Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Sfârșitul potopului

81Și Dumnezeu și‐a

8.1
Cap. 19.29.
adus aminte de Noe și de toate fiarele și de toate dobitoacele care erau cu el în corabie
8.1
Ex. 14.21
. Și Dumnezeu a făcut să treacă un vânt peste pământ și apele au scăzut. 2
8.2
Cap. 7.11.
Și izvoarele adâncului și ferestrele cerurilor au fost astupate și
8.2
Iov 38.37
ploaia din ceruri a fost oprită. 3Și apele se scurgeau de pe pământ mergând și întorcându‐se. Și după trecere de
8.3
Cap. 7.24.
o sută cincizeci de zile apele s‐au tras înapoi. 4Și în luna a șaptea, în ziua a șaptesprezecea a lunii, corabia s‐a oprit pe munții Ararat. 5Și apele se împuținau necontenit până în luna a zecea: în luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s‐au văzut vârfurile munților. 6Și a fost așa: la sfârșitul celor patruzeci de zile Noe a deschis
8.6
Cap. 6.16.
fereastra corăbiei pe care o făcuse. 7Și a trimis un corb. Și el a ieșit încoace și încolo până ce au secat apele de pe pământ. 8Și a trimis un porumbel de la el ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. 9Dar porumbelul n‐a găsit unde să‐și pună talpa piciorului și s‐a întors la el la corabie, căci apele erau pe fața întregului pământ. Și și‐a întins mâna și l‐a luat și l‐a adus la sine în corabie. 10Și a mai stat alte șapte zile și iarăși a trimis porumbelul din corabie. 11Și porumbelul a venit la el în amurg și iată în gura lui era o frunză verde de măslin. Și Noe a cunoscut că apele scăzuseră de pe pământ. 12Și a mai stat alte șapte zile și a trimis porumbelul, dar nu s‐a mai întors la el. 13Și a fost așa: în anul șase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră de pe pământ. Și Noe a ridicat acoperișul corăbiei și s‐a uitat și iată fața pământului se uscase. 14Și în luna a doua, în ziua douăzeci și șapte a lunii, pământul era uscat.

Ieșirea lui Noe din corabie

15Și Dumnezeu a vorbit lui Noe zicând: 16Ieși din corabie

8.16
Cap. 7.13.
tu și nevasta ta și fiii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine. 17
8.17
Cap. 7.15.
Scoate afară cu tine orice viețuitoare care este cu tine de orice carne: păsări și dobitoace și orice târâtoare ce se târăște pe pământ, ca să mișune pe pământ
8.17
Cap. 1.23.
, să crească și să se înmulțească pe pământ. 18Și Noe a ieșit și fiii lui și nevasta lui și nevestele fiilor lui cu el. 19Orice viețuitoare, orice târâtoare și orice păsări, orice se mișcă pe pământ, după familiile lor, au ieșit din corabie. 20Și Noe a zidit un altar Domnului și a luat din
8.20
Lev. 11
orice dobitoc curat și din orice pasăre curată și a adus arderi de tot pe altar. 21Și Domnul a mirosit
8.21
Lev. 1.9Ezec. 20.412 Cor. 2.15Ef. 5.2
miros plăcut și Domnul a zis în inima sa: Nu voi mai
8.21
Cap. 3.17;
blestema iarăși pământul din pricina omului; căci
8.21
Cap. 6.5.
închipuirea inimii omului este rea din tinerețea lui
8.21
Cap. 9.11, 15.
; nici nu voi mai lovi iarăși tot ce este viu, cum am făcut. 22
8.22
Is. 54.9
Câte zile va sta pământul, semănatul și seceratul și frigul și căldura și vara și iarna
8.22
Ier. 33.20,25
și ziua și noaptea nu vor înceta.

