Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71Și după aceste lucruri, sub domnia lui

7.1
Neem. 2.1
Artaxerxe, împăratul Persiei, Ezra, fiul
7.1
1 Cron. 6.14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Țadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot, 6acest Ezra s‐a suit din Babilon
7.6
Vers. 11, 12, 21.
: el era cărturar iscusit
7.6
Vers. 9. Cap. 8.22, 31.
în legea lui Moise, pe care o dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Și împăratul i‐a împlinit toată cererea, căci mâna Domnului Dumnezeului său era peste el. 7Și un număr dintre copiii lui Israel și dintre preoți și leviți
7.7
Cap. 2.43;
și cântăreți și ușieri și netinimi
7.7
Cap. 8.1.
s‐au suit
7.7
Cap. 8.15, etc.
la Ierusalim în anul al șaptelea al lui Artaxerxe, împăratul. 8Și a venit la Ierusalim în luna a cincea, care era în anul al șaptelea al împăratului. 9Căci în ziua întâi a lunii întâi a început a se sui din Babilon și în ziua întâi a lunii a cincea a venit la Ierusalim, căci mâna cea bună
7.9
Vers. 6.
a Dumnezeului său era peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să caute legea Domnului și s‐o facă
7.10
Ps. 119.45
și să învețe
7.10
Vers. 6.25.
în Israel așezămintele și judecățile. 11Și acesta este cuprinsul epistolei pe care a dat‐o Artaxerxe lui Ezra preotul, cărturarul, cărturar al cuvintelor poruncilor Domnului și al așezămintelor lui pentru Israel: 12Artaxerxe, împăratul
7.12
Ezec. 26.7Dan. 2.37
împăraților, către Ezra preotul, cărturar desăvârșit în legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe. 13Dau poruncă de la mine ca toți cei din împărăția mea care vor să meargă de bunăvoie la Ierusalim, din poporul lui Israel și din preoții lor și din leviți, să meargă cu tine. 14Pentru că tu ești trimis de împărat și de cei șapte sfetnici
7.14
Est. 1.14
ai lui să cercetezi despre Iuda și Ierusalim, după legea Dumnezeului tău, care este în mâna ta; 15și să duci argintul și aurul pe care l‐a dat împăratul și sfetnicii lui de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință
7.15
2 Cron. 6.2Ps. 135.21
este la Ierusalim, 16și tot argintul și aurul
7.16
Cap. 8.25.
pe care‐l vei găsi în tot ținutul Babilonului, pe lângă darul de bunăvoie al poporului
7.16
1 Cron. 29.6,9
și preoților, care dau de bunăvoie pentru casa Domnului lor care este la Ierusalim; 17de aceea să cumperi îndată cu argintul acesta viței, berbeci, miei, cu darurile
7.17
Num. 15.4‐13
lor de mâncare și cu darurile lor de băutură și să le aduci
7.17
Deut. 12.5,11
pe altarul casei Dumnezeului vostru, care este în Ierusalim. 18Și orice se va părea bine, ție și fraților tăi, să faceți cu rămășița argintului și a aurului, faceți după voia Dumnezeului vostru. 19Și vasele care ți s‐au dat pentru slujba casei Dumnezeului tău, pune‐le înaintea Dumnezeului din Ierusalim. 20Și orice va mai fi de trebuință pentru casa Dumnezeului tău, ce vei avea prilej să dăruiești, dăruiește din casa vistieriei împăratului. 21Și eu, Artaxerxe, împăratul, dau poruncă tuturor vistiernicilor care sunt dincolo de râu ca orice va cere de la voi Ezra preotul și cărturarul în legea Dumnezeului cerurilor, să se facă cu grăbire, 22până la o sută de talanți de argint și o sută cori de grâu și o sută de baturi de vin și o sută de baturi de untdelemn și sare fără măsură. 23Orice este poruncit de Dumnezeul cerurilor, să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, căci de ce să fie mânie peste împărăția împăratului și a fiilor săi? 24Și vă facem știut că asupra tuturor preoților și leviților, cântăreților, ușierilor, netinimilor și slujitorilor acestei case a lui Dumnezeu nu va fi drept să puneți bir, vamă și drumuri. 25Și tu, Ezra, pune
7.25
Ex. 18.21,22Deut. 16.18
după înțelepciunea Dumnezeului tău, care este în mâna ta, judecători și dregători care să jude ce tot poporul care este dincolo de râu, pe toți care cunosc legile Dumnezeului tău; și învățați pe cel ce nu le cunoaște
7.25
Vers. 10.
. 26Și oricine nu va face legea Dumnezeului tău și legea împăratului, să se facă îndată judecată asupra lui, prin moarte sau prin surghiun, sau prin luarea averilor sau prin închisoare. 27Binecuvântat
7.27
1 Cron. 29.10
să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care
7.27
Cap. 6.22.
a pus una ca aceasta în inima împăratului, ca să înfrumusețeze casa Domnului care este la Ierusalim; 28și și‐a întins
7.28
Cap. 9.9.
îndurarea asupra mea înaintea împăratului și a slujitorilor săi și a tuturor mai marilor puternici ai împăratului. Și m‐am întărit, căci mâna
7.28
Cap. 5.5. Vers. 6, 9. Cap. 8.18.
Domnului Dumnezeului meu era peste mine și am adunat din Israel oameni de frunte ca să se suie cu mine.

