Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Moștenitorul și credința

41Zic însă: câtă vreme moștenitorul este prunc nu se deosebește întru nimic de rob, deși este domn peste toate, 2ci este sub epitropi și îngrijitori până la ziua hotărâtă mai înainte de tatăl. 3Astfel și noi, când eram

4.3
Vers. 9. Cap. 2.4;
prunci eram robiți sub începuturile nedesăvârșite ale lumii. 4Dar când
4.4
Gen. 49.10Dan. 9.24Mc. 1.15Ef. 1.10
a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis de la sine pe Fiul său, născut
4.4
In. 1.14Rom. 1.3Fil. 2.7Evr. 2.14
din femeie
4.4
Gen. 3.15Is. 7.14Mica 5.3Mat. 1.23Lc. 1.31
2.7
, născut sub
4.4
Mat. 5.17Lc. 2.27
lege, 5ca să
4.5
Mat. 20.28Ef. 1.7Tit 2.14Evr. 9.121 Pet. 1.18,19
răscumpere pe cei de sub lege, ca
4.5
In. 1.12Ef. 1.5
să căpătăm înfierea. 6Și fiindcă sunteți fii, Dumnezeu a trimis de la sine pe Duhul
4.6
Rom. 5.5
8.15
Fiului său în inimile noastre, care strigă: Ava, Tată. 7Încăt nu mai ești rob, ci fiu; iar dacă
4.7
Rom. 8.16,17
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învățătorii mincinoși

8Ci atunci necunoscând

4.8
Ef. 2.121 Tes. 4.5
pe Dumnezeu, erați robi
4.8
Rom. 1.251 Cor. 12.2Ef. 2.11,121 Tes. 1.9
acelora care din fire nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce
4.9
1 Cor. 8.3
13.122 Tim. 2.19
ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum
4.9
Cap. 3.3.
vă întoarceți iarăși la începuturile
4.9
Rom. 8.3
nedesăvârșite, slabe și sărace, cărora iarăși voiți să le fiți robi din nou? 10Voi păziți zile
4.10
Rom. 14.5Col. 2.16
și luni și vremi hotărâte și ani! 11Mă tem de voi ca nu cumva să
4.11
Cap. 2.2;
mă fi ostenit în zadar pentru voi. 12Vă rog, fraților, fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu
4.12
2 Cor. 2.5
m‐ați nedreptățit cu nimic. 13Și știți că
4.13
1 Cor. 2.82 Cor. 11.30
12.7,9
din pricina slăbiciunii cărnii v‐am vestit evanghelia întâia
4.13
Cap. 1.6.
oară; 14și ce era o ispită pentru voi în carnea mea n‐ați disprețuit, nici n‐ați scuipat, ci m‐ați primit ca
4.14
2 Sam. 19.27Zah. 12.8Mal. 2.7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4.14
Mat. 10.40Lc. 10.16In. 13.201 Tes. 2.13
pe Hristos Isus. 15Unde este deci fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință v‐ați fi scos ochii voștri și mi i‐ați fi dat mie. 16Astfel deci m‐am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4.16
Cap. 2.5, 14.
vă vorbesc adevărul? 17Ei vă râvnesc nu cu gând bun
4.17
Rom. 10.22 Cor. 11.2
, ci voiesc să vă despartă ca să râvniți după ei. 18Este bine să fii râvnitor în ce este bine totdeauna și nu numai când sunt de față la voi. 19Copilașii mei
4.19
1 Cor. 4.15Flm. 10Iac. 1.18
, pentru care iarăși sunt în dureri de facere până când va lua chip Hristos în voi. 20Aș vrea să fiu de față la voi chiar acum și să‐mi schimb glasul, căci sunt în nedumerire în privința voastră.

Pilda Agarei și a Sarei

21Spuneți‐mi voi care voiți să fiți sub lege, nu auziți legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii, pe unul

4.22
Gen. 16.15
din cea roabă și pe altul
4.22
Gen. 21.2
din cea slobodă. 23Și cel din cea roabă a
4.23
Rom. 9.7,8
fost născut după carne, iar
4.23
Gen. 18.10,14
21.1‐2Evr. 11.11
cel din cea slobodă a fost născut prin făgăduință; 24care au alt înțeles: căci aceste femei sunt două legăminte, unul de la muntele Sinai
4.24
Deut. 23.2
, născând spre robie, care este Agar. 25Și „Agar” este muntele Sinai în Arabia; și ea stă în același rând cu Ierusalimul de acum, căci robește cu fiii săi. 26Dar Ierusalimul
4.26
Is. 2.2Evr. 12.22Ap. 3.12
21.2,10
de sus este slobod, ca unul care este mama noastră. 27Căci este scris: Veselește‐te
4.27
Is. 54.1
tu, stearpo, care nu naști; izbucnește în bucurie și strigă tu care n‐ai dureri de facere; pentru că mulți sunt copiii celei singuratice, mai mulți decât ai celei ce are bărbat. 28Voi însă, fraților, sunteți copii
4.28
Fapte. 3.25Rom. 9.8
ai făgăduinței ca Isaac. 29Dar după cum atunci cel ce
4.29
Gen. 21.9
a fost născut după carne prigonea pe cel născut după Duh, așa
4.29
Cap. 5.11;
este și acum. 30Dar ce zice scriptura?
4.30
Cap. 3.8, 22.
Dă afară
4.30
Gen. 21.10,12
pe roabă și pe fiul ei: căci fiul
4.30
In. 8.35
roabei nu va moșteni cu fiul celei slobode. 31De aceea, fraților, noi nu suntem copii ai roabei, ci
4.31
In. 8.36
ai celei slobode.

