Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
14

Avram biruiește pe împărați

141Și a fost așa: în zilele lui Amrafel, împăratul

14.1
Cap. 10.10;
Șinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul
14.1
Is. 11.11
Elamului și lui Tideal, împăratul Goimului, 2ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, și cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul
14.2
Deut. 29.23
Admei, și cu Șemeeber, împăratul Țeboimului și cu împăratul Belei, adică
14.2
Cap. 19.22.
al Țoarului. 3Toți aceștia s‐au unit împreună în valea Sidim
14.3
Num. 34.12Deut. 3.17Ios. 3.16Ps. 107.34
adică Marea‐Sărată. 4Slujiseră doisprezece ani
14.4
Cap. 9.26.
lui Chedorlaomer și în anul al treisprezecelea s‐au răsculat. 5Și în anul al patrusprezecelea Chedorlaomer și împărații care erau cu el au venit și au bătut pe
14.5
Cap. 15.20.
Refaimiți în
14.5
Ios. 12.4
13.13
Așterot‐Carnaim și pe
14.5
Deut. 2.20
Zuzimi în Ham
14.5
Deut. 2.10,11
și pe Emimi în Șave‐Chiriataim 6
14.6
Deut. 2.12,22
și pe Horiți în muntele lor Seir până la El‐Paran care este lângă pustie. 7Și s‐au întors și au venit la En‐Mișpat, care este Cades, și au bătut toată câmpia Amaleciților precum și pe Amoriți, care locuiau în
14.7
2 Cron. 20.2
Hațațon‐Tamar. 8Și împăratul Sodomei și împăratul Gomorei și împăratul Admei și împăratul Țeboimului și împăratul Belei, adică Țoarului, au ieșit și s‐au așezat de bătaie împotriva lor în valea Sidim: 9împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, și lui Tideal, împăratul Goimului, și lui Amrafel, împăratul Șinearului, și lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împărați împotriva a cinci. 10Și valea Sidim era plină cu
14.10
Cap. 11.3.
puțuri de smoală. Și împăratul Sodomei și al Gomorei au fugit și au căzut acolo și cei ce au rămas au fugit la
14.10
Cap. 19.17, 30.
munte. 11Și au luat
14.11
Vers. 16, 21.
toate avuțiile din Sodoma și din Gomora și toate bunurile lor și au plecat. 12Și au luat pe Lot, fiul
14.12
Cap. 12.5.
fratelui lui Avram, și bunurile lui și au plecat. Și el
14.12
Cap. 13.12.
locuia în Sodoma. 13Și unul care scăpase a venit și a spus lui Avram Evreul. Și el locuia
14.13
Cap. 13.18.
la stejarii lui Mamre Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner; și
14.13
Vers. 24.
aceștia erau în legământ cu Avram. 14Și Avram a auzit că
14.14
Cap. 13.8.
fratele său fusese luat prins și a scos pe oamenii săi deprinși la arme
14.14
Cap. 15.3;
, născuți în casa sa, trei sute optsprezece, și i‐a urmărit
14.14
Deut. 34.1Jud. 18.29
până la Dan. 15Și s‐a împărțit, noaptea, împotriva lor el și robii săi, și
14.15
Is. 41.2,3
i‐a bătut și i‐a urmărit până la Hoba care este la stânga Damascului. 16Și a adus înapoi
14.16
Vers. 11, 12.
toate avuțiile și a adus înapoi și pe Lot, fratele său, și toate bunurile și pe femei și pe popor.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17Și împăratul Sodomei a ieșit să‐l întâmpine

