Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Rugăciunea lui Ezra

91Și după ce s‐au sfârșit acestea, mai marii s‐au apropiat de mine zicând: Poporul lui Israel și preoții și leviții nu s‐au despărțit

9.1
Cap. 6.21.
de popoarele țărilor, făcând
9.1
Deut. 12.30,31
după urâciunile lor, ale cananiților, ale hetiților, ale fereziților, ale iebusiților, ale amoniților, ale moabiților, ale egiptenilor și ale amoriților, 2căci au
9.2
Ex. 34.16Deut. 7.3Neem. 13.23
luat din fetele lor pentru ei înșiși și pentru fiii lor și au amestecat
9.2
Ex. 19.6
22.31Deut. 7.6
14.2
sămânța
9.2
2 Cor. 6.14
sfântă cu popoarele țărilor; și mâna mai marilor și a căpeteniilor a fost cea dintâi în necredincioșia aceasta. 3Și când am auzit acest lucru, mi‐am sfâșiat
9.3
Iov 1.20
haina și mantaua și mi‐am smuls perii capului și barba și am șezut jos uimit
9.3
Ps. 143.4
. 4Și s‐a adunat la mine fiecine care tremura
9.4
Cap. 10.3.
de cuvintele Dumnezeului lui Israel pentru necredincioșia celor din robie; și eu am șezut jos uimit până la jertfa de seară
9.4
Ex. 29.39
. 5Și la jertfa de seară m‐am sculat din smerirea mea și cu haina mea și cu mantaua mea sfâșiate am căzut în genunchi și mi‐am întins
9.5
Ex. 9.29,33
mâinile către Domnul Dumnezeul meu. 6Și am zis: Dumnezeul meu! Îmi
9.6
Dan. 9.7,8
este rușine și roșesc să‐mi ridic fața către tine, Dumnezeul meu; căci nelegiuirile
9.6
Ps. 38.4
noastre s‐au înmulțit peste capul nostru și vina noastră a crescut
9.6
2 Cron. 28.9Ap. 18.5
până la ceruri. 7Din zilele părinților noștri am fost în mare
9.7
Ps. 106.6Dan. 9.5,6,8
vină până în ziua de astăzi; și pentru nelegiuirile noastre am
9.7
Deut. 28.36,64Neem. 9.30
fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, în mâna împăraților țărilor, sabiei și robiei și prăzii, și în rușinea
9.7
Dan. 9.7,8
feței, ca astăzi. 8Și acum puțintel s‐a îndurat Domnul Dumnezeul nostru ca să ne lase o rămășiță să scape și să ne dea un cui în locul său cel sfânt, ca Dumnezeul nostru să ne lumineze
9.8
Ps. 13.3
34.5
ochii și să ne dea puțină înviorare în robia noastră; 9căci
9.9
Neem. 9.36
suntem robi; dar Dumnezeul
9.9
Ps. 136.23
nostru nu ne‐a părăsit în robia noastră, ci ne‐a dat îndurare
9.9
Cap. 7.28.
înaintea împăraților Persiei, dându‐ne înviorare ca să ridicăm casa Dumnezeului nostru și să dregem dărâmăturile, și dându‐ne ziduri
9.9
Is. 5.2
în Iuda și în Ierusalim. 10Și acum ce să zicem noi, Dumnezeul nostru, după aceasta? Căci am părăsit poruncile tale, 11pe care le‐ai poruncit prin mâna slujitorilor tăi, prorocii, zicând: Țara la care mergeți ca s‐o stăpâniți este o țară necurată
9.11
Cap. 6.21.
prin necurăția popoarelor țărilor, prin urâciunile lor cu care au umplut‐o de la un capăt până la celălalt prin întinăciunile lor. 12Voi, deci, să nu
9.12
Cap. 6.21. Ex. 23.32: 34.16.
dați fetele voastre fiilor lor și să nu luați fetele lor pentru fiii voștri, și în veac să nu căutați
9.12
Deut. 23.6
pacea sau binele lor, ca să fiți tari și să mâncați binele țării și s‐o lăsați
9.12
Prov. 13.22
20.7
de moștenire fiilor voștri în veac. 13Și după toate cele ce au venit asupra noastră pentru faptele noastre cele rele și pentru vina noastră cea mare, pentru că tu, Dumnezeul nostru, ne‐ai pedepsit
9.13
Ps. 103.10
mai puțin decât după nelegiuirile noastre și ne‐ai dat o rămășiță ca aceasta: 14oare să călcăm
9.14
In. 5.142 Pet. 2.20,21
iarăși poruncile tale și să ne încuscrim
9.14
Vers. 2.
cu popoarele acestor urâciuni? Nu
9.14
Deut. 9.8
te vei mânia oare pe noi până la nimicire, așa că nu va fi nicio rămășiță și nici unul care să scape? 15Doamne Dumnezeul lui Israel, tu ești drept
9.15
Neem. 9.33Dan. 9.14
, căci noi suntem o rămășiță care a scăpat ca astăzi. Iată, suntem înaintea
9.15
Rom. 3.19
ta în
9.15
1 Cor. 15.17
vina noastră; căci nimeni nu poate sta
9.15
Ps. 130.3
înaintea ta pentru aceasta.