5

51Hristos ne‐a slobozit pentru slobozenie. Stați tari

5.1
In. 8.32Rom. 6.181 Pet. 2.16
deci și nu vă încurcați iarăși în
5.1
Fapte. 15.104.9
jugul robiei.

Slobozenia creștină

2Iată eu, Pavel, vă zic că dacă

5.2
Fapte. 15.1
16.3
veți fi tăiați împrejur, Hristos nu vă va folosi nimic. 3Și mărturisesc iarăși oricărui om tăiat împrejur că
5.3
Cap. 3.10.
este dator să facă toată legea. 4Sunteți
5.4
Rom. 9.31,32
despărțiți de Hristos voi care voiți să fiți îndreptățiți prin lege, ați căzut din
5.4
Evr. 12.15
har. 5Căci noi prin Duhul așteptăm
5.5
Rom. 8.24,252 Tim. 4.8
din credință nădejdea dreptății. 6Căci
5.6
1 Cor. 7.196.15Col. 3.11
în Hristos Isus nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credința
5.6
1 Tes. 1.3Iac. 2.18,20,22
care lucrează prin iubire. 7Voi alergați
5.7
1 Cor. 9.24
bine; cine
5.7
Cap. 3.1.
v‐a împiedicat ca să nu vă supuneți adevărului? 8Înduplecarea aceasta nu este de la cel ce
5.8
Cap. 1.6.
v‐a chemat. 9Puțin
5.9
1 Cor. 5.6
15.33
aluat dospește toată frământătura. 10Eu
5.10
2 Cor. 2.3
8.22
am încredere în Domnul cu privire la voi că nimic alt nu veți gândi; iar cel ce
5.10
Cap. 1.7.
vă tulbură va
5.10
2 Cor. 10.6
purta judecata, oricine ar fi el. 11Eu
5.11
Cap. 6.12.
dar, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, pentru ce
5.11
1 Cor. 15.306.17
mai sunt prigonit? Deci dar s‐a desființat
5.11
1 Cor. 1.23
piatra de poticnire a crucii. 12Și
5.12
Ios. 7.251 Cor. 5.13
dacă s‐ar tăia măcar de tot cei ce
5.12
Fapte. 15.1,2,24
vă răscolesc!

Îndemn să trăiască în dragoste

13Căci voi, fraților, ați fost chemați la slobozenie

5.13
1 Cor. 8.91 Pet. 2.162 Pet. 2.19Iuda 4
; numai nu întrebuințați slobozenia voastră ca prilej pentru carne, ci
5.13
1 Cor. 9.19
slujiți ca robi unii altora prin iubire. 14Căci toată
5.14
Mat. 7.12
22.40Iac. 2.8
legea este împlinită într‐un singur cuvânt, în acesta
5.14
Lev. 19.18Mat. 22.39Rom. 13.8,9
: Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. 15Iar dacă vă mușcați unii pe alții și vă mâncați, luați seama să nu fiți mistuiți unii de alții.

Faptele firii pământești și Duhul

16Ci zic: umblați

5.16
Rom. 6.12
8.1,4,12
13.141 Pet. 2.11
în Duhul și nu veți împlini pofta cărnii. 17Căci carnea
5.17
Rom. 7.23
8.6,7
poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva cărnii; căci acestea stau împotrivă unul altuia, ca
5.17
Rom. 7.15,19
să nu faceți ceea ce ați voi. 18Dar dacă
5.18
Rom. 6.14
8.2
sunteți mânați de Duhul nu sunteți sub lege. 19Și faptele
5.19
1 Cor. 3.3Ef. 5.3Col. 3.5Iac. 3.14,15
cărnii sunt arătate, ca unele care sunt: curvie, necurățenie, destrăbălare, 20închinare la idoli, fermăcătorie, vrăjmășii, ceartă, gelozie, întărâtări, zavistii, dezbinări, secte, 21pizmuiri, beții, ospețe desfătătoare și cele asemenea acestora, pe care vi le spun mai înainte, după cum v‐am spus mai înainte, că cei ce
5.21
1 Cor. 6.9Ef. 5.5Col. 3.6Ap. 22.15
făptuiesc unele ca acestea nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 22Iar roada
5.22
In. 15.2Ef. 5.9
Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate
5.22
Col. 3.12Iac. 3.17
, inimă bună
5.22
Rom. 15.14
, credincioșie
5.22
1 Cor. 13.7
, 23blândețe, înfrânare; împotriva
5.23
1 Tim. 1.9
unora ca acestea nu este lege. 24Și cei ce sunt ai lui Hristos Isus au răstignit
5.24
Rom. 6.6
13.141 Pet. 2.11
carnea împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5.25
Rom. 8.4,5
trăim în Duhul să și pășim în Duhul. 26
5.26
Fil. 2.3
nu fim iubitori de slavă deșartă, întărâtându‐ne unii pe alții, pizmuindu‐ne unii pe alții.

