Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
5

Zidirea Templului începe iarăși

51Atunci prorocii, Hagai

5.1
Hag. 1.1
, prorocul, și Zaharia
5.1
Zah. 1.1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci Zorobabel
5.2
Cap. 3.2.
, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioțadac, s‐au sculat și au început a zidi casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și cu ei erau prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. 3În vremea aceea Tatnai
5.3
Vers. 6. Cap. 6.6.
, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai și tovarășii lor au venit la ei și le‐au zis așa: Cine
5.3
Vers. 9.
v‐a dat poruncă să zidiți această casă și să sfârșiți zidul acesta? 4Atunci
5.4
Vers. 10.
noi le‐am spus astfel: Cari sunt numele bărbaților care zidesc această zidire? 5Dar ochiul
5.5
Cap. 7.6, 28.
Dumnezeului lor era asupra bătrânilor iudeilor; și nu i‐au oprit până ce lucrul a venit la Dariu; și atunci au răspuns prin epistolă
5.5
Cap. 6.6.
despre aceasta. 6Cuprinsul epistolei pe care Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, și Șetar‐Boznai
5.6
Cap. 4.9.
și tovarășii săi afarsachiții, care erau dincoace de râu, au trimis‐o către Dariu împăratul. 7Ei i‐au trimis o epistolă și în ea era scris așa: Lui Dariu, împăratul, toată pacea! 8Știut să fie împăratului că noi am mers în ținutul lui Iuda la casa Dumnezeului celui mare, care se zidește cu pietre mari, și se pune lemn în pereți, și lucrul acesta sporește cu sârguință și propășește în mâna lor. 9Atunci noi am întrebat pe acei bătrâni și le‐am zis așa: Cine v‐a dat
5.9
Vers. 3, 4.
poruncă să zidiți casa aceasta și să sfârșiți zidul acesta? 10I‐am întrebat și de numele lor ca să‐ți spunem, ca să scriem numele bărbaților care sunt în fruntea lor. 11Și ne‐au dat răspuns, zicând: Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim casa care s‐a zidit acum mulți ani; și un mare împărat
5.11
1 Reg. 6.1
al lui Israel a zidit‐o și a sfârșit‐o. 12Dar după ce
5.12
2 Cron. 36.16,17
părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i‐a dat în mâna lui Nebucadnețar
5.12
2 Reg. 24.2
25.8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeianul și el a nimicit casa aceasta și a strămutat poporul la Babilon. 13Dar în anul întâi al lui Cir
5.13
Cap. 1.1.
, împăratul Babilonului, Cir împăratul a dat poruncă să zidească această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar și vasele de aur
5.14
Cap. 1.7, 8;
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le scosese Nebucadnețar din Templul care era la Ierusalim și le adusese în templul din Babilon, pe acelea le‐a scos împăratul Cir din templul din Babilon, și au fost date unuia cu numele
5.14
Hag. 1.14
2.21
Șeșbațar, pe care‐l pusese dregător; 15și i‐a zis: Ia aceste vase, mergi, du‐le în Templul care este la Ierusalim, și casa lui Dumnezeu să fie zidită pe locul ei. 16Atunci acel Șeșbațar a venit, a pus
5.16
Cap. 3.8, 10.
temelia casei lui Dumnezeu care este la Ierusalim; și de atunci până acum se zidește și nu s‐a
5.16
Cap. 6.15.
sfârșit. 17Și acum, dacă se pare bine împăratului, să se caute
5.17
Cap. 6.1, 2.
în casa vistieriei împăratului, care este acolo în Babilon, dacă este așa că s‐a dat poruncă de împăratul Cir să se zidească această casă a lui Dumnezeu la Ierusalim; și binevoiască împăratul a ne trimite plăcerea sa asupra acestui lucru.

