Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
45

Pământul pentru Templu, preoți, leviți și domnitori

451Și când veți împărți

45.1
Cap. 47.22.
prin sorț țara spre moștenire, veți aduce un dar ridicat
45.1
Cap. 48.8.
pentru Domnul, o parte sfântă din țară; lungimea va fi o lungime de douăzeci și cinci de mii de trestii și lățimea de zece mii. Aceasta va fi sfântă în toate hotarele sale de jur împrejur. 2Din aceasta vor fi pentru sfântul locaș cinci sute în lung și cinci sute
45.2
Cap. 42.20.
în lat, un pătrat de jur împrejur; și cincizeci de coți de jur împrejur pentru împrejurimile lui. 3Și din această măsură să măsori o lungime de douăzeci și cinci de mii și o lățime de zece mii: și în ea va fi
45.3
Cap. 48.10.
sfântul locaș, sfânta sfintelor. 4Aceasta
45.4
Vers. 1. Cap. 48.10, etc.
este partea sfântă din țară; va fi pentru preoții care fac slujba locașului sfințit, care se apropie să slujească Domnului; și va fi un loc pentru casele lor și un loc sfânt pentru locașul sfințit. 5Și douăzeci și cinci de mii
45.5
Cap. 48.13.
în lungime și zece mii în lățime vor fi pentru leviții care fac slujba casei, ca stăpânire a lor pentru ei, pentru douăzeci de chilii.
45.5
Cap. 40.17.
6Și veți da
45.6
Cap. 48.15.
stăpânirea cetății cinci mii în lățime și douăzeci și cinci de mii în lungime, de‐a lungul darului ridicat cel sfânt: aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Și ce va fi pentru domnitor
45.7
Cap. 48.21.
va fi de o parte și de cealaltă a darului ridicat sfânt și a stăpânirii cetății, în fața darului ridicat sfânt și în fața stăpânirii cetății, de la apus spre apus și de la răsărit spre răsărit: și în lung va fi cât fața uneia din părți de la hotarul dinspre apus până la hotarul dinspre răsărit. 8Va fi ca moșie a lui spre stăpânire în Israel: și domnitorii
45.8
Ier. 22.1746.18
mei nu vor mai asupri pe poporul meu: ci vor lăsa țara casei lui Israel după semințiile lor. 9Așa zice Domnul Dumnezeu: Ajungă‐vă
45.9
Cap. 44.6.
, domnitori ai lui Israel! Depărtați
45.9
Ier. 22.3
asuprirea și răpirea și faceți judecată și dreptate: ridicați izgonirile voastre deasupra poporului meu, zice Domnul Dumnezeu. 10Să aveți cumpene
45.10
Lev. 19.35,36Prov. 11.1
drepte și efă dreaptă și bat drept. 11Efa și batul să fie de o măsură încât batul să cuprindă o zecime dintr‐un omer și efa o zecime dintr‐un omer; măsura lor să fie după omer. 12Și siclul
45.12
Ex. 30.13Lev. 27.25Num. 3.47
