Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Și Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le‐a zis

9.1
Vers. 7.19. Cap. 1.28;
: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți pământul. 2
9.2
Cap. 1.58.
Și frica de voi și temerea de voi să fie peste orice viețuitoare a pământului și peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se târăște pe pământ și peste toți peștii mării: sunt date în mâna voastră. 3
9.3
Deut. 12.15
14.3,9,11Fapte. 10.12,13
Orice se mișcă și trăiește vă va fi de mâncare: vi le‐am dat
9.3
Cap. 1.29.
toate ca
9.3
Rom. 14.14,201 Cor. 10.23,26Col. 2.161 Tim. 4.3,4
pe iarba verde. 4Dar să nu mâncați
9.4
Lev. 17.10,11,14
11.26Deut. 12.231 Sam. 14.33Fapte. 15.19‐20
carne cu viața ei, sângele ei. 5Și cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieților voastre: din mâna
9.5
Ex. 21.28
oricărei viețuitoare îl voi cere înapoi și
9.5
Cap. 4.9, 10.
din mâna omului, din mâna fratelui fiecărui
9.5
Fapte. 17.26
om voi cere viața omului. 6
9.6
Ex. 21.12,14Lev. 24.17Mat. 26.52Ap. 13.10
Cel ce varsă sânge de om, de om se va vărsa sângele lui
9.6
Cap. 1.27.
; căci el a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. 7Iar voi
9.7
Vers. 1, 19. Cap. 1.28.
creșteți și înmulțiți‐vă, mișunați pe pământ și înmulțiți‐vă pe el.

Legămîntul lui Dumnezeu cu Noe

8Și Dumnezeu a vorbit lui Noe și fiilor lui cu el zicând: 9Și eu

9.9
Cap. 6.18.
iată întăresc
9.9
Is. 54.9
legământul meu cu voi și cu sămânța voastră după voi; 10
9.10
Ps. 115.9
și cu orice vietate, care este cu voi, pasările, dobitoacele și orice viețuitoare a pământului cu voi din toate câte ies din corabie din orice viețuitoare a pământului. 11Și
9.11
Is. 54.9
eu voi întări legământul meu cu voi: nici nu se va mai prăpădi toată carnea de apele potopului, nici nu va mai fi potop ca să nimicească pământul. 12Și Dumnezeu a zis
9.12
Cap. 17.11.
: Acesta este semnul legământului pe care‐l pun între mine și voi și orice vietate care este cu voi pentru neamuri veșnice: 13am pus
9.13
Ex. 28.12
curcubeul meu în nor și el va fi un semn de legământ între mine și pământ. 14Și va fi așa: când voi înnoura pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor 15și‐mi
9.15
Lev. 26.42,45Ezec. 16.60
voi aduce aminte de legământul meu care este între mine și voi și orice vietate de orice carne și apele nu se vor mai face potop ca să prăpădească toată carnea. 16Și curcubeul va fi în nor și mă voi uita la el ca să‐mi aduc aminte de
9.16
Cap. 17.13, 19.
legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice vietate de orice carne care este pe pământ. 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l‐am întărit între mine și toată carnea care este pe pământ.

Fiii lui Noe

18Și fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau: Sem și Ham și Iafet. Și

9.18
Cap. 10.6.
Ham este tatăl lui Canaan. 19
9.19
Cap. 5.32.
Acești trei au fost fiii lui Noe
9.19
Cap. 10.32.
și de la aceștia s‐a umplut tot pământul. 20Și Noe a început să fie plugar
9.20
Cap. 3.12, 23;
și a sădit vie. 21Și a băut din vin
9.21
Prov. 20.11 Cor. 10.12
și s‐a îmbătat și s‐a dezvelit în cortul său. 22Și Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, și a spus celor doi frați ai săi afară. 23
9.23
Ex. 20.12Gal. 6.1
Și Sem și Iafet au luat o manta și au pus‐o pe amândoi umerii lor și au mers deandăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor și fețele lor se uitau înapoi și n‐au văzut goliciunea tatălui lor. 24Și Noe s‐a trezit din vinul său, și a cunoscut ce‐i făcuse fiul său cel mai mic. 25Și a zis
9.25
Deut. 27.16
: Blestemat să fie Canaan
9.25
Ios. 9.231 Reg. 9.20,21
! Rob de robi va fi el fraților săi. 26Și a zis
9.26
Ps. 144.15Evr. 11.16
: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul său. 27Dumnezeu să lărgească pe Iafet
9.27
Ef. 2.13,14
3.6
și el să locuiască în corturile lui Sem; și Canaan să fie robul lui. 28Și Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani. 29Și toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; și a murit.

