Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Numărul celor întorși în Iuda

21Și aceștia

2.1
Neem. 7.6
sunt copiii ținutului care s‐au suit din robie, din aceia care fuseseră strămutați, pe care Nebucadnețar
2.1
2 Reg. 24.14,15,16
25.112 Cron. 36.20
, împăratul Babilonului, i‐a strămutat la Babilon și care s‐au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea sa; 2care au venit cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaților poporului lui Israel: 3Copiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 4copiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 5copiii lui Arah, șapte sute șaptezeci și cinci
2.5
Neem. 7.10
; 6copiii lui Pahat‐Moab
2.6
Neem. 7.11
, din copiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 7copiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 8copiii lui Zatu, nouă sute patruzeci și cinci
2.8
Neem. 7.13
; 9copiii lui Zacai, șapte sute șase zeci; 10copiii lui Bani, șase sute patruzeci și doi; 11copiii lui Bebai, șase sute douăzeci și trei; 12copiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci și doi; 13copiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șase; 14copiii lui Bigvai, două mii cincizeci și șase; 15copiii lui Adin, patru sute cinci zeci și patru; 16copiii lui Ater, din Ezechia: nouăzeci și opt; 17copiii lui Bețai, trei sute douăzeci și trei; 18copiii lui Iora, o sută doisprezece; 19copiii lui Hașum, două sute douăzeci și trei; 20copiii lui Ghibar, nouăzeci și cinci; 21copiii Betleemului, o sută douăzeci și trei; 22bărbații din Netofa, cincizeci și șase; 23bărbații din Anatot, o sută douăzeci și opt; 24copiii lui Azmavet, patruzeci și doi; 25copiii Chiriat‐Arimului, ai Chefirei și ai Beerotului, șapte sute patruzeci și trei; 26copiii Ramei și ai Ghebei, șase sute douăzeci și unul; 27bărbații din Micmas, o sută douăzeci și doi; 28bărbații din Betel și din Ai, două sute douăzeci și trei; 29copiii lui Nebo, cincizeci și doi; 30copiii lui Magbiș, o sută cincizeci și șase; 31copiii celuilalt Elam
2.31
Vers. 7.
, o mie două sute cincizeci și patru; 32copiii lui Harim, trei sute douăzeci; 33copiii lui Lod, Hadid și Ono, șapte sute douăzeci și cinci; 34copiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci; 35copiii lui Senaa, trei mii șase sute treizeci. 36Preoții: copiii lui Iedaeia
2.36
1 Cron. 24.7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 37copiii lui Imer
2.37
1 Cron. 24.14
, o mie cincizeci și doi; 38copiii lui Pașhur
2.38
1 Cron. 9.12
, o mie două sute patruzeci și șapte; 39copiii lui Harim
2.39
1 Cron. 24.8
, o mie șaptesprezece. 40Leviții: copiii lui Iosua și ai lui Cadmiel, din copiii lui Hodavia, șaptezeci și patru. 41Cântăreții: Copiii lui Asaf, o sută douăzeci și opt. 42Copiii ușierilor: Copiii lui Șalum, copiii lui Ater, copiii lui Talmon, copiii lui Acub, copiii lui Hatita, copiii lui Șobai, cu toți o sută treizeci și nouă. 43netinimii
2.43
1 Cron. 9.2
: copiii lui Țiha, copiii lui Hasufa, copiii lui Tabaot, 44copiii lui Cheros, copiii lui Siaha, copiii lui Padon, 45copiii lui Lebana, copiii lui Hagaba, copiii lui Acub, 46copiii lui Hagab, copiii lui Șamlai, copiii lui Hanan, 47copiii lui Ghidel, copiii lui Gahar, copiii lui Reaia, 48copiii lui Rețin, copiii lui Necoda, copiii lui Gazam, 49copiii lui Uza, copiii lui Paseah, copiii lui Besai, 50copiii lui Asna, copiii lui Mehunim, copiii lui Nefusim, 51copiii lui Bacbuc, copiii lui Hacufa, copiii lui Harhur, 52copiii lui Bațlut, copiii lui Mehida, copiii lui Harșa, 53copiii lui Barcos, copiii lui Sisera, copiii lui Tamah, 54copiii lui Nețiah, copiii lui Hatifa. 55Copiii slujitorilor
2.55
1 Reg. 9.21
lui Solomon: copiii lui Sotai, copiii lui Sofieret, copiii lui Peruda, 56copiii lui Iaala, copiii lui Darcon, copiii lui Ghidel, 57copiii lui Șefatia, copiii lui Hatil, copiii lui Pocheret‐Hațebaim, copiii lui Ami. 58Toți netinimii
2.58
Ios. 9.21,271 Cron. 9.2
și copiii slujitorilor
2.58
1 Reg. 9.21
lui Solomon, trei sute nouăzeci și doi. 59Și aceștia sunt cei ce s‐au suit de la Tel‐Melah, Tel‐Harșa, Cherub‐Adan și Imer dar nu și‐au putut arăta casa părintească și sămânța că ar fi din Israel: 60Copiii lui Delaia, copiii lui Tobia, copiii lui Necoda, șase sute cincizeci și doi, 61și dintre copiii preoților: copiii lui Habaia, copiii lui Hacoț, copiii lui Barzilai
2.61
2 Sam. 17.27
, care a luat de nevastă pe o fată a lui Barzilai Galaaditul și se numea după numele lor. 62Aceștia și‐au căutat însemnarea în cartea nașterilor lor, dar n‐au găsit‐o; de aceea
2.62
Num. 3.10
au fost alungați din preoție ca întinați. 63Și Tirșata le‐a zis să nu
2.63
Lev. 22.2,10,15,16
mănânce din lucrurile preasfinte, până nu se va ridica un preot cu Urim
2.63
Ex. 28.30Num. 27.21
și Tumim. 64Toată
2.64
Neem. 7.66
obștea împreună era patruzeci și două de mii trei sute șaizeci, 65fără slujitorii lor și slujitoarele lor, din care erau șapte mii trei sute treizeci și șapte. Și aveau două sute de cântăreți și cântărețe. 66Caii lor erau șapte sute treizeci și șase; catârii lor, două sute patruzeci și cinci; 67cămilele lor, patru sute treizeci și cinci; măgarii lor, șase mii șapte sute douăzeci. 68Și unii
2.68
Neem. 7.70
din capii părintești, când au venit la casa Domnului care este în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu ca s‐o ridice la locul ei; 69au dat la vistieria
2.69
1 Cron. 26.20
lucrului după putința lor, șaizeci și unu de mii de darici de aur și cinci mii de mine de argint și o sută de cămăși preoțești. 70Și preoții
2.70
Cap. 6.16, 17.
și leviții și unii din popor și cântăreții și ușierii și netinimii au locuit în cetățile lor și tot Israelul în cetățile lor.

