Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Porunca lui Dariu

61Atunci împăratul Dariu a dat poruncă și s‐a căutat

6.1
Cap. 5.17.
în casa sulurilor de cărți, unde se păstrau vistieriile în Babilon. 2Și s‐a găsit în Ahmeta, în palatul care este în ținutul Media, un sul și în el era scrisă această aducere aminte: 3În anul întâi al împăratului Cir, împăratul Cir a dat poruncă pentru casa lui Dumnezeu la Ierusalim: Să se zidească acea casă pe locul unde se aduc jertfe și temeliile ei să fie puse trainic, înălțimea ei să fie de șaizeci de coți, lățimea ei de șaizeci de coți, 4cu trei rânduri
6.4
1 Reg. 6.36
de pietre mari și un rând de lemn nou: și cheltuelile să se dea de casa împăratului. 5Și vasele de aur
6.5
Cap. 1.7, 8;
și argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le‐a scos Nebucadnețar din Templul care este în Ierusalim și le‐a adus la Babilon, să se dea înapoi și să fie aduse iarăși în Templul care este în Ierusalim, la locul lor, și să le pui în casa lui Dumnezeu. 6Deci depărtați‐vă
6.6
Cap. 5.3.
de acolo, tu, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii voștri, care sunteți dincolo de râu. 7Lăsați să se facă lucrul acestei case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să zidească această casă a lui Dumnezeu pe locul ei. 8Dau și poruncă ce să faceți bătrânilor iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu și anume: din bunurile împăratului, din darea de dincolo de râu, să se dea bărbaților acelora îndată cheltuelile, ca să nu fie împiedicați. 9Și de ce au trebuință, junci și berbeci și miei pentru arderile de tot pentru Dumnezeul cerurilor, grâu, sare, vin și untdelemn, după cuvântul preoților care sunt în Ierusalim, să li se dea zi cu zi, fără greș: 10ca să aducă tămâie
6.10
Cap. 7.23.
Dumnezeului cerurilor și să se
6.10
1 Tim. 2.1,2
roage pentru viața împăratului și a fiilor săi. 11Dau și poruncă pentru ca oricine va schimba acest cuvânt să i se scoată din casă o grindă și el să fie ridicat și spânzurat pe ea, și casa
6.11
Dan. 2.5
3.29
lui să fie făcută o grămadă de gunoi din pricina aceasta. 12Și Dumnezeul care a pus numele
6.12
1 Reg. 9.3
său să locuiască acolo, să răstoarne orice împărat și popor care va întinde mâna să schimbe și să nimicească această casă a lui Dumnezeu, care este în Ierusalim. Eu, Dariu, am dat poruncă să fie făcută cu grăbire. 13Atunci Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar‐Boznai și tovarășii lor, au făcut în grabă după cum trimisese poruncă împăratul Dariu. 14Și bătrânii
6.14
Cap. 5.1, 2.
iudeilor au zidit și au propășit prin prorocirea lui Hagai, prorocul, și a lui Zaharia, fiul lui Ido. Și au zidit și au sfârșit, după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir
6.14
Cap. 1.1;
și Dariu
6.14
Cap. 4.24.
și a lui
6.14
Cap. 7.1.
Artaxerxe, împăratul Persiei. 15Și casa aceasta s‐a sfârșit, în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al șaselea al domniei împăratului Dariu.

Sfințirea Templului

16Și copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți copii ai robiei au făcut sfințirea