să fie de douăzeci de ghere; manehul vostru să fie de douăzeci de sicli, de douăzeci și cinci de sicli, de cincisprezece sicli. 13Acesta este darul ridicat pe care‐l veți aduce: o șesime de efă dintr‐un omer de grâu și să dați o șesime de efă dintr‐un omer de orz. 14Și partea hotărâtă de untdelemn, a batului de untdelemn, va fi o zecime de bat pentru un cor, adică zece baturi într‐un omer; căci zece baturi sunt un omer. 15Și din turmă o oaie din două sute, din cele mai adăpate pășuni ale lui Israel, ca dar de mâncare și ca ardere de tot și ca jertfe
45.15
Lev. 1.4
de pace, spre a face ispășire pentru ei, zice Domnul Dumnezeu. 16Tot poporul țării va da acest dar ridicat celui ce va fi domnitor în Israel. 17Și sarcina domnitorului va fi să dea arderile de tot și darul de mâncare și darurile de băutură la sărbători și la luni noi și la sabate, în toate sărbătorile casei lui Israel; el să pregătească jertfa pentru păcat și darul de mâncare și arderea de tot și jertfa de pace, ca să facă ispășire pentru casa lui Israel. 18Așa zice Domnul Dumnezeu: În luna întâi, la întâi ale lunii, vei lua un vițel fără cusur și vei curăți
45.18
Lev. 16.16
locașul sfințit. 19Și preotul
45.19
Cap. 43.20.
va lua din sângele jertfei pentru păcat și‐l va pune pe ușiorii casei și pe cele patru unghiuri ale pervazului altarului și pe ușiorii porții curții dinăuntru. 20Așa vei face în ziua a șaptea a lunii
45.20
Lev. 4.27
pentru oricine a păcătuit din neștiință și pentru cel neștiutor și veți face ispășire pentru casă. 21În luna întâi
45.21
Ex. 12.18Lev. 23.5,6Num. 9.2,3
28.16,17Deut. 16.1
, la a patrusprezecea zi a lunii, vor fi paștele voastre, sărbătoare de șapte zile; să se mănânce azimă. 22Și în ziua aceea domnitorul să pregătească pentru sine și pentru tot poporul țării un vițel
45.22
Lev. 4.14
ca jertfă pentru păcat. 23Și în cele șapte zile ale sărbătorii să
45.23
Lev. 23.8
pregătească o ardere de tot pentru Domnul: șapte tauri și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45.23
Num. 28.15,22,30
29.5,11,16,19
zi în cele șapte zile și în fiecare zi un țap ca jertfă pentru păcat. 24Și să pregătească
45.24
Cap. 46.5, 7.
drept dar de mâncare o efă pentru taur și o efă pentru berbec și un hin de untdelemn de efă. 25În luna a șaptea, în ziua a cincisprezecea a lunii, la sărbătoare
45.25
Lev. 23.34Num. 29.12Deut. 16.13
, să pregătească șapte zile aceleași pentru jertfa pentru păcat, pentru arderea de tot și pentru darul de mâncare și pentru untdelemn.