10

Urmașii lui Iafet

101Și acestea sunt neamurile fiilor lui Noe, lui Sem, Ham și Iafet

10.1
Cap. 9.1, 7, 19.
: și lor li s‐au născut fii după potop. 2
10.2
1 Cor. 1.5
Fiii lui Iafet: Gomer și Magog și Madai și Iavan și Tubal și Meșec și Tiras. 3Și fiii lui Gomer: Așchenaz și Rifat și Togarma. 4Și fiii lui Iavan: Elișa și Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la aceștia s‐au împărțit
10.5
Ps. 72.10Ier. 2.10
25.22Țef. 2.11
ostroavele neamurilor după țările lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, în neamurile lor.

Urmașii lui Ham

6

10.6
1 Cron. 1.8
Și fiii lui Ham: Cuș și Mițraim și Put și Canaan. 7Și fiii lui Cuș: Seba și Havila și Sabta și Raema și Sabteca. Și fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Și Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. 9El era
10.9
Ier. 16.16Mica 7.2
vânător puternic înaintea Domnului; de aceea se zice: Ca Nimrod, vânător puternic
10.9
Cap. 6.11.
înaintea Domnului. 10
10.10
Mica 5.6
Și începutul împărăției lui a fost Babel și Erec și Acad și Calne, în țara Șinear. 11Din țara aceea a ieșit în Asiria și a zidit Ninive și Rehobot‐Ir și Calah, 12și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. 13Și Mițraim a născut pe Ludimi și pe Anamimi și pe Lehabimi și pe Naftuhimi 14și pe Patrusimi și pe Casluhimi
10.14
1 Cron. 1.12
(din care au ieșit filistenii) și pe Caftorimi. 15Și Canaan a născut pe Sidon, întâiul născut al său, și pe Het 16și pe Iebusit și pe Amorit și pe Ghirgasit 17și pe Hevit și pe Archit și pe Sinit 18și pe Arvadit și pe Țemarit și pe Hamatit. Și după aceasta familiile Cananitului s‐au împrăștiat. 19
10.19
Cap. 13.12, 14, 15, 17; 15.18–21. Num. 34.2–12.
Și hotarul Cananitului era de la Sidon, cum mergi spre Gherar până la Gaza, cum mergi spre Sodoma și Gomora și Adma și Țeboim până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, în neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor copiilor lui Eber, fratele cel mai mare al lui Iafet, i s‐au născut și lui copii. 22

10.22
1 Cron. 1.17
Fiii lui Sem: Elam și Asur și Arpacșad și Lud și Aram. 23Și fiii lui Aram: Uț și Hul și Gheter și Maș. 24Și Arpacșad a născut pe
10.24
Cap. 11.12.
Șelah și Șelah a născut pe Eber. 25
10.25
1 Cron. 1.19
Și lui Eber i s‐au născut doi fii: numele unuia era Peleg, căci în zilele lui s‐a împărțit pământul, și numele fratelui său era Ioctan. 26Și Ioctan a născut pe Almodad și pe Șelef și pe Ațarmavet și pe Ierah 27și pe Adoram și pe Uzal și pe Dicla 28și pe Obal și pe Abimael și pe Seba 29și pe Ofir și pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia erau fiii lui Ioctan. 30Și locuința lor era de la Meșa, cum mergi spre Sefar, muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10.32
Vers. 1.
sunt familiile fiilor lui Noe, după neamurile lor, în neamurile lor. Și din aceștia
10.32
Cap. 9.19.
s‐au împărțit neamurile pe pământ după potop.

