Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
36

Esau se așază în Seir

361Și acestea sunt neamurile lui Esau

36.1
Cap. 25.30.
, adică Edom. 2
36.2
Cap. 26.34.
Esau și‐a luat nevestele dintre fetele lui Canaan: pe Ada, fiica lui Elon Hetitul, și pe
36.2
Vers. 25.
Oholibama, fiica Anei, fiica lui Țibeon Hevitul, 3și pe
36.3
Cap. 28.9.
Basmat, fiica lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Și
36.4
1 Cron. 1.35
Ada a născut lui Esau pe Elifaz; și Basmat a născut pe Reuel. 5Și Oholibama a născut pe Ieuș și pe Iaelam și pe Core. Aceștia sunt fiii lui Esau care i s‐au născut în țara Canaan. 6Și Esau și‐a luat nevestele și fiii și fetele și toate sufletele din casa sa și vitele și toate dobitoacele și toate avuțiile pe care le agonisise în țara Canaan, și s‐a dus într‐o țară departe de fratele său Iacov. 7
36.7
Cap. 13.6, 11.
Căci averea lor era prea mare pentru ei ca să locuiască împreună și
36.7
Cap. 17.8;
țara șederii lor vremelnice nu‐i putea cuprinde din pricina vitelor lor. 8Și Esau a locuit în
36.8
Cap. 32.3.
muntele Seir
36.8
Vers. 1.
: Esau este Edom.

Urmașii lui Esau

9Și acestea sunt neamurile lui Esau, tatăl Edomiților, în muntele Seir. 10Acestea sunt numele fiilor lui Esau

36.10
1 Cron. 1.25
: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau, și Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Și fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Țefo și Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; și ea a născut lui Elifaz pe
36.12
Ex. 17.8,14Num. 24.201 Sam. 15.2,3
Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Și aceștia sunt fiii lui Reuel: Nahat și Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii din Basmat, nevasta lui Esau. 14Și aceștia sunt fiii Oholibamei, fiica Anei, fiica lui Țibeon, nevasta lui Esau; ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Aceștia sunt domnitorii fiilor lui Esau: fiii lui Elifaz, cel întâi‐născut al lui Esau: domnitorul Teman, domnitorul Omar, domnitorul Țefo, domnitorul Chenaz, 16domnitorul Core, domnitorul Gaetam și domnitorul Amalec. Aceștia sunt domnitorii din Elifaz în țara lui Edom. Aceștia sunt fiii din Ada. 17Și aceștia sunt fiii lui Reuel, fiul lui Esau: domnitorul Nahat, domnitorul Zerah, domnitorul Șama, domnitorul Miza. Aceștia sunt domnitorii din Reuel în țara lui Edom. Aceștia sunt fiii din Basmat, nevasta lui Esau. 18Și aceștia sunt fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: domnitorul Ieuș, domnitorul Iaelam și domnitorul Core; aceștia sunt domnitorii din Oholibama, fiica Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt domnitorii lor: el este Edom.

Urmașii lui Seir

20

36.20
1 Cron. 1.38
Aceștia sunt fiii lui Seir
36.20
Cap. 14.6.
, Horitul, locuitorii țării: Lotan și Șobal și Țibeon și Ana 21și Dișon și Ețer și Dișan. Aceștia sunt domnitorii Horiților, copiii lui Seir în țara lui Edom. 22Și fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam; și sora lui Lotan Timna. 23Și aceștia sunt fiii lui Șobal: Alvan și Manahat și Ebal, Șefo și Onam. 24Și aceștia sunt fiii lui Țibeon: Aia și Ana. Acesta‐i Ana care a găsit izvoare calde în pustie când păștea măgarii tatălui său Țibeon. 25Și aceștia sunt fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fiica lui Ana. 26Și aceștia sunt fiii lui Dișon: Hemdan și Eșban și Itran și Cheran. 27Și aceștia sunt fiii lui Ețer: Bilhan și Zaavan și Acan. 28Și aceștia sunt fiii lui Dișan: Uț și Aran. 29Aceștia sunt domnitorii Horiților: domnitorul Lotan, domnitorul Șobal, domnitorul Țibeon, domnitorul Ana, 30domnitorul Dișon, domnitorul Ețer, domnitorul Dișan. Aceștia sunt domnitorii Horiților, după domnitorii lor în țara Seir.