46

Jertfa domnitorului

461Așa zice Domnul Dumnezeu: Poarta curții dinăuntru, care privește spre răsărit, să fie închisă în cele șase zile de lucru; dar în ziua sabatului să fie deschisă și în ziua de lună nouă să fie deschisă. 2Și domnitorul

46.2
Cap. 44.3. Vers. 8.
să intre prin drumul pridvorului porții dinafară și să stea lângă ușiorul porții și preoții să pregătească arderea sa de tot și jertfele sale de pace și el să se închine pe pragul porții și să iasă; dar poarta să nu se închidă până seara. 3Și poporul țării să se închine în intrarea porții acesteia înaintea Domnului la sabate și la luni noi. 4Iar arderea de tot pe care o va aduce Domnului domnitorul
46.4
Cap. 45.17.
în ziua sabatului, să fie: șase miei fără cusur și un berbec fără cusur. 5Și darul
46.5
Cap. 45.24. Vers. 7,11.
de mâncare să fie o efă pentru berbec; și darul de mâncare pentru miei să fie cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 6Și în ziua lunii noi să fie un vițel fără cusur și șase miei și un berbec: să fie fără cusur. 7Și să pregătească un dar de mâncare, o efă pentru taur și o efă pentru berbec și pentru miei, după cât îi va da mâna, și un hin de untdelemn pentru o efă. 8Și când va intra domnitorul
46.8
Vers. 2.
, să intre pe drumul pridvorului porții și să iasă pe drumul ei. 9Și când poporul țării va intra înaintea
46.9
Ex. 23.14‐17Deut. 16.16
Domnului la sărbători, cel ce va intra pe drumul porții de la miazănoapte ca să se închine să iasă pe drumul porții de la miazăzi; și cel ce va intra pe drumul porții de miazăzi să iasă pe drumul porții de miazănoapte; să nu se întoarcă pe drumul pe care a intrat, ci să iasă drept înainte. 10Și domnitorul, când va intra poporul, să intre în mijlocul lor; și când vor ieși ei, să iasă și el. 11Și la sărbători și la praznice darul
46.11
Vers. 5.
de mâncare să fie o efă pentru taur și o efă pentru berbec; și pentru miei, cât îi va da mâna; și un hin de untdelemn pentru o efă. 12Și când domnitorul va aduce o ardere de tot de bunăvoie sau o jertfă de pace de bunăvoie Domnului, să i se deschidă
46.12
Cap. 44.3. Vers. 2.
poarta care privește spre răsărit și să aducă arderea de tot și jertfele sale de pace, cum a făcut în ziua sabatului, și apoi să iasă și după ieșirea lui să se închidă poarta. 13Și să pregătești
46.13
Ex. 29.38Num. 28.3
în fiecare zi un miel de un an fără cusur ca ardere de tot pentru Domnul; să‐l aduci dimineață după dimineață. 14Și să aduci cu el un dar de mâncare în fiecare dimineață o șesime dintr‐o efă și din untdelemn o treime dintr‐un hin, ca să moi floarea de făină: un dar de mâncare Domnului necurmat, printr‐un așezământ veșnic. 15Așa să se aducă mielul și darul de mâncare și untdelemnul în fiecare dimineață, ca ardere de tot necurmată. 16Așa zice Domnul Dumnezeu: Dacă domnitorul va dărui un dar unuia din fiii săi, va fi moștenirea sa pentru fiii săi, va fi stăpânirea lor prin moștenire. 17Dar dacă va dărui un dar din moștenirea sa unuia din slujitorii săi, va fi al lui până în anul slobozeniei
46.17
Lev. 25.10
; atunci se va întoarce la domnitor, dar moștenirea sa va fi a fiilor săi. 18Și domnitorul
46.18
Cap. 45.8.
să nu ia din moștenirea poporului ca să‐i izgonească prin apăsare din stăpânirea lor: să dea moștenire fiilor săi din stăpânirea sa, ca să nu se risipească poporul meu, fiecare om din stăpânirea sa. 19Apoi m‐a dus prin intrarea care este alături cu poarta în chiliile sfinte ale preoților care priveau spre miazănoapte și iată acolo era un loc în fund spre apus. 20Și mi‐a zis: Acesta este locul unde vor fierbe
46.20
2 Cron. 35.18
preoții jertfa pentru vină și jertfa pentru păcat, unde vor coace
46.20
Lev. 2.4,5,7
darul de mâncare, ca să nu le scoată în curtea de afară ca să sfințească
46.20
Cap. 44.19.
pe popor. 21Și m‐a scos în curtea de afară și m‐a făcut să trec prin cele patru unghiuri ale curții; și iată, în fiecare unghi al curții era o curte. 22În cele patru unghiuri ale curții erau curți îngrădite, lungi de patruzeci de coți și largi de treizeci; aceste patru în unghiuri erau de aceeași măsură. 23Și era câte un rând de clădiri în jurul lor, în jurul acestor patru, și erau clădite bucătării dedesubtul rândurilor de jur împrejur. 24Atunci mi‐a zis: Acestea sunt casele bucătăriilor unde vor fierbe
46.24
Vers. 20.
jertfele poporului cei ce fac slujba casei.

