Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
45

Iosif se face cunoscut fraților săi

451Și Iosif n‐a putut să se stăpânească înaintea tuturor celor ce stăteau lângă el și a strigat: Scoateți pe orice om afară de la mine! Și nimeni n‐a stat cu Iosif când s‐a făcut cunoscut fraților săi. 2Și și‐a înălțat glasul plângând și egiptenii au auzit și casa lui Faraon a auzit. 3Și Iosif a zis fraților săi

45.3
Fapte. 7.13
: Eu sunt Iosif; mai trăiește tatăl meu? Și frații lui nu i‐au putut răspunde, căci erau tulburați înaintea lui. 4Și Iosif a zis fraților săi: Apropiați‐vă de mine, rogu‐vă! Și s‐au apropiat. Și a zis: Eu sunt Iosif, fratele vostru
45.4
Cap. 37.28.
, pe care l‐ați vândut pentru Egipt. 5Și acum
45.5
Is. 40.22 Cor. 2.7
nu vă întristați, nici nu vă mâniați pe voi înșivă că m‐ați vândut aici
45.5
Cap. 50.20.
; căci pentru păstrarea vieții m‐a trimis Dumnezeu înaintea voastră. 6Căci acești doi ani a fost foametea în țară și mai sunt încă cinci ani în care nu va fi nici arătură, nici seceriș. 7Și Dumnezeu m‐a trimis înaintea voastră ca prin mine să vă păstreze o rămășiță pe pământ și să vă păstreze viața printr‐o mare izbăvire. 8Și acum nu voi m‐ați trimis aici, ci Dumnezeu; și el m‐a făcut
45.8
Cap. 41.43.
tată lui Faraon și domn peste toată casa lui și stăpânitor peste toată țara Egiptului. 9Grăbiți‐vă și suiți‐vă la tatăl meu și ziceți‐i: Așa zice fiul tău Iosif: Dumnezeu m‐a făcut domn peste tot Egiptul; coboară‐te la mine, nu întârzia. 10Și
45.10
Cap. 47.1.
vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu și copiii tăi și copiii copiilor tăi și oile tale și boii tăi și tot ce ai. 11Și te voi hrăni acolo, căci mai sunt încă cinci ani de foamete; ca să nu pieri de lipsă tu și casa ta și tot ce ai. 12Și iată ochii voștri și ochii lui Beniamin, fratele meu, văd că
45.12
Cap. 42.23.
gura mea vorbește cu voi. 13Și să istorisiți tatălui meu toată slava mea în Egipt și tot ce ați văzut și să vă grăbiți
45.13
Fapte. 7.14
și să pogorâți aici pe tatăl meu. 14Și a căzut pe grumazul lui Beniamin, fratele său, și a plâns și Beniamin a plâns pe grumazul lui. 15Și a sărutat pe toți frații săi și a plâns pe ei. Și după aceasta frații lui au vorbit cu el.

Întoarcerea fiilor lui Iacov din Egipt

16Și s‐a auzit zvonul în casa lui Faraon zicând: Au venit frații lui Iosif. Și a fost bine în ochii lui Faraon și în ochii robilor lui. 17Și Faraon a zis lui Iosif: Spune fraților tăi: Faceți aceasta: încărcați‐vă vitele și mergeți, duceți‐vă în țara Canaan. 18Și luați pe tatăl vostru și casele voastre și veniți la mine și vă voi da bunătatea țării Egiptului și veți mânca

45.18
Cap. 27.28.
grăsimea țării. 19Și ție îți poruncesc: Faceți aceasta: luați‐vă care din țara Egiptului pentru copiii voștri și pentru nevestele voastre și luați pe tatăl vostru și veniți. 20Și să nu pară rău ochiului vostru de uneltele voastre, căci bunătatea întregii țări a Egiptului va fi a voastră. 21Și fiii lui Israel au făcut așa. Și Iosif le‐a dat care după porunca lui Faraon și le‐a dat merinde pentru cale. 22Și a dat fiecăruia din ei schimburi de veșminte, dar lui Beniamin i‐a dat trei sute de arginți și
45.22
Cap. 43.34.
cinci schimburi de veșminte. 23Și tatălui său i‐a trimis aceasta: zece măgari încărcați cu bunătățile Egiptului și zece măgărițe încărcate cu grâu și pâine și merinde pentru tatăl său pe cale. 24Și a dat drumul fraților săi și au plecat. Și le‐a zis: Nu vă certați pe cale. 25Și s‐au suit din Egipt și au venit în țara Canaan la Iacov, tatăl lor. 26Și i‐au istorisit zicând: Iosif mai trăiește și este cârmuitor peste toată țara Egiptului.
45.26
Iov 29.24Ps. 126.1Lc. 24.11,41
Și inima lui era rece, căci nu‐i credea. 27Și i‐au spus toate cuvintele lui Iosif pe care li le zisese. Și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să‐l ducă. Și duhul lui Iacov, tatăl lor, s‐a înviorat. 28Și Israel a zis: Destul! Iosif, fiul meu, mai trăiește; mă voi duce și‐l voi vedea înainte de a muri.

