Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Moartea lui Avraam

251Și Avraam și‐a luat altă nevastă și numele ei era Chetura. 2Și

25.2
1 Cron. 1.32
ea i‐a născut pe Zimran și pe Iocșan și pe Medan și pe Madian și pe Ișbac și pe Șuah. 3Și Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Și fiii lui Dedan au fost: Așurim și Letușim și Leumim. 4Și fiii lui Madian: Efa și Efier și Enoc și Abida și Eldaa. Toți aceștia au fost copiii Cheturei. 5Și
25.5
Cap. 24.36.
Avraam a dat lui Isaac tot ce avea. 6Și fiilor țiitoarelor pe care le‐a avut Avraam, Avraam le‐a dat daruri; și încă pe când trăia
25.6
Cap. 21.14.
, i‐a depărtat de lângă fiul său Isaac spre răsărit în
25.6
Jud. 6.3
țara de răsărit. 7Și acestea sunt zilele anilor vieții lui Avraam pe care i‐a trăit: o sută șaptezeci și cinci de ani. 8Și Avraam și‐a dat duhul și a
25.8
Cap. 15.15;
murit la o bună bătrânețe, bătrân și sătul de zile; și a fost
25.8
Cap. 35.29;
adăugat la poporul său. 9Și Isaac și Ișmael
25.9
Cap. 35.29;
, fiii săi, l‐au înmormântat în peștera de la Macpela în țarina lui Efron, fiul lui Țohar, Hetitul, care este în dreptul lui Mamre: 10
25.10
Cap. 23.16.
țarina pe care o cumpărase Avraam de la copiii lui Het
25.10
Cap. 49.31.
: acolo a fost înmormântat Avraam și Sara, nevasta sa. 11Și a fost așa: după moartea lui Avraam Dumnezeu a binecuvântat pe Isaac, fiul său. Și Isaac locuia lângă
25.11
Cap. 16.14;
fântâna Lahai‐Roi.

Urmașii lui Ismael

12Și acestea sunt neamurile lui Ismael, fiul lui Avraam

25.12
Cap. 16.15.
, pe care l‐a născut lui Avraam Agar egipteanca, slujnica Sarei. 13Și
25.13
1 Cron. 1.29
acestea sunt numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Întâiul născut al lui Ismael, Nebaiot și Chedar și Adbeel și Mibsam 14și Mișma și Duma și Masa, 15Hadad și Tema, Ietur, Nafiș și Chedma. 16Aceștia sunt fiii lui Ismael și acestea sunt numele lor, după satele lor și după taberele lor
25.16
Cap. 17.20.
: doisprezece mai mari ai popoarelor lor. 17Și aceștia sunt anii vieții lui Ismael: o sută treizeci și șapte de ani. Și
25.17
Vers. 8.
el și‐a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. 18Și au locuit
25.18
1 Sam. 15.7
de la Havila până la Șur care este în dreptul Egiptului cum mergi spre Asiria. Și s‐a așezat
25.18
Cap. 16.12.
în dreptul tuturor fraților săi.

Esau și Iacov

19Și acestea sunt neamurile lui Isaac, fiul lui Avraam

25.19
Mat. 1.2
: Avraam a născut pe Isaac. 20Și Isaac era de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca
25.20
Cap. 22.23.
, fiica lui Betuel Sirianul din Padan‐Aram
25.20
Cap. 24.29.
, sora lui Laban Sirianul. 21Și Isaac s‐a rugat stăruitor Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă
25.21
1 Cron. 5.202 Cron. 33.13Ezra 8.23
. Și Domnul i‐a ascultat rugăciunea și
25.21
Rom. 9.10
Rebeca, nevasta sa, a zămislit. 22Și copiii se loveau între ei în ea. Și ea a zis: Dacă este așa, pentru ce sunt așa
25.22
1 Sam. 9.9
10.22
? Și a mers ca să întrebe pe Domnul. 23Și Domnul i‐a zis
25.23
Cap. 17.16;
: Două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți din măruntaiele tale și
25.23
2 Sam. 8.14
un popor va fi mai tare decât celălalt popor și
25.23
Cap. 27.29.
cel mai mare va sluji celui mai mic. 24Și când i s‐au împlinit zilele să nască, iată doi gemeni erau în pântecele ei. 25Și cel dintâi a ieșit roșu
25.25
Cap. 27.11, 16, 23.
peste tot ca o manta păroasă și i‐au pus numele Esau. 26Și după el a ieșit frate‐său; și
25.26
Osea 12.3
mâna sa ținea călcâiul lui Esau și i‐au pus
25.26
Cap. 27.36.
numele Iacov. Și Isaac era de șaizeci de ani când i‐a născut ea pe ei.