6

Porunca lui Dariu

61Atunci împăratul Dariu a dat poruncă și s‐a căutat

6.1
Cap. 5.17.
în casa sulurilor de cărți, unde se păstrau vistieriile în Babilon. 2Și s‐a găsit în Ahmeta, în palatul care este în ținutul Media, un sul și în el era scrisă această aducere aminte: 3În anul întâi al împăratului Cir, împăratul Cir a dat poruncă pentru casa lui Dumnezeu la Ierusalim: Să se zidească acea casă pe locul unde se aduc jertfe și temeliile ei să fie puse trainic, înălțimea ei să fie de șaizeci de coți, lățimea ei de șaizeci de coți, 4cu trei rânduri
6.4
1 Reg. 6.36
de pietre mari și un rând de lemn nou: și cheltuelile să se dea de casa împăratului. 5Și vasele de aur
6.5
Cap. 1.7, 8;
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le‐a scos Nebucadnețar din Templul care este în Ierusalim și le‐a adus la Babilon, să se dea înapoi și să fie aduse iarăși în Templul care este în Ierusalim, la locul lor, și să le pui în casa lui Dumnezeu. 6Deci depărtați‐vă
6.6
Cap. 5.3.
de acolo, tu, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii voștri, care sunteți dincolo de râu. 7Lăsați să se facă lucrul acestei case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să zidească această casă a lui Dumnezeu pe locul ei. 8Dau și poruncă ce să faceți bătrânilor iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu și anume: din bunurile împăratului, din darea de dincolo de râu, să se dea bărbaților acelora îndată cheltuelile, ca să nu fie împiedicați. 9Și de ce au trebuință, junci și berbeci și miei pentru arderile de tot pentru Dumnezeul cerurilor, grâu, sare, vin și untdelemn, după cuvântul preoților care sunt în Ierusalim, să li se dea zi cu zi, fără greș: 10ca să aducă tămâie
6.10
Cap. 7.23.
Dumnezeului cerurilor și să se
6.10
1 Tim. 2.1,2
roage pentru viața împăratului și a fiilor săi. 11Dau și poruncă pentru ca oricine va schimba acest cuvânt să i se scoată din casă o grindă și el să fie ridicat și spânzurat pe ea, și casa
6.11
Dan. 2.5
3.29
lui să fie făcută o grămadă de gunoi din pricina aceasta. 12Și Dumnezeul care a pus numele
6.12
1 Reg. 9.3
său să locuiască acolo, să răstoarne orice împărat și popor care va întinde mâna să schimbe și să nimicească această casă a lui Dumnezeu, care este în Ierusalim. Eu, Dariu, am dat poruncă să fie făcută cu grăbire. 13Atunci Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii lor, au făcut în grabă după cum trimisese poruncă împăratul Dariu. 14Și bătrânii
6.14
Cap. 5.1, 2.
iudeilor au zidit și au propășit prin prorocirea lui Hagai, prorocul, și a lui Zaharia, fiul lui Ido. Și au zidit și au sfârșit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir
6.14
Cap. 1.1;
și Dariu
6.14
Cap. 4.24.
și a lui
6.14
Cap. 7.1.
Artaxerxe, împăratul Persiei. 15Și casa aceasta s‐a sfârșit, în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al șaselea al domniei împăratului Dariu.

Sfințirea Templului

16Și copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți copii ai robiei au făcut sfințirea

6.16
1 Reg. 8.632 Cron. 7.5
casei acesteia a lui Dumnezeu cu bucurie. 17Și au adus
6.17
Cap. 8.35.
la sfințirea acestei case a lui Dumnezeu o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei; și ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel. 18Și au pus pe preoți după cetele
6.18
1 Cron. 24.1
lor și pe leviți în împărțirile
6.18
1 Cron. 23.6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu care este la Ierusalim: după cum este scris
6.18
Num. 3.6
8.9
în cartea lui Moise. 19Și copiii robiei au făcut paștele
6.19
Ex. 12.6
în a patrusprezecea zi a lunii întâi. 20Căci preoții și leviții se curățiseră
6.20
2 Cron. 30.15
ca unul singur, toți erau curați: și au junghiat paștele
6.20
2 Cron. 35.11
pentru toți copiii robiei și pentru frații lor, preoții, și pentru ei înșiși. 21Și copiii lui Israel care se întorseseră din robie au mâncat cu ei, și toți care se despărțiseră la ei de necurățenia
6.21
Cap. 9.11.
neamurilor țării, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, 22și au prăznuit sărbătoarea azimilor
6.22
Ex. 12.15
13.62 Cron. 30.21
35.17
șapte zile cu bucurie: căci Domnul îi bucurase și întorsese
6.22
Prov. 21.1
inima împăratului
6.22
2 Reg. 23.292 Cron. 33.11
Asiriei spre ei, ca să le întărească mâinile în lucrul casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71Și după aceste lucruri, sub domnia lui

