Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Altarul arderilor

31Și când a venit luna a șaptea și copiii lui Israel erau în cetăți, poporul s‐a adunat ca un singur om la Ierusalim. 2Atunci Iosua, fiul lui Ioțadac, și frații săi preoții și Zorobabel, fiul lui Șealtiel

3.2
Mat. 1.12Lc. 3.27
, și frații săi s‐au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris
3.2
Deut. 12.5
în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 3Și au pus altarul pe piciorul său, căci le era groază de popoarele țărilor: și au adus pe el arderi
3.3
Num. 28.3,4
de tot Domnului, arderile de tot de dimineață și de seară. 4Și au făcut
3.4
Neem. 8.14,17Zah. 14.16,17
sărbătoarea corturilor, după cum
3.4
Ex. 23.16
este scris, și au adus
3.4
Num. 29.12
arderi de tot, zi cu zi după număr, după datină, după trebuința fiecărei zile; 5și după aceea arderea de tot
3.5
Ex. 29.38Num. 28.3,11,19,26
29.2,8,13
necurmată și cea de la lunile noi și cea de la toate sărbătorile Domnului care erau sfințite, și de la fiecine care aducea un dar de bunăvoie Domnului. 6Din ziua întâi a lunii a șaptea au început să aducă arderi de tot Domnului. Dar temelia templului Domnului nu se pusese încă. 7Și au dat argint cioplitorilor de pietre și tâmplarilor; și mâncare
3.7
1 Reg. 5.6,92 Cron. 2.10Fapte. 12.20
și băutură și untdelemn sidonienilor și tirienilor, ca să aducă din Liban lemne de cedru pe mare la Iafo
3.7
2 Cron. 2.16Fapte. 9.36
, după
3.7
Cap. 6.3.
învoirea pe care o aveau de la Cir, împăratul Persiei.

Punerea temeliilor Templului

8Și în anul al doilea al venirii lor la casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, au început Zorobabel, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, și ceilalți frați ai lor, preoții și leviții și toți care ieșiseră din robie la Ierusalim; și au rânduit

3.8
1 Cron. 23.24,27
pe leviții de douăzeci de ani și mai sus să aibă privegherea peste lucrul casei Domnului. 9Atunci Iosua cu
3.9
Cap. 2.40.
fiii săi și frații săi, Cadmiel și fiii săi, fiii lui Iuda, au stătut ca unul ca să privegheze peste lucrători în casa lui Dumnezeu: și fiii lui Henadad, fiii lor și frații lor, leviții. 10Și pe când zidarii puneau temelia templului Domnului, au așezat
3.10
1 Cron. 16.5,6,42
pe preoți în îmbrăcămintea lor cu trâmbițe și pe leviți, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David
3.10
1 Cron. 6.31
16.4
25.1
, împăratul lui Israel. 11Și au cântat
3.11
Ex. 15.212 Cron. 7.3Neem. 12.24
răspunzându‐și unii altora, lăudând și mulțumind Domnului zicând: Căci
3.11
1 Cron. 16.34Ps. 136.1
este bun, căci în veac ține
3.11
1 Cron. 16.41Ier. 33.11
îndurarea lui față de Israel. Și tot poporul a strigat cu strigare mare, ca să laude pe Domnul, pentru că puneau temelia casei Domnului. 12Dar mulți
3.12
Hag. 2.3
dintre preoți și leviți și capii părintești, bătrânii care văzuseră casa dintâi, plângeau cu glas tare când se punea temelia acestei case înaintea ochilor lor; și mulți își înălțau glasul cu strigare de bucurie: 13și poporul nu putea deosebi glasul strigătului de bucurie de glasul de plângere al poporului: căci poporul înălța o strigare de bucurie și strigarea se auzea de departe.