6

Îndemn la sprijinirea altora

61Fraților, chiar dacă

6.1
Rom. 14.1
15.1Evr. 12.13Iac. 5.19
un om va fi apucat de vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești
6.1
1 Cor. 2.15
3.1
îndreptați pe unul ca acesta cu
6.1
1 Cor. 4.212 Tes. 3.152 Tim. 2.25
duhul blândeței; luând seama asupra ta însuți ca
6.1
1 Cor. 7.5,10,12
să nu fii ispitit și tu. 2Purtați
6.2
Rom. 15.11 Tes. 5.14
greutățile unii altora și astfel împliniți legea
6.2
In. 13.14,15,34
15.12Iac. 2.81 In. 4.21
lui Hristos. 3Căci dacă
6.3
Rom. 12.31 Cor. 8.2
i se pare cuiva că este ceva, deși nu este nimic
6.3
2 Cor. 3.5
12.11
, se amăgește pe sine însuși. 4Dar să‐și încerce fiecare
6.4
1 Cor. 11.282 Cor. 13.5
fapta sa însuși și atunci va avea cuvânt de laudă numai față de sine și nu
6.4
Lc. 18.11
față de altul. 5Căci fiecare
6.5
Rom. 2.61 Cor. 3.8
își va purta sarcina sa însuși.

Îndemn la dărnicie

6Dar cel ce

6.6
Rom. 15.271 Cor. 9.11,14
ia învățătură în cuvânt să facă parte celui ce dă învățătura de toate bunurile. 7Nu
6.7
1 Cor. 6.9
15.33
fiți amăgiți, Dumnezeu
6.7
Iov 13.9
nu se lasă luat în râs: căci ce
6.7
Lc. 16.25Rom. 2.62 Cor. 9.6
va semăna omul aceea va și secera. 8Pentru că cel ce
6.8
Iov 4.8Prov. 11.18
22.8Osea 8.7
10.12Rom. 8.13Iac. 3.18
seamănă în carnea sa va secera din carne putrezire; iar cel ce seamănă în Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9Și să
6.9
1 Cor. 15.582 Tes. 3.13
nu obosim făcând binele, căci la vremea nimerită vom secera, dacă
6.9
Mat. 24.13Evr. 3.6,14
10.36
12.3,5Ap. 2.10
nu leșinăm. 10Așa
6.10
In. 9.4
12.35
dar, după cum avem vreme nimerită, să
6.10
1 Tes. 5.151 Tim. 6.18Tit 3.8
facem binele către toți, dar mai ales către cei din casa
6.10
Ef. 2.19Evr. 3.6
credinței.

Singura laudă a apostolului

11Vedeți cu ce slove mari v‐am scris cu însăși mâna mea. 12Toți câți voiesc să aibă față bună în carne, aceștia vă

6.12
Cap. 2.3, 14.
silesc să vă tăiați împrejur, numai
6.12
Fil. 3.18
ca să nu fie prigoniți
6.12
Cap. 5.11.
ei pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici chiar cei tăiați împrejur nu păzesc legea, ci voiesc ca voi să fiți tăiați împrejur ca să se laude ei în carnea voastră. 14Pentru mine
6.14
Fil. 3.3,7,8
însă departe fie ca să mă laud decât în crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea îmi este răstignită
6.14
Rom. 6.6
și eu lumii. 15Căci
6.15
1 Cor. 7.19Col. 3.11
nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci o zidire
6.15
2 Cor. 5.17
nouă. 16Și
6.16
Ps. 125.5
câți vor păși după
6.16
Fil. 3.16
dreptarul acesta, pace fie peste ei și milă, și peste Israelul
6.16
Rom. 2.29
4.12
9.6‐8Fil. 3.3
lui Dumnezeu. 17De aici înainte nimeni să nu‐mi facă neajunsuri, căci eu port
6.17
2 Cor. 1.5
4.10
11.23Col. 1.24
în trupul meu semnele împunsăturilor Domnului Isus. 18Harul
6.18
2 Tim. 4.22Flm. 25
Domnului nostru Isus Hristos fie cu duhul vostru, fraților. Amin.