Esau își vinde dreptul de întâi născut

27Și copiii au crescut mari. Și Esau s‐a făcut bărbat

25.27
Cap. 27.3, 5.
dibaci la vânat și om al câmpului, iar Iacov era om
25.27
Iov 1.1,8
2.3Ps. 37.37
liniștit
25.27
Evr. 11.9
, locuind în corturi. 28Și Isaac iubea pe Esau, căci
25.28
Cap. 27.19, 25, 31.
vânatul era mâncarea sa
25.28
Cap. 27.6.
; și Rebeca iubea pe Iacov. 29Și Iacov a fiert o fiertură. Și Esau a venit de la câmp și era ostenit. 30Și Esau a zis lui Iacov: Dă‐mi, te rog, să mănânc din ceea roșie, fiertura cea roșie, căci sunt ostenit. De aceea i s‐a pus numele Edom. 31Și Iacov a zis: Vinde‐mi astăzi dreptul tău de întâi născut. 32Și Esau a zis: Iată am să mor și ce‐mi va folosi dreptul de întâi născut? 33Și Iacov a zis: Jură‐mi astăzi. Și el i‐a jurat
25.33
Evr. 12.16
. Și și‐a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. 34Și Iacov a dat lui Esau pâine și fiertură de linte și a mâncat și a băut
25.34
Ecl. 8.15Is. 22.131 Cor. 15.32
și s‐a sculat și a plecat. Așa și‐a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.

26

Isaac în țara filistenilor. Legământul cu Abimelec

261Și a fost foamete în țară afară de foametea

26.1
Cap. 12.10.
dintâi care fusese în zilele lui Avraam. Și Isaac s‐a dus la
26.1
Cap. 20.2.
Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar. 2Și Domnul i s‐a arătat și a zis: Nu te pogorî în Egipt; locuiește în
26.2
Cap. 12.1.
țara pe care ți‐o voi spune. 3
26.3
Cap. 20.1.
Stai vremelnic în țara aceasta; și
26.3
Cap. 28.15.
eu voi fi cu tine și
26.3
Cap. 12.2.
te voi binecuvânta, căci ție și seminței tale
26.3
Cap. 13.15;
voi da toate țările acestea și voi întări
26.3
Cap. 22.16.
jurământul pe care l‐am jurat lui Avraam, tatăl tău. 4Și
26.4
Cap. 15.5;
voi înmulți sămânța ta ca stelele cerurilor și seminței tale îi voi da toate țările acestea
26.4
Cap. 12.3;
și în sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului, 5
26.5
Cap. 22.16, 18.
pentru că Avraam a ascultat de glasul meu și a păzit cele de păzit ale mele, poruncile mele, așezămintele mele și legile mele. 6Și Isaac a locuit în Gherar. 7Și bărbații locului l‐au întrebat despre nevasta sa. Și
26.7
Cap. 12.13;
el a zis: Este sora mea
26.7
Prov. 29.25
. Căci s‐a temut să zică: Nevasta mea. Ca nu cumva, a zis el, bărbații locului să mă ucidă pentru Rebeca. Fiindcă era
26.7
Cap. 24.16.
frumoasă la privire. 8Și a fost așa: după ce a fost acolo multe zile, Abimelec, împăratul filistenilor, s‐a uitat de la fereastră și a privit și iată Isaac glumea cu Rebeca, nevasta sa. 9Și Abimelec a chemat pe Isaac și i‐a zis: Iată negreșit ea este nevasta ta și cum ai zis: Este sora mea? Și Isaac i‐a zis: Pentru că am zis: Nu cumva să mor din pricina ei. 10Și Abimelec a zis: Ce ne‐ai făcut? Unul din popor ușor ar fi putut să se culce cu nevasta ta și
26.10
Cap. 20.9.
ai fi adus vină asupra noastră. 11Și Abimelec a poruncit la tot poporul zicând: Cine se
26.11
Ps. 105.15
va atinge de omul acesta sau de nevasta lui să fie omorât negreșit.

