuvântarea peste casa voastră. 31Preoții nu vor mânca din vreo mortăciune
44.31
Ex. 22.31Lev. 22.8
sau din ceva sfâșiat, fie pasăre, fie vită.

45

Pământul pentru Templu, preoți, leviți și domnitori

451Și când veți împărți

45.1
Cap. 47.22.
prin sorț țara spre moștenire, veți aduce un dar ridicat
45.1
Cap. 48.8.
pentru Domnul, o parte sfântă din țară; lungimea va fi o lungime de douăzeci și cinci de mii de trestii și lățimea de zece mii. Aceasta va fi sfântă în toate hotarele sale de jur împrejur. 2Din aceasta vor fi pentru sfântul locaș cinci sute în lung și cinci sute
45.2
Cap. 42.20.
în lat, un pătrat de jur împrejur; și cincizeci de coți de jur împrejur pentru împrejurimile lui. 3Și din această măsură să măsori o lungime de douăzeci și cinci de mii și o lățime de zece mii: și în ea va fi
45.3
Cap. 48.10.
sfântul locaș, sfânta sfintelor. 4Aceasta
45.4
Vers. 1. Cap. 48.10, etc.
este partea sfântă din țară; va fi pentru preoții care fac slujba locașului sfințit, care se apropie să slujească Domnului; și va fi un loc pentru casele lor și un loc sfânt pentru locașul sfințit. 5Și douăzeci și cinci de mii
45.5
Cap. 48.13.
în lungime și zece mii în lățime vor fi pentru leviții care fac slujba casei, ca stăpânire a lor pentru ei, pentru douăzeci de chilii.
45.5
Cap. 40.17.
6Și veți da
45.6
Cap. 48.15.
stăpânirea cetății cinci mii în lățime și douăzeci și cinci de mii în lungime, de‐a lungul darului ridicat cel sfânt: aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Și ce va fi pentru domnitor
45.7
Cap. 48.21.
va fi de o parte și de cealaltă a darului ridicat sfânt și a stăpânirii cetății, în fața darului ridicat sfânt și în fața stăpânirii cetății, de la apus spre apus și de la răsărit spre răsărit: și în lung va fi cât fața uneia din părți de la hotarul dinspre apus până la hotarul dinspre răsărit. 8Va fi ca moșie a lui spre stăpânire în Israel: și domnitorii
45.8
Ier. 22.1746.18
mei nu vor mai asupri pe poporul meu: ci vor lăsa țara casei lui Israel după semințiile lor. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
45.9
Cap. 44.6.
, domnitori ai lui Israel! Depărtați
45.9
Ier. 22.3
asuprirea și răpirea și faceți judecată și dreptate: ridicați izgonirile voastre deasupra poporului meu, zice Domnul Dumnezeu. 10Să aveți cumpene
45.10
Lev. 19.35,36Prov. 11.1
drepte și efă dreaptă și bat drept. 11Efa și batul să fie de o măsură încât batul să cuprindă o zecime dintr‐un omer și efa o zecime dintr‐un omer; măsura lor să fie după omer. 12Și siclul
45.12
Ex. 30.13Lev. 27.25Num. 3.47
să fie de douăzeci de ghere; manehul vostru să fie de douăzeci de sicli, de douăzeci și cinci de sicli, de cincisprezece sicli. 13Acesta este darul ridicat pe care‐l veți aduce: o șesime de efă dintr‐un omer de grâu și să dați o șesime de efă dintr‐un omer de orz. 14Și partea hotărâtă de untdelemn, a batului de untdelemn, va fi o zecime de bat pentru un cor, adică zece baturi într‐un omer; căci zece baturi sunt un omer. 15Și din turmă o oaie din două sute, din cele mai adăpate pășuni ale lui Israel, ca dar de mâncare și ca ardere de tot și ca jertfe
45.15
Lev. 1.4
de pace, spre a face ispășire pentru ei, zice Domnul Dumnezeu. 16Tot poporul țării va da acest dar ridicat celui ce va fi domnitor în Israel. 17Și sarcina domnitorului va fi să dea arderile de tot și darul de mâncare și darurile de băutură la sărbători și la luni noi și la sabate, în toate sărbătorile casei lui Israel; el să pregătească jertfa pentru păcat și darul de mâncare și arderea de tot și jertfa de pace, ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. 18Așa zice Domnul Dumnezeu: În luna întâi, la întâi ale lunii, vei lua un vițel fără cusur și vei curăți
45.18
Lev. 16.16
locașul sfințit. 19Și preotul
45.19
Cap. 43.20.
va lua din sângele jertfei pentru păcat și‐l va pune pe ușiorii casei și pe cele patru unghiuri ale pervazului altarului și pe ușiorii porții curții dinăuntru. 20Așa vei face în ziua a șaptea a lunii
45.20
Lev. 4.27
pentru oricine a păcătuit din neștiință și pentru cel neștiutor și veți face ispășire pentru casă. 21În luna întâi
45.21
Ex. 12.18Lev. 23.5,6Num. 9.2,3
28.16,17Deut. 16.1
, la a patrusprezecea zi a lunii, vor fi paștele voastre, sărbătoare de șapte zile; să se mănânce azimă. 22Și în ziua aceea domnitorul să pregătească pentru sine și pentru tot poporul țării un vițel
45.22
Lev. 4.14
ca jertfă pentru păcat. 23Și în cele șapte zile ale sărbătorii să
45.23
Lev. 23.8
pregătească o ardere de tot pentru Domnul: șapte tauri și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45.23
Num. 28.15,22,30
29.5,11,16,19
zi în cele șapte zile și în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat. 24Și să pregătească
45.24
Cap. 46.5, 7.
drept dar de mâncare o efă pentru taur și o efă pentru berbec și un hin de untdelemn de efă. 25În luna a șaptea, în ziua a cincisprezecea a lunii, la sărbătoare
45.25
Lev. 23.34Num. 29.12Deut. 16.13
, să pregătească șapte zile aceleași pentru jertfa pentru păcat, pentru arderea de tot și pentru darul de mâncare și pentru untdelemn.