9

Dumnezeu binecuvântează pe Noe

91Și Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii lui și le‐a zis

9.1
Vers. 7.19. Cap. 1.28;
: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți pământul. 2
9.2
Cap. 1.58.
Și frica de voi și temerea de voi să fie peste orice viețuitoare a pământului și peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se târăște pe pământ și peste toți peștii mării: sunt date în mâna voastră. 3
9.3
Deut. 12.15
14.3,9,11Fapte. 10.12,13
Orice se mișcă și trăiește vă va fi de mâncare: vi le‐am dat
9.3
Cap. 1.29.
toate ca
9.3
Rom. 14.14,201 Cor. 10.23,26Col. 2.161 Tim. 4.3,4
pe iarba verde. 4Dar să nu mâncați
9.4
Lev. 17.10,11,14
11.26Deut. 12.231 Sam. 14.33Fapte. 15.19‐20
carne cu viața ei, sângele ei. 5Și cu adevărat voi cere înapoi sângele vostru, al vieților voastre: din mâna
9.5
Ex. 21.28
oricărei viețuitoare îl voi cere înapoi și
9.5
Cap. 4.9, 10.
din mâna omului, din mâna fratelui fiecărui
9.5
Fapte. 17.26
om voi cere viața omului. 6
9.6
Ex. 21.12,14Lev. 24.17Mat. 26.52Ap. 13.10
Cel ce varsă sânge de om, de om se va vărsa sângele lui
9.6
Cap. 1.27.
; căci el a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. 7Iar voi
9.7
Vers. 1, 19. Cap. 1.28.
creșteți și înmulțiți‐vă, mișunați pe pământ și înmulțiți‐vă pe el.

Legămîntul lui Dumnezeu cu Noe

8Și Dumnezeu a vorbit lui Noe și fiilor lui cu el zicând: 9Și eu

9.9
Cap. 6.18.
iată întăresc
9.9
Is. 54.9
legământul meu cu voi și cu sămânța voastră după voi; 10
9.10
Ps. 115.9
și cu orice vietate, care este cu voi, pasările, dobitoacele și orice viețuitoare a pământului cu voi din toate câte ies din corabie din orice viețuitoare a pământului. 11Și
9.11
Is. 54.9
eu voi întări legământul meu cu voi: nici nu se va mai prăpădi toată carnea de apele potopului, nici nu va mai fi potop ca să nimicească pământul. 12Și Dumnezeu a zis
9.12
Cap. 17.11.
: Acesta este semnul legământului pe care‐l pun între mine și voi și orice vietate care este cu voi pentru neamuri veșnice: 13am pus
9.13
Ex. 28.12
curcubeul meu în nor și el va fi un semn de legământ între mine și pământ. 14Și va fi așa: când voi înnoura pământul cu nor, curcubeul se va vedea în nor 15și‐mi
9.15
Lev. 26.42,45Ezec. 16.60
voi aduce aminte de legământul meu care este între mine și voi și orice vietate de orice carne și apele nu se vor mai face potop ca să prăpădească toată carnea. 16Și curcubeul va fi în nor și mă voi uita la el ca să‐mi aduc aminte de
9.16
Cap. 17.13, 19.
legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice vietate de orice carne care este pe pământ. 17Și Dumnezeu a zis lui Noe: Acesta este semnul legământului pe care l‐am întărit între mine și toată carnea care este pe pământ.

Fiii lui Noe

18Și fiii lui Noe care au ieșit din corabie erau: Sem și Ham și Iafet. Și

9.18
Cap. 10.6.
Ham este tatăl lui Canaan. 19
9.19
Cap. 5.32.
Acești trei au fost fiii lui Noe
9.19
Cap. 10.32.
și de la aceștia s‐a umplut tot pământul. 20Și Noe a început să fie plugar
9.20
Cap. 3.12, 23;
și a sădit vie. 21Și a băut din vin
9.21
Prov. 20.11 Cor. 10.12
și s‐a îmbătat și s‐a dezvelit în cortul său. 22Și Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, și a spus celor doi frați ai săi afară. 23
9.23
Ex. 20.12Gal. 6.1
Și Sem și Iafet au luat o manta și au pus‐o pe amândoi umerii lor și au mers deandăratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor și fețele lor se uitau înapoi și n‐au văzut goliciunea tatălui lor. 24Și Noe s‐a trezit din vinul său, și a cunoscut ce‐i făcuse fiul său cel mai mic. 25Și a zis
9.25
Deut. 27.16
: Blestemat să fie Canaan
9.25
Ios. 9.231 Reg. 9.20,21
! Rob de robi va fi el fraților săi. 26Și a zis
9.26
Ps. 144.15Evr. 11.16
: Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem și Canaan să fie robul său. 27Dumnezeu să lărgească pe Iafet
9.27
Ef. 2.13,14
3.6
și el să locuiască în corturile lui Sem; și Canaan să fie robul lui. 28Și Noe a trăit după potop trei sute cincizeci de ani. 29Și toate zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; și a murit.