8

Tovarășii de călătorie ai lui Ezra

81Și aceștia sunt capii părintești și aceasta este cartea nașterii celor ce s‐au suit cu mine din Babilon, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul: 2din fiii lui Fineas, Gerșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8.2
1 Cron. 3.22
; 3din fiii lui Șecania, din fiii lui Pareoș
8.3
Cap. 2.3.
, Zaharia; și cu el o sută cincizeci de bărbați scriși în cartea nașterilor; 4din fiii lui Pahat‐Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia; și cu el două sute de bărbați; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel; și cu el trei sute de bărbați; 6și din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan; și cu el cincizeci de bărbați; 7și din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei; și cu el șaptezeci de bărbați; 8și din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael; și cu el optzeci de bărbați. 9Din fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel; și cu el două sute optsprezece bărbați; 10și din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia; și cu el o sută șaizeci de bărbați; 11și din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai; și cu el douăzeci și opt de bărbați; 12și din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan; și cu el o sută zece bărbați; 13și din fiii lui Adonicam care erau pe urmă; și numele lor erau acestea: Elifelet, Ieiel și Șemaia, și cu ei șaizeci de bărbați; 14și din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud; și cu ei șaptezeci de bărbați. 15Și i‐am adunat la râul care curge la Ahava și am tăbărât acolo trei zile; și eu am căutat între popor și între preoți și n‐am găsit pe niciunul din fiii lui
8.15
Cap. 7.7.
Levi. 16Și am trimis la Eliezer, la Ariel, la Șemaia și la Elnatan și la Iarib și la Elnatan și la Natan și la Zaharia și la Meșulam, capii; și la Ioiarib și la Elnatan, bărbați cu pricepere; 17și i‐am trimis la Ido, capul, la locul Casifia; și am pus în gura lor cuvintele pe care să le spună lui Ido și fraților săi, netinimii, la locul Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. 18Și ne‐au adus
8.18
Neem. 8.7
9.4,5
, căci mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, pe un bărbat cu pricepere din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel; și pe Șerebia, și pe fiii săi și pe frații săi, optsprezece; 19și pe Hașabia și cu el pe Isaia, din fiii lui Merari, pe frații săi și pe fiii lor, douăzeci; 20și dintre netinimii
8.20
Cap. 2.43.
pe care îi dăduse David și mai marii pentru slujba leviților, două sute douăzeci de netinimi; toți au fost numiți pe nume. 21Și am vestit
8.21
2 Cron. 20.3
acolo la râul Ahava un post ca să ne smerim
8.21
Lev. 16.29
23.29Is. 58.3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el cale
8.21
Ps. 5.8
dreaptă pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot avutul nostru. 22Căci mi‐era rușine
