Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Amânarea zidirii Templului

41Și potrivnicii

4.1
Vers. 7, 8, 9.
lui Iuda și ai lui Beniamin au auzit că copiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Și s‐au apropiat de Zorobabel și de capii părintești și le‐au zis: Lăsați‐ne să zidim cu voi: căci căutăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și îi jertfim din zilele lui Esar‐Hadon
4.2
2 Reg. 17.24,32,33
19.37
, împăratul Asiriei, care ne‐a adus aici. 3Dar Zorobabel și Iosua și ceilalți capi părintești ai lui Israel le‐au zis
4.3
Neem. 2.20
: Voi n‐aveți nimic a face cu noi, ca să zidiți o casă Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne‐a poruncit
4.3
Cap. 1.1‐3.
împăratul Cir, împăratul Persiei. 4Atunci poporul
4.4
Cap. 3.3.
țării a slăbit mâinile poporului lui Iuda și i‐a tulburat la zidire. 5Și au tocmit sfetnici împotriva lor, ca să le zădărnicească sfatul în toate zilele lui Cir, împăratul Persiei, până la domnia lui Dariu, împăratul Persiei. 6Și sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei sale, au scris o pâră împotriva locuitorilor lui Iuda și ai Ierusalimului. 7Și în zilele lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul Persiei; și scrierea epistolei era cu slovă siriană și tălmăcită în limba siriană: 8Rehum, cancelarul, și Șimșai, scriitorul, au scris o epistolă împotriva Ierusalimului către Artaxerxe împăratul, în felul următor. 9Atunci au scris Rehum cancelarul, și Șimșai scriitorul, și ceilalți tovarăși ai lor, diniții
4.9
2 Reg. 17.30,31
și arfarsatachiții, tarpeliții, afarasiții, erechiții, babilonenii, susanchiții, dehaiții, elamiții, 10și celelalte neamuri pe care le‐a strămutat marele și alesul Osnapar, și le‐a pus în cetățile Samariei și celelalte ținuturi de dincoace de râu și așa mai departe… 11Acesta este cuprinsul epistolei pe care au trimis‐o lui Artaxerxe, împăratul: Slujitorii tăi, bărbați de dincoace de râu, și așa mai departe… 12Știut să fie împăratului că iudeii care s‐au suit de la tine la noi au venit la Ierusalim; ei zidesc cetatea cea răzvrătitoare și rea și au sfârșit zidurile și au dres temeliile. 13Deși știut să fie împăratului că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor sfârși zidurile, nu vor mai da bir
4.13
Cap. 7.24.
, vamă și drumuri, și la urmă va fi spre paguba împăraților. 14Și fiindcă noi sărăm cu sarea palatului și nu șade bine să vedem paguba împăratului, pentru aceea am trimis și am adus la cunoștința împăratului; 15ca să se caute în cartea cronicilor părinților tăi: și vei găsi în cartea cronicilor și vei ști că cetatea aceasta este cetatea răzvrătitoare și vătămătoare împăraților și țărilor, și că din vremuri vechi au făcut răzvrătire în ea: pentru aceea a fost nimicită această cetate. 16Facem cunoscut împăratului că dacă se va zidi această cetate și se vor sfârși zidurile ei, tu prin aceasta nu vei avea parte dincoace de râu. 17Atunci împăratul a trimis un răspuns lui Rehum, cancelarul, Șimșai, scriitorul, și celorlalți tovarăși ai lor, care locuiau în Samaria și celelalte ținuturi dincolo de râu: Pace, și așa mai departe. 18Epistola pe care ne‐ați trimis‐o a fost citită lămurit înaintea mea. 19Și am dat poruncă și s‐a căutat și s‐a găsit că această cetate din vechime s‐a ridicat împotriva împăraților și s‐a făcut în ea răscoală și răzvrătire. 20Și au fost împărați puternici peste Ierusalim, care au domnit
4.20
1 Reg. 4.21Ps. 72.8
peste tot ținutul dincolo
4.20
Gen. 15.18Ios. 1.4
de râu; și li s‐a plătit bir, vamă și drumuri. 21Deci dați poruncă să oprească pe acești oameni și cetatea aceasta să nu fie zidită până se va da poruncă de mine. 22Și luați aminte, să nu vă abateți de la aceasta: de ce să crească răul spre pagubă împăraților? 23Atunci când s‐a citit cuprinsul epistolei lui Artaxerxe, împăratul, înaintea lui Rehum și Șimșai scriitorul, și a tovarășilor lor, s‐au suit în grabă la Ierusalim la iudei și i‐au oprit cu silă și cu putere. 24Atunci lucrul casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim a încetat și s‐a oprit până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul Persiei.