46

Iacov și familia sa în Egipt

461Și Israel a pornit cu toate cele ce erau ale sale și a venit la

46.1
Cap. 21.31, 33;
Beer‐Șeba și a junghiat jertfe
46.1
Cap. 26.24, 25;
Dumnezeului tatălui său Isaac. 2Și Dumnezeu a vorbit lui Israel în
46.2
Cap. 15.1.
vedenii de noapte și a zis: Iacove! Iacove! Și el a zis: Iată‐mă! 3Și a zis: Eu sunt Dumnezeu
46.3
Cap. 28.13.
, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te pogori în Egipt, căci te voi
46.3
Cap. 12.2.
face un neam mare acolo. 4
46.4
Cap. 28.15;
Eu mă voi pogorî cu tine în Egipt și te voi
46.4
Cap. 15.16;
sui iarăși negreșit și
46.4
Cap. 50.1.
Iosif își va pune mâna pe ochii tăi. 5Și
46.5
Fapte. 7.15
Iacov s‐a sculat de la Beer‐Șeba și fiii lui Israel au suit pe Iacov, tatăl lor, și pe copiii lor și pe nevestele lor în carele
46.5
Cap. 45.19, 21.
pe care le trimisese Faraon ca să‐l ducă. 6Și și‐au luat vitele și bunurile pe care le agonisiseră în țara Canaan și au venit în Egipt
46.6
Deut. 26.5Ios. 21.4Ps. 105.23Is. 52.4
Iacov și toată sămânța sa cu el. 7A adus cu el în Egipt pe fiii săi și pe fiii fiilor săi cu el, pe fetele sale și pe fetele fiilor săi și toată sămânța sa.

Copiii lui Israel

8Și

46.8
Ex. 1.1
6.14
acestea sunt numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt: Iacov și fiii săi; întâiul născut al lui Iacov
46.8
Num. 26.51 Cron. 5.1
: Ruben. 9Fiii lui Ruben: Enoh și Palu și Hețron și Carmi. 10Și
46.10
Ex. 6.151 Cron. 4.24
fiii lui Simeon: Iemuel și Iamin și Ohad și Iachin și Țohar și Saul, fiul unei Cananite. 11Și fiii lui
46.11
1 Cron. 6.1,16
Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 12Și fiii lui
46.12
1 Cron. 2.3
4.21
Iuda: Er și Onan și Șela și Pereț și Zarah. Dar
46.12
Cap. 38.3, 7, 10.
Er și Onan au murit în țara Canaan. Și
46.12
Cap. 38.29.
fiii lui Pereț erau: Hețron și Hamul. 13Și
46.13
1 Cron. 7.1
fiii lui Isahar: Tola și Puva și Iov și Șimron. 14Și fiii lui Zabulon: Sered și Elon și Iahleel. 15Aceștia sunt fiii Leei pe care i‐a născut ea lui Iacov în Padan‐Aram; și Dina, fiica lui. Toate sufletele fiilor săi și fiicelor sale erau treizeci și trei. 16Și fiii lui Gad
46.16
Num. 26.15
: Tifion și Haggi Șuni și Ețbon, Eri și Arodi și Areeli. 17
46.17
1 Cron. 7.30
Și fiii lui Așer: Imna și Ișva și Ișvi și Beria și Serah, sora lor. Și fiii lui Beria: Heber și Malchiel. 18
46.18
Cap. 30.10.
Aceștia sunt fiii Zilpei
46.18
Cap. 29.24.
pe care a dat‐o Laban fiicei sale Lea și ea a născut lui Iacov pe aceștia: șaisprezece suflete. 19Fiii Rahelei
46.19
Cap. 44.27.
, nevasta lui Iacov: Iosif și Beniamin. 20
46.20
Cap. 41.50.
Și lui Iosif i s‐au născut în țara Egiptului Manase și Efraim pe care i i‐a născut Asnat, fata lui Poti‐Fera, preotul din On. 21
46.21
1 Cron. 7.6
8.1
Și fiii lui Beniamin: Bela și Becher și Așbel, Ghera și Naaman
46.21
Num. 26.38
, Ehi și Roș
46.21
Num. 26.39
, Mupim și Hupim și Ard. 22Aceștia sunt fiii Rahelei care s‐au născut lui Iacov; toate sufletele erau patrusprezece. 23
46.23
1 Cron. 7.12
Și fiii lui Dan: Hușim. 24Și
46.24
1 Cron. 7.13
fiii lui Neftali: Iahțeel și Guni și Iețer și Șilem. 25
46.25
Cap. 30.5, 7.
Aceștia sunt fiii Bilhei pe
46.25
Cap. 29.29.
care a dat‐o Laban fetei sale Rahela; și ea a născut pe aceștia lui Iacov; toate sufletele erau șapte. 26
46.26
Ex. 1.5
Toate sufletele care au venit cu Iacov în Egipt, care au ieșit din coapsele lui, afară de nevestele fiilor lui Iacov, toate sufletele au fost șaizeci și șase. 27Și fiii lui Iosif care s‐au născut în Egipt au fost două suflete
46.27
Deut. 10.22Fapte. 7.14
. Toate sufletele casei lui Iacov care au venit în Egipt au fost șaptezeci.