6.16
1 Reg. 8.632 Cron. 7.5
casei acesteia a lui Dumnezeu cu bucurie. 17Și au adus
6.17
Cap. 8.35.
la sfințirea acestei case a lui Dumnezeu o sută de boi, două sute de berbeci, patru sute de miei; și ca jertfă pentru păcat pentru tot Israelul: doisprezece țapi, după numărul semințiilor lui Israel. 18Și au pus pe preoți după cetele
6.18
1 Cron. 24.1
lor și pe leviți în împărțirile
6.18
1 Cron. 23.6
lor, pentru slujba lui Dumnezeu care este la Ierusalim: după cum este scris
6.18
Num. 3.6
8.9
în cartea lui Moise. 19Și copiii robiei au făcut paștele
6.19
Ex. 12.6
în a patrusprezecea zi a lunii întâi. 20Căci preoții și leviții se curățiseră
6.20
2 Cron. 30.15
ca unul singur, toți erau curați: și au junghiat paștele
6.20
2 Cron. 35.11
pentru toți copiii robiei și pentru frații lor, preoții, și pentru ei înșiși. 21Și copiii lui Israel care se întorseseră din robie au mâncat cu ei, și toți care se despărțiseră la ei de necurățenia
6.21
Cap. 9.11.
neamurilor țării, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel, 22și au prăznuit sărbătoarea azimilor
6.22
Ex. 12.15
13.62 Cron. 30.21
35.17
șapte zile cu bucurie: căci Domnul îi bucurase și întorsese
6.22
Prov. 21.1
inima împăratului
6.22
2 Reg. 23.292 Cron. 33.11
Asiriei spre ei, ca să le întărească mâinile în lucrul casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71Și după aceste lucruri, sub domnia lui

7.1
Neem. 2.1
Artaxerxe, împăratul Persiei, Ezra, fiul
7.1
1 Cron. 6.14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Țadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot, 6acest Ezra s‐a suit din Babilon
7.6
Vers. 11, 12, 21.
: el era cărturar iscusit
7.6
Vers. 9. Cap. 8.22, 31.
în legea lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Și împăratul i‐a împlinit toată cererea, căci mâna Domnului Dumnezeului său era peste el. 7Și un număr dintre copiii lui Israel și dintre preoți și leviți
7.7
Cap. 2.43;
și cântăreți și ușieri și netinimi
7.7
Cap. 8.1.
s‐au suit
7.7
Cap. 8.15, etc.
la Ierusalim în anul al șaptelea al lui Artaxerxe, împăratul. 8Și a venit la Ierusalim în luna a cincea, care era în anul al șaptelea al împăratului. 9Căci în ziua întâi a lunii întâi a început a se sui din Babilon și în ziua întâi a lunii a cincea a venit la Ierusalim, căci mâna cea bună
7.9
Vers. 6.
a Dumnezeului său era peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să caute legea Domnului și s‐o facă
7.10
Ps. 119.45
și să învețe
7.10
Vers. 6.25.
în Israel așezămintele și judecățile. 11Și acesta este cuprinsul epistolei pe care a dat‐o Artaxerxe lui Ezra preotul, cărturarul, cărturar al cuvintelor poruncilor Domnului și al așezămintelor lui pentru Israel: 12Artaxerxe, împăratul
7.12
Ezec. 26.7Dan. 2.37
împăraților, către Ezra preotul, cărturar desăvârșit în legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe. 13Dau poruncă de la mine ca toți cei din împărăția mea care vor să meargă de bunăvoie la Ierusalim, din poporul lui Israel și din preoții lor și din leviți, să meargă cu tine. 14Pentru că tu ești trimis de împărat și de cei șapte sfetnici