3

Altarul arderilor

31Și când a venit luna a șaptea și copiii lui Israel erau în cetăți, poporul s‐a adunat ca un singur om la Ierusalim. 2Atunci Iosua, fiul lui Ioțadac, și frații săi preoții și Zorobabel, fiul lui Șealtiel

3.2
Mat. 1.12Lc. 3.27
, și frații săi s‐au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris
3.2
Deut. 12.5
în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 3Și au pus altarul pe piciorul său, căci le era groază de popoarele țărilor: și au adus pe el arderi
3.3
Num. 28.3,4
de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. 4Și au făcut
3.4
Neem. 8.14,17Zah. 14.16,17
sărbătoarea corturilor, după cum
3.4
Ex. 23.16
este scris, și au adus
3.4
Num. 29.12
arderi de tot, zi cu zi după număr, după datină, după trebuința fiecărei zile; 5și după aceea arderea de tot
3.5
Ex. 29.38Num. 28.3,11,19,26
29.2,8,13
necurmată și cea de la lunile noi și cea de la toate sărbătorile Domnului care erau sfințite, și de la fiecine care aducea un dar de bunăvoie Domnului. 6Din ziua întâi a lunii a șaptea au început să aducă arderi de tot Domnului. Dar temelia templului Domnului nu se pusese încă. 7Și au dat argint cioplitorilor de pietre și tâmplarilor; și mâncare
3.7
1 Reg. 5.6,92 Cron. 2.10Fapte. 12.20
și băutură și untdelemn sidonienilor și tirienilor, ca să aducă din Liban lemne de cedru pe mare la Iafo
3.7
2 Cron. 2.16Fapte. 9.36
, după
3.7
Cap. 6.3.
învoirea pe care o aveau de la Cir, împăratul Persiei.

Punerea temeliilor Templului

8Și în anul al doilea al venirii lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, au început Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, și ceilalți frați ai lor, preoții și leviții și toți care ieșiseră din robie la Ierusalim; și au rânduit

3.8
1 Cron. 23.24,27
pe leviții de douăzeci de ani și mai sus să aibă privegherea peste lucrul casei Domnului. 9Atunci Iosua cu
3.9
Cap. 2.40.
fiii săi și frații săi, Cadmiel și fiii săi, fiii lui Iuda, au stătut ca unul ca să privegheze peste lucrători în casa lui Dumnezeu: și fiii lui Henadad, fiii lor și frații lor, leviții. 10Și pe când zidarii puneau temelia templului Domnului, au așezat
3.10
1 Cron. 16.5,6,42
pe preoți în îmbrăcămintea lor cu trâmbițe și pe leviți, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David
3.10
1 Cron. 6.31
16.4
25.1
, împăratul lui Israel. 11Și au cântat
3.11
Ex. 15.212 Cron. 7.3Neem. 12.24
răspunzându‐și unii altora, lăudând și mulțumind Domnului zicând: Căci
3.11
1 Cron. 16.34Ps. 136.1
este bun, căci în veac ține
3.11
1 Cron. 16.41Ier. 33.11
îndurarea lui față de Israel. Și tot poporul a strigat cu strigare mare, ca să laude pe Domnul, pentru că puneau temelia casei Domnului. 12Dar mulți
3.12
Hag. 2.3
dintre preoți și leviți și capii părintești, bătrânii care văzuseră casa dintâi, plângeau cu glas tare când se punea temelia acestei case înaintea ochilor lor; și mulți își înălțau glasul cu strigare de bucurie: 13și poporul nu putea deosebi glasul strigătului de bucurie de glasul de plângere al poporului: căci poporul înălța o strigare de bucurie și strigarea se auzea de departe.