11

Turnul Babel

111Și tot pământul avea o singură limbă și o singură vorbire. 2Și a fost așa: când au pornit spre răsărit, au aflat o câmpie în țara Șinear și au locuit acolo. 3Și au zis unul către altul: Veniți să facem cărămizi și să le ardem bine. Și cărămizile le‐au fost drept piatră și smoala le‐a fost drept tencuială. 4Și au zis: Veniți, să ne zidim o cetate și un turn

11.4
Deut. 1.28
cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. 5
11.5
Cap. 18.21.
Și Domnul s‐a pogorât ca să vadă cetatea și turnul pe care‐l zideau copiii oamenilor. 6Și Domnul a zis
11.6
Cap. 9.19.
: Iată ei sunt un singur popor și
11.6
Vers. 1.
toți au o singură limbă și iată ce încep să facă! Și acum nu vor fi împiedicați cu nimic din ce
11.6
Ps. 2.1
au de gând să facă. 7Veniți
11.7
Cap. 1.26.
să ne pogorâm și să le încurcăm limba acolo ca să
11.7
Cap. 42.23.
nu înțeleagă unul limba celuilalt. 8Și
11.8
Lc. 1.51
Domnul i‐a împrăștiat de acolo
11.8
Cap. 10.25, 32.
peste fața întregului pământ. Și au încetat să zidească cetatea. 9De aceea i s‐a pus numele Babel
11.9
1 Cor. 14.23
, căci Domnul a încurcat acolo limba întregului pământ. Și de acolo Domnul i‐a împrăștiat peste fața întregului pământ.

Urmașii lui Sem

10

11.10
Cap. 10.22.
Acestea sunt neamurile lui Sem. Sem era de o sută de ani și a născut pe Arpacșad la doi ani după potop. 11Și Sem a trăit, după ce a născut pe Arpacșad, cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12Și Arpacșad a trăit treizeci și cinci de ani și a născut pe
11.12
Lc. 3.36
Șelah. 13Și Arpacșad a trăit, după ce a născut pe Șelah, patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14Și Șelah a trăit treizeci de ani și a născut pe Eber. 15Și Șelah a trăit, după ce a născut pe Eber, patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16
11.16
1 Cron. 1.19
Și Eber a trăit treizeci și patru de ani și a născut pe
11.16
Lc. 3.35
Peleg. 17Și Eber a trăit, după ce a născut pe Peleg, patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18Și Peleg a trăit treizeci de ani și a născut pe Reu. 19Și Peleg a trăit, după ce a născut pe Reu, două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20Și Reu a trăit treizeci și doi de ani și a născut pe
11.20
Lc. 3.35
Serug. 21Și Reu a trăit, după ce a născut pe Serug, două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22Și Serug a trăit treizeci de ani și a născut pe Nahor. 23Și Serug a trăit, după ce a născut pe Nahor, două sute de ani și a născut fii și fiice. 24Și Nahor a trăit douăzeci și nouă de ani și a născut pe
11.24
Lc. 3.34
Terah. 25Și Nahor a trăit, după ce a născut pe Terah, o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26Și Terah a trăit șaptezeci de ani și a
11.26
Ios. 24.21 Cron. 1.26
născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Și acestea sunt neamurile lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Și Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în fața tatălui său Terah în țara nașterii sale în Urul Haldeilor. 29Și Avram și Nahor și‐au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era

11.29
Cap. 17.15;
Sarai și numele nevestei lui Nahor era
11.29
Cap. 22.20.
Milca, fata lui Haran, tatăl Milchei și tatăl Ischei. 30Și
11.30
Cap. 16.1, 2;
Sarai era stearpă și n‐avea copii. 31Și Terah a
11.31
Cap. 12.1.
luat pe Avram, fiul său, și pe Lot, fiul lui Haran, pe fiul fiului său și pe Sarai, noră‐sa, nevasta fiului său Avram, și au ieșit împreună din Urul
11.31
Neem. 9.7Fapte. 7.4
Haldeilor ca să meargă în țara
11.31
Cap. 10.19.
Canaan. Și au venit până la Haran și au locuit acolo. 32Și zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; și Terah a murit în Haran.