Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Mângâiere pentru credincios

21Voi sta la straja mea și mă voi așeza pe turn și voi privi

2.1
Is. 21.8,11
să văd
2.1
Ps. 85.8
ce‐mi va zice și ce să răspund la plângerea mea. 2Și Domnul mi‐a răspuns și a zis: Scrie
2.2
Is. 8.1
30.8
vedenia lămurit și sapă‐o pe tăblițe, ca să poată alerga cel ce o citește. 3Căci vedenia este încă pentru o vreme hotărâtă
2.3
Dan. 10.14
11.27,35
, dar se grăbește spre sfârșit și nu va minți. Și chiar dacă va întârzia, așteaptă‐o, căci va veni negreșit
2.3
Evr. 10.37
, nu va lipsi. 4Iată, sufletul său se îngâmfă, nu este drept înăuntrul său: dar cel drept
2.4
In. 3.36Rom. 1.17Gal. 3.11Evr. 10.38
va trăi prin credința sa. 5Și mai mult, vinul este înșelător: el este un bărbat mândru și nu se ține acasă, își întinde sufletul ca Șeolul
2.5
Prov. 27.20
30.16
și este nesățios ca moartea; și își adună toate neamurile la el și își îngrămădește toate popoarele la el. 6Oare nu vor ridica toți aceștia un proverb asupra lui și o ghicitoare batjocoritoare
2.6
Mica 2.4
împotriva lui și vor zice: Vai de cel ce îngrămădește ce nu este al lui! Până când? Și cel ce se împovărează cu zăloage! 7Oare nu se vor ridica deodată cei ce te vor mușca și se vor deștepta cei ce te vor strâmtora și le vei ajunge de pradă? 8Fiindcă
2.8
Is. 33.1
ai prădat multe neamuri, și pe tine te va prăda toată rămășița popoarelor, pentru sângele
2.8
Vers. 17.
oamenilor și asuprirea ta asupra țării, cetății și tuturor celor ce locuiesc în ea. 9Vai de cel ce câștigă câștig
2.9
Ier. 22.13
rău pentru casa sa, ca să‐și pună cuibul
2.9
Ier. 49.16Obad. 4
sus, ca să scape de mâna răului! 10Ți‐ai croit rușinea casei tale prin stârpire de popoare multe, și ai păcătuit împotriva sufletului tău! 11Căci piatra va striga din perete și ciotul din grindă îi va răspunde. 12Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge
2.12
Ier. 22.13Ezec. 24.9Mica 3.10Naum 3.1
, și întărește un oraș cu nedreptate! 13Iată, oare nu este de la Domnul oștirilor că popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc
2.13
Ier. 51.58
pentru nimic? 14Căci pământul va fi plin de cunoașterea slavei
2.14
Is. 11.9
Domnului, cum acopăr apele marea. 15Vai de cel ce dă de băut aproapelui său, — care‐i torni
2.15
Osea 7.5
otrava ta și‐l îmbeți și pe el, ca să te uiți la goliciunea
2.15
Fapte. 9.22
lui. 16Ești plin de rușine în loc de slavă! Bea
2.16
Ier. 25.26,27
51.57
și tu și fii ca unul netăiat împrejur: potirul dreptei Domnului se va îndrepta spre tine și va fi o vărsătură de rușine asupra slavei tale. 17Căci te va acoperi asuprirea ta făcută Libanului și stârpirea fiarelor pe care le înspăimântai, pentru sângele
2.17
Vers. 8.
oamenilor și pentru asuprirea făcută țării, cetății și tuturor celor ce locuiesc în ea. 18Ce folosește
2.18
Is. 44.9,10
46.2
chipul cioplit că l‐a săpat făcătorul lui, chipul turnat care
2.18
Ier. 10.8,14Zah. 10.2
învață minciună, ca cel ce l‐a făcut să se încreadă în el și să facă idoli muți
2.18
Ps. 115.51 Cor. 12.2
? 19Vai de cel ce zice lemnului: Deșteaptă‐te! Pietrei celei mute: Scoală‐te! Oare îl va învăța? Iată este suflat cu aur și argint și nu este nicio suflare
2.19
Ps. 135.17
în mijlocul lui. 20Dar Domnul
2.20
Ps. 11.4
este în templul său cel sfânt. Tot pământul să tacă
2.20
Țef. 1.7Zah. 2.13
înaintea lui!