8.22
1 Cor. 9.15
să cer de la împărat o ceată de ostași și călăreți ca să ne ajute pe cale împotriva vrăjmașului, fiindcă vorbiserăm împăratului zicând: Mâna
8.22
Cap. 7.6, 9, 28.
Dumnezeului nostru este peste toți care‐l caută spre bine
8.22
Ps. 33.18,19
34.15,22Rom. 8.28
; dar puterea și mânia
8.22
Ps. 34.16
lui este împotriva tuturor care‐l părăsesc
8.22
2 Cron. 15.2
. 23Și am postit și am rugat pe Dumnezeul nostru pentru aceasta și el ne‐a ascultat
8.23
1 Cron. 5.202 Cron. 33.13Is. 19.22
. 24Și am despărțit doisprezece dintre mai marii preoților: pe Șerebia, pe Hașabia, și cu ei zece dintre frații lor; 25și le‐am cumpănit argintul
8.25
Cap. 7.15, 16.
și aurul și vasele, darul ridicat pentru casa Dumnezeului nostru, pe care l‐au dăruit împăratul și sfetnicii săi și mai marii săi și tot Israelul care era de față. 26Și am cumpănit în mâna lor șase sute cincizeci de talanți de argint și vase de argint o sută de talanți și de aur o sută de talanți. 27Și douăzeci de lighienușe de aur de o mie de darici și două vase de aramă lucitoare, scumpă ca aurul. 28Și le‐am zis: Voi sunteți sfinți
8.28
Lev. 21.6,7,8Deut. 33.8
pentru Domnul și vasele sunt sfinte
8.28
Lev. 22.2,3Num. 4.4,15,19,20
; și argintul și aurul sunt darul de bunăvoie pentru Domnul Dumnezeul părinților voștri. 29Vegheați și păziți‐le până le veți cumpăni înaintea mai marilor preoților și leviților și mai marilor capi părintești ai lui Israel la Ierusalim, în cămările casei Domnului. 30Preoții și leviții au luat după greutate argintul și aurul și vasele, ca să le ducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. 31Și noi am plecat de la râul Ahava în a douăzecea zi a lunii întâia, ca să mergem la Ierusalim: și mâna
8.31
Cap. 7.6, 9, 28.
Dumnezeului nostru era peste noi și ne‐a scăpat din mâna vrăjmașului și a celor ce pândeau pe cale. 32Și am venit
8.32
Neem. 2.11
la Ierusalim și am rămas acolo trei zile. 33Și în ziua a patra argintul și aurul și vasele au fost cumpănite
8.33
Vers. 26, 30.
în casa Dumnezeului nostru în mâna lui Meremot, fiul lui Urie, preotul; și cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și cu ei Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui, leviții; 34după numărul și greutatea tuturor; și în vremea aceea toată greutatea a fost scrisă. 35Copiii strămutării care ieșiseră din robie au adus arderi de tot
8.35
Cap. 6.17.
Dumnezeului lui Israel doisprezece viței pentru tot Israelul, nouăzeci și șapte de berbeci, șaptezeci și șapte de miei, doisprezece țapi, ca jertiă pentru păcat: toate ca ardere de tot Domnului. 36Și au dat poruncile
8.36
Cap. 7.21.
împăratului satrapilor împăratului și dregătorilor de dincoace de râu. Și au sprijinit pe popor și casa lui Dumnezeu.

9

Rugăciunea lui Ezra

91Și după ce s‐au sfârșit acestea, mai marii s‐au apropiat de mine zicând: Poporul lui Israel și preoții și leviții nu s‐au despărțit