Averea lui Isaac și certurile

12Și Isaac a semănat în pământul acela și a aflat în acel an

26.12
Mat. 13.8Mc. 4.8
însutit și Domnul
26.12
Vers. 3. Cap. 24.1, 35.
l‐a binecuvântat. 13Și omul a
26.13
Cap. 24.35.
ajuns mare și s‐a făcut tot mai mare până ce a ajuns foarte mare. 14Și avea avuții de oi și avuții de boi și mare număr de robi; și filistenii
26.14
Cap. 37.11.
îl pizmuiau. 15Și toate fântânile pe care le
26.15
Cap. 21.30.
săpaseră robii tatălui său în zilele tatălui său Avraam, filistenii le‐au astupat și le‐au umplut cu țărână. 16Și Abimelec a zis lui Isaac: Du‐te de la noi, căci
26.16
Ex. 1.9
ești mult mai puternic decât noi. 17Și Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în valea Gherar și locuia acolo. 18Și Isaac iarăși a săpat fântânile de apă pe care le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său; căci filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam. Și
26.18
Cap. 21.31.
le‐a pus numele după numele pe care li‐l pusese tatăl său. 19Și robii lui Isaac au săpat în vale și au aflat acolo o fântână de apă vie. 20Și păstorii din Gherar
26.20
Cap. 21.25.
s‐au certat cu păstorii lui Isaac zicând: Apa este a noastră. Și a pus numele fântânii Esec, căci se certaseră cu el. 21Și au săpat altă fântână și s‐au gâlcevit și pentru ea și i‐a pus numele Sitna. 22Și s‐a mutat de acolo și a săpat altă fântână și nu s‐au sfădit pentru ea. Și i‐a pus numele Rehobot și a zis: Căci acum Domnul ne‐a făcut loc
26.22
Cap. 17.6;
și ne vom înmulți în țară. 23Și de acolo s‐a suit la Beer‐Șeba. 24Și Domnul i s‐a arătat în noaptea aceea și a zis
26.24
Cap. 17.7;
: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam
26.24
Cap. 15.1.
: nu te teme, căci
26.24
Vers. 3.4.
eu sunt cu tine și te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța, pentru Avraam, robul meu. 25Și a
26.25
Cap. 12.7;
zidit acolo un altar și a
26.25
Ps. 116.17
chemat numele Domnului. Și și‐a întins cortul acolo și robii lui Isaac au săpat o fântână acolo. 26Și Abimelec a venit din Gherar la el și Ahuzat, prietenul său, și
26.26
Cap. 21.22.
Picol, mai marele oștirii sale. 27Și Isaac le‐a zis: Pentru ce ați venit la mine, căci
26.27
Jud. 11.7
mă urâți și
26.27
Vers. 16.
m‐ați alungat de la voi? 28Și ei au zis: Am văzut lămurit că Domnul
26.28
Cap. 21.22, 23.
este cu tine și am zis: Să fie acum un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem legământ cu tine 29că nu ne vei face niciun rău cum, nici noi nu ne‐am atins de tine și cum ți‐am făcut numai bine și ți‐am dat drumul în pace; tu
26.29
Cap. 24.31.
acum ești binecuvântatul Domnului. 30Și
26.30
Cap. 19.3.
le‐a făcut un ospăț și au mâncat și au băut. 31Și s‐au sculat dis‐de‐dimineață și au jurat
26.31
Cap. 21.31.
unul altuia și Isaac le‐a dat drumul și au plecat de la el în pace. 32Și a fost așa: în ziua aceea robii lui Isaac au venit și i‐au spus despre fântâna pe care o săpaseră și i‐au zis: Am aflat apă. 33Și el a numit‐o Șiba. De aceea numele cetății este Beer‐Șeba
26.33
Cap. 21.31.
până în ziua de astăzi. 34Și Esau era de patruzeci
26.34
Cap. 36.2.
de ani și a luat de neveste pe Iudita, fiica lui Beeri Hetitul, și pe Basmat, fiica lui Elon Hetitul. 35Și ele
26.35
Cap. 27.46;
au fost o amărăciune de suflet pentru Isaac și Rebeca.