3

Psalmul prorocului

31O rugăciune a lui Habacuc, prorocul, pe

3.1
Ps. 7
Șighionot. 2Doamne, am auzit vestea ta și m‐am temut. Doamne, însuflețește
3.2
Ps. 85.6
lucrul tău în mijlocul anilor! Fă‐l cunoscut în mijlocul anilor! În mânie adu‐ți aminte de îndurare. 3Dumnezeu a venit din Teman și Cel Sfânt
3.3
Deut. 33.2Jud. 5.4Ps. 68.7
de pe muntele Paran… (Sela). Slava lui acoperă cerurile și pământul este plin de lauda sa. 4Strălucirea lui era ca lumina. Coarne ieșeau din mâna sa; și acolo era ascunderea puterii lui. 5Ciuma mergea
3.5
Naum 1.3
înaintea feței sale și o flacără
3.5
Ps. 18.8
arzătoare ieșea la picioarele sale. 6El a stat și a măsurat pământul, a privit și a învălmășit popoarele și munții
3.6
Naum 1.5
cei veșnici
3.6
Gen. 49.26
s‐au risipit, dealurile veșnice s‐au afundat, căile lui sunt veșnice. 7Am văzut corturile Cușanului în durere, covoarele țării Midianului au tremurat. 8Oare pe râuri s‐a mâniat Domnul? S‐a aprins mânia ta împotriva râurilor, sau aprinderea ta împotriva mării, de ai călărit
3.8
Deut. 33.26,27Ps. 68.4
104.3
pe caii tăi, în carele tale de mântuire? 9Arcul tău s‐a dezgolit, nuielele pedepsitoare jurate după cuvântul tău… (Sela). Ai despicat pământul
3.9
Ps. 78.15,16
105.41
cu râuri. 10Munții te‐au văzut și s‐au înfricoșat
3.10
Ex. 19.16,18Jud. 5.4,5Ps. 68.8
77.18
114.4
; șivoaie de apă au trecut. Adâncul a făcut să se audă glasul său și și‐a ridicat mâinile în sus
3.10
Ex. 14.22Ios. 3.16
. 11Soarele
3.11
Ios. 10.12,13
și luna s‐au oprit în locuința lor, la lumina săgeților
3.11
Ios. 10.11Ps. 18.14
77.17,18
tale, care zburau, la clipirea sulițelor tale strălucitoare. 12Ai mers cu furie prin țară, ai treierat cu mânie
3.12
Ier. 51.33Amos 1.3Mica 4.13
neamurile. 13Ai ieșit pentru mântuirea poporului tău, pentru mântuirea unsului tău, ai lovit
3.13
Ios. 10.24
11.8,12Ps. 68.21
capul din casa celui rău și i‐ai dezvelit temelia până la grumaz. (Sela). 14Ai străpuns capul căpeteniilor sale cu sulițele sale, au ieșit ca un vârtej să mă risipească și au săltat, ca și cum ar fi voit să înghită pe cel sărman în ascuns. 15Ai umblat
3.15
Ps. 77.19
cu caii tăi prin mare, grămada de ape mari. 16Am auzit și pântecele mi s‐a cutremurat
3.16
Ps. 119.120Ier. 23.9
; buzele mele tremurau la glasul tău, mi‐a intrat putrezirea în oase și am tremurat în locul meu, ca să mă odihnesc în ziua strâmtorării, când se va sui năvălitorul împotriva poporului. 17Căci deși smochinul nu va înflori și nu va fi rod în vițe, va lipsi rodul măslinului și ogoarele nu vor da hrană, turma va fi stârpită din târlă și niciun bou nu va fi în grajduri: 18totuși eu
3.18
Iov 13.15
mă voi bucura
3.18
Is. 41.16
61.10
în Domnul, mă voi veseli în Dumnezeul mântuirii mele. 19Domnul Dumnezeu este tăria
3.19
Ps. 27.1
mea; el face picioarele mele ca ale cerbilor
3.19
2 Sam. 22.34Ps. 18.33
și mă face să umblu pe înălțimile mele
3.19
Deut. 32.13
33.29
. Către mai marele muzicii. Pe instrumentele mele cu coarde.