Primirea lui Iacov de către Iosif

28Și a trimis pe Iuda înaintea lui la Iosif ca să

46.28
Cap. 31.21.
dea de știre înaintea lui în Gosen. Și au venit în ținutul Gosen. 29Și Iosif a înhămat la carul său și s‐a suit în întâmpinarea lui Israel, tatăl său, în
46.29
Cap. 47.1.
Gosen. Și s‐a înfățișat lui și
46.29
Cap. 45.14.
a căzut pe grumazul lui și a plâns mult pe grumazul lui. 30Și Israel a zis lui Iosif
46.30
Lc. 2.29,30
: Acum să mor fiindcă ți‐am văzut fața, căci mai trăiești. 31Și Iosif a zis fraților săi și casei tatălui său
46.31
Cap. 47.1.
: Mă voi sui și voi spune lui Faraon și‐i voi zice: Frații mei și casa tatălui meu care erau în țara Canaan au venit la mine. 32Și oamenii sunt păstori, căci au fost păzitori de vite; și ei și‐au adus oile și boii și tot ce au. 33Și va fi așa: când vă va chema Faraon și va zice
46.33
Cap. 47.2, 3.
: Care este meseria voastră? 34să ziceți
46.34
Vers. 32.
: Robii tăi au văzut de vite din
46.34
Cap. 30.35;
tinerețea noastră și până acum atât noi cât și părinții noștri. Ca să puteți locui în țara Gosen, căci orice păstor este o
46.34
Cap. 43.32.
urâciune pentru egipteni.

47

Iacov înaintea lui Faraon

471Și Iosif a

47.1
Cap. 46.31.
venit și a spus lui Faraon și a zis: Tatăl meu și frații mei și oile lor și boii lor și tot ce au ieșit din țara Canaan și iată sunt în
47.1
Cap. 45.10;
ținutul Gosen. 2Și a luat cinci bărbați dintre frații săi și i‐a
47.2
Fapte. 7.13
pus înaintea lui Faraon. 3Și Faraon a zis fraților lui
47.3
Cap. 46.33.
: Care e meseria voastră? Și ei au zis lui Faraon
47.3
Cap. 46.34.
: Robii tăi sunt păstori atât noi cât și părinții noștri. 4Și au zis lui Faraon
47.4
Cap. 15.13.
: Am venit să stăm vremelnic în țară; pentru că nu este pășune pentru oile pe care le au robii tăi
47.4
Cap. 43.1.
, căci foametea este grea în țara Canaan; și acum, rugămu‐te, să
47.4
Cap. 46.34.
locuiască robii tăi în ținutul Gosen. 5Și Faraon a vorbit lui Iosif zicând: Tatăl tău și frații tăi au venit la tine. 6
47.6
Cap. 20.15.
Țara Egiptului este înaintea ta; așază pe tatăl tău și pe frații tăi în partea cea mai bună a țării; să locuiască
47.6
Vers. 4.
în ținutul Gosen. Și dacă cunoști între ei bărbați destoinici, atunci pune‐i mai mari peste vite, peste ce este al meu. 7Și Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l‐a pus înaintea lui Faraon și Iacov a binecuvântat pe Faraon. 8Și Faraon a zis lui Iacov: Câte sunt zilele anilor vieții tale? 9Și Iacov a zis lui Faraon
47.9
Ps. 39.12Evr. 11.9,13
: Zilele anilor vremelniciei mele sunt o sută treizeci de ani
47.9
Iov 14.1
. Zilele anilor vieții mele au fost puține și rele și
47.9
Cap. 25.7;
n‐ajung la zilele anilor vieții părinților mei în zilele vremelniciei lor. 10Și Iacov a
47.10
Vers. 7.
binecuvântat pe Faraon și a ieșit dinaintea lui Faraon. 11Și Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le‐a dat o stăpânire în țara Egiptului în partea cea mai bună a țării, în țara lui
47.11
Ex. 1.11
12.37
Ramses,
47.11
Vers. 6.
cum poruncise Faraon. 12Și Iosif hrănea cu pâine pe tatăl său și pe frații săi și toată casa tatălui său, după familiile lor.