9.1
Cap. 6.21.
de popoarele țărilor, făcând
9.1
Deut. 12.30,31
după urâciunile lor, ale cananiților, ale hetiților, ale fereziților, ale iebusiților, ale amoniților, ale moabiților, ale egiptenilor și ale amoriților, 2căci au
9.2
Ex. 34.16Deut. 7.3Neem. 13.23
luat din fetele lor pentru ei înșiși și pentru fiii lor și au amestecat
9.2
Ex. 19.6
22.31Deut. 7.6
14.2
sămânța
9.2
2 Cor. 6.14
sfântă cu popoarele țărilor; și mâna mai marilor și a căpeteniilor a fost cea dintâi în necredincioșia aceasta. 3Și când am auzit acest lucru, mi‐am sfâșiat
9.3
Iov 1.20
haina și mantaua și mi‐am smuls perii capului și barba și am șezut jos uimit
9.3
Ps. 143.4
. 4Și s‐a adunat la mine fiecine care tremura
9.4
Cap. 10.3.
de cuvintele Dumnezeului lui Israel pentru necredincioșia celor din robie; și eu am șezut jos uimit până la jertfa de seară
9.4
Ex. 29.39
. 5Și la jertfa de seară m‐am sculat din smerirea mea și cu haina mea și cu mantaua mea sfâșiate am căzut în genunchi și mi‐am întins
9.5
Ex. 9.29,33
mâinile către Domnul Dumnezeul meu. 6Și am zis: Dumnezeul meu! Îmi
9.6
Dan. 9.7,8
este rușine și roșesc să‐mi ridic fața către tine, Dumnezeul meu; căci nelegiuirile
9.6
Ps. 38.4
noastre s‐au înmulțit peste capul nostru și vina noastră a crescut
9.6
2 Cron. 28.9Ap. 18.5
până la ceruri. 7Din zilele părinților noștri am fost în mare
9.7
Ps. 106.6Dan. 9.5,6,8
vină până în ziua de astăzi; și pentru nelegiuirile noastre am
9.7
Deut. 28.36,64Neem. 9.30
fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, în mâna împăraților țărilor, sabiei și robiei și prăzii, și în rușinea
9.7
Dan. 9.7,8
feței, ca astăzi. 8Și acum puțintel s‐a îndurat Domnul Dumnezeul nostru ca să ne lase o rămășiță să scape și să ne dea un cui în locul său cel sfânt, ca Dumnezeul nostru să ne lumineze
9.8
Ps. 13.3
34.5
ochii și să ne dea puțină înviorare în robia noastră; 9căci
9.9
Neem. 9.36
suntem robi; dar Dumnezeul
9.9
Ps. 136.23
nostru nu ne‐a părăsit în robia noastră, ci ne‐a dat îndurare
9.9
Cap. 7.28.
înaintea împăraților Persiei, dându‐ne înviorare ca să ridicăm casa Dumnezeului nostru și să dregem dărâmăturile, și dându‐ne ziduri
9.9
Is. 5.2
în Iuda și în Ierusalim. 10Și acum ce să zicem noi, Dumnezeul nostru, după aceasta? Căci am părăsit poruncile tale, 11pe care le‐ai poruncit prin mâna slujitorilor tăi, prorocii, zicând: Țara la care mergeți ca s‐o stăpâniți este o țară necurată
9.11
Cap. 6.21.
prin necurăția popoarelor țărilor, prin urâciunile lor cu care au umplut‐o de la un capăt până la celălalt prin întinăciunile lor. 12Voi, deci, să nu
9.12
Cap. 6.21. Ex. 23.32: 34.16.
dați fetele voastre fiilor lor și să nu luați fetele lor pentru fiii voștri, și în veac să nu căutați
9.12
Deut. 23.6
pacea sau binele lor, ca să fiți tari și să mâncați binele țării și s‐o lăsați
9.12
Prov. 13.22
20.7
de moștenire fiilor voștri în veac. 13Și după toate cele ce au venit asupra noastră pentru faptele noastre cele rele și pentru vina noastră cea mare, pentru că tu, Dumnezeul nostru, ne‐ai pedepsit
9.13
Ps. 103.10
mai puțin decât după nelegiuirile noastre și ne‐ai dat o rămășiță ca aceasta: 14oare să călcăm
9.14
In. 5.142 Pet. 2.20,21
iarăși poruncile tale și să ne încuscrim
9.14
Vers. 2.
cu popoarele acestor urâciuni? Nu
9.14
Deut. 9.8
te vei mânia oare pe noi până la nimicire, așa că nu va fi nicio rămășiță și nici unul care să scape? 15Doamne Dumnezeul lui Israel, tu ești drept
9.15
Neem. 9.33Dan. 9.14
, căci noi suntem o rămășiță care a scăpat ca astăzi. Iată, suntem înaintea
9.15
Rom. 3.19
ta în
9.15
1 Cor. 15.17
vina noastră; căci nimeni nu poate sta
9.15
Ps. 130.3
înaintea ta pentru aceasta.