7.1
Neem. 2.1
Artaxerxe, împăratul Persiei, Ezra, fiul
7.1
1 Cron. 6.14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Țadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot, 6acest Ezra s‐a suit din Babilon
7.6
Vers. 11, 12, 21.
: el era cărturar iscusit
7.6
Vers. 9. Cap. 8.22, 31.
în legea lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Și împăratul i‐a împlinit toată cererea, căci mâna Domnului Dumnezeului său era peste el. 7Și un număr dintre copiii lui Israel și dintre preoți și leviți
7.7
Cap. 2.43;
și cântăreți și ușieri și netinimi
7.7
Cap. 8.1.
s‐au suit
7.7
Cap. 8.15, etc.
la Ierusalim în anul al șaptelea al lui Artaxerxe, împăratul. 8Și a venit la Ierusalim în luna a cincea, care era în anul al șaptelea al împăratului. 9Căci în ziua întâi a lunii întâi a început a se sui din Babilon și în ziua întâi a lunii a cincea a venit la Ierusalim, căci mâna cea bună
7.9
Vers. 6.
a Dumnezeului său era peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să caute legea Domnului și s‐o facă
7.10
Ps. 119.45
și să învețe
7.10
Vers. 6.25.
în Israel așezămintele și judecățile. 11Și acesta este cuprinsul epistolei pe care a dat‐o Artaxerxe lui Ezra preotul, cărturarul, cărturar al cuvintelor poruncilor Domnului și al așezămintelor lui pentru Israel: 12Artaxerxe, împăratul
7.12
Ezec. 26.7Dan. 2.37
împăraților, către Ezra preotul, cărturar desăvârșit în legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe. 13Dau poruncă de la mine ca toți cei din împărăția mea care vor să meargă de bunăvoie la Ierusalim, din poporul lui Israel și din preoții lor și din leviți, să meargă cu tine. 14Pentru că tu ești trimis de împărat și de cei șapte sfetnici
7.14
Est. 1.14
ai lui să cercetezi despre Iuda și Ierusalim, după legea Dumnezeului tău, care este în mâna ta; 15și să duci argintul și aurul pe care l‐a dat împăratul și sfetnicii lui de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință
7.15
2 Cron. 6.2Ps. 135.21
este la Ierusalim, 16și tot argintul și aurul
7.16
Cap. 8.25.
pe care‐l vei găsi în tot ținutul Babilonului, pe lângă darul de bunăvoie al poporului
7.16
1 Cron. 29.6,9
și preoților, care dau de bunăvoie pentru casa Domnului lor care este la Ierusalim; 17de aceea să cumperi îndată cu argintul acesta viței, berbeci, miei, cu darurile
7.17
Num. 15.4‐13
lor de mâncare și cu darurile lor de băutură și să le aduci
7.17
Deut. 12.5,11
pe altarul casei Dumnezeului vostru, care este în Ierusalim. 18Și orice se va părea bine, ție și fraților tăi, să faceți cu rămășița argintului și a aurului, faceți după voia Dumnezeului vostru. 19Și vasele care ți s‐au dat pentru slujba casei Dumnezeului tău, pune‐le înaintea Dumnezeului din Ierusalim. 20Și orice va mai fi de trebuință pentru casa Dumnezeului tău, ce vei avea prilej să dăruiești, dăruiește din casa vistieriei împăratului. 21Și eu, Artaxerxe, împăratul, dau poruncă tuturor vistiernicilor care sunt dincolo de râu ca orice va cere de la voi Ezra preotul și cărturarul în legea Dumnezeului cerurilor, să se facă cu grăbire, 22până la o sută de talanți de argint și o sută cori de grâu și o sută de baturi de vin și o sută de baturi de untdelemn și sare fără măsură. 23Orice este poruncit de Dumnezeul cerurilor, să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, căci de ce să fie mânie peste împărăția împăratului și a fiilor săi? 24Și vă facem știut că asupra tuturor preoților și leviților, cântăreților, ușierilor, netinimilor și slujitorilor acestei case a lui Dumnezeu nu va fi drept să puneți bir, vamă și drumuri. 25Și tu, Ezra, pune
7.25
Ex. 18.21,22Deut. 16.18
după înțelepciunea Dumnezeului tău, care este în mâna ta, judecători și dregători care să jude ce tot poporul care este dincolo de râu, pe toți care cunosc legile Dumnezeului tău; și învățați pe cel ce nu le cunoaște
7.25
Vers. 10.
. 26Și oricine nu va face legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să se facă îndată judecată asupra lui, prin moarte sau prin surghiun, sau prin luarea averilor sau prin închisoare. 27Binecuvântat
7.27
1 Cron. 29.10
să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care
7.27
Cap. 6.22.
a pus una ca aceasta în inima împăratului, ca să înfrumusețeze casa Domnului care este la Ierusalim; 28și și‐a întins
7.28
Cap. 9.9.
îndurarea asupra mea înaintea împăratului și a slujitorilor săi și a tuturor mai marilor puternici ai împăratului. Și m‐am întărit, căci mâna
7.28
Cap. 5.5. Vers. 6, 9. Cap. 8.18.
Domnului Dumnezeului meu era peste mine și am adunat din Israel oameni de frunte ca să se suie cu mine.