10

Despărțirea de femeile străine

101Și pe când

10.1
Dan. 9.20
se ruga Ezra și mărturisea plângând și întins jos înaintea
10.1
2 Cron. 20.9
casei lui Dumnezeu, s‐au adunat la el din Israel o foarte mare obște de bărbați și femei și copii: căci poporul plângea foarte mult. 2Și Șecania, fiul lui Iehiel, din fiii lui Elam, a răspuns și a zis lui Ezra: Noi am fost necredincioși
10.2
Neem. 13.27
împotriva Dumnezeului nostru și am luat femei străine din popoarele țării, dar totuși este o nădejde pentru Israel în aceasta. 3Și acum să facem legământ
10.3
2 Cron. 34.31
cu Dumnezeul nostru că vom scoate toate nevestele și pe cei ce s‐au născut din ele, după sfatul domnului meu și al acelora care tremură
10.3
Cap. 9.4.
de poruncile
10.3
Deut. 7.2,3
Dumnezeului nostru, și facă‐se după lege. 4Scoală‐te, căci a ta este treaba și noi vom fi cu tine. Îmbărbătează‐te
10.4
1 Cron. 28.10
și lucrează. 5Și Ezra s‐a sculat și a pus să jure
10.5
Neem. 5.12
pe mai marii preoților, ai leviților și ai întregului Israel, că vor face după cuvântul acesta. Și au jurat. 6Și Ezra s‐a sculat dinaintea casei lui Dumnezeu și a mers în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliașib, și a intrat acolo și n‐a mâncat pâine
10.6
Deut. 9.18
și n‐a băut apă: căci se jelea pentru necredincioșiile celor din robie. 7Și au strigat în Iuda și în Ierusalim către toți copiii robiei ca să se adune la Ierusalim, 8și că averea oricui nu va veni până în trei zile după sfatul mai marilor și al bătrânilor, va fi blestemată și el va fi izgonit din obștea celor din robie. 9Atunci toți bărbații din Iuda și din Beniamin s‐au adunat la Ierusalim în trei zile. Era în luna a noua, în a douăzecea zi a lunii. Și tot poporul
10.9
1 Sam. 12.18
ședea pe locul deschis înaintea casei lui Dumnezeu, tremurând pentru treaba aceasta și din pricina ploilor. 10Și Ezra, preotul, s‐a sculat și le‐a zis: Ați fost necredincioși și ați luat femei străine ca să măriți vina lui Israel. 11Și acum
10.11
Ios. 7.19Prov. 28.13
faceți o mărturisire Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți plăcerea lui și despărțiți‐vă
10.11
Vers. 3.
de popoarele țării și de femeile străine. 12Și toată obștea a răspuns și a zis cu glas tare: Cum ai zis, așa trebuie să facem. 13Dar poporul este mult și este o vreme de ploaie mare și nu putem sta afară, și nici nu este lucru de o zi sau două: căci suntem mulți care am fost necredincioși în treaba aceasta. 14Deci să stea mai marii noștri pentru toată obștea, și toți câți au luat femei străine în cetățile noastre să vină la vremuri hotărâte, și cu ei bătrânii fiecărei cetăți și judecătorii ei, până se va întoarce de la noi aprinderea mâniei
10.14
2 Cron. 30.8
Dumnezeului nostru în privința aceasta. 15Singuri Ionatan, fiul lui Asael și Iahzia, fiul lui Ticva, au făcut sfat împotriva acestui lucru și Meșulam și Șabtai, levitul, i‐au ajutat. 16Și copiii robiei au făcut așa. Și Ezra preotul și unii din bărbații capi părintești au fost despărțiți după casele lor părintești și toți pe nume. Și au șezut jos în ziua întâi a lunii a zecea, ca să cerceteze lucrul. 17Și în ziua întâi din luna întâi au sfârșit cu toți bărbații care luaseră neveste străine. 18Și dintre fiii preoților s‐au găsit unii care luaseră neveste străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioțadac, și frații săi: Maaseia și Eliezer și Iarib și Ghedalia. 19Și ei și‐au dat
10.19
2 Reg. 10.151 Cron. 29.242 Cron. 30.8
mâna că vor îndepărta pe nevestele lor și au adus un berbece din turmă ca jertfă pentru vina lor. 20Și dintre copiii lui Imer: Hanani și Zebadia. 21Și dintre copiii lui Harim: Maaseia și Ilie și Șemaia și Iehiel și Ozia. 22Și dintre copiii lui Pașhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa. 23Și dintre leviți: Iozabad și Șimei și Chelaia (adică Chelita), Petahia, Iuda și Eliezer. 24Și dintre cântăreți: Eliașib: și dintre ușieri: Șalum și Telem și Uri. 25Și din Israel: dintre copiii lui Pareoș: Ramia și Izia și Malchia și Miamin și Eleazar și Malchia și Benaia; 26și dintre copiii lui Elam: Matania, Zaharia și Iehiel și Abdi și Ieremot și Ilie; 27și dintre copiii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania și Ieremot și Zabad și Aziza; 28și dintre copiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai, Atlai; 29și dintre copiii lui Bani: Meșulam, Maluc și Adaia, Iașub și Șeal și Ramot; 30și dintre copiii lui Pahat‐Moab: Adna și Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel și Binui și Manase; 31și dintre copiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon, 32Beniamin, Maluc, Șemaria; 33dintre copiii lui Hașum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase, Șimei; 34dintre copiii lui Bani: Maadai, Amram și Uel, 35Benaia, Bedia, Cheluhu, 36Vania, Meremot, Eliașib, 37Matania, Matnai și Iaasai, 38și Bani și Binui, Șimei, 39și Șelemia și Natan și Adaia, 40Macnadbai, Șașai, Șarai, 41Azareel și Șelemia, Șemaria, 42Șalum, Amaria, Iosif; 43dintre copiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai și Ioel, Benai. 44Toți aceștia luaseră neveste străine: și erau între ei neveste de la care aveau copii.