4

Amânarea zidirii Templului

41Și potrivnicii

4.1
Vers. 7, 8, 9.
lui Iuda și ai lui Beniamin au auzit că copiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Și s‐au apropiat de Zorobabel și de capii părintești și le‐au zis: Lăsați‐ne să zidim cu voi: căci căutăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și îi jertfim din zilele lui Esar‐Hadon
4.2
2 Reg. 17.24,32,33
19.37
, împăratul Asiriei, care ne‐a adus aici. 3Dar Zorobabel și Iosua și ceilalți capi părintești ai lui Israel le‐au zis
4.3
Neem. 2.20
: Voi n‐aveți nimic a face cu noi, ca să zidiți o casă Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne‐a poruncit
4.3
Cap. 1.1‐3.
împăratul Cir, împăratul Persiei. 4Atunci poporul
4.4
Cap. 3.3.
țării a slăbit mâinile poporului lui Iuda și i‐a tulburat la zidire. 5Și au tocmit sfetnici împotriva lor, ca să le zădărnicească sfatul în toate zilele lui Cir, împăratul Persiei, până la domnia lui Dariu, împăratul Persiei. 6Și sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei sale, au scris o pâră împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului. 7Și în zilele lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul Persiei; și scrierea epistolei era cu slovă siriană și tălmăcită în limba siriană: 8Rehum, cancelarul, și Șimșai, scriitorul, au scris o epistolă împotriva Ierusalimului către Artaxerxe împăratul, în felul următor. 9Atunci au scris Rehum cancelarul, și Șimșai scriitorul, și ceilalți tovarăși ai lor, diniții
4.9
2 Reg. 17.30,31
și arfarsatachiții, tarpeliții, afarasiții, erechiții, babilonenii, susanchiții, dehaiții, elamiții, 10și celelalte neamuri pe care le‐a strămutat marele și alesul Osnapar, și le‐a pus în cetățile Samariei și celelalte ținuturi de dincoace de râu și așa mai departe… 11Acesta este cuprinsul epistolei pe care au trimis‐o lui Artaxerxe, împăratul: Slujitorii tăi, bărbați de dincoace de râu, și așa mai departe… 12Știut să fie împăratului că iudeii care s‐au suit de la tine la noi au venit la Ierusalim; ei zidesc cetatea cea răzvrătitoare și rea și au sfârșit zidurile și au dres temeliile. 13Deși știut să fie împăratului că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor sfârși zidurile, nu vor mai da bir
4.13
Cap. 7.24.
, vamă și drumuri, și la urmă va fi spre paguba împăraților. 14Și fiindcă noi sărăm cu sarea palatului și nu șade bine să vedem paguba împăratului, pentru aceea am trimis și am adus la cunoștința împăratului; 15ca să se caute în cartea cronicilor părinților tăi: și vei găsi în cartea cronicilor și vei ști că cetatea aceasta este cetatea răzvrătitoare și vătămătoare împăraților și țărilor, și că din vremuri vechi au făcut răzvrătire în ea: pentru aceea a fost nimicită această cetate. 16Facem cunoscut împăratului că dacă se va zidi această cetate și se vor sfârși zidurile ei, tu prin aceasta nu vei avea parte dincoace de râu. 17Atunci împăratul a trimis un răspuns lui Rehum, cancelarul, Șimșai, scriitorul, și celorlalți tovarăși ai lor, care locuiau în Samaria și celelalte ținuturi dincolo de râu: Pace, și așa mai departe. 18Epistola pe care ne‐ați trimis‐o a fost citită lămurit înaintea mea. 19Și am dat poruncă și s‐a căutat și s‐a găsit că această cetate din vechime s‐a ridicat împotriva împăraților și s‐a făcut în ea răscoală și răzvrătire. 20Și au fost împărați puternici peste Ierusalim, care au domnit
4.20
1 Reg. 4.21Ps. 72.8
peste tot ținutul dincolo
4.20
Gen. 15.18Ios. 1.4
de râu; și li s‐a plătit bir, vamă și drumuri. 21Deci dați poruncă să oprească pe acești oameni și cetatea aceasta să nu fie zidită până se va da poruncă de mine. 22Și luați aminte, să nu vă abateți de la aceasta: de ce să crească răul spre pagubă împăraților? 23Atunci când s‐a citit cuprinsul epistolei lui Artaxerxe, împăratul, înaintea lui Rehum și Șimșai scriitorul, și a tovarășilor lor, s‐au suit în grabă la Ierusalim la iudei și i‐au oprit cu silă și cu putere. 24Atunci lucrul casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim a încetat și s‐a oprit până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul Persiei.