7.14
Est. 1.14
ai lui să cercetezi despre Iuda și Ierusalim, după legea Dumnezeului tău, care este în mâna ta; 15și să duci argintul și aurul pe care l‐a dat împăratul și sfetnicii lui de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință
7.15
2 Cron. 6.2Ps. 135.21
este la Ierusalim, 16și tot argintul și aurul
7.16
Cap. 8.25.
pe care‐l vei găsi în tot ținutul Babilonului, pe lângă darul de bunăvoie al poporului
7.16
1 Cron. 29.6,9
și preoților, care dau de bunăvoie pentru casa Domnului lor care este la Ierusalim; 17de aceea să cumperi îndată cu argintul acesta viței, berbeci, miei, cu darurile
7.17
Num. 15.4‐13
lor de mâncare și cu darurile lor de băutură și să le aduci
7.17
Deut. 12.5,11
pe altarul casei Dumnezeului vostru, care este în Ierusalim. 18Și orice se va părea bine, ție și fraților tăi, să faceți cu rămășița argintului și a aurului, faceți după voia Dumnezeului vostru. 19Și vasele care ți s‐au dat pentru slujba casei Dumnezeului tău, pune‐le înaintea Dumnezeului din Ierusalim. 20Și orice va mai fi de trebuință pentru casa Dumnezeului tău, ce vei avea prilej să dăruiești, dăruiește din casa vistieriei împăratului. 21Și eu, Artaxerxe, împăratul, dau poruncă tuturor vistiernicilor care sunt dincolo de râu ca orice va cere de la voi Ezra preotul și cărturarul în legea Dumnezeului cerurilor, să se facă cu grăbire, 22până la o sută de talanți de argint și o sută cori de grâu și o sută de baturi de vin și o sută de baturi de untdelemn și sare fără măsură. 23Orice este poruncit de Dumnezeul cerurilor, să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, căci de ce să fie mânie peste împărăția împăratului și a fiilor săi? 24Și vă facem știut că asupra tuturor preoților și leviților, cântăreților, ușierilor, netinimilor și slujitorilor acestei case a lui Dumnezeu nu va fi drept să puneți bir, vamă și drumuri. 25Și tu, Ezra, pune
7.25
Ex. 18.21,22Deut. 16.18
după înțelepciunea Dumnezeului tău, care este în mâna ta, judecători și dregători care să jude ce tot poporul care este dincolo de râu, pe toți care cunosc legile Dumnezeului tău; și învățați pe cel ce nu le cunoaște
7.25
Vers. 10.
. 26Și oricine nu va face legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să se facă îndată judecată asupra lui, prin moarte sau prin surghiun, sau prin luarea averilor sau prin închisoare. 27Binecuvântat
7.27
1 Cron. 29.10
să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care
7.27
Cap. 6.22.
a pus una ca aceasta în inima împăratului, ca să înfrumusețeze casa Domnului care este la Ierusalim; 28și și‐a întins
7.28
Cap. 9.9.
îndurarea asupra mea înaintea împăratului și a slujitorilor săi și a tuturor mai marilor puternici ai împăratului. Și m‐am întărit, căci mâna
7.28
Cap. 5.5. Vers. 6, 9. Cap. 8.18.
Domnului Dumnezeului meu era peste mine și am adunat din Israel oameni de frunte ca să se suie cu mine.