Impărații Edomului

31

36.31
1 Cron. 1.43
Și aceștia sunt împărații care au domnit în țara Edomului mai înainte de a domni împărați peste copiii lui Israel. 32Și Bela, fiul lui Beor, a domnit în Edom și numele cetății lui era Dinhaba. 33Și Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah din Boțra. 34Și Iobab a murit și în locul lui a domnit Hușam din țara Temaniților. 35Și Hușam a murit și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpia lui Moab și numele cetății sale era Avit. 36Și Hadad a murit și în locul lui a domnit Samla din Masreca. 37Și Samla a murit și în locul lui a domnit Saul din Rehobot lângă Râu. 38Și Saul a murit și în locul lui a domnit Baal‐Hanan, fiul lui Acbor. 39Și Baal‐Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a domnit
36.39
1 Cron. 1.50
Hadar. Și numele cetății sale era Pau și numele nevestei sale a fost Mehetabeel, fata Matredei, fata lui Mezahab. 40Și acestea sunt numele domnitorilor
36.40
1 Cron. 1.51
din Esau, după familiile lor, după locurile lor, cu numele lor: domnitorul Timna, domnitorul Alva, domnitorul Ietet, 41domnitorul Oholibama, domnitorul Ela, domnitorul Pinon, 42domnitorul Chenaz, domnitorul Teman, domnitorul Mibțar, 43domnitorul Magdiel, domnitorul Iram. Aceștia sunt domnitorii din Edom, după locuințele lor, în țara stăpânirii lor. Acesta este Esau, tatăl lui Edom.

37

Iosif vândut de frații săi

371Și Iacov a locuit în țara

37.1
Cap. 17.8;
șederii vremelnice a tatălui său, în țara Canaan. Acestea sunt neamurile lui Iacov: 2Iosif, fiind de șaptesprezece ani, păștea turma cu frații săi. Și era flăcău cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif ducea
37.2
1 Sam. 2.22,23,24
vorbele lor cele rele tatălui său. 3Și Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți fiii săi, pentru că era
37.3
Cap. 44.20.
fiul bătrânețelor sale și i‐a făcut o cămașă pestriță. 4Și frații săi au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toți frații lui și
37.4
Cap. 27.41;
îl urau și nu‐i puteau vorbi de pace. 5Și Iosif a visat un vis și a spus fraților săi și ei l‐au urât și mai mult. 6Și le‐a zis: Ascultați, rogu‐vă, visul acesta pe care l‐am visat. 7Și
37.7
Cap. 42.6, 9;
iată noi legam snopi pe câmp și iată snopul meu s‐a ridicat și sta drept și iată snopii voștri l‐au înconjurat și s‐au plecat înaintea snopului meu. 8Și frații săi i‐au zis: Oare vei domni tu în adevăr peste noi. Sau vei stăpâni tu în adevăr peste noi? Și l‐au urât și mai mult pentru visele lui și pentru cuvintele lui. 9Și a visat și un alt vis și l‐a istorisit fraților săi și a zis: Iată am mai visat un vis; și iată
37.9
Cap. 46.29.
soarele și luna și unsprezece stele se plecau mie. 10Și a istorisit tatălui său și fraților săi. Și tatăl său l‐a mustrat și i‐a zis: Ce este acest vis pe care l‐ai visat? Vom veni noi în adevăr, eu și mama ta și
37.10
Cap. 27.29.
frații tăi, să ne plecăm ție la pământ? 11Și frații
37.11
Fapte. 7.9
săi îl pizmuiau, dar tatăl său
37.11
Dan. 7.28Lc. 2.19,51
păstra cuvântul. 12Și frații săi s‐au dus să pască turma tatălui lor la Sihem. 13Și Israel a zis lui Iosif: Oare nu pasc frații tăi turma la Sihem? Vino și te voi trimite la ei. Și el i‐a zis: Iată‐mă! 14Și i‐a zis: Du‐te, rogu‐te, vezi dacă frații tăi sunt bine și dacă turma e bine și adu‐mi vorbă. Și l‐a trimis din valea
37.14
Cap. 35.27.
Hebron și a venit la Sihem. 15Și l‐a aflat un bărbat și iată rătăcea pe câmp. Și bărbatul l‐a întrebat zicând: Ce cauți? 16Și el a zis: Caut pe frații mei
37.16
Cânt. 1.7
; spune‐mi, te rog, unde pasc! 17Și bărbatul a zis: Au plecat de aici, căci i‐am auzit zicând: Să mergem la Dotan
37.17
2 Reg. 6.13
. Și Iosif s‐a dus după frații săi și i‐a aflat în
37.17
2 Reg. 6.13
Dotan. 18Și ei l‐au văzut de departe. Și înainte de a se apropia de ei, au
37.18
1 Sam. 19.1Ps. 31.13
37.12,32
94.21Mat. 27.1Mc. 14.1In. 11.53Fapte. 23.12
urzit împotriva lui ca să‐l omoare. 19Și au zis unul către altul: Iată vine visătorul! 20
37.20
Prov. 1.11,16
6.17
27.4
Veniți acum dar și să‐l omorâm și să‐l aruncăm într‐una din gropi și vom zice: O viețuitoare rea l‐a mâncat. Și vom vedea ce va fi de visurile lui. 21Și
37.21
Cap. 42.22.
Ruben a auzit și l‐a scăpat din mâna lor și a zis: Să nu‐i luăm viața. 22Și Ruben le‐a zis: Nu vărsați sânge; aruncați‐l în groapa aceasta care e în pustie, dar nu puneți mâna pe el. Ca să‐l scape din mâna lor să‐l dea înapoi tatălui său. 23Și a fost așa: când a venit Iosif la frații săi, ei au dezbrăcat pe Iosif de cămașa sa, de cămașa cea pestriță care era pe el. 24Și l‐au luat și l‐au aruncat în groapă și groapa era goală, nu era apă în ea. 25
37.25
Prov. 30.20Amos 6.6
Și au șezut jos să mănânce pâine și și‐au ridicat ochii și s‐au uitat și iată o ceată de
37.25
Vers. 28.36.
Ismaeliți veneau de la Galaad și cămilele lor erau încărcate cu miresme și cu
37.25
Ier. 8.22
leac alinător și cu smirnă, mergând ca să le ducă în Egipt. 26Și Iuda a zis fraților săi: Ce folos este de vom ucide pe fratele nostru și‐i
37.26
Cap. 4.10. Vers. 20.
vom ascunde sângele? 27Veniți și să‐l vindem Ismaeliților și să nu fie
37.27
1 Sam. 18.17
mâna noastră pe el; căci este
37.27
Cap. 42.21.
fratele nostru
37.27
Cap. 29.14.
, carnea noastră. Și frații lui au ascultat. 28Și treceau bărbații
37.28
Jud. 6.3
Madianiți negustorii. Și au tras și au scos pe Iosif din groapă
37.28
Cap. 45.4, 5.
și l‐au vândut Ismaeliților cu
37.28
Mat. 27.9
douăzeci de arginți. Și ei au adus pe Iosif în Egipt.