4

Amânarea zidirii Templului

41Și potrivnicii

4.1
Vers. 7, 8, 9.
lui Iuda și ai lui Beniamin au auzit că copiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Și s‐au apropiat de Zorobabel și de capii părintești și le‐au zis: Lăsați‐ne să zidim cu voi: căci căutăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și îi jertfim din zilele lui Esar‐Hadon
4.2
2 Reg. 17.24,32,33
19.37
, împăratul Asiriei, care ne‐a adus aici. 3Dar Zorobabel și Iosua și ceilalți capi părintești ai lui Israel le‐au zis
4.3
Neem. 2.20
: Voi n‐aveți nimic a face cu noi, ca să zidiți o casă Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne‐a poruncit
4.3
Cap. 1.1‐3.
împăratul Cir, împăratul Persiei. 4Atunci poporul
4.4
Cap. 3.3.
țării a slăbit mâinile poporului lui Iuda și i‐a tulburat la zidire. 5Și au tocmit sfetnici împotriva lor, ca să le zădărnicească sfatul în toate zilele lui Cir, împăratul Persiei, până la domnia lui Dariu, împăratul Persiei. 6Și sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei sale, au scris o pâră împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului. 7Și în zilele lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul Persiei; și scrierea epistolei era cu slovă siriană și tălmăcită în limba siriană: 8Rehum, cancelarul, și Șimșai, scriitorul, au scris o epistolă împotriva Ierusalimului către Artaxerxe împăratul, în felul următor. 9Atunci au scris Rehum cancelarul, și Șimșai scriitorul, și ceilalți tovarăși ai lor, diniții
4.9
2 Reg. 17.30,31
și arfarsatachiții, tarpeliții, afarasiții, erechiții, babilonenii, susanchiții, dehaiții, elamiții, 10și celelalte neamuri pe care le‐a strămutat marele și alesul Osnapar, și le‐a pus în cetățile Samariei și celelalte ținuturi de dincoace de râu și așa mai departe… 11Acesta este cuprinsul epistolei pe care au trimis‐o lui Artaxerxe, împăratul: Slujitorii tăi, bărbați de dincoace de râu, și așa mai departe… 12Știut să fie împăratului că iudeii care s‐au suit de la tine la noi au venit la Ierusalim; ei zidesc cetatea cea răzvrătitoare și rea și au sfârșit zidurile și au dres temeliile. 13Deși știut să fie împăratului că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor sfârși zidurile, nu vor mai da bir
4.13
Cap. 7.24.
, vamă și drumuri, și la urmă va fi spre paguba împăraților. 14Și fiindcă noi sărăm cu sarea palatului și nu șade bine să vedem paguba împăratului, pentru aceea am trimis și am adus la cunoștința împăratului; 15ca să se caute în cartea cronicilor părinților tăi: și vei găsi în cartea cronicilor și vei ști că cetatea aceasta este cetatea răzvrătitoare și vătămătoare împăraților și țărilor, și că din vremuri vechi au făcut răzvrătire în ea: pentru aceea a fost nimicită această cetate. 16Facem cunoscut împăratului că dacă se va zidi această cetate și se vor sfârși zidurile ei, tu prin aceasta nu vei avea parte dincoace de râu. 17Atunci împăratul a trimis un răspuns lui Rehum, cancelarul, Șimșai, scriitorul, și celorlalți tovarăși ai lor, care locuiau în Samaria și celelalte ținuturi dincolo de râu: Pace, și așa mai departe. 18Epistola pe care ne‐ați trimis‐o a fost citită lămurit înaintea mea. 19Și am dat poruncă și s‐a căutat și s‐a găsit că această cetate din vechime s‐a ridicat împotriva împăraților și s‐a făcut în ea răscoală și răzvrătire. 20Și au fost împărați puternici peste Ierusalim, care au domnit
4.20
1 Reg. 4.21Ps. 72.8
peste tot ținutul dincolo
4.20
Gen. 15.18Ios. 1.4
de râu; și li s‐a plătit bir, vamă și drumuri. 21Deci dați poruncă să oprească pe acești oameni și cetatea aceasta să nu fie zidită până se va da poruncă de mine. 22Și luați aminte, să nu vă abateți de la aceasta: de ce să crească răul spre pagubă împăraților? 23Atunci când s‐a citit cuprinsul epistolei lui Artaxerxe, împăratul, înaintea lui Rehum și Șimșai scriitorul, și a tovarășilor lor, s‐au suit în grabă la Ierusalim la iudei și i‐au oprit cu silă și cu putere. 24Atunci lucrul casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim a încetat și s‐a oprit până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul Persiei.