47

Apă de binecuvântare care curge din Templu

471Și m‐a dus iarăși la ușa casei și iată ieșeau ape

47.1
Ioel 3.18Zah. 13.1
14.8Ap. 22.1
de sub pragul casei dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Și apele curgeau pe dedesubt de la latura dreaptă a casei spre miazăzi de altar. 2Și m‐a scos pe drumul porții dinspre miazănoapte și m‐a dus împrejur pe drumul dinafară până la poarta dinafară pe drumul porții care privește spre răsărit și iată, apele curgeau din latura dreaptă. 3Și omul
47.3
Cap. 40.3.
care avea măsura în mână a ieșit spre răsărit și a măsurat o mie de coți și m‐a trecut prin ape și apele erau până la glezne. 4Iarăși a măsurat o mie și m‐a trecut prin ape; apele erau până la genunchi. Iarăși a măsurat o mie și m‐a trecut prin ape; apele erau până la coapse. 5După aceasta a măsurat o mie; și era un râu prin care nu puteam să trec: căci apele erau ridicate, ape de înotat, un râu prin care nu se putea trece. 6Și mi‐a zis: Ai văzut, fiu al omului? Atunci m‐a adus și m‐a întors la malul râului. 7Când m‐am întors, iată, pe malul râului erau foarte mulți pomi
47.7
Vers. 12.
pe o parte și pe cealaltă parte. 8Atunci mi‐a zis: Apele acestea merg spre ținutul dinspre răsărit și se coboară în șes și se varsă în mare și când se vor vărsa în mare, apele se vor vindeca. 9Și va fi așa: Orice suflet viu care mișună ori pe unde va curge râul îndoit, va trăi; și va fi o mulțime foarte mare de pești; căci pe acolo vor curge apele acestea și apele mării se vor vindeca; și totul va trăi pe unde va curge râul. 10Și va fi așa: pescarii vor sta lângă el; de la En‐Ghedi până la En‐Eglaim va fi un loc pentru întins mrejele; peștele lor va fi după soiurile lor ca peștele mării
47.10
Num. 34.6Ios. 23.4
celei mari, foarte, foarte mult. 11Dar mlaștinile ei și iazurile ei nu se vor vindeca; vor fi date pentru sare. 12Și lângă
47.12
Vers. 7.
râu, pe malul său, pe o parte și pe cealaltă parte, vor crește tot felul de pomi pentru hrană; frunzele lor nu se vor veșteji și rodul lor nu va lipsi; în fiecare lună va coace un rod nou căci apele lui ies din locașul sfințit: și rodul lor va fi pentru hrană și frunza
47.12
Iov 8.16Ps. 1.3Ier. 17.8
lor pentru vindecare
47.12
Ap. 22.2
.

Hotarele țării

13Așa zice Domnul Dumnezeu: Acesta va fi hotarul între care veți da țara de moștenire după cele douăsprezece seminții ale lui Israel: Iosif

47.13
Gen. 48.51 Cron. 5.1
va avea două părți. 14Și o veți moșteni unul ca și altul, căci mi‐am ridicat mâna
47.14
Gen. 12.7
13.15
15.7
8
26.3
28.13
că o voi da părinților voștri: și țara aceasta vă va cădea de moștenire
47.14
Cap. 48.29.
prin sorț. 15Și acesta va fi hotarul țării: în latura dinspre miazănoapte, de la marea cea mare, pe drumul
47.15
Cap. 48.1.
Hetlonului până la intrarea Țedadului
47.15
Num. 34.8
; 16Hamatul
47.16
Num. 34.8
Berota
47.16
2 Sam. 8.8
, Sibraimul, care este între hotarul Damascului și hotarul Hamatului; Hațer‐Haticonul, care este lângă hotarul Havranului. 17Și hotarul de la mare va fi Hațar‐Enon
47.17
Num. 34.9
la hotarul Damascului și spre miazănoapte este hotarul Hamat. Aceasta este latura dinspre miazănoapte. 18Și latura dinspre răsărit: veți măsura dintre Havran și Damasc și Galaad și țara lui Israel de‐a lungul Iordanului de la hotar până la marea de la răsărit; aceasta este latura dinspre răsărit. 19Și latura dinspre miazăzi, spre miazăzi: de la Tamar până la apele certei
47.19
Num. 20.13Deut. 32.51Ps. 81.7
Cadesului, lângă pârâul Egiptului până la marea cea mare. Aceasta este latura dinspre miazăzi spre miazăzi. 20Și latura dinspre apus va fi marea cea mare, de la hotar până în dreptul intrării Hamatului. Aceasta este latura dinspre apus. 21Și vă veți împărți țara aceasta între semințiile lui Israel. 22Și va fi așa: veți împărți prin sorț spre moștenire vouă și străinilor
47.22
Ef. 3.6Ap. 7.9,10
de loc care stau vremelnic în mijlocul vostru, care vor naște fii în mijlocul vostru; și ei vă vor fi ca și un pământean
47.22
Rom. 10.12Gal. 3.28Col. 3.11
între copiii lui Israel; ei vor moșteni cu voi prin sorț în mijlocul semințiilor lui Israel. 23Și va fi așa: în seminția în care va sta vremelnic străinul de loc, în ea să‐i dați moștenirea sa, zice Domnul Dumnezeu.