Jalea lui Iacov

29Și Ruben s‐a întors la groapă și iată Iosif nu era în groapă și și‐a

37.29
Iov 1.20
sfâșiat hainele. 30Și s‐a întors la frații săi și a zis: Copilul
37.30
Cap. 42.13, 36.
nu este; și eu unde să mă duc? 31Și au luat
37.31
Vers. 23.
cămașa lui Iosif și au junghiat un țap și au muiat cămașa în sânge. 32Și au trimis cămașa pestriță și au adus‐o tatălui lor și au zis: Aceasta am aflat: cunoaște acum dacă este cămașa fiului tău sau nu. 33Și el a cunoscut‐o și a zis: Cămașa fiului meu! O
37.33
Vers. 20. Cap. 44.28.
viețuitoare rea l‐a mâncat; Iosif fără îndoială este sfâșiat! 34Și Iacov și‐a
37.34
Vers. 29.
sfâșiat hainele și și‐a pus un sac peste coapse și a jelit pe fiul său multe zile. 35Și toți fiii săi și toate fetele sale
37.35
2 Sam. 12.17
s‐au sculat ca să‐l mângâie, dar nu voia să fie mângâiat și zicea: Jelind
37.35
Cap. 42.38;
mă voi coborî la fiul meu în Șeol! Și tatăl său l‐a plâns. 36Și Madianiții
37.36
Cap. 39.1.
l‐au vândut în Egipt lui Potifar, slujbașul lui Faraon, mai marele gărzii.