8

Tovarășii de călătorie ai lui Ezra

81Și aceștia sunt capii părintești și aceasta este cartea nașterii celor ce s‐au suit cu mine din Babilon, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul: 2din fiii lui Fineas, Gerșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8.2
1 Cron. 3.22
; 3din fiii lui Șecania, din fiii lui Pareoș
8.3
Cap. 2.3.
, Zaharia; și cu el o sută cincizeci de bărbați scriși în cartea nașterilor; 4din fiii lui Pahat‐Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia; și cu el două sute de bărbați; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel; și cu el trei sute de bărbați; 6și din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan; și cu el cincizeci de bărbați; 7și din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei; și cu el șaptezeci de bărbați; 8și din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael; și cu el optzeci de bărbați. 9Din fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel; și cu el două sute optsprezece bărbați; 10și din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia; și cu el o sută șaizeci de bărbați; 11și din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai; și cu el douăzeci și opt de bărbați; 12și din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan; și cu el o sută zece bărbați; 13și din fiii lui Adonicam care erau pe urmă; și numele lor erau acestea: Elifelet, Ieiel și Șemaia, și cu ei șaizeci de bărbați; 14și din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud; și cu ei șaptezeci de bărbați. 15Și i‐am adunat la râul care curge la Ahava și am tăbărât acolo trei zile; și eu am căutat între popor și între preoți și n‐am găsit pe niciunul din fiii lui
8.15
Cap. 7.7.
Levi. 16Și am trimis la Eliezer, la Ariel, la Șemaia și la Elnatan și la Iarib și la Elnatan și la Natan și la Zaharia și la Meșulam, capii; și la Ioiarib și la Elnatan, bărbați cu pricepere; 17și i‐am trimis la Ido, capul, la locul Casifia; și am pus în gura lor cuvintele pe care să le spună lui Ido și fraților săi, netinimii, la locul Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. 18Și ne‐au adus
8.18
Neem. 8.7
9.4,5
, căci mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, pe un bărbat cu pricepere din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel; și pe Șerebia, și pe fiii săi și pe frații săi, optsprezece; 19și pe Hașabia și cu el pe Isaia, din fiii lui Merari, pe frații săi și pe fiii lor, douăzeci; 20și dintre netinimii
8.20
Cap. 2.43.
pe care îi dăduse David și mai marii pentru slujba leviților, două sute douăzeci de netinimi; toți au fost numiți pe nume. 21Și am vestit
8.21
2 Cron. 20.3
acolo la râul Ahava un post ca să ne smerim
8.21
Lev. 16.29
23.29Is. 58.3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el cale
8.21
Ps. 5.8
dreaptă pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot avutul nostru. 22Căci mi‐era rușine
8.22
1 Cor. 9.15
să cer de la împărat o ceată de ostași și călăreți ca să ne ajute pe cale împotriva vrăjmașului, fiindcă vorbiserăm împăratului zicând: Mâna
8.22
Cap. 7.6, 9, 28.
Dumnezeului nostru este peste toți care‐l caută spre bine
8.22
Ps. 33.18,19
34.15,22Rom. 8.28
; dar puterea și mânia
8.22
Ps. 34.16
lui este împotriva tuturor care‐l părăsesc
8.22
2 Cron. 15.2
. 23Și am postit și am rugat pe Dumnezeul nostru pentru aceasta și el ne‐a ascultat
8.23
1 Cron. 5.202 Cron. 33.13Is. 19.22
. 24Și am despărțit doisprezece dintre mai marii preoților: pe Șerebia, pe Hașabia, și cu ei zece dintre frații lor; 25și le‐am cumpănit argintul
8.25
Cap. 7.15, 16.
și aurul și vasele, darul ridicat pentru casa Dumnezeului nostru, pe care l‐au dăruit împăratul și sfetnicii săi și mai marii săi și tot Israelul care era de față. 26Și am cumpănit în mâna lor șase sute cincizeci de talanți de argint și vase de argint o sută de talanți și de aur o sută de talanți. 27Și douăzeci de lighienușe de aur de o mie de darici și două vase de aramă lucitoare, scumpă ca aurul. 28Și le‐am zis: Voi sunteți sfinți
8.28
Lev. 21.6,7,8Deut. 33.8
pentru Domnul și vasele sunt sfinte
8.28
Lev. 22.2,3Num. 4.4,15,19,20
; și argintul și aurul sunt darul de bunăvoie pentru Domnul Dumnezeul părinților voștri. 29Vegheați și păziți‐le până le veți cumpăni înaintea mai marilor preoților și leviților și mai marilor capi părintești ai lui Israel la Ierusalim, în cămările casei Domnului. 30Preoții și leviții au luat după greutate argintul și aurul și vasele, ca să le ducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. 31Și noi am plecat de la râul Ahava în a douăzecea zi a lunii întâia, ca să mergem la Ierusalim: și mâna
8.31
Cap. 7.6, 9, 28.
Dumnezeului nostru era peste noi și ne‐a scăpat din mâna vrăjmașului și a celor ce pândeau pe cale. 32Și am venit
8.32
Neem. 2.11
la Ierusalim și am rămas acolo trei zile. 33Și în ziua a patra argintul și aurul și vasele au fost cumpănite
8.33
Vers. 26, 30.
în casa Dumnezeului nostru în mâna lui Meremot, fiul lui Urie, preotul; și cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și cu ei Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui, leviții; 34după numărul și greutatea tuturor; și în vremea aceea toată greutatea a fost scrisă. 35Copiii strămutării care ieșiseră din robie au adus arderi de tot
8.35
Cap. 6.17.
Dumnezeului lui Israel doisprezece viței pentru tot Israelul, nouăzeci și șapte de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, doisprezece țapi, ca jertiă pentru păcat: toate ca ardere de tot Domnului. 36Și au dat poruncile
8.36
Cap. 7.21.
împăratului satrapilor împăratului și dregătorilor de dincoace de râu. Și au sprijinit pe popor și casa lui Dumnezeu.