14.17
Evr. 7.1
când se întorcea de la măcelărirea lui Chedorlaomer și a împăraților care erau cu el în valea Șave
14.17
Jud. 11.341 Sam. 18.6
adică
14.17
2 Sam. 18.18
Valea Împăratului. 18Și
14.18
Evr. 7.1Ps. 110.4
Melhidesec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și el era
14.18
Evr. 5.6
preot al Dumnezeului
14.18
Mica 6.6Fapte. 16.17
Prea Înalt. 19Și el l‐a binecuvântat și a zis
14.19
Rut 3.102 Sam. 2.5
: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Prea Înalt
14.19
Vers. 22.
, Stăpânul cerurilor și al pământului. 20Și
14.20
Cap. 24.27.
binecuvântat să fie Dumnezeul Prea Înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâna ta. Și i‐a dat zeciuială
14.20
Evr. 7.4
din toate. 21Și împăratul Sodomei a zis lui Avram: Dă‐mi mie sufletele și bunurile ia‐ți‐le ție. 22Și Avram a zis împăratului Sodomei: Mi‐am
14.22
Ex. 6.8Dan. 12.7Ap. 10.5,6
ridicat mâna spre Domnul Dumnezeul Prea Înalt, Stăpânul cerurilor și al pământului, 23de
14.23
Est. 9.15,16
voi lua un fir de ață sau o curea de încălțăminte, da, ceva din toate ale tale ca să nu zici: Am îmbogățit pe Avram! 24Nimic pentru mine. Numai ceea ce au mâncat tinerii și partea bărbaților care
14.24
Vers. 13.
au mers cu mine Aner, Eșcol și Mamre; ei să‐și ia partea lor.

15

Sămânța lui Avram

151După aceste lucruri cuvântul Domnului a fost către Avram

15.1
Dan. 10.1Fapte. 10.10
într‐o vedenie zicând
15.1
Cap. 26.24.
: Nu te teme, Avrame! Eu sunt
15.1
Ps. 3.3
5.12
84.11
91.4
119.114
scutul tău și răsplata ta
15.1
Ps. 16.5
58.11Prov. 11.18
foarte mare. 2Și Avram a zis: Doamne Dumnezeule, ce‐mi vei da tu
15.2
Fapte. 7.5
, deoarece mă trec fără copii și cel ce va fi stăpânul casei mele este Eliezer din Damasc? 3Și Avram a zis: Iată nu mi‐ai dat sămânță și iată
15.3
Cap. 14.14.
un fiu al casei mele este moștenitorul meu. 4Și iată cuvântul Domnului a fost către el zicând: Nu acesta va fi moștenitorul tău, ci cel ce
15.4
2 Sam. 7.12
16.112 Cron. 32.21
va ieși din măruntaiele tale va fi moștenitorul tău. 5Și l‐a scos afară și a zis: Privește acum spre ceruri și
15.5
Ps. 147.4
numără
15.5
Ier. 33.22
stelele dacă le poți număra
15.5
Cap. 22.17.
! Și i‐a zis: Așa va fi sămânța ta. 6Și el a
15.6
Rom. 4.3,9,22Gal. 3.6Ier. 2.23
crezut pe Domnul; și i‐a
15.6
Ps. 106.21
socotit ca dreptate.

Țara făgăduită seminței lui Avram

7Și i‐a zis: Eu sunt Domnul care

15.7
Cap. 12.1.
te‐am scos din
15.7
Cap. 11.28, 31.
Urul Haldeilor
15.7
Ps. 105.42,44Rom. 4.14
ca să‐ți dau țara aceasta s‐o stăpânești. 8Și el a zis: Doamne Dumnezeule
15.8
Cap. 24.13, 14.
, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? 9Și el i‐a zis: Adu‐mi o juncană de trei ani și o capră de trei ani și un berbece de trei ani și o turturea și un pui de porumbel. 10Și i‐a adus toate acestea și le‐a
15.10
Ier. 34.18,19
despicat prin mijloc și a pus fiecare jumătate în fața celeilalte; și
15.10
Lev. 1.17
pasările nu le‐a despicat. 11Și s‐au coborât pasări răpitoare peste stârvuri și Avram le‐a alungat. 12Și când apunea soarele, un somn adânc
15.12
Cap. 2.21.
a căzut peste Avram și iată o groază, un întuneric mare au căzut peste el. 13Și el a zis lui Avram: Cu adevărat să știi
15.13
Ex. 12.40Ps. 105.23Fapte. 7.6
că sămânța ta va sta vremelnic într‐o țară ce nu‐i a sa și o vor robi și o
15.13
Ex. 1.11Ps. 105.25
vor asupri patru sute de ani. 14Dar și pe neamul acela care îi va robi
15.14
Ex. 6.6Deut. 6.22
îl voi judeca eu; și după aceea vor
15.14
Ex. 12.36Ps. 105.37
ieși cu mare avere. 15Și
15.15
Iov 5.26
tu vei merge
15.15
Fapte. 13.36
la părinții tăi în pace
15.15
Cap. 25.8.
, vei fi înmormântat la o bună bătrânețe. 16Și
15.16
Ex. 12.40
în al patrulea neam se vor întoarce aici; căci fărădelegea
15.16
1 Reg. 21.26
Amoritului încă nu
15.16
Dan. 8.23Mat. 23.321 Tes. 2.16
este deplină. 17Și a fost așa: după ce a apus soarele, s‐a făcut întuneric și iată un cuptor fumegând și o flacără de foc care
15.17
Ier. 34.18,19
a trecut între acele bucăți. 18În ziua aceea Domnul a
15.18
Cap. 24.7.
făcut un legământ cu Avram zicând: Am dat
15.18
Cap. 12.7;
țara aceasta seminței tale de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat: 19pe chenit și pe chenizit și pe cadmonit 20și pe hetit și pe ferezit și pe refaimiți 21și pe amorit și pe cananit și pe ghirgasit și pe iebusit.