5

Zidirea Templului începe iarăși

51Atunci prorocii, Hagai

5.1
Hag. 1.1
, prorocul, și Zaharia
5.1
Zah. 1.1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci Zorobabel
5.2
Cap. 3.2.
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, s‐au sculat și au început a zidi casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și cu ei erau prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. 3În vremea aceea Tatnai
5.3
Vers. 6. Cap. 6.6.
, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai și tovarășii lor au venit la ei și le‐au zis așa: Cine
5.3
Vers. 9.
v‐a dat poruncă să zidiți această casă și să sfârșiți zidul acesta? 4Atunci
5.4
Vers. 10.
noi le‐am spus astfel: Cari sunt numele bărbaților care zidesc această zidire? 5Dar ochiul
5.5
Cap. 7.6, 28.
Dumnezeului lor era asupra bătrânilor iudeilor; și nu i‐au oprit până ce lucrul a venit la Dariu; și atunci au răspuns prin epistolă
5.5
Cap. 6.6.
despre aceasta. 6Cuprinsul epistolei pe care Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai
5.6
Cap. 4.9.
și tovarășii săi afarsachiții, care erau dincoace de râu, au trimis‐o către Dariu împăratul. 7Ei i‐au trimis o epistolă și în ea era scris așa: Lui Dariu, împăratul, toată pacea! 8Știut să fie împăratului că noi am mers în ținutul lui Iuda la casa Dumnezeului celui mare, care se zidește cu pietre mari, și se pune lemn în pereți, și lucrul acesta sporește cu sârguință și propășește în mâna lor. 9Atunci noi am întrebat pe acei bătrâni și le‐am zis așa: Cine v‐a dat
5.9
Vers. 3, 4.
poruncă să zidiți casa aceasta și să sfârșiți zidul acesta? 10I‐am întrebat și de numele lor ca să‐ți spunem, ca să scriem numele bărbaților care sunt în fruntea lor. 11Și ne‐au dat răspuns, zicând: Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim casa care s‐a zidit acum mulți ani; și un mare împărat
5.11
1 Reg. 6.1
al lui Israel a zidit‐o și a sfârșit‐o. 12Dar după ce
5.12
2 Cron. 36.16,17
părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i‐a dat în mâna lui Nebucadnețar
5.12
2 Reg. 24.2
25.8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeianul și el a nimicit casa aceasta și a strămutat poporul la Babilon. 13Dar în anul întâi al lui Cir
5.13
Cap. 1.1.
, împăratul Babilonului, Cir împăratul a dat poruncă să zidească această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar și vasele de aur
5.14
Cap. 1.7, 8;
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le scosese Nebucadnețar din Templul care era la Ierusalim și le adusese în templul din Babilon, pe acelea le‐a scos împăratul Cir din templul din Babilon, și au fost date unuia cu numele
5.14
Hag. 1.14
2.21
Șeșbațar, pe care‐l pusese dregător; 15și i‐a zis: Ia aceste vase, mergi, du‐le în Templul care este la Ierusalim, și casa lui Dumnezeu să fie zidită pe locul ei. 16Atunci acel Șeșbațar a venit, a pus
5.16
Cap. 3.8, 10.
temelia casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și de atunci până acum se zidește și nu s‐a
5.16
Cap. 6.15.
sfârșit. 17Și acum, dacă se pare bine împăratului, să se caute
5.17
Cap. 6.1, 2.
în casa vistieriei împăratului, care este acolo în Babilon, dacă este așa că s‐a dat poruncă de împăratul Cir să se zidească această casă a lui Dumnezeu la Ierusalim; și binevoiască împăratul a ne trimite plăcerea sa asupra acestui lucru.