10

Urmașii lui Iafet

101Și acestea sunt neamurile fiilor lui Noe, lui Sem, Ham și Iafet

10.1
Cap. 9.1, 7, 19.
: și lor li s‐au născut fii după potop. 2
10.2
1 Cor. 1.5
Fiii lui Iafet: Gomer și Magog și Madai și Iavan și Tubal și Meșec și Tiras. 3Și fiii lui Gomer: Așchenaz și Rifat și Togarma. 4Și fiii lui Iavan: Elișa și Tarșiș, Chitim și Dodanim. 5De la aceștia s‐au împărțit
10.5
Ps. 72.10Ier. 2.10
25.22Țef. 2.11
ostroavele neamurilor după țările lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, în neamurile lor.

Urmașii lui Ham

6

10.6
1 Cron. 1.8
Și fiii lui Ham: Cuș și Mițraim și Put și Canaan. 7Și fiii lui Cuș: Seba și Havila și Sabta și Raema și Sabteca. Și fiii lui Raema: Șeba și Dedan. 8Și Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. 9El era
10.9
Ier. 16.16Mica 7.2
vânător puternic înaintea Domnului; de aceea se zice: Ca Nimrod, vânător puternic
10.9
Cap. 6.11.
înaintea Domnului. 10
10.10
Mica 5.6
Și începutul împărăției lui a fost Babel și Erec și Acad și Calne, în țara Șinear. 11Din țara aceea a ieșit în Asiria și a zidit Ninive și Rehobot‐Ir și Calah, 12și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. 13Și Mițraim a născut pe Ludimi și pe Anamimi și pe Lehabimi și pe Naftuhimi 14și pe Patrusimi și pe Casluhimi
10.14
1 Cron. 1.12
(din care au ieșit filistenii) și pe Caftorimi. 15Și Canaan a născut pe Sidon, întâiul născut al său, și pe Het 16și pe Iebusit și pe Amorit și pe Ghirgasit 17și pe Hevit și pe Archit și pe Sinit 18și pe Arvadit și pe Țemarit și pe Hamatit. Și după aceasta familiile Cananitului s‐au împrăștiat. 19
10.19
Cap. 13.12, 14, 15, 17; 15.18–21. Num. 34.2–12.
Și hotarul Cananitului era de la Sidon, cum mergi spre Gherar până la Gaza, cum mergi spre Sodoma și Gomora și Adma și Țeboim până la Leșa. 20Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, în neamurile lor.

Urmașii lui Sem

21Și lui Sem, tatăl tuturor copiilor lui Eber, fratele cel mai mare al lui Iafet, i s‐au născut și lui copii. 22

10.22
1 Cron. 1.17
Fiii lui Sem: Elam și Asur și Arpacșad și Lud și Aram. 23Și fiii lui Aram: Uț și Hul și Gheter și Maș. 24Și Arpacșad a născut pe
10.24
Cap. 11.12.
Șelah și Șelah a născut pe Eber. 25
10.25
1 Cron. 1.19
Și lui Eber i s‐au născut doi fii: numele unuia era Peleg, căci în zilele lui s‐a împărțit pământul, și numele fratelui său era Ioctan. 26Și Ioctan a născut pe Almodad și pe Șelef și pe Ațarmavet și pe Ierah 27și pe Adoram și pe Uzal și pe Dicla 28și pe Obal și pe Abimael și pe Seba 29și pe Ofir și pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia erau fiii lui Ioctan. 30Și locuința lor era de la Meșa, cum mergi spre Sefar, muntele răsăritului. 31Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în țările lor, după neamurile lor. 32Acestea
10.32
Vers. 1.
sunt familiile fiilor lui Noe, după neamurile lor, în neamurile lor. Și din aceștia
10.32
Cap. 9.19.
s‐au împărțit neamurile pe pământ după potop.