27

Iacov ia binecuvântarea

271Și a fost așa: când a îmbătrânit Isaac și

27.1
Cap. 48.10.
ochii i se întunecaseră de nu putea vedea, a chemat pe Esau, fiul său cel mai mare, și i‐a zis: Fiul meu! Și el i‐a zis: Iată‐mă. 2Și el a zis: Iată acum am îmbătrânit și
27.2
Prov. 27.1Iac. 4.14
nu știu ziua morții mele. 3
27.3
Cap. 25.27, 28.
Acum dar, ia‐ți, te rog, armele, tolba și arcul și ieși la câmp și prinde‐mi vânat. 4Și gătește‐mi bucate gustoase cum iubesc eu și adu‐mi‐le să mănânc ca
27.4
Vers. 27. Cap. 48.9, 15;
să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. 5Și Rebeca a auzit când a vorbit Isaac către fiul său Esau. Și Esau s‐a dus la câmp să prindă vânat și să‐l aducă. 6Și Rebeca a vorbit lui Iacov, fiul ei, zicând: Iată am auzit pe tatăl tău vorbind lui Esau, fratele tău, zicând: 7Adu‐mi vânat și gătește‐mi bucate gustoase ca să mănânc și să te binecuvântez înaintea Domnului înainte de moartea mea. 8Și acum, fiul meu, ascultă
27.8
Vers. 13.
glasul meu în ceea ce‐ți poruncesc. 9Du‐te, te rog, la turmă și ia‐mi de acolo doi iezi dintre capre și voi pregăti din ei bucate
27.9
Vers. 4.
gustoase pentru tatăl tău cum iubește el. 10Și le vei duce la tatăl tău ca să mănânce și să te binecuvânteze
27.10
Vers. 4.
înainte de moartea sa. 11Și Iacov a zis mamei sale Rebeca: Iată Esau
27.11
Cap. 25.25.
, fratele meu, este păros, iar eu sunt fără păr. 12Poate că tatăl meu mă va pipăi
27.12
Vers. 22.
și voi fi înaintea lui ca un înșelător și voi aduce asupră‐mi blestem
27.12
Cap. 9.25.
și nu binecuvântare. 13Și mamă‐sa i‐a zis: Peste
27.13
Cap. 43.9.
mine blestemul tău, fiul meu! Ascultă numai de glasul meu și du‐te și ia‐mi‐i. 14Și s‐a dus și a luat și a adus mamei sale și mamă‐sa a
27.14
Vers. 4.9.
gătit bucate gustoase cum iubea tatăl său. 15Și Rebeca a luat
27.15
Vers. 27.
hainele de preț ale lui Esau, fiul său cel mai mare, care erau la ea în casă, și a îmbrăcat cu ele pe Iacov, fiul său cel mai mic. 16Și pieile iezilor le‐a pus pe mâinile lui și pe partea fără păr a gâtului său. 17Și bucatele gustoase și pâinea pe care o făcuse le‐a dat în mâna fiului său Iacov. 18Și el a intrat la tatăl său și a zis: Tată! Și el a zis: Iată‐mă! Cine ești tu, fiul meu? 19Și Iacov a zis tatălui său: Eu sunt Esau, întâiul născut al tău; am făcut cum mi‐ai zis. Scoală‐te, te rog, șezi și mănâncă din vânatul meu
27.19
Vers. 4.
ca să mă binecuvânteze sufletul tău. 20Și Isaac a zis fiului său: Cum ai găsit așa de curând, fiul meu? Și el a zis: Pentru că Domnul Dumnezeul tău mi l‐a trimis înainte. 21Și Isaac a zis lui Iacov: Apropie‐te, te rog, să te pipăi
27.21
Vers. 12.
, fiul meu, dacă ești cu adevărat fiul meu Esau ori nu. 22Și Iacov s‐a apropiat de Isaac, tatăl său, și el l‐a pipăit și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. 23Și nu l‐a cunoscut, căci mâinile lui erau păroase ca
27.23
Vers. 16.
mâinile fratelui său Esau și l‐a binecuvântat. 24Și a zis: Ești tu cu adevărat fiul meu Esau? Și el a zis: Eu sunt. 25Și a zis: Adu‐mi aproape și voi mânca din vânatul fiului meu ca să te
27.25
Vers. 4.
binecuvânteze sufletul meu. Și i‐a adus aproape și a mâncat și i‐a adus vin și a băut. 26Și tatăl său Isaac i‐a zis: Apropie‐te acum și sărută‐mă, fiul meu. 27Și el s‐a apropiat și l‐a sărutat. Și a mirosit mirosul hainelor sale și l‐a binecuvântat și a zis: Iată
27.27
Osea 14.6
mirosul fiului meu este ca mirosul unei câmpii pe care a binecuvântat‐o Domnul. 28Și
27.28
Evr. 11.20
Dumnezeu să‐ți dea din
27.28
Deut. 33.13,282 Sam. 1.21
roua cerurilor și din grăsimea
27.28
Cap. 45.18.
pământului și belșug de grâu și de must
27.28
Deut. 33.28
. 29Popoarele
27.29
Cap. 9.25;
să‐ți slujească și neamurile să se plece înaintea ta! Fii domn peste frații tăi și fiii
27.29
Cap. 49.8.
mamei tale să se plece înaintea ta. Blestemat
27.29
Cap. 12.3.
să fie cel ce te va blestema și binecuvântat să fie cel ce te va binecuvânta. 30Și a fost așa: după ce a sfârșit Isaac de binecuvântat pe Iacov și Iacov abia ieșise dinaintea tatălui său Isaac, a intrat Esau, fratele lui, de la vânătoarea sa. 31Și gătise și el bucate gustoase și le‐a adus tatălui său. Și a zis tatălui său: Să se scoale tatăl meu și să mănânce
27.31
Vers. 4.
din vânatul fiului său ca să mă binecuvânteze sufletul tău. 32Și Isaac, tatăl său, i‐a zis: Cine ești tu? Și el a zis: Eu sunt fiul tău, întâiul tău născut Esau. 33Și Isaac a tremurat cu foarte mare tremur și a zis: Cine este deci cel ce a prins vânatul și mi l‐a adus? Și am mâncat din toate înainte de a veni tu și l‐am binecuvântat
27.33
Cap. 28.3, 4.
. Și binecuvântat va fi. 34Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a
27.34
Evr. 12.17
strigat cu glas foarte tare și foarte amărât și a zis tatălui său: Binecuvântează‐mă și pe mine, tată! 35Și el a zis: Fratele tău a venit cu înșelăciune și ți‐a luat binecuvântarea. 36Și el a zis: Oare nu pe drept
27.36
Cap. 25.26.
s‐a numit el lacov? Căci acum a doua oară m‐a înșelat; mi‐a luat
27.36
Cap. 25.33.
dreptul de întâi‐născut și iată acum mi‐a luat binecuvântarea. Și a zis: N‐ai păstrat o binecuvântare pentru mine? 37Și Isaac a răspuns și a zis lui Esau
27.37
2 Sam. 8.14
: Iată l‐am făcut domnul tău și i‐am dat pe toți frații săi ca robi și l‐am înzestrat cu grâu
27.37
Vers. 28.
și cu must și ce voi face acum pentru tine, fiul meu? 38Și Esau a zis tatălui său: Numai o binecuvântare ai, tată? Binecuvântează‐mă și pe mine, tată! Și Esau și‐a ridicat glasul și a
27.38
Evr. 12.17
plâns. 39Și Isaac, tatăl său, a răspuns și i‐a zis: Iată
27.39
Vers. 28.
locuința ta va fi din grăsimea pământului și din roua cerurilor de sus. 40Și vei trăi cu sabia ta și vei
27.40
Cap. 35.23.
sluji fratelui tău; și
27.40
2 Reg. 8.20
va fi așa: când te vei răscula vei scutura jugul lui de pe grumazul tău.