38

Iuda și Tamar

381Și a fost așa: în zilele acelea Iuda s‐a pogorât de la frații săi și

38.1
Cap. 19.3.
s‐a abătut la un Adulamitean cu numele Hira. 2Și Iuda a
38.2
Cap. 34.2.
văzut acolo pe fata unui bărbat Cananit cu numele
38.2
1 Cron. 2.3
Șua și a luat‐o și a intrat la ea. 3Și ea a zămislit și a născut un fiu și el i‐a pus numele
38.3
Cap. 46.12.
Er. 4Și ea a zămislit iarăși și a născut un fiu și i‐a pus numele
38.4
Cap. 46.12.
Onan. 5Și iarăși a mai născut un fiu și i‐a pus numele
38.5
Cap. 46.12.
Șela. Și el era la Chezib când l‐a născut ea. 6Și Iuda a
38.6
Cap. 21.21.
luat o nevastă lui Er, întâiul său născut. Și numele ei era Tamar. 7Și
38.7
Cap. 46.12.
Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului
38.7
1 Cron. 2.3
și Domnul l‐a omorât. 8Și Iuda a zis lui Onan: Intră la nevasta
38.8
Deut. 25.5Mat. 22.24
fratelui tău și împlinește‐ți față de ea datoria de cumnat și ridică sămânța fratelui tău! 9Și Onan știa că sămânța nu va fi
38.9
Deut. 25.6
a lui. Și a fost așa: când a intrat la nevasta fratelui său, a lepădat pe pământ ca să nu dea sămânță fratelui său. 10Și lucrul pe care‐l făcea el a fost rău în ochii Domnului. Și l‐a omorât și
38.10
Cap. 46.12.
pe el. 11Și Iuda a zis Tamarei, noră‐sa
38.11
Rut 1.13
: Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește mare Șela, fiul meu. Căci zicea: Ca nu cumva să moară și el ca frații lui. Și Tamar s‐a dus și a rămas în
38.11
Lev. 22.13
casa tatălui ei. 12Și după multe zile fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit; și Iuda
38.12
2 Sam. 13.39
s‐a mângâiat și s‐a suit
38.12
Ios. 15.10,57Jud. 14.1
la Timna la tunzătorii oilor sale el și Hira Adulamitul, prietenul său. 13Și s‐a spus Tamarei zicând: Iată socrul tău se suie la Timna ca să‐și tundă oile. 14Și ea și‐a lepădat hainele văduviei și s‐a acoperit cu mahrama și s‐a învălit și a
38.14
Prov. 7.12
șezut în poarta Enaimului care este în drum spre Timna; căci a văzut că
38.14
Vers. 11, 26.
Șela se făcuse mare și ea nu‐i fusese dată de nevastă. 15Și Iuda a văzut‐o și a crezut că este o curvă pentru că ea își acoperise fața. 16Și s‐a abătut pe cale la ea și a zis: Vino, rogu‐te, să intru la tine. Căci nu știa că era noră‐sa. Și ea a zis: Ce‐mi vei da ca să intri la mine? 17Și el a zis
38.17
Ezec. 16.33
: Îți voi trimite un ied de capre din turmă. Și ea a zis: Îmi vei da un
38.17
Vers. 20.
zălog până‐l vei trimite? 18Și el a zis: Ce zălog să‐ți dau? Și ea a zis
38.18
Vers. 25.
: Pecetea ta și lanțul tău și toiagul tău care este în mâna ta. Și i‐a dat și a intrat la ea și ea a zămislit de la el. 19Și ea s‐a sculat și s‐a dus și și‐a lepădat
38.19
Vers. 14.
mahrama și s‐a îmbrăcat în hainele sale de văduvie. 20Și Iuda a trimis iedul de capre prin mâna prietenului său Adulamitul ca să ia zălogul din mâna femeii; dar n‐a găsit‐o. 21Și a întrebat pe oamenii locului ei zicând: Unde este curva care era la Enaim pe marginea drumului? Și ei au zis: N‐a fost nicio curvă aici. 22Și el s‐a întors la Iuda și a zis: N‐am aflat‐o; ba încă oamenii locului au zis: N‐a fost nicio curvă aici. 23Și Iuda a zis: Să și‐l ia ca să nu ne facem de rușine. Iată i‐am trimis iedul acesta și n‐ai aflat‐o. 24Și a fost așa: cam după trei luni i s‐a spus lui Iuda zicând: Tamar, noră‐ta, a
38.24
Jud. 10.2
curvit și iată este chiar grea din curvie. Și Iuda a zis: Scoateți‐o afară și să fie
38.24
Lev. 21.9Deut. 22.21
arsă. 25Când a fost scoasă afară, a trimis la socrul său zicând: De la bărbatul ale cui sunt acestea sunt grea. Și ca a zis
38.25
Cap. 37.32.
: Cunoaște, rogu‐te, ale cui sunt acestea
38.25
Vers. 18.
: pecetea și lanțul și toiagul. 26Și Iuda le‐a
38.26
Cap. 37.33.
cunoscut și a zis
38.26
1 Sam. 24.17
: Ea este mai dreaptă decât mine pentru că n‐am
38.26
Vers. 14.
dat‐o lui Șela, fiul meu. Și
38.26
Iov 34.31,32
n‐a mai cunoscut‐o iarăs. 27Și a fost așa: când era ea în dureri, iată erau gemeni în pântecele ei. 28Și a fost așa: când era în dureri, unul a scos mâna; și moașa a luat‐o, și a legat pe mâna lui un fir cărmiziu zicând: Acesta a ieșit întâi. 29Și a fost așa: când și‐a tras el mâna înapoi, iată a ieșit fratele său. Și ea a zis: Ce spărtură ai făcut! Asupra ta să fie spărtura. Și i‐au pus numele
38.29
Cap. 46.12.
Pereț. 30Și după aceea a ieșit fratele său care avea pe mâna sa firul cărmiziu și i‐au pus numele Zerah.