Scumpetea în Egipt

13Și în toată țara nu era pâine; căci foametea era foarte grea și

47.13
Cap. 41.30.
țara Egiptului și țara Canaan erau istovite de foamete. 14
47.14
Cap. 41.56.
Și Iosif a strâns tot argintul ce se afla în țara Egiptului și în țara Canaan pentru grâul pe care‐l cumpărau și Iosif a adus argintul în casa lui Faraon. 15Și când s‐a isprăvit argintul în țara Egiptului și în țara Canaan, toți egiptenii au venit la Iosif zicând: Dă‐ne pâine! Căci
47.15
Vers. 19.
de ce să murim înaintea ta? Căci lipsește argintul. 16Și Iosif a zis: Dați vitele voastre și vă voi da pentru vitele voastre dacă lipsește argintul. 17Și au adus lui Iosif vitele lor; și Iosif le‐a dat pâine pentru cai și pentru vitele din turme și pentru vitele din cirezi și pentru măgari. Și i‐a hrănit cu pâine pentru toate vitele lor în anul acela. 18Și s‐a sfârșit anul acela și au venit în al doilea an și i‐au zis: Nu vom ascunde de domnul meu că ne lipsește argintul și dobitoacele noastre sunt ale domnului meu și n‐a rămas nimic înaintea domnului meu decât trupurile noastre și țarinile noastre. 19Pentru ce să murim înaintea ochilor tăi atât noi cât și țarinile noastre? Cumpără‐ne pentru pâine pe noi și țarinile noastre și noi și țarinile noastre vom fi robi lui Faraon și dă‐ne sămânță ca să trăim și să nu murim și să nu se pustiască țara. 20Și Iosif a cumpărat tot pământul Egiptului pentru Faraon, căci egiptenii și‐au vândut fiecare țarina lui pentru că îi apăsa foametea. Și pământul a ajuns al lui Faraon. 21Și a strămutat pe popor în cetăți de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă margine a lui. 22
47.22
Ezra 7.24
Numai pământul preoților nu l‐a cumpărat, căci preoții aveau o porție de la Faraon și mâncau porția pe care le‐o dăduse Faraon și ei nu și‐au vândut pământul. 23Și Iosif a zis poporului: Iată v‐am cumpărat astăzi pe voi și pământurile voastre pentru Faraon; iată sămânță pentru voi: însămânțați pământul. 24Și va fi așa: la strângerea roadelor veți da lui Faraon a cincea parte și cele patru părți vor fi ale voastre pentru sămânța câmpului și de mâncare vouă și celor ce sunt în casele voastre și de mâncare copiilor voștri. 25Și au zis: Tu ne‐ai mântuit viața
47.25
Cap. 33.15.
! Să aflăm har în ochii domnului meu și vom fi robi ai lui Faraon. 26Și Iosif a făcut o lege până în ziua de astăzi asupra pământurilor Egiptului ca a cincea parte să fie a lui Faraon
47.26
Vers. 22.
. Numai singure pământurile preoților n‐au fost ale lui Faraon.

Sfârșitul lui Iacov se apropie

27Și Israel a

47.27
Vers. 11.
locuit în țara Egiptului în ținutul Gosen și au avut moșii în el și au crescut
47.27
Cap. 46.3.
și s‐au înmulțit foarte mult. 28Și Iacov a trăit în țara Egiptului șaptesprezece ani; și zilele lui Iacov, anii vieții sale, au fost o sută patruzeci și șapte de ani. 29Și
47.29
Deut. 31.141 Reg. 2.1
s‐au apropiat zilele lui Israel ca să moară. Și a chemat pe fiul său Iosif și i‐a zis: Dacă am aflat deci har în ochii tăi, rogu‐te
47.29
Cap. 24.2.
, pune‐ți mâna sub coapsa mea și
47.29
Cap. 24.49.
arată‐mi îndurare și adevăr; rogu‐te, să nu mă
47.29
Cap. 50.25.
înmormântezi în Egipt. 30Ci
47.30
2 Sam. 19.37
când voi dormi cu părinții mei, să mă duci din Egipt și să mă înmormântezi
47.30
Cap. 49.29;
în mormântul lor. Și el a zis: Voi face după cuvântul tău. 31Și el a zis: Jură‐mi! Și i‐a jurat. Și
47.31
Cap. 48.2.
Israel s‐a închinat pe capul patului.