16

Nașterea lui Ismael

161Și Sarai, nevasta lui Avram

16.1
Cap. 15.2, 3.
, nu‐i născuse copii. Și ea avea o slujnică, o
16.1
Cap. 21.9.
egipteancă; și numele ei era
16.1
Gal. 4.24
Agar. 2
16.2
Cap. 30.3.
Și Sarai a zis lui Avram: Iată acum, Domnul
16.2
Cap. 20.18;
m‐a închis ca să nu nasc
16.2
Cap. 30.3, 9.
; intră, rogu‐te, la slujnica mea; poate că‐mi voi zidi o casă prin ea. Și Avram a
16.2
Cap. 3.17.
ascultat de glasul Saraei. 3Și Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Agar egipteanca, slujnica sa, după ce Avram
16.3
Cap. 12.5.
stătuse vremelnic zece ani în țara Canaan, și a dat‐o bărbatului său Avram de nevastă. 4Și el a intrat la Agar și ea a zămislit. Și când a văzut ea că zămislise, stăpâna sa a fost
16.4
2 Sam. 6.16Prov. 30.21,23
disprețuită în ochii ei. 5Și Sarai a zis lui Avram: Nedreptatea mea să fie asupra ta! Eu am dat pe slujnica mea în sânul tău și ea vede că a zămislit și sunt disprețuită în ochii ei
16.5
Cap. 31.53.
; Domnul va judeca între mine și tine. 6
16.6
Prov. 15.11 Pet. 3.7
Și Avram a zis către Sarai
16.6
Iov 2.6Ps. 106.41,42Ier. 38.5
: Iată slujnica ta este în mâna ta, fă‐i ce este bine în ochii tăi. Și Sarai a asuprit‐o și
16.6
Ex. 2.15
ea a fugit de fața ei.

Fuga Agarei

7Și Îngerul Domnului a găsit‐o lângă un izvor de apă în pustie, lângă

16.7
Cap. 25.18.
izvorul din calea spre
16.7
Ex. 15.22
Șur. 8Și a zis: Agar, slujnica Saraei, de unde vii și unde mergi? Și ea a zis: Fug de fața Saraei, stăpâna mea. 9Și Îngerul Domnului i‐a zis: Întoarce‐te la stăpâna ta și
16.9
Tit 2.91 Pet. 2.18
supune‐te sub mâinile ei. 10Și Îngerul Domnului i‐a zis: Îți
16.10
Cap. 17.20;
voi înmulți sămânța foarte mult încât nu se va putea număra de mulțime. 11Și Îngerul Domnului i‐a zis: Iată, ai zămislit și vei naște un fiu
16.11
Cap. 17.19.
; și‐i vei pune numele Ismael pentru că Domnul a auzit întristarea ta. 12Și el va fi
16.12
Cap. 21.20.
un măgar sălbatic de om; mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lui și va locui în
16.12
Cap. 25.18.
fața tuturor fraților săi. 13Și ea a pus numele Domnului care îi vorbise: Tu ești un Dumnezeu care vede. Căci a zis: M‐am uitat
16.13
Cap. 31.42.
eu chiar aici după cel ce mă vede? 14De aceea fântâna s‐a numit fântâna
16.14
Cap. 24.62;
Lahai‐Roi; iată este între
16.14
Num. 13.26
Cades și Bared. 15Și
16.15
Gal. 4.22
Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus numele fiului său pe care l‐a născut Agar Ismael
16.15
Vers. 11.
. 16Și Avram era de optzeci și șase de ani când a născut Agar lui Avram pe Ismael.