5

Zidirea Templului începe iarăși

51Atunci prorocii, Hagai

5.1
Hag. 1.1
, prorocul, și Zaharia
5.1
Zah. 1.1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci Zorobabel
5.2
Cap. 3.2.
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, s‐au sculat și au început a zidi casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și cu ei erau prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. 3În vremea aceea Tatnai
5.3
Vers. 6. Cap. 6.6.
, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai și tovarășii lor au venit la ei și le‐au zis așa: Cine
5.3
Vers. 9.
v‐a dat poruncă să zidiți această casă și să sfârșiți zidul acesta? 4Atunci
5.4
Vers. 10.
noi le‐am spus astfel: Cari sunt numele bărbaților care zidesc această zidire? 5Dar ochiul
5.5
Cap. 7.6, 28.
Dumnezeului lor era asupra bătrânilor iudeilor; și nu i‐au oprit până ce lucrul a venit la Dariu; și atunci au răspuns prin epistolă
5.5
Cap. 6.6.
despre aceasta. 6Cuprinsul epistolei pe care Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai
5.6
Cap. 4.9.
și tovarășii săi afarsachiții, care erau dincoace de râu, au trimis‐o către Dariu împăratul. 7Ei i‐au trimis o epistolă și în ea era scris așa: Lui Dariu, împăratul, toată pacea! 8Știut să fie împăratului că noi am mers în ținutul lui Iuda la casa Dumnezeului celui mare, care se zidește cu pietre mari, și se pune lemn în pereți, și lucrul acesta sporește cu sârguință și propășește în mâna lor. 9Atunci noi am întrebat pe acei bătrâni și le‐am zis așa: Cine v‐a dat
5.9
Vers. 3, 4.
poruncă să zidiți casa aceasta și să sfârșiți zidul acesta? 10I‐am întrebat și de numele lor ca să‐ți spunem, ca să scriem numele bărbaților care sunt în fruntea lor. 11Și ne‐au dat răspuns, zicând: Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim casa care s‐a zidit acum mulți ani; și un mare împărat
5.11
1 Reg. 6.1
al lui Israel a zidit‐o și a sfârșit‐o. 12Dar după ce
5.12
2 Cron. 36.16,17
părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i‐a dat în mâna lui Nebucadnețar
5.12
2 Reg. 24.2
25.8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeianul și el a nimicit casa aceasta și a strămutat poporul la Babilon. 13Dar în anul întâi al lui Cir
5.13
Cap. 1.1.
, împăratul Babilonului, Cir împăratul a dat poruncă să zidească această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar și vasele de aur
5.14
Cap. 1.7, 8;
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le scosese Nebucadnețar din Templul care era la Ierusalim și le adusese în templul din Babilon, pe acelea le‐a scos împăratul Cir din templul din Babilon, și au fost date unuia cu numele
5.14
Hag. 1.14
2.21
Șeșbațar, pe care‐l pusese dregător; 15și i‐a zis: Ia aceste vase, mergi, du‐le în Templul care este la Ierusalim, și casa lui Dumnezeu să fie zidită pe locul ei. 16Atunci acel Șeșbațar a venit, a pus
5.16
Cap. 3.8, 10.
temelia casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și de atunci până acum se zidește și nu s‐a
5.16
Cap. 6.15.
sfârșit. 17Și acum, dacă se pare bine împăratului, să se caute
5.17
Cap. 6.1, 2.
în casa vistieriei împăratului, care este acolo în Babilon, dacă este așa că s‐a dat poruncă de împăratul Cir să se zidească această casă a lui Dumnezeu la Ierusalim; și binevoiască împăratul a ne trimite plăcerea sa asupra acestui lucru.