Esau urăște pe Iacov

41Și Esau a urât

27.41
Cap. 37.4, 8.
pe Iacov pentru binecuvântarea cu care‐l binecuvântase tatăl său. Și Esau a zis în inima sa: Se apropie zilele
27.41
Cap. 50.3, 4, 10.
de jelire pentru tatăl meu și
27.41
Obad. 10
voi ucide pe fratele meu Iacov. 42Și cuvintele lui Esau, fiul său cel mai mare, au fost spuse Rebecăi. Și ea a trimis și a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai mic, și i‐a zis: Iată, fratele tău Esau
27.42
Ps. 64.5
se mângâie despre tine că te va ucide. 43Acum dar, fiul meu, ascultă glasul meu și scoală‐te, fugi la Laban, fratele meu, în
27.43
Cap. 11.31.
Haran. 44Și rămâi la el câteva zile până va trece furia fratelui tău; 45până va trece mânia fratelui tău de la tine și va uita ce i‐ai făcut; atunci voi trimite și te voi aduce de acolo. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într‐o zi? 46Și Rebeca a zis lui Isaac: Mi
27.46
Cap. 26.35;
s‐a urât viața din pricina fetelor lui Het! Dacă Iacov
27.46
Cap. 24.3.
își va lua nevastă din fetele lui Het, ca acestea, din fetele țării, la ce bun îmi va fi viața?