6

Porunca lui Dariu

61Atunci împăratul Dariu a dat poruncă și s‐a căutat

6.1
Cap. 5.17.
în casa sulurilor de cărți, unde se păstrau vistieriile în Babilon. 2Și s‐a găsit în Ahmeta, în palatul care este în ținutul Media, un sul și în el era scrisă această aducere aminte: 3În anul întâi al împăratului Cir, împăratul Cir a dat poruncă pentru casa lui Dumnezeu la Ierusalim: Să se zidească acea casă pe locul unde se aduc jertfe și temeliile ei să fie puse trainic, înălțimea ei să fie de șaizeci de coți, lățimea ei de șaizeci de coți, 4cu trei rânduri
6.4
1 Reg. 6.36
de pietre mari și un rând de lemn nou: și cheltuelile să se dea de casa împăratului. 5Și vasele de aur
6.5
Cap. 1.7, 8;
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le‐a scos Nebucadnețar din Templul care este în Ierusalim și le‐a adus la Babilon, să se dea înapoi și să fie aduse iarăși în Templul care este în Ierusalim, la locul lor, și să le pui în casa lui Dumnezeu. 6Deci depărtați‐vă
6.6
Cap. 5.3.
de acolo, tu, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii voștri, care sunteți dincolo de râu. 7Lăsați să se facă lucrul acestei case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să zidească această casă a lui Dumnezeu pe locul ei. 8Dau și poruncă ce să faceți bătrânilor iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu și anume: din bunurile împăratului, din darea de dincolo de râu, să se dea bărbaților acelora îndată cheltuelile, ca să nu fie împiedicați. 9Și de ce au trebuință, junci și berbeci și miei pentru arderile de tot pentru Dumnezeul cerurilor, grâu, sare, vin și untdelemn, după cuvântul preoților care sunt în Ierusalim, să li se dea zi cu zi, fără greș: 10ca să aducă tămâie
6.10
Cap. 7.23.
Dumnezeului cerurilor și să se
6.10
1 Tim. 2.1,2
roage pentru viața împăratului și a fiilor săi. 11Dau și poruncă pentru ca oricine va schimba acest cuvânt să i se scoată din casă o grindă și el să fie ridicat și spânzurat pe ea, și casa
6.11
Dan. 2.5
3.29
lui să fie făcută o grămadă de gunoi din pricina aceasta. 12Și Dumnezeul care a pus numele
6.12
1 Reg. 9.3
său să locuiască acolo, să răstoarne orice împărat și popor care va întinde mâna să schimbe și să nimicească această casă a lui Dumnezeu, care este în Ierusalim. Eu, Dariu, am dat poruncă să fie făcută cu grăbire. 13Atunci Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii lor, au făcut în grabă după cum trimisese poruncă împăratul Dariu. 14Și bătrânii
6.14
Cap. 5.1, 2.
iudeilor au zidit și au propășit prin prorocirea lui Hagai, prorocul, și a lui Zaharia, fiul lui Ido. Și au zidit și au sfârșit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir
6.14
Cap. 1.1;
și Dariu
6.14
Cap. 4.24.
și a lui
6.14
Cap. 7.1.
Artaxerxe, împăratul Persiei. 15Și casa aceasta s‐a sfârșit, în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al șaselea al domniei împăratului Dariu.

Sfințirea Templului

16Și copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți copii ai robiei au făcut sfințirea

6.16
1 Reg. 8.632 Cron. 7.5
casei acesteia a lui Dumnezeu cu bucurie. 17Și au adus
6.17
Cap. 8.35.
la sfințirea acestei case a lui Dumnezeu o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei; și ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel. 18Și au pus pe preoți după cetele
6.18
1 Cron. 24.1
lor și pe leviți în împărțirile
6.18
1 Cron. 23.6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu care este la Ierusalim: după cum este scris
6.18
Num. 3.6
8.9
în cartea lui Moise. 19Și copiii robiei au făcut paștele
6.19
Ex. 12.6
în a patrusprezecea zi a lunii întâi. 20Căci preoții și leviții se curățiseră
6.20
2 Cron. 30.15
ca unul singur, toți erau curați: și au junghiat paștele
6.20
2 Cron. 35.11
pentru toți copiii robiei și pentru frații lor, preoții, și pentru ei înșiși. 21Și copiii lui Israel care se întorseseră din robie au mâncat cu ei, și toți care se despărțiseră la ei de necurățenia
6.21
Cap. 9.11.
neamurilor țării, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, 22și au prăznuit sărbătoarea azimilor
6.22
Ex. 12.15
13.62 Cron. 30.21
35.17
șapte zile cu bucurie: căci Domnul îi bucurase și întorsese
6.22
Prov. 21.1
inima împăratului
6.22
2 Reg. 23.292 Cron. 33.11
Asiriei spre ei, ca să le